Magnifica S ECAM 2... instrukcja
Instrukcja DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Podręcznik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B w Polski. Ten podręcznik PDF ma 20 stron.

PDF 20 1.1mb
Instrukcja DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B
Poprzednia strona

Zobacz poniższy poradnik dla DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Strona: 1
267 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 268 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 269 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji......269 Prawidłowe użytkowanie......................................269 Instrukcja obsługi..................................................269 WPROWADZENIE........................................... 269 Litery w nawiasach...............................................269 Problemy i naprawy..............................................269 OPIS............................................................. 270 Opis urządzenia ....................................................270 Opis panelu sterowania.........................................270 Opis akcesoriów....................................................270 Opis pojemnika na mleko......................................270 CZYNNOŚCI WSTĘPNE..................................... 270 Kontrola urządzenia..............................................270 Montaż urządzenia...............................................270 Podłączenie urządzenia.........................................271 Pierwsze włączenie urządzenia.............................271 WŁĄCZANIE URZĄDZENIA............................... 271 WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA............................. 271 USTAWIENIA MENU........................................ 272 Płukanie................................................................272 Odkamienianie.....................................................272 Instalacja filtra......................................................272 Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)...................272 Ustawienie godziny...............................................272 Automatyczne włączanie......................................272 Automatyczne wyłączanie (standby)....................273 Oszczędność energii..............................................273 Ustawienie temperatury.......................................273 Ustawienie twardości wody..................................273 Ustawianie języka.................................................273 Sygnał dźwiękowy................................................273 Ustawienia fabryczne (reset)................................273 Funkcja statystyki.................................................274 PRZYGOTOWANIE KAWY................................. 274 Wybór smaku kawy..............................................274 Wybór ilości kawy w filiżance...............................274 Personalizacja ilości„moja kawa”..........................274 Regulacja młynka do kawy...................................274 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze........................................................274 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach..........................................................275 Przygotowanie kawy z kawy mielonej..................275 Przygotowanie kawy PODWÓJNA+ przy użyciu kawy w ziarnach ............................................................275 Ustawienie ilości kawy DOPPIO+..........................275 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach................................................................276 Przygotowanie kawy LONG z kawy mielonej.........276 Ustawienie ilości kawy LONG................................276 PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH........ 276 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko....276 Regulacja ilości pianki...........................................276 Przygotowanie kawy cappuccino..........................276 Przygotowanie napojów "MILK MENU":................277 Czyszczeniepojemnikanamlekopokażdymużyciu.....277 Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla ikony CAPPUCCINO................................................277 Zaprogramowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla napojów ikony MILK MENU...................................278 WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY...................... 278 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody..278 CZYSZCZENIE................................................. 278 Czyszczenie ekspresu............................................278 Czyszczenie pojemnika na fusy.............................278 Czyszczenietackiociekowejizbiornikanaskropliny....279 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy................279 Czyszczenie zbiornika na wodę.............................279 Czyszczenie otworów dozownika kawy.................279 Czyszczenie lejka do kawy mielonej......................279 Czyszczenie automatu zaparzającego...................279 Czyszczenie pojemnika na mleko..........................280 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary...................280 ODKAMIENIANIE............................................ 280 PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY............ 281 Pomiar twardości wody.........................................281 Ustawienie twardości wody..................................282 W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.........................282 FILTR ZMIĘKCZAJĄCY (* TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)................................................... 282 Montaż filtra.........................................................282 Usunięcie filtra......................................................283 DANE TECHNICZNE......................................... 283 UTYLIZACJA................................................... 283 KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU............................................. 284 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................... 285
Strona: 2
268 PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA • Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysło- wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach re- kreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia. • Wrazieuszkodzeniawtyczkilubkablazasilającegozwrócićsięoichwymianęwyłącz- nie do SerwisuTechnicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku. DOTYCZYWYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO: • W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon- tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania. • Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom. • Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem. • Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysło- wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka. • Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Powierzchnie,naktórychznajdujesiętakisymbolmogąstaćsięgorącepodczasużyt- kowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
Strona: 3
