Instrukcja DeLonghi Distinta ICMI 211

Zobacz poniższy poradnik dla DeLonghi Distinta ICMI 211. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: DeLonghi
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: Distinta ICMI 211
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 43
43
Zwróćuwagę:
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informa-
cje.
• 	 Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Tylko w ten sposób można osiągnąć najlepsze rezultaty i
zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowa-
nia.
• 	 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego. Nie przewidzia-
no użytkowania w: pomieszczeniach
pełniących funkcję kuchni dla perso-
nelu sklepów, biur i innych stref pracy,
w agroturystyce, hotelach, motelach i
innych strukturach rekreacyjnych oraz
w pokojach do wynajęcia.Wszelkie inne
użycie urządzenia uważa się za niewła-
ściwe i w związku z tym niebezpieczne.
•	 Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z arty-
kułamispożywczymisązgodnezewskazaniamiRozporzą-
dzenia Europejskiego 1935/2004.
•	 Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej spraw-
dzić, czy między ekspresem a ścianami bocznymi i tylną
istniejeprzestrzeń5cmorazodstępconajmniej20cmnad
ekspresem.
Ryzykooparzenia!
Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest przyczyną
lekkich lub poważnych oparzeń.
•	 Omawiane urządzenie jest przeznaczone do “przygoto-
wania kawy”: Należy uważać, aby nie poparzyć się stru-
mieniem wody lub pary lub z powodu nieprawidłowego
użytkowania.
•	 W trakcie użytkowania nie dotykać gorących części urzą-
dzenia. Używać pokręteł lub uchwytów.
•	 Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami,
lub stopami.
•	 Płyta grzewcza może być gorąca nawet po zakończeniu
użytkowania urządzenia.
Uwaga!
Niezastosowaniesiędoostrzeżeniamożebyćlubjest,przyczyną
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
•	 Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe wskutek niewłaściwego, nieprawidłowe-
go i nierozsądnego użytkowania.
•	 Wprzypadkuusterkilubnieprawidłowegodziałania,nale-
ży wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.W celu
ewentualnej naprawy zwrócić się wyłącznie do autoryzo-
wanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać
montażu oryginalnych części zamiennych. Brak przestrze-
gania powyższych zaleceń może negatywnie wpłynąć na
bezpieczeństwo urządzenia.
•	 Niniejszego urządzenia mogą używać
dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycz-
nych, zmysłowych lub umysłowych, lub
nieposiadające doświadczenia i zna-
jomości, pod warunkiem, że będą one
nadzorowane i zostaną pouczone na
temat bezpiecznego użytkowania oraz
są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządze-
niem.Czyszczeniaikonserwacjileżących
w gestii użytkownika nie mogą wyko-
nywać dzieci, chyba że ukończyły one
8 lat i są nadzorowane. Przechowywać
urządzenie i jego kabel zasilający poza
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
•	 Po wyjęciu ekspresu z opakowania sprawdzić, czy jest on
w nienaruszonym stanie. W przypadku wątpliwości nie
używać go, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
•	 Nie pozostawiać w zasięgu dzieci elementów opakowania
(plastikowe woreczki, styropian, itd.), ponieważ są poten-
cjalnym źródłem niebezpieczeństwa.
•	 Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni roboczej, z
dala od kranów, zlewozmywaków i źródeł ciepła.
•	 Nigdy nie umieszczać urządzenia w otoczeniu, w którym
mogą wystąpić temperatura może zejść poniżej 0 °C (za-
marznięta woda może uszkodzić urządzenie).
Niebezpieczeństwo!
Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować, w
następstwie porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała
stwarzające zagrożenie dla życia.
•	 Użytkownikowi nie wolno wymieniać kabla zasilające-
go, ponieważ taka czynność wymaga użycia specjalnych
narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla
Strona: 44
44
lubwcelujegowymiany,należyzwrócić
się wyłącznie do autoryzowanego przez
producenta Serwisu Technicznego, aby
zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
•	 Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie: jest to urządzenie
elektryczne.
•	 Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć główny
wyłącznik i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie zostawiać nie-
potrzebnie włączonego urządzenia.
•	 Przy użyciu urządzenia elektrycznego należy zachować
zdrowy rozsądek i ostrożność, szczególnie w obecności
dzieci.