269 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji Ważnymostrzeżeniomtowarzysząnastępującesymbole.Należy ich bezwzględnie przestrzegać. Niebezpieczeństwo! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować, w następstwie porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia. Uwaga! Niezastosowaniesiędoostrzeżeniamożebyćlubjest,przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Ryzykooparzenia! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń. Zwróćuwagę: Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje. Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą- cych bezpieczeństwa: • Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami. • Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. • Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę. • Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić. • W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. • W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do SerwisuTechnicznego. • Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie. Uwaga: Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele- menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci. Ryzykooparzenia! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna. Uważaćnarozpryskującąsięwodęlubwytwarzanągorącąparą. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki (A6), może być ona gorąca. Prawidłowe użytkowanie Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy i podgrzewania napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaści- wego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy- czyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. Zwróćuwagę: Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza- nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej- szą instrukcję obsługi. WPROWADZENIE Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino. Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia. Litery w nawiasach Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3). Problemy i naprawy W przypadku problemów, należy przede wszystkim spróbować je rozwiązać śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”na str. 284 i„Roz- wiązywanie problemów”, na str. 285.  . Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku„Biuro obsługi klienta”. Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra- wy należy się zwrócić wyłącznie do SerwisuTechnicznego firmy De’Longhi.Adresyzostałypodanewkarciegwarancjizałączonej do urządzenia. - e o , - - - - e -
Strona: 4
270 OPIS Opis urządzenia (str. 3 - A ) A1. Pokrywa pojemnika na ziarna A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej A3. Pojemnik na ziarna A4. Lejek do kawy mielonej A5. Przycisk : włączanie - wyłączanie ekspresu (stand by) A6. Tacka na filiżanki A7. Dysza gorącej wody i pary A8. Dysza kawy (z regulowaną wysokością) A9. Zbiornik na skropliny A10. Podstawka na filiżanki A11. Wskaźnik poziomu wody w tacce ociekowej A12. Tacka ociekowa A13. Pojemnik na fusy A14. Wyłącznik główny (ON/OFF) A15. Gniazdo łącznika kabla zasilającego A16. Drzwiczki automatu zaparzającego A17. Automat zaparzający A18. Zbiornik na wodę A19 Miejsce na filtr zmiękczający wodę A20. Pokrywa zbiornika na wodę A21. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy Opis panelu sterowania (str. 2 - B ) Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: wskazano ją wnawiasach,wopisie. B1. Ikona wytwarzania gorącej wody (Po wejściu do menu programowania,nacisnąćwcelupotwierdzeniawyboru) B2. Ikona do wejścia lub wyjścia z menu programowania B3. Wyświetlacz B4. Ikona : do wyboru ilości kawy (Po wejściu do menu programowaniasłużydonawigacji) B5. Ikona do wyboru smaku : wcisnąć w celu wyboru smaku kawy (Po wejściu do menu programowania służy do nawigacji) B6. Ikona : do przygotowania 2 filiżanek kawy według ustawień przedstawionych na wyświetlaczu B7. Ikona : do przygotowania 1 filiżanki kawy według ustawień przedstawionych na wyświetlaczu B8. Ikona MILK MENU: do wyboru jednego z napoju mlecznych(CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK) B9. Ikona CAPPUCCINO: do przygotowania cappuccino B10. Ikona : do przygotowania kawy LONG B11. Ikona : do przygotowania kawy PODWÓJNEJ+ Opis akcesoriów (str. 2 - C ) C1. Miarka do kawy mielonej C2. Pędzelek do czyszczenia C3. Dysza gorącej wody C4. Filtr zmiękczający (* tylko w niektórych modelach) C5. Pasek kontrolny twardości wody„Total HardnessTest” C6. Odkamieniacz C7. Kabel zasilający Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D ) D1. Pokrywa pojemnika na mleko D2. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN D3. Pojemnik na mleko D4. Przycisk zdejmowania pokrywy D5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana) D6. Rurka zanurzana w mleku CZYNNOŚCI WSTĘPNE Kontrola urządzenia Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie uży- wać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do SerwisuTechnicznego firmy De’Longhi Montaż urządzenia Uwaga! Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu- jących zasad dotyczących bezpieczeństwa: • Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocz- nymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy. • Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek. • Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe- ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania. • Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko- dzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorą- cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Strona: 5
271 Podłączenie urządzenia Uwaga! Upewnićsię,czynapięciewsiecizasilającejodpowiadanapięciu podanemunatabliczceznamionowej,znajdującejsięnaspodzie urządzenia. Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodniezprzepisamiominimalnymnatężeniu10Aiwyposażo- nego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz- ką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą. Pierwsze włączenie urządzenia Zwróćuwagę: • Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży- ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy. • Zalecasięjaknajszybszeustawienietwardościwodyzgod- nie z procedurą opisaną w paragrafie „Programowanie twardości wody”. 1. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć urządzenie do sieci elek- trycznej (rys.1),upewnić się,że wyłącznikgłównyjest wci- śnięty(rys.2). 2. Wyjąć zbiornik na wodę (rys. 3), otworzyć pokrywę (rys. 4), napełnićzimnąwodądopoziomuMAX;zamknąćpokrywęi włożyćzbiorniknamiejsce. Należy wybrać żądany język, przechodząc do przodu lub do tyłu strzałkami lub (rys. 5) lub poczekać, aż na wy- świetlaczu języki zaczną się automatycznie zmieniać (co około 3 sekundy): 3. gdy pojawia się polski, przytrzymać przez kilka sekund ikonę (rys. 6), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat:"Polskiustawiony”. Następnie,wykonaćczynnościzgodniezinstrukcjamipodanymi na wyświetlaczu urządzenia: 4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza do wy- twarzania gorącej wody została założona i ustawić pod nią pojemnik(rys.7)ominimalnejpojemności100ml. 5. Na wyświetlaczu pojawi się napis„GORĄCAWODA,Wciśnij OK”; 6. Wcisnąćprzycisk ,abypotwierdzić(Rys.6):urządzenie wytworzy wodę z dyszy a następnie wyłączy się. W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania. Zwróćuwagę: • Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu. • Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: z czasem hałas zmniejszy się. • Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjono- wania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmięk- czającego śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie „FILTR ZMIĘKCZAJĄCY”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra,możnagodostaćwAutoryzowanymCentrumSerwi- sowym firmy De’Longhi. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA Zwróćuwagę! • Przedwłączeniemurządzenianależysięupewnić,żegłów- ny wyłącznik jest wciśnięty (rys. 2). • Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie prze- prowadza cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wy- konaniu takiego cyklu. Ryzykooparzenia! Podczaspłukania,zotworówdozownikadokawywypływanie- wielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki ociekowej. Należy uważać, by nie poparzyć się rozprysku- jącą się wodą. • Aby uzyskać dostęp wcisnąć przycisk (rys. 8): na wyświetlaczupojawisiękomunikat„Podgrzewanie,Proszę czekać”. Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „Płukanie”; W ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane. Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący smak i ilość kawy. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania. Ryzykooparzenia! Wczasiepłukaniazotworówdozownikadokawywypływanie- wielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. • W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk (rys. 8). • Nawyświetlaczupojawisięnapis„Wyłączaniewtoku,Pro- szę czekać”: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie a następnie wyłączy się (stand-by). Zwróćuwagę! n - ć - u - a b - - -
Strona: 6
272 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej: • najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk (rys. 8); • wcisnąć główny wyłącznik umieszczony z boku urządzenia (rys. 2). Uwaga! Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone. USTAWIENIA MENU Do menu programowania wchodzi się poprzez wciśnięcie ikony (B2): przesuwać się po menu wciskając lub (rys.5). Płukanie Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow- nikakawy(A8)idyszygorącejwody(C3),jeżelizałożona,wcelu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia. Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody. Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawisięnapis„Płukanie”; 3. Wcisnąć ikonę (rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?”; Uwaga!Ryzykooparzenia. Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. 4. Wcisnąć ikonę : po kilku sekundach z dozownika kawy anastępniezdyszygorącejwody(jeżelizałożona)wypłynie gorącawoda,którawymyjeipodgrzejewewnętrznyobwód urządzenia. Zwróćuwagę! • W każdym momencie można zatrzymać wytwarzanie go- rącej wody poprzez naciśnięcie jakiejkolwiek ikony. • Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań. Odkamienianie Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 280. 280. Instalacja filtra Instrukcje dotyczące instalacji filtra, znajdują się w paragrafie „Filtr zmiękczający”(str. 282). Wymiana filtra (jeżeli zamontowany) Instrukcje dotyczące wymiany filtra, znajdują się w paragrafie „Wymiana filtra”(str. 282). 282). Ustawienie godziny W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawisięnapis„Ustaw godzinę”; 3. Wcisnąćikonę OK(rys.3): godziny migają; 4. Użyć lub ,aby zmienić godzinę; 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić: minuty migają; 6. Użyć lub , aby zmienić minuty; 7. Wcisnąć ikonę ,aby potwierdzić. W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Automatyczne włączanie Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) oraz aby szybko przygotować kawę. Zwróćuwagę! W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być prawidłowo ustawiona. Aby aktywować automatyczne wyłączanie, postępować w na- stępujący sposób: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys.5),dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Automatyczne włączanie”; 3. Wcisnąć ikonę (rys. 3): na wyświetlaczu pojawi się napis„Włączyć?”; 4. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 5. Użyć lub , aby wybrać godzinę; 6. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 7. Użyć lub , aby zmienić minuty; 8. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 9. Następnie wcisnąć ikonę, aby wyjść z menu. Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włącza- nia jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem znajdu- jącym się obok godziny. Aby dezaktywować funkcję: 1. Wybraćwmenufunkcjęautomatycznegowłączania; 2. Wcisnąć ikonę : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”; 3. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić. Z wyświetlacza zniknie symbol .
Strona: 7
273 Automatyczne wyłączanie (standby) Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urządze- nie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzi- nach nieużywania. Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys.5),dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Automatyczne wyłączanie”; 3. Wcisnąć ikonę (rys.6); 4. Użyć lub , dopóki nie pojawi się żądany czas (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach); 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 6. Następnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane. Oszczędność energii Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwa- rantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi. Aby wyłączyć (lub włączyć) tryb „Oszczędn. energet.”, należy postępować w następujący sposób: 1. Wcisnąć ikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„Oszczędn. energet.”; 3. Wcisnąć ikonę (rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli funkcja jest wyłączona); 4. Wcisnąć ikonę , aby wyłączyć (lub włączyć) tryb oszczędności energii; 5. Następnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis„Oszczędn. energet.”. Zwróćuwagę! • W trybie oszczędności energii, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy lub pierwszego napoju mlecznego, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu. • Aby przygotować jakikolwiek napój, wcisnąć jedną z ikon wceluwyjściaztrybuoszczędnościenergetycznej,następ- nie wcisnąć przycisk danego napoju. • Jeśli pojemnik na mleko jest włożony, funkcja„Oszczędn. energet.”nie włącza się. Ustawienie temperatury Jeżelichcesięzmienićtemperaturęwodyniezbędnejdoprzygo- towania kawy, należy postępować w następujący sposób: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys.5), dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Ustaw temperaturę”; 3. Wcisnąć ikonę (rys.6); 4. Użyć lub , dopóki na wyświetla- czu nie pojawi się żądana temperatura (●=niska; ●●●●=maksymalna); 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 6. Następnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Ustawienie twardości wody Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 282. Ustawianie języka Aby zmienić język na wyświetlaczu należy: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„Ustaw język”; 3. Wcisnąć ikonę (rys.6); 4. Użyć lub dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu; 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić; 6. Nawyświetlaczupojawisięnapispotwierdzającyustawia- nie żądanego języka; 7. Następnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Sygnał dźwiękowy Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy,któryekspreswydajepowciśnięciuikon/przycisków iprzykażdymzałożeniu/zdjęciuakcesoriów.Abydezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys.5), dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Sygnał dźwiękowy”; 3. Wcisnąć ikonę (rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis„Wyłączyć?”(lub„Włączyć?”, jeżeli wyłączony); 4. Wcisnąć ikonę , aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy; 5. Następnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. Ustawienia fabryczne (reset) Dziękitejfunkcji,możnaprzywrócićwszystkieustawieniamenu i wszystkie zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje). Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys.5),dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Wartości fabryczne”; y y a - - -
Strona: 8
274 3. Wcisnąć ikonę (rys.6); 4. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?” 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić i wyjść. Funkcja statystyki W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy: 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 2. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„Statystyka”; 3. Wcisnąć ikonę (rys.6); 4. Wciskając lub , można sprawdzić: - ile zostało wytworzonych kaw; - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka; - ile wytworzony łącznie litrów wody; - ile wykonano procesów odkamieniania; - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający. 5. Dwukrotnie wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. PRZYGOTOWANIE KAWY Wybór smaku kawy Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie kawy o nor- malnym smaku. Można wybrać jeden z poniższych smaków: Smak Bardzo Łagodny Smak Łagodny Smak Normalny Smak Mocny Smak Bardzo Mocny Aby zmienić smak kawy, kilkakrotnie wcisnąć ikonę (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się ten żądany. Wybór ilości kawy w filiżance Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie normalnej kawy. Aby wybrać ilość kawy, należy wcisnąć ikonę (rys. 10), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat do- tyczący żądanej ilości kawy: Wybrana Kawa Ilość w filiżance (ml) MOJA KAWA Do zaprogramowania: od ≃20 do ≃180 MAŁA ≃40 NORMALNA ≃60 DUŻA ≃90 BARDZO DUŻA ≃120 Personalizacja ilości„moja kawa” Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „MOJEJ KAWY". Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 13). 2. Wciskać ikonę (rys. 10) do momentu wyświetlenia komunikatu„MOJA KAWA”. 3. Przytrzymać ikonę (B7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„1 MOJA KAWA Program ilości”i urządze- nie nie zacznie przygotowywać kawy; następnie puścić ikonę; 4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk . Wtymmomencieilośćkawywfiliżancezostałazaprogramowa- na zgodnie z nowym ustawieniem. Regulacja młynka do kawy Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej począt- kowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy. Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wy- twarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 11). Zwróćuwagę! Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy. Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7. Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wy- twarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kie- runku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami). Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, ob- racając pokrętło o jeden przeskok. Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się: • przeprowadzić płukanie wybierając funkcję „Płukanie” w menu programowania (str. 272) 272) . • ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
Strona: 9
275 • zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania. Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach Uwaga! Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i uszkodzić go lub spra- wić, że nie będzie się nadawał do użytku. 1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 12). 2. Pod otworami dozownika kawy należy ustawić: - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 13); - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 14); 3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 15). 4. Wcisnąćikonężądanejkawy(1 lub2filiżanki ). 5. Rozpoczynasięwytwarzaniekawyinawyświetlaczupoja- wia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy. Zwróćuwagę: • Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jakiejkolwiek ikony. • Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy)jednązikonwytwarzaniakawy(B6lubB7). Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia. Uwaga! • Podczas użytkowania, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.), których znaczenie opisano w paragrafie „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”. • Aby uzyskać bardziej gorącą kawę należy skonsultować paragraf„Poradywceluuzyskaniakawyowyższejtempe- raturze ”. • Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wska- zówki podane w paragrafie„Rozwiązywanie problemów”. Przygotowanie kawy z kawy mielonej Uwaga! • Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia ekspresu. • Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu. • Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciw- nym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek. Zwróćuwagę! Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy. 1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (rys. 9), dopóki na wy- świetlaczu nie pojawi się napis„Mielona”. 2. Otworzyć pokrywkę lejka do kawy mielonej (A2). 3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 16). 4. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 13). 5. Wcisnąć ikonę wytwarzania 1 filiżanki (B7). 6. Rozpoczynasięwytwarzaniekawyinawyświetlaczupoja- wia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy. Zwróćuwagę! Jeśli jest aktywny tryb„Oszczędności energetycznej”wytwarza- nie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund. Przygotowanie kawy PODWÓJNA+ przy użyciu kawy w ziarnach Zastosować się do wskazówek przedstawionych w paragrafie „Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach”, następnie wcisnąć ikonę (B11). Ustawienie ilości kawy DOPPIO+ Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 120 ml kawy PODWÓJNEJ+. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy (rys. 13); 2. Wcisnąć i przytrzymać ikonę (B11) do wyświetlenia komunikatu„Program ilości”; 3. Puścić ikonę : ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy; 4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ikonę . Wtymmomencieilośćkawywfiliżancezostałazaprogramowa- na zgodnie z nowym ustawieniem. Zwróćuwagę! Minimalna ilość możliwa do zaprogramowania to 80ml. Maksymalna ilość możliwa do zaprogramowania to 160ml. ć - - - - ć y z o - m - m o ę - w
Strona: 10
276 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach Zastosować się do wskazówek przedstawionych w paragrafie „Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach”, następnie wcisnąć ikonę (B10). Przygotowanie kawy LONG z kawy mielonej 1. Zastosować instrukcje z punktów 1-2-3-4 paragrafu„Przy- gotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej”, a następnie wcisnąć ikonę (B10). 2. Urządzenie rozpocznie wytwarzanie kawy i pojawi się pasek postępu; w połowie przygotowywania pojawi się komunikat„WSYP KAWĘ MIELONĄ,Wciśnij OK”. 3. Wsypać płaską miarkę kawy mielonej i wcisnąć (rys. 6). 4. Parzenie kawy zostaje wznowione i urządzenie wy- świetla pasek postępu, który wypełnia się w miarę jej wytwarzania. Ustawienie ilości kawy LONG Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie około 200 ml kawy LONG Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy (rys. 13). 2. Wcisnąć i przytrzymać ikonę (B10) do momentu wy- świetlenia się komunikatu„Program ilości”. 3. Puścić ikonę : ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy; 4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ikonę . Wtymmomencieilośćkawywfiliżancezostałazaprogramowa- na zgodnie z nowym ustawieniem. Zwróćuwagę! Jeżeli programowania dokonano przy użyciu kawy mielonej, ekspres zażąda wsypania drugiej płaskiej miarki kawy. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH Zwróćuwagę! Aby uniknąć uzyskania mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę po- jemnika na mleko i dyszę do gorącej wody, jak opisano w rozdziale„czyszczenie pojemnika na mleko”. Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko 1. Zdjąć pokrywę (rys. 17); 2. Napełnić pojemnik wystarczającą ilością mleka, nie prze- kraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 18). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpo- wiada około 100 ml mleka. Zwróćuwagę! • Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). • Jeżeli tryb„Oszczędn. energet.”jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund. 3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 19). 4. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko. 5. Wyjąć dyszę gorącej wody (C3), (rys. 20). 6. Popychającdokońca,zaczepićpojemniknamlekonadyszy (rys. 21): urządzenie wyda sygnał dźwiękowy (jeżeli funk- cja sygnału jest uaktywniona). 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami do- zownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka (rys. 22); pociągając na dół wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki. 8. Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji. Regulacja ilości pianki Przekręcając pokrętło regulowania pianki (D2), ustawia się ilość pianki, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów na bazie mleka. Po z y c j a pokrętła Opis Zalecana do... Bez pianki CAFFELATTE / MILK (gorące mleko) Mało pianki LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max ilość pianki CAPPUCCINO / MILK (gorącemleko) Przygotowanie kawy cappuccino Na panelu sterowania znajduje się ikona (B9) umożliwiająca automatyczne przygotowanie kawy CAPPUCCINO. ABY przygo- tować taki napój wystarczy: 1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko, jak przedstawiono wcześniej. 2. Przekręcić pokrętło regulacji pianki znajdujące się na po- krywie pojemnika na mleko, na pozycję żądanej ilości piany (patrz poprzednia tabela).