•	 Upewnić się, że napięcie w sieci zasilającej odpowiada
napięciupodanemunatabliczceznamionowejurządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka o minimal-
nym natężeniu 10A i wyposażonym w sprawne uziemie-
nie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentual-
ne wypadki spowodowane brakiem uziemienia.
•	 W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a
wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien
wymienić wtyczkę na właściwą.
•	 Podczas napełniania zbiornika na wodę i wyjmowania
dzbankazekspresunależyuważać,abynierozlaćpłynuna
wtyczkę i na kabel zasilający.
Opis urządzenia
A. 	 Szklany dzbanek
B. 	 Pokrywa
C. 	 Uchwyt na filtr dla kawy filtrowanej
D. 	 Prysznic
E. 	 Zbiornik na wodę
F. 	 Wskaźnik poziomu wody
G. 	 Miarka
H. 	 Filtr zbiornika na wodę
I. 	 Stały filtr nylonowy
L.	 Przycisk“On/Stand-by”z lampką kontrolną
M. 	 Płyta grzewcza
N. 	 Przycisk“Aroma”z lampką kontrolną
Jak przygotować kawę filtrowaną
Zwróćuwagę: przed pierwszym przygotowaniem kawy,
należy umyć wszystkie akcesoria i obwody wewnętrzne ekspre-
su, wykonując dwa cykle parzenia bez użycia kawy mielonej.
•	 Otworzyć pojemnik (B) (rys. 1) i za pomocą dzbanka (A)
wlać czystą, zimną wodę do zbiornika na wodę (E) do po-
ziomu odpowiadającemu liczbie filiżanek kawy, którą chce
się przygotować (rys. 2). Sprawdzić poziom wody w zbior-
niku na wskaźniku (F) (rys. 3). Zaleca się użycie dzbanka,
jako miarki, ponieważ maksymalna pojemność dzbanka
odpowiada maksymalnej pojemności zbiornika.
•	 Włożyć stałynylonowyfiltrdo (I)uchwytunafiltr(C)(rys.
4).
•	 Wsypać do filtra zmieloną kawę, używając miarki (G) na
wyposażeniu ekspresu i wyrównać powierzchnię (rys. 5).
Używać kawy średnio mielonej, dobrej jakości, przezna-
czonej do ekspresów przelewowych. Od rodzaju mieszanki
zależy jakość przygotowanej kawy: zaleca się więc wy-
próbowanie kilku rodzajów w celu uzyskania kawy, która
najbardziejWam odpowiada.
Zalecane ilości:
l. filiżanek l. miarek (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 płaska miarka = 1 łyżeczka stołowa (5g)
Dla przygotowania mocniejszej kawy zaleca się dodanie jednej
miarki na każdą filiżankę.
Wskazanewtabeliilościsąprzykładoweimogąbyćdostosowa-
ne do indywidualnego gustu oraz do rodzaju kawy: nie należy
nigdy przekraczać maksymalnego poziomu 5 miarek. Od rodza-
ju mieszanki zależy jakość przygotowanej kawy: zaleca się więc
wypróbowanie kilku rodzajów w celu uzyskania kawy, która
najbardziejWam odpowiada.
•	 Zamknąć pokrywę (B) i umieścić zamknięty dzbanek na
płycie (rys. 7).
•	 Wcisnąć przycisk (L) (rys. 8). Lampka kontrolna na wy-
łączniku wskazuje, że ekspres przelewowy jest włączony.
Kawa zacznie wypływać po kilku sekundach. Jest rzeczą
całkowicie normalną, że w trakcie zaparzania kawy, z
urządzenia wydostaje się niewielka ilość pary wodnej. W
momencierozpoczęciawytwarzaniakawyekspresemituje
sygnał dźwiękowyitrzysygnaływmomenciezakończenia
zaparzania. Smak kawy można poprawić poprzez wciśnię-
cie przycisku„AROMA”(N). Funkcja ta sprawia, że podczas
wytwarzania kawy woda wolniej wpływa do filtra. Wol-
niejsze filtrowanie poprawia smak i aromat kawy. Aby ak-
tywować funkcję, należy wcisnąć przycisk„AROMA”(zapali
się lampka kontrolna przy przycisku). Aby dezaktywować
funkcję, należy ponownie wcisnąć przycisk. Zaleca się uży-
wanie funkcji„AROMA”, gdy nie przygotowuje się pełnego
dzbanka kawy.