Strona: 11
277 3. Wcisnąć ikonę CAPPUCCINO (B9): na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy. 4. Po kilku sekundach z rurki wypłynie mleko i napełni znaj- dującą się pod nią filiżankę. Następnie, po wytworzeniu mleka, urządzenie automatycznie przygotuje kawę. Przygotowanie napojów "MILK MENU": Poza opisanymi wyżej napojami, urządzenie może automatycz- nieprzygotować CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK. ABY przygotować takie napoje wystarczy: 1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko, jak przedstawiono wcześniej. 2. Przekręcić pokrętło regulacji pianki znajdujące się na po- krywie pojemnika na mleko, na pozycję żądanej ilości piany. 3. Wcisnąć ikonę MILK MENU (B8). 4. Wciskać lub (rys. 5) dopóki na wyświetlaczu niepojawisięnapisżądanegonapoju(CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK). 5. Wcisnąć ikonę (rys. 6), aby rozpocząć przygotowywanie. 6. Po kilku sekundach z rurki wypłynie mleko i napełni znaj- dującą się pod nią filiżankę. W przypadku napojów, które tego wymagają, po wytworzeniu mleka urządzenie auto- matycznie przygotuje kawę. Zwróćuwagę:wskazówkiodnoszącesiędo wszystkichnapojówmlecznych • Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie, nale- ży wcisnąć jedną z ikon. • Pozakończeniuwytwarzania,jeżelichcesięzwiększyćilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) jedną z ikon odpowiadających napojom na bazie mleka lub kawy. • Niepozostawiaćnadługonaczyniazmlekiempozalodów- ką:imwyższajesttemperaturamleka(idealnato5°C),tym jakość pianki jest gorsza. Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu Uwaga!Ryzykooparzenia Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wytwarzania spienionego mleka wydobywa się gorąca woda i para. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpry- skującą się wodą. Pokażdymużyciufunkcjimleka,nawyświetlaczupojawisięmi- gającynapis„POKRĘTŁONACLEAN”.Wykonaćczyszczeniewcelu usunięcia pozostałości z mleka w następujący sposób: 1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest ko- nieczne jego opróżnienie); 2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarza- nia spienionego mleka (rys. 22). 3. Przekręcićpokrętłoregulacjipianyna"CLEAN"(rys.23):na wyświetlaczupojawisiępasekpostępu,którywypełniasię wmiarępostępowaniaczynnościoraznapis„Czyszczeniew toku”. Czyszczenie kończy się automatycznie. 4. Ustawić pokrętło regulacji na jedną z pozycji stopnia regu- lacji piany. 5. Zdjąćpojemniknamlekoiwyczyścićgąbkądyszępary(rys. 24). Zwróćuwagę! • Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecz- nych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczy- ścić pojemnik na mleko. • Pojemnik może być przechowywany w lodówce. • W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, na- leży poczekać na nagrzanie się ekspresu. Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla ikony CAPPUCCINO Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardo- wej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wytwarzania mleka (rys. 22). 2. Przytrzymać ikonę CAPPUCCINO (B9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się nazwa napoju i „PROGRAM MLEKO”. 3. Puścić ikonę. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka. 4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć ikonę. 5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i, jeżeli przewi- dziano, po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu pojawia się nazwa napoju i „PROGRAM KAWY”. 6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom, ponownie wcisnąć ikonę. Wytwarzanie kawy zostanie przerwane. W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy. - ć i e a y - - j a a - -
Strona: 12
278 Zaprogramowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla napojów ikony MILK MENU Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardo- wej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Wcisnąć ikonę MILK MENU (B8). 2. Wciskać lub (rys. 5) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis napoju, który chce się zaprogramować (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE, MILK). 3. Przytrzymać ikonę (rys. 6), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się nazwa napoju i„PROGRAM MLEKO”. 4. Puścić ikonę. Ekspres zacznie wytwarzać mleko. 5. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, wcisnąć ikonę . 6. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i, jeżeli przewi- dziano, po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu pojawia się nazwa napoju i „PROGRAM KAWY”. 7. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom, ponownie wcisnąć ikonę . Wytwarzanie kawy zosta- nie przerwane. W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY Uwaga!Ryzykooparzenia. Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Zwróćuwagę! Jeżelitryb„Oszczędn.energet.”jestaktywny,wytwarzaniegorą- cej wody może wymagać kilku sekund . 1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo zamo- cowana (rys. 7). 2. Ustawić pojemnik pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody). 3. Wcisnąć ikonę (B1). Na wyświetlaczu pojawi się napis„GORĄCAWODA”i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy. 4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby przerwać wy- twarzanie gorącej wody nacisnąć na przycisk . Zmianawytwarzanejautomatycznieilościwody Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarza- nieokoło250mlgorącejwody.Jeżelichcesięzmienićtakąilość, należy wykonać następujące czynności: 1. Ustawić pojemnik pod dyszą (rys. 7). 2. Przytrzymać ikonę (B1), dopóki na wyświetlaczu nie pojawisiękomunikat„GORĄCAWODA,Programilości”;pu- ścić ikonę . 3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom po- nownie wcisnąć ikonę . W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości. CZYSZCZENIE Czyszczenie ekspresu Należy okresowo myć następujące części ekspresu: - pojemnik na fusy (A13), - tacka ociekowa (A12), - zbiornik na wodę (A18), - otwory dozownika kawy (A8), - lejek wprowadzania mielonej kawy (A2), - automat zaparzający (A17), dostępny po otwarciu drzwi- czek serwisowych (A16), - panel sterowania (B) - pojemnik na mleko (D) Uwaga! • Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czysz- czeniaautomatycznychekspresówfirmyDe’Longhiniejest konieczne stosowanie ze środków chemicznych. • Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (C). • Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie. Czyszczenie pojemnika na fusy Gdynawyświetlaczupojawisięnapis„OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym). Uwaga!Ryzykooparzenia Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki nagrzewa się. Przed jej dotknięciem po- czekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część. Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem): • Wyjąć tackę ociekową (rys. 25), opróżnić ją i wyczyścić. • Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A13) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie
Strona: 13
279 pozostałości: pędzelek znajdujący się w wyposażeniu (C2) posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności. • Sprawdzić zbiornik na skropliny (A9), jeżeli jest pełny opróżnić go (rys. 26). Uwaga! Gdy wyjmuje się tackę ociekową należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygoto- wywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmier- nie i ekspres zostanie zablokowany. Czyszczenie tacki ociekowej i zbiornika na skropliny Uwaga! Tacka ociekowa (A12) posiada (czerwony) pływakowy wskaź- nik poziomu (A11) znajdującej się w niej wody (rys. 27). Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filiżanki, należy ko- niecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym wypadku wodamożewyciekaćiuszkodzićurządzenie,blatlubotaczającą strefę. W celu wyjęcia tacki ociekowej: 1. Wyjąć tackę ociekową i pojemnik na fusy (rys. 25); 2. Opróżnić tackę ociekową (A13) i pojemnik na fusy (A13), a następnie je umyć; 3. Sprawdzić zbiornik na skropliny (A9), jeżeli jest pełen, opróżnić. 4. Ponownie włożyć tackę wraz z pojemnikiem na fusy. Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy Niebezpieczeństwoporażeniaprądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz „Wyłączanie urządzenia”) i  odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. 1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu), czy wnętrze urzą- dzenia (widoczne po wyjęciu tacki ociekowej (A12)) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C2) i gąbki. 2. Przypomocyodkurzaczausunąćwszelkiepozostałości(rys. 28). Czyszczenie zbiornika na wodę 1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymia- nie filtra zmiękczającego (C4), (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A18) za pomocą wilgotnej szmatki i odro- biny delikatnego środka czyszczącego. 2. Wyjąćfiltr(jeśliobecny)iprzepłukaćgopodbieżącąwodą. 3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć. 4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć około 100 ml gorącej wody w celu uaktywnienia filtra. Czyszczenie otworów dozownika kawy 1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory do- zownika kawy (rys. 29). 2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 29). Czyszczenie lejka do kawy mielonej Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej (A4) nie jest zapchany. W razie potrzeby,usunąćosadyzkawyprzypomocypędzelka(C2)znaj- dującego się w wyposażeniu. Czyszczenie automatu zaparzającego Automat zaparzający (A17) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Uwaga! Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone. 1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz„Wyłączanie urządzenia”). 2. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 30) znajdujące się na prawym boku. 3. Wcisnąć dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 31). 4. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem. Uwaga! PRZEPŁUKAĆWYŁĄCZNIEWODĄ Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki. Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczą- cych, ponieważ mogą go uszkodzić. 5. Zapomocąpędzelka(C2)wyczyścićewentualnepozostało- ści z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki. 6. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zapa- rzający wkładając go do wspornika (rys. 32); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania. Zwróćuwagę! - - - - t u e e ć , a a - e
Strona: 14
280 Jeżelizamocowanieautomatuzaparzającegosprawiatrudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarównaciskającnadwiedźwigniejakpokazanonarys.33. 33 . 7. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, żeobydwaczerwoneprzyciskizaskoczyłynazewnątrz(rys. 34). 8. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego (A16). Czyszczenie pojemnika na mleko W celu zapewnienia skuteczności spieniacza, należy co drugi dzień czyścić pojemnik na mleko, jak opisano poniżej: 1. Zdjąć pokrywę (rys. 17). 2. Wyjąćrurkęwytwarzaniamlekairurkęzanurzanąwmleku (rys. 35). 3. Przekręcić w prawo pokrętło regulacji pianki, na pozycję „INSERT”(rys. 35) i zsunąć je na zewnątrz. 35 4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z de- likatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmywar- ce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza zmywarki. Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kana- liku pod pokrętłem (rys. 36) nie zostały resztki po mleku: ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki. 36 37 5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokrętło regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 37). 6. Sprawdzićrównież,czyrurkazanurzanawmlekuirurkado wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka. 7. Ponownie zamocować pokrętło tak, aby strzałka odpowia- dała napisowi„INSERT”, zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku. 8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko. Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary Za pomocą gąbki czyścić dyszę po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach (rys. 24). ODKAMIENIANIE Ekspresnależyodkamienić,gdynawyświetlaczupojawisię(mi- gający) komunikat„PRZEPROWADŹ ODKAM.”. Uwaga! • Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń produ- centa dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opako- waniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czyn- ności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami. • Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De’Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje. 1. Włączyć ekspres. 2. Wejść do menu wciskając ikonę (B2). 3. Użyć lub (rys. 5), dopóki nie wyświetli się napis„Odkamienianie”. 4. Wybrać wciskając ikonę (rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?”. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić.
Strona: 15
281 5. Na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy„OPRÓŻ- NIJTACKĘ OCIEKOWĄ”i„WYJMIJ FILTR”(jeżeli obecny) oraz „WLEJ ODKAMIENIACZ.,Wciśnij OK”. 6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A18) i wyjąć filtr zmiękczający(C4)(jeżeliobecny);następnieopróżnićtackę ociekową (rys. 25) i pojemnik na fusy (A13); ponownie zamontować. 38 B A 7. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego z tyłu (rys. 38) poziomu A (100 ml); następnie dolać wodę (jeden litr) do osiągnięcia poziomu B (rys. 38); po- nownie włożyć zbiornik na wodę. 8. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o mini- malnej pojemności 1,5 l (rys. 7). Uwaga! Ryzykooparzenia Z dyszy wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uwa- żać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. 9. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić wlanie roztworu. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odkamienianie w toku”. Rozpoczyna się program odkamieniania i z dyszy wody zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawiają się za- miennie napisy„PŁUKANIE”„NAPEŁNIJ ZBIORNIK”. 10. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, włożyć ponownie filtr (jeżeli został wcześniej wyjęty) i założyć zbiornik na wodę: na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PŁUKANIE,Wciśnij OK". 11. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania odkamieniacza i po- nownie ustawić go pod dyszą gorącej wody. 12. Wcisnąć ikonę , aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komuni- kat„PŁUKANIE, Proszę czekać”. 13. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na wyświe- tlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE”, „WŁÓŻ FILTR" (jeżeli został wcześniej wyjęty),„NAPEŁNIJ ZBIORNIK”. 14. Wyjąć zbiornik na wodę, włożyć ponownie filtr (jeżeli został wcześniej wyjęty) napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX włożyć do urządzenia: na wyświetlaczu pojawi się komunikat„PŁUKANIE,Wciśnij OK". 15. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania wody i ponownie ustawić go pod dyszą gorącej wody. 16. Wcisnąć ikonę aby wznowić płukanie: na wyświetla- czu pojawi się komunikat„PŁUKANIE, Proszę czekać”, woda wypłyniezdyszygorącejwodyietappłukaniazakończysię wydobyciem wody z dozownika kawy (A8). Uwaga!Ryzykooparzenia. Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. 17. Kiedy zbiornik na wodę jest pusty, na wyświetlaczu poja- wia się komunikat„Płukanie Zakończone,Wciśnij OK". 18. Wcisnąć ikonę . 19. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat„NAPEŁNIJ ZBIOR- NIK”. Po jego napełnieniu i włożeniu do urządzenia, na wyświetlaczupojawisiękomunikat„Podgrzewanie,Proszę czekać”. Po zakończeniu podgrzewania ekspres będzie go- towy do użycia. Zwróćuwagę! Jeżeli cykl odkamienia nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po usta- lonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na pod- stawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regio- nów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania. Pomiar twardości wody 1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESSTEST”, załączony do niniejszej instrukcji. 2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę. 3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraci- ki.W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpo- wiada jednemu poziomowi. o - h - ę - - - u woda słodka woda niezbyt twarda woda twarda woda bardzo twarda l l l l l l l l l l
Strona: 16
282 Ustawienie twardości wody 1. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu. 2. Wciskać lub (rys. 5) do momentu wybrania hasła„TwardośćWody”. 3. Potwierdzić wybór wciskając ikonę (rys. 6). 4. Użyć lub i ustawić odczytany na pasku kon- trolnym poziom (patrz rys. w poprzednim paragrafie). 5. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić ustawienie. 6. Wcisnąć ikonę , aby wyjść z menu. W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY (* TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH) Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De’Longhi. W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje poda- ne poniżej. Montaż filtra 39 1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania. 2. Obracać tarczę z datą (rys. 39), dopóki nie zostaną po- kazane kolejne 2 miesiące użycia. Zwróćuwagę Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie. 3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy wodazaczniewypływaćzjegootworówbocznychprzezco najmniej 1 minutę (rys. 40). 40 41 0,5 L 4. Wyjąć zbiornik z urządzenia i napełnić go wodą. 5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie i przyciska- jąc, aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków powietrza (rys. 41). 6. Włożyć filtr do jego gniazda (rys. 42) i docisnąć do końca. 7. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 43), a następnie ponow- nie włożyć go do urządzenia. 42 43 W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności. 8. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 9. Użyć lub (rys.5),dopókinawyświetlaczunie pojawi się napis„Instaluj filtr”. 10. Wcisnąć ikonę (rys. 6). 11. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?”. 12. Wcisnąć ikonę , abypotwierdzićwybór:nawyświetla- czu pojawi się napis„GORĄCAWODA,Wciśnij OK”. 13. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml) (rys. 7). 14. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpoczynawytwarzaniewody,anawyświetlaczupojawia się napis„Proszę czekać”. 15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powracanapozycję„Kawagotowa”. Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu. Wymiana filtra Gdy na wyświetlaczu pojawia się napis„WYMIEŃ FILTR”lub po upływie dwóch miesięcy od założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra: 1. Wyjąć zbiornik (A18) i zużyty filtr (C4); 2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6-7 poprzedniego paragrafu. 3. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml). 4. Wcisnąćikonę (B2), aby wejść do menu; 5. Użyć lub (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„Wymień filtr”.