Strona: 45
45
• 	 Jeśli zostawi się wciśnięty przycisk (L) po zaparzaniu
kawy, płyta utrzymuje idealną temperaturę kawy. Urzą-
dzenie wyłącza się automatycznie po 40 minutach od za-
parzenia kawy. Aby wyłączyć płytę grzewczą (M) ponow-
nie wcisnąć przycisk (L) .
	 Abyrozpocząćnowycyklfunkcjonowania,należywyłączyć
i ponownie włączyć ekspres za pomocą przycisku (L).
Zwróć uwagę: wyjęcie dzbanka przed zakończeniem za-
parzenia kawy nie powoduje przerwania parzenia, lecz jedynie
blokuje jej wypływanie do dzbanka. Jeżeli chcemy natychmiast
wlać odrobinę kawy do filiżanki, zaleca się wykonanie tej czyn-
nościwmożliwienajkrótszymczasie,abyzapobieckłopotliwym
wyciekom.
Czyszczenie i konserwacja
Przedwykonaniemjakiejkolwiekczynnościczyszczenialubkon-
serwacji,należywyłączyćurządzenie,wyjąćwtyczkęzgniazdka
zasilającego i poczekać, aż ekspres wystygnie.
•	 Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników
i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i
miękka ściereczka.
•	 Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie: jest to urządzenie
elektryczne.
•	 Filtr (H) zbiornika na wodę można wyjąć po podniesieniu
pokrywy (B) (rys. 6): wyczyścić go, jeżeli konieczne.
Odkamienianie
Jeżeli używana woda jest twarda, z biegiem czasu pojawi się
kamień. Może on doprowadzić do nieprawidłowego działania
urządzenia. Co 60 cykli funkcjonowania zaleca się wykonanie
odkamieniania.
Należy przeprowadzić odkamienianie, przy użyciu dostępnych
na rynku odkamieniaczy przeznaczonych do ekspresów prze-
lewowych.
1.	 Rozpuścić w dzbanku odkamieniacz, stosując się do wska-
zówek podanych na jego opakowaniu;
2. 	 Wlać roztwór do zbiornika na wodę;
3.	 Ustawić dzbanek na płycie grzewczej (M);
4. 	 Wcisnąćprzycisk (L),abyprzepuścićjednąfiliżankęroz-
tworu, a następnie wyłączyć urządzenie;
5. 	 Pozostawić roztwór na 15 minut.
	 Ponownie wykonać czynności z punktów 4 i 5.
6. 	 Włączyć urządzenie i poczekać na opróżnienie całego po-
jemnika.
7. 	 Wypłukać urządzenie, włączając je przynajmniej trzykrot-
nie tylko z wodą (3 pełne zbiorniki wody).
Gwarancjatraciważnośćwprzypadku,gdywyżejopisaneczyn-
ności nie będą systematycznie wykonywane.
Dane techniczne
Napięcie sieciowe:		 220-240V˜50/60Hz
Pobrana moc:		 1000W
Waga: 			 2,5 kg
Utylizacja urządzenia
Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE,urzą-
dzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domo-
wymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki odpadów.
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami
WE:
•	 Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/WE wraz z później-
szymi zmianami;
•	 Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmiana-
mi;
•	 RozporządzenieWE1275/2008wsprawietrybuczuwania.
Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa
przyczyna
Rozwiązanie
Kawa wypły-
wa powoli.
Należy przeprowa-
dzić odkamienianie
ekspresu.
Wykonać odkamie-
nianie, jak opisano
w rozdziale
“Odkamienianie”.
Smak kawy
jest kwaśny.
Ekspres nie został
odpowiednio wy-
płukany po
odkamienianiu.
Wykonać płukanie
ekspresu jak opisa-
no w rozdziale
“Odkamienianie”.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o DeLonghi Distinta ICMI 211

Zadaj pytanie o DeLonghi Distinta ICMI 211

Masz pytanie dotyczące DeLonghi Distinta ICMI 211, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji DeLonghi Distinta ICMI 211. Upewnij się, że opisujesz trudności z DeLonghi Distinta ICMI 211 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.