Strona: 17
283 6. Wcisnąć ikonę (rys. 6); 7. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Potwierdzasz?” 8. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić ustawienie; 9. Na wyświetlaczu pojawi się napis„GORĄCAWODA,Wciśnij OK”; 10. Wcisnąć ikonę , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpoczynawytwarzaniewody,anawyświetlaczupojawia się napis„Proszę czekać”. 11. Pozakończeniuwydawaniawody,urządzenieautomatycznie powracanapozycję„Kawa gotowa”. Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu. Usunięcie filtra Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra, konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco: 1. Wyjąć zbiornik, filtr i ponownie włożyć zbiornik do urządzenia; 2. Wcisnąć ikonę MENU/ESC (B2), aby wejść do menu; 3. Użyć lub (rys. 5) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis„Instaluj filtr, Aktywny”; 4. Wcisnąć ikonę (rys. 6); 5. Na wyświetlaczu pojawi się napis„Wyłączyć?”; 6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i przycisk MENU/ ESC, aby wyjść z menu. DANE TECHNICZNE Napięcie: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Pobierana moc: 1450W Ciśnienie: 1,5MPa (15 bar) Max pojemność zbiornika na wodę: 1,4 l Wymiary dłxgłxh: 195x477x340 mm Długość kabla: 1660 mm Waga: 9,7 kg Max pojemność pojemnika na ziarna: 200 g Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE: • Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmianami; • Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami; • Rozporządzenie Europejskie dotyczące trybu Czuwania 1275/2008; • Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z arty- kułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporzą- dzenia Europejskiego 1935/2004. UTYLIZACJA ZgodniezDyrektywą2002/96/WEurządzenianiena- leży wyrzucać razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów. - a - e - e a o a u
Strona: 18
284 KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU WYŚWIETLANY KOMUNIKAT MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE NAPEŁNIJ ZBIORNIK Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A8). Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo gozałożyćmaksymalnienaciskając,dopókinie usłyszy się odgłosu zamocowania. OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY Pojemnik na fusy po kawie (A13) jest pełny. Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę ociekową i wykonać czyszczenie, następnie po- nownie założyć. Ważne: gdy wyjmuje się tackę ociekową należy obowiązkowo opróżnić po- jemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć,żepodczasprzygotowywaniakolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje. KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA,WYREGULUJ MŁYNEK Ziarna zbyt drobno zmielone, z tego powodu kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca. Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić po- krętło regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 13) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przy- najmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawystr. )) . Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest prawi- dłowo założony. Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczają- cy mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie. Założyć dyszę gorącej wody (C3) i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny. WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A13). Wyjąć tackę ociekową i założyć pojemnik na fusy. WSYP KAWĘ MIELONĄ Wybrano funkcję„kawa mielona”, ale nie wsy- pano kawy mielonej do lejka (A4). Wsypać kawę mieloną do lejka (rys. 16) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej. PRZEPROWADŹ ODKAM. Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia. Należy jak najszybciej wykonać program odka- mieniania, opisany w paragrafie „Odkamienia- nie”(str. )) . ZMNIEJSZ. IL. KAWY Użyto zbyt dużo kawy. Wybrać lżejszy smak przekręcając pokrętło (rys. 11) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej. NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI Ziarna kawy skończyły się. Napełnić pojemnik ziarnami (rys. 12). Lejek (A) do mielonej kawy jest zatkany. Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka, jak opi- sano w par.„Czyszczenie lejka do kawy”
Strona: 19
285 PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Kawa nie jest gorąca. Filiżanki nie zostały podgrzane. Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody). Automat zaparzający ochłodził się, po- nieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty. Przed przygotowaniem kawy podgrzać auto- mat zaparzający płukaniem, za pomocą odpo- wiedniej funkcji. Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska. Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu. Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki. Kawa jest zbyt grubo zmielona. Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierun- ku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osią- gnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf„Regulacja młynka do kawy"). Nieodpowiedni rodzaj kawy. Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z SerwisemTechnicznym. ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzają- cy (A17) nie został zamocowany. Założyć automat zaparzający zgodnie z opi- sem w paragrafie „Czyszczenie automatu zaparzającego”. ALARM OGÓLNY Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne. Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. „czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspreswciążwyświetlakomunikat,należysię zwrócić do serwisu technicznego. OBWÓD PUSTY, NAPEŁNIJ OBWÓD GORĄCĄWODĄ, Wciśnij OK Obwód hydrauliczny jest pusty Wcisnąć (B1),abyprzepłukaćdyszęwodą (D3),ażwrócidonormalnegofunkcjonowania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo założony. WYMIEŃ FILTR Filtr zmiękczający jest zużyty. Wymienićlubusunąćfiltrzgodniezinstrukcja- mi z paragrafu„Filtr Zmiękczający”. POKRĘTŁO NA CLEAN Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko. Przekręcić pokrętło regulacji piany na„CLEAN” (rys. 23). ZAMOCUJ DYSZĘWODY Dysza wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana Założyć do końca dyszę wody (C3). WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony. Włożyć do końca pojemnik na mleko.
Strona: 20
286 Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmiele- nia kawy o jeden rowek w stronę numeru 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż doosiągnięciazadowalającegorezultatu.Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf„Regulacja młynka do kawy"). Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika. Otwory dozownika są zatkane. Oczyścić otwory wykałaczką (rys. 29) Urządzenie nie włącza się Łącznik nie został prawidłowo włożony. Włożyć łącznik do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 1). Nie włożono wtyczki do gniazdka. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Główny wyłącznik (A14) nie został włączony. Nacisnąć na wyłącznik główny (rys. 2). Nie można wyjąć automatu zaparzającego Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo Wyłączyćzapomocąprzycisku . Mleko nie wypływa z rurki wytwarza- nia mleka Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”. Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtłuszczone. Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustegoprostozlodówki(około5°C).Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka. Pokrętło regulacji pianki jest źle ustawione. Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. „Przygotowanie napojów mlecznych”. Pokrywa lub pokrętło regulacji pianki pojemnika na mleko są brudne Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i po- krętło, jak opisano w par.„Czyszczenie pojem- nika na mleko”. Dysza gorącej wody/pary jest brudna Wyczyścić dyszę jak opisano w paragrafie „Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary”.
Marka:
DeLonghi
Produkt:
Ekspresy do kawy
Model/nazwa:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski