Instrukcja Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Bosch
 • Produkt: Miotła
 • Model/nazwa: Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Chiński, Rumuński, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 25
24
! Wskazówka:
Korzystanie z niedoścignionych lub gorszych części
zamiennych, akcesoriów może uszkodzić odkurzacz,
który nie jest objęty naszą gwarancją, jeśli uszkod-
zenie zostało spowodowane przez użycie tego typu
produktu.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzaczspełniaobowiązujące
wymogi techniczne oraz przepi-
sy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi,
a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nad-
zorem lub zostały pou-
czone, jak bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czysz-
czenia ani konserwacji.
„ Plastikowe torby i fo-
lie przechowywać poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-
liczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojem-
nika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wy-
lotu powietrza.
>
= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Akumulatory
Urządzenie jest wyposażone w akumulatory litowo-
jonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępne
wyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisu
naprawczego.
W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się do
najbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawicie-
la handlowego.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wyma-
gania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Strona: 36
35
j„€¡˜žG* *zwk„6*5§qM·4*|„9&*K&*mf+f„8(*pKz0h¡qkG
 9|G
„
‡’„G*Ï1¢HmfI*§©tG*K&*2*|D&¶*“©‰¡-
„
ª›MfH‡’„7
„
42f„‚HKj+§:|G*KjM§qG*m*|.'§žG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›< 8|0*
jI§w„€G*
„
|k›’G*¨›<§t˜G*¨›<jM§ktHK&*fŒk„7ÏGj›+fE2*§HjM&*„ƒ-¶
 ¥DÏ1K2|†G*|k›Dš|tžG*jMfž0|k›D|k›’G* €©F
„
mf’›wH‡’„7<=$f¡gG*E*§HªD *zwk„6ÏGjg„6f¡H|©=j„€¡˜žG*
5f¤qGf+4|„9pKz0¨G(*«2'§M£&*¢˜žM$f¡gG*
„
‡’„Gf+ f©•G* z<jGf0ªD5f¤qG*“EK&*
ϑϱ΍ϝΡ΍ϝ΍Ε΍ϝΕ΍ϝϱΓϱΝΏ·ϱϕ΍ϑ΍ϝΝϩ΍ίωϝϯ΍ϝϑϭέϭ΍ϝ΍Ει΍ϝ
ΏΥΩϡΓ΍ϝωϡϝ΍˯
·Ϋ΍ΕϡΩϭϥϕιΩεϑρα΍Ήϝ΃ϭΕϭύϝα΍Ήϝ·ϝϯΩ΍Υϝ΍ϝΝϩ΍ί
– ·Ϋ΍Εωέν΍ϝΝϩ΍ίϝϝαϕϭρϭϝΡϕΏϩνέέ
„
„
j0§G mfIf©gG –+f†H ¢t„7 œ+fF œ©„-K œ©„8§- ¨›< |„‚kE*
¡„‚G*
„
j•›žG*¢FfH&¶*ªD‡•D5f¤qG*¢t„7K¢M~w-¨›< 8|0*
„
¢H¨›<&*K&* °0 ¢HœE&*,4*|0mf/4zG5f¤qG* ƒM|Œk+Ÿ•-¶
 °40
„
©žq-£*~1K&*|k›’G* €©F£Kz+j„€¡˜žG* *zwk„6f+f•›†HŸ•-¶
2|†G*|k›DKš|tžG*jMfž0|k›Dj+|-&¶*
=
<
4|„ƒ›G5f¤qG* 9|ŒkMzE
„
¢HjgM|E,4§„6fžG*K“©‰¡kG*jJ§Dfž¡©+j„€¡˜žGf+‡’„G*h¡q-
j+f„8(¶*|†1<= 6&*|G*
„
ª›„8&*¢t„7œ+f˜+¥Gzgk„6*K“GfkG*¢t„G*œ+fF zwk„€-¶
„
œ+fF ¢H ¥<~¡- ¶ j©)f+|¤˜G* j˜g„G* ¢< ¢t„G* œ+fF œ„‚’G
 €+f•G*¢Hœ+œ©„8§kG*
„
4f„‚tIÏG¥„9|Œ-¶K,2f0”*§0¨›<¢t„G*œ+fFht„€-¶
„
¢<¥›„‚D*K&*5f¤qG*”f•M(f+ŸEj„€¡˜žG*¨›<fž<&*jM&*$*|/(*œgE
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K¢t„G*œ+fF
„
4*|„9&¶j„9|ŒkžG*j„€¡˜žG*œ©„k+Ÿ•-¶
„
¢t„G*œ+fF¢<¥›„‚D*K&*5f¤qG*”f•M(f+ŸEœ›1pKz0jGf0ªD
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K
„
4f©G*†E|©©-Kvτ8(¶*fž<&*$*|/(*5§qM¶4f†1&¶*h¡qkG
zžkŒžG*$ϞŒG*jHz1~F|HœgE¢H¶(*j„€¡˜žGf+
mfM4f†gG*
¶(* f¤©G(* §„8§G* vfkRM ¶K §©n©G mfI§M&* mfM4f†g+ 2K~H š5f¤/
£fH&¶*ª<*KzG™G3K¢©„‚„‚wkžG*vτ8(¶*ª©¡’G
|/fkG*K&*$Ϟ<jHz1~F|Hi|E&*¨G(*¥/§kG*¨/|MmfM4f†gG*|©©kG
zžkŒžG* ‚„‚wkžG*
ΪϳέϮΘϟ΍ϕΎτϧϦϤοΩϮΟϮϤϟ΍ϦΤθϟ΍ϞΑΎϛςϘϓϡΪΨΘγ΍ϦΤθϟ΍ΪϨϋ
ΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛ΃έήπϠϟνήόΘϟ΍ϦϣΔδϨϜϤϟ΍ΔϳΎϤΣϰϠϋϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϞϤόΗ
ίΎϬΠϟ΍ϞϘϨϟΎϬϣ΍ΪΨΘγϻϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒόΑυΎϔΘΣϻΎΑϰλϮϳ΍άϟϭ
ϞϴϟΪϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ΓΎϋ΍ήϣϰΟήϴϓˬϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϦϣκϠΨΘϟ΍
ΕΩέ΃΍Ϋ·ϭ
„
„
„
f’:&¶*Kf¡kH¢<–)fE|G*Kj©˜©k„6ÏgG* 6f©F&¶*zŒ+&*
f¤¡H ‚›w-K4f„‚G*
=
<
—f¡k1¶*|†1
Ÿª›„€G* *zwk„6·*
 *zwk„6¶*œ©Gz+‹f’k0¶*¨/|M
œ©G2 ¦'Kf†<(* ¨/|M |1%* ‚w„G Bosh j„€¡˜žG* Ÿ©›„€- jGf0 ªD
f¤ŒH *zwk„6¶*
mfžª›Œk›G–+f†žG* *zwk„6·*
j„‚„‚wH l„€©GK ‡•D ªG~¡žG* *zwk„6ÏG j„‚„‚wH j„€¡˜žG* ¦{J
mfž©›Œk›Gf•g:j„€¡˜žG* *zwk„6*hqMKjM4fq- 9*|=&*ªD *zwk„6ÏG
jM&*jŒIf„‚G*j¤qG*œžtk-¶K‡•D*{J *zwk„6¶*œ©G2ªD,4§F{žG*
&
ar
−
jqJ§kžG*K&*j¡1f„€G*K&*”*§tG*,2f0K&*jt„‚Gf+,4f„ƒG*2*§žG*
−
j›)f„€G*K&*jg:|G*2*§žG*
−
,|q’kžG*K&*fŒk„7¶*jŒM|„6m*5fG*K2*§žG*
−
jcDzkG*,~¤/&*KjcDzkG*zE*§H¢H¢©q-f¡G* fw„€G*K2fH|G*
jM~F|žG*
−
|M§„‚kG*mf¡©FfHKmfŒ+f†G*¢Hr-f¡G*4fg0&¶*4fg=
£fH&·*m*2f„74(*
mfž©›Œ-K,zžkŒžG*j©¡•kG*z<*§•G*–+f†-j„€¡˜žG*¦{J
j›„‚G*m*3£fH&¶*
„
|ž<¢H*$z+f’:&¶*œgE¢H5f¤qG* *zwk„6*¢˜žM
m*4z•G* «K3 8fw„7&¶* œgE ¢HK |nF&fD m*§¡„68
«z•k’H K&* ,2KztžG* j©›•ŒG* K&* j©„€tG* K&* jMz„€qG*
–g„6*3(*K&*Ÿ¤kgE*|HŸ-*3(*™G3KjD|ŒžG*K&*K,|gwG*
5f¤q›G ¢H%¶* *zwk„6¶f+ –›ŒkM fž©D Ÿ¤¤©/§-
™G3¢<jq-f¡G*|:fwžGf+Ÿ¤k©<§-K
„
5f¤qGf+hŒ›G*f’:&ÏG5§qM¶
„
jIf©„‚G*fž<&*K&*“©‰¡kGf+ f©•G*f’:&ÏG5§qM¶
jgE*|H£K2 zwk„€žGf+j:§¡žG*
ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭˬΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭˬέΎϳϐϟ΍ϊρϗ
ΔλΎΧϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
ι΋ΎλΧϊϣˬΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϝΛϣˬΔϘϓ΍ϭΗϣΔϳϠλϷ΍
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧϙϟΫϟΎϧΑΔλΎΧϟ΍αϧΎϛϣϟ΍ΕΎΑϠρΗϣϭ
ϰϠϋ

ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
΃ϭΔϳϠλϷ΍ΔλΎΧϟ΍
ϩΫϬΑϭΎϧΑΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ
ΔϘϳέρϟ΍

ϑϳυϧΗϟ΍˯΍ΩϷέ΍έϣΗγΎΑΔϳϟΎϋΓΩϭΟϭ˱ϼϳϭρ΍˱έϣϋϥϣοΗ
ϙΗγϧϛϣΑ


ΔυϭΣϠϣ


ΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍
ϱΩ΅ϳΩϗΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏ
ϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·
ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭˬϙΗγϧϛ
ΕόϗϭΎϬϧ΃ΎϣϟΎρˬΎϧΑιΎΧϟ΍

ΕΎΟΗϧϣϟ΍ϩΫϫϝΛϣϡ΍ΩΧΗγ΍ΏΑγΑ
Strona: 74
73
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza BBH6 / BBH7 / BCH7
firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modelu odkurzacza BBH6 / BBH7 / BCH7. Dlatego
może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funk-
cje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
1 Ssawka do podłóg z elektroszczotką
2 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
3 Wskaźnik stanu naładowania baterii
4 Wskaźnik Sensor Control
5 Pojemnik na pył
6 Zewnętrzny moduł filtrujący
7 Wkład filtra z filtrem zabezpieczającym silnik i
filtrem piankowym
8 Uchwyt
9 Przełącznik WŁ./WYŁ.
10 Przewód ładowarki
11 Szczotka do tapicerki*
12 Ssawka do szczelin*
13 Profesjonalna szczotka do tapicerki*
14 Profesjonalna ssawka do szczelin*
15 Dysza do materaców
16 Pas do przenoszenia*
17 Wyposażenie dodatkowe adaptera*
18 Wąż ssący z uchwytem*
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡ Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i zatrzasnąć.
‡ W celu rozłączenia uchwytu nacisnąć przycisk
odblokowujący i ostrożnie zdjąć uchwyt do góry.
Rysunek 2
‡ Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i
zatrzasnąć.
‡ Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
Ładowanie
! Uwaga: Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumu-
latory należy ładować przez co najmniej 6 godzin.
Rysunek 3
‡ W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-
nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 7
‡ Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
‡ Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.
‡ Podczas ładowania miga wskaźnik naładowania.
‡ W przypadku całkowitego naładowania akumulato-
ra, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko i
przestaje migać.
‡ Nagrzewanie się przewodu ładowarki i odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-
tywnego wpływu na ich działanie.
Wskaźnik stanu naładowania baterii
Rysunek 4*
Diody LED wskaźnika wskazują stan naładowania akumu-
latora.
„ Akumulator jest całkowicie naładowany
„ Średni poziom naładowania
„ Niski poziom naładowania
‡ Miganie ostatniej diody LED oznacza konieczność
ponownego naładowania akumulatora.
Odkurzanie
Rysunek 5
‡ Nacisnąć przełącznik WŁ./WYŁ. w kierunku strzałki.
Regulacja siły ssania
Rysunek 6
Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
‡ Stopień mocy 1 1
Do rutynowych zadań związanych ze sprzątaniem,
wyjątkowo cicha praca urządzenia., wyłączona elek-
troszczotka.
‡ Stopień mocy 2 2
Do wymagających zadań związanych ze sprzątaniem
z włączoną elektroszczotką.
‡ Stopień mocy 3 / Stopień Turbo 3 / Turbo
Do bardzo wymagających zadań związanych ze
sprzątaniem na wszystkich rodzajach powierzchni,
maksymalny stopień mocy.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 75
74
Czas pracy
Podany tutaj czas pracy może różnić się w zależności
od stanu naładowania, temperatury oraz wieku akumu-
latora itp.
Dla akumulatora 2,6Ah
C z a s
pracy
Athlet ProPerform
25,2V
Athlet Ultimate
32,4V
Stopień
1:
do 60 min. do 75 min.
Stopień
2:
do 30 min. do 37 min.
Stopień 3
/Stopień
Turbo:
do 12 min. do 12 min.
Rysunek 7
‡ W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-
czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić
do przodu w kierunku ssawki.
! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi
w miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić
pokrycie podłogi.
Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatko-
wego
Rysunek 8*
a) Adapter wyposażenia dodatkowego nasadzić na od-
kurzacz ręczny i zatrzasnąć.
W celu rozłączenia adaptera wyposażenia dodatko-
wego nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć adap-
ter.
b) Przymocować pas do noszenia do uchwytu. Urządzenie
należy przy tym położyć, nie stawiać go na adapterze
ani na wężu.
Rysunek 9*
Ssawki, zależnie od potrzeby, nasadzić na wąż ssący za
pomocą uchwytu adaptera wyposażenia dodatkowego:
‡ Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapi-
cerskich, zasłon itp.
‡ Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów
itp.
‡ Odkurzanie przy użyciu dyszy do materaców
Do czyszczenia materaców, tapicerki itp.
Po pracy
Rysunek 10
‡ Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
Rysunek 11
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w po-
jemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo sil-
ne zanieczyszczenie filtra.
Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolować
również stopień zabrudzenia zewnętrznego modułu
filtrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie ze
wskazówkami podanymi w instrukcji "Czyszczenie
zewnętrznego modułu filtrującego". Rysunek 16
! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułu
filtrującego z wkładem filtra.
Rysunek 12
‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i wyjąć z urządzenia.
Rysunek 13
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył
‡ Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 14
‡ Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wy-
lotowego.
‡ Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył, przy
tym koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe
położenie.
‡ Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć
w słyszalny sposób.
! Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić, czy fil-
tr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i pojemnik
na pył są prawidłowo włożone.
Konserwacja filtra
Czyszczenie filtra lamelowego
Urządzenie posiada tzw. funkcję „Sensor Control“.
Funkcja ta stale kontroluje, czy odkurzacz osiągnął
optymalny poziom mocy. Wskaźnik świetlny sygnalizu-
je, czy konieczne jest czyszczenie filtra lamelowego,
aby ponownie osiągnąć optymalny poziom mocy .
Rysunek 15 Sensor Control
Wskaźnik świeci się na niebiesko lub jest wyłączony,
jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Miganie
wskaźnika na czerwono oznacza, że konieczne jest
czyszczenie zewnętrznego modułu filtrującego i
wkładu filtra.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 76
75
Urządzenie automatycznie przestawia się na poziom
mocy 1.
Rysunek 16 Czyszczenie filtra z włókniny
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularnego
czyszczenia filtra z włókniny.
‡ Przed czyszczeniem zewnętrznego modułu
filtrującego należy wyłączyć urządzenie.
‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 12
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Rysunek 13
‡ Wyczyścić zewnętrzny moduł filtrujący.
a) Z reguły wystarcza, jeżeli cały moduł filtrujący zosta-
nie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko
wytrząśnięty lub wytrzepany, co umożliwi oderwanie
się drobinek brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
Rysunek 17
‡ Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra lamelo-
wego wyłączyć urządzenie.
! Uwaga! Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
‡ W celu oczyszczenia filtra lamelowego należy przy-
najmniej trzykrotnie obrócić pokrętło o 180°.
Filtr można czyścić zawsze, gdy zmniejszy się mocy
ssania, nawet jeśli wskaźnik nie zaświeci się. Czysz-
czenie filtra lamelowego zalecane jest przed każdym
opróżnieniem pojemnika na pył. Jednak najpóźniej, gdy
zaświeci się wskaźnik „Sensor Control“.
Czyszczenie filtra lamelowego
Rysunek 18
W przypadku silnego zabrudzenia filtr lamelowy można
wytrzepać.
‡ Wytrzepać filtr nad pojemnikiem na śmieci.
Brud spadnie z filtra do pojemnika.
Czyszczenie ssawki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć od przewodu ładowarki.
Rysunek 19
a) Odlokować wałek szczotki obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć
w bok ze sztotki do podłóg.
b) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i usunąć.
c) Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
szczotkę do podłóg i zablokować go, obracając w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara .
! Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
Pielęgnacja
Prze każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
należy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.
Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucz-
nego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
! Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 90
89
jª„94&·*“ª‰¡- 6&*4“ª‰¡-
œ+fF¢<f¤›„‚D*K&*j„€¡˜žG*”f•M(f+ŸEjIf©„8fž<&*jM&*$*|/(*œgE
¢t„G*
 18 ,4§„8
(a
f¤gt„6*K |M|tkG* vfk’H –M|: ¢< ,4*KzG* ,f„7|’G* |M|tk+ ŸE
j©„94&¶*“©‰¡- 6&*4¢HhIfq›G
(b
 *zwk„6f+ ,f„7|’G* ¨›< j’k›žG* ˆ§©wG*K |Œ„G* jG*5(*K ‚•+ ŸE
™G{G ‚„‚wžG*~tG*2*zkH*¨›< ‚•H
(c
ªDª›©GzG*h©„ƒ•G*2*zkH*¨›<hIfqG*¢H,4*KzG*,f„7|’G*œ12&*
|M|tkG*vfk’H–M|:¢<f¤k©gnk+ŸEKj©„94&¶*“©‰¡- 6&*4
!
,4*KzG*,f„7|’G*K¶(*j©„94&¶*“©‰¡- 6&*4œ©„-5§qM¶¥ªg¡- 
jgF|H
jMf¡ŒG*
œ+fF¢<f¤›„‚DKf¤Df•M(*hqMjMKz©G*j„€¡˜ž›G“©‰¡-«&*$*|/(*œgE
j<§¡„‚žG*j©›©ž˜kG*mf•t›žG*$*~/&*Kj„€¡˜žGf+jMf¡ŒG*¢˜žMK¢t„G*
—*§„6&¶*ªDjGK*zkžG*™©k„6ÏgG*mf’‰¡Hz0&* *zwk„6f+™©k„6ÏgG*¢H
!
mf’‰¡žG*K&*sf/~G*mf’‰¡HK&*j„72f12*§H zwk„€-¶¥ªg¡- 
$fžG*ªDj„€¡˜žG*|ž+f•›†HŸ•-¶K 9*|=&¶*©žqGjHzwk„€žG*
j©¡DmÏMzŒ-jM&*f12(*–t+Š’ktI
 17 ,4§„8
|Œ„k„€žG*jgE*|H 15 ,4§„8
L§k„€ž+5f¤qG*œžŒMfHz¡<&f’†H£§˜MK&*—45&¶*£§›Gf+¢©gžG*$ª„ƒM
ª¡ŒM*{¤D|ž0&¶*£§›Gf+¢©gžG* ƒH§M£&*2|qž+KªGfnžG*¥-4zE
|k›’G*j„7§:|1Kj©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-,4K|„9
1,4z•G*j/42¨G(*f©˜©-fH§-K&*5f¤qG*Žf/4(*ŸkM
jª/4fwG*|k›’G*,z0K“ª‰¡- 16 ,4§„8
œžŒ-ªFjž‰k¡Hm*|kD¨›<j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-ªg¡M
ªGfnHœ˜„+j„€¡˜žG*
‡
j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡kG5f¤qG*”f•M(*¨/|M
‡
12 ,4§„85f¤qG*¢Hj+|-&¶*©žq-£*~1s|1&*
‡
13 ,4§„8j+|-&¶*©žq-£*~1¢H|k›’G*,z0Ks|1&*
‡
j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡k+ŸE
(a
–D|+œHf˜Gf+|k›’G*,z0K ƒ’IK&*~¤+ §•-£&*ª’˜M2fkŒžG*ªD
mf1f„€-¶* mfcM~/ œt¡- ªF j+|-&¶* ©žq- £*~1 M|’- z¡<
j¡Hf˜G*
(b
mfcM~/jG*5(¶”f/œMz¡H *zwk„6*¨/|©DfN©DfF™G3¢˜MŸG*3(*
u†„€G*¨›<,2§/§žG*mf1f„€-¶*
D

ϩΎΟΗ΍αϛϋέϳϭΩΗϟ΍ϝϼΧϥϣΓΎηέϔϟ΍ΓέϛΑέϳέΣΗΑϡϗ


ΔϋΎγϟ΍ΏέΎϘϋΔϛέΣ

ΔϳοέϷ΍ΔϫϭϓϥϣΏϧΎΟϟ΍ϥϣΎϬΑΣγ΍ϭ
E

ΎϣϬϟί΃ϭιϘϣΑϊϣΟΗϣϟ΍έόηϟ΍ϭΔόϣΟΗϣϟ΍ρϭϳΧϟ΍ϊρϗ΍
F

ΔϫϭϓϲϓΔϳϠϳϟΩϟ΍ΔΑλϘϟ΍Γ΍ΫΎΣϣΑΏϧΎΟϟ΍ϥϣΓΎηέϔϟ΍ΓέϛΑϙέΣ


ΔϋΎγϟ΍ΏέΎϘϋΔϛέΣϩΎΟΗ΍ϲϓέϳϭΩΗϟ΍ϝϼΧϥϣΎϬΗΑΛϭˬΔϳοέϷ΍

 18 ,4§„8
19
ϲΣ΋΍έηϟ΍έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗϟΔγϧϛϣϟ΍ϑΎϘϳΈΑϙϠοϓϥϣϡϗ 
ł
ΔϔϗϭΗϣΔγϧϛϣϟ΍ϥϭϛΗΎϣΩϧϋϻ·έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗϥϛϣϳϻϪϳΑϧΗ
!
΢
Δϳϭ΍ίΑϝϗϷ΍ϰϠϋΕ΍έϭΩ˼ΓΩ΍Ωγϟ΍έΩ΃ϲΣ΋΍έηϟ΍έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗϟ 
ł
.°˺́˹
ˬϑϳυϧΗϟ΍ϰϠϋΔγϧϛϣϟ΍ΓέΩϗνΎϔΧϧ΍ΩϧϋέΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗΎοϳ΃ϙϧϛϣϳ
ϝϛϝΑϗϲΣ΋΍έηϟ΍έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗΑ΢λϧϧΎ΋ϳοϣϥϳΑϣϟ΍ϥϛϳϡϟ΍Ϋ·ϰΗΣ
ΔΑϣϟΓ˯Ύο·ΩϧϋϡΗϳϥ΃ΏΟϳϙϟΫϥ΃ϻ·ΔΑέΗϷ΍ϊϳϣΟΗϥ΍ίΧϟώϳέϔΗ
έϳΩϘΗϰλϗ΃ϰϠϋ«Sensor Control»ϱέΎόηΗγϻ΍ϡϛΣΗϟ΍ϥϳΑϣ
ϲΤ΋΍ήθϟ΍ήΘϠϔϟ΍ξϔϧ
ϲΤ΋΍ήθϟ΍ήΘϠϔϟ΍ξϔϧΎπϳ΃ϦϜϤϳˬΪϳΪθϟ΍ΥΎδΗϻ΍ΔϟΎΣϲϓ
x
ΕΎϔϠΨϣϕϭΪϨλϰϠϋϲΤ΋΍ήθϟ΍ήΘϠϔϟ΍ξϔϨΑϢϗ

ήΘϠϔϟ΍ϦϣϞϔγ΃ϰϟ·ΕΎΧΎδΗϻ΍ςϗΎδΘΘϓ
# ?CB B?F8-(!N#@8?6N.D? 

&D=B? M7 FB! & !1 >:
7"dV $!M>ZKhC_'
 -' #*!/+
&D=B?>B1CB,?B.DB#7K@1#I?8*B6N.DM5DN
? >=(
U[F'fS%[C(_Z& 7(LeWE7"dV $!M>ZKhC_'fI#_g


fV!)ZUT<"%;_T[V
έΗϠϔϟΎΑΔϳΎϧόϟ΍
ϲΣ΋΍έηϟ΍έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗ
+21*
Γέϭλ©ϱέΎόηΗγϻ΍ϡϛΣΗϟ΍ªϰϣγΗΔϔϳυϭΑΓΩϭίϣϙΗγϧϛϣ
.23*
Γέϭλ
ϰϟ· ΕϠλϭ Ωϗ ϙΗγϧϛϣ ΕϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ έ΍έϣΗγΎΑ Ώϗ΍έΗ Δϔϳυϭϟ΍ ϩΫϫ
ϥϣϥΎϛ΍Ϋ·Ύϣϲ΋ϭοϟ΍ϥϳΑϣϟ΍ϙϟ΢οϭϳϭΎϬϟϲϟΎΛϣϟ΍ΓέΩϘϟ΍ϯϭΗγϣ
ϯϭΗγϣϰϟ·ϯέΧ΃ΓέϣϝϭλϭϠϟϲΣ΋΍έηϟ΍έΗϠϔϟ΍ϑϳυϧΗϱέϭέοϟ΍
ϪϟϲϟΎΛϣϟ΍ΓέΩϘϟ΍
Strona: 91
90
7 ,4§„8
‡
|0œ˜„+5f¤qG*„9K¢˜žM,|©„‚Em*|k’G‡’„G*”f•M(*jGf0ªD
ªDÏ©›E fH&¶*¨G(*ˆf’„G*jGfH(f+ŸE 9|G**{¤GKjD|G*ªD
“©‰¡kG* 6&*4¦fq-*
!
,f„7|’G*£&¶*|‰I¥›ž<”f•M(*hqMfgIf/5f¤qG*„9Kz¡<¥ªg¡- 
$f¡.&*™G3Kj©„94&¶* 7|’+4*|„9&*pKz0ªDhg„€k-zE,4*KzG*
ˆf’„G*“E§-
«Df„9(·*«›ªž˜kG*–t›žG*H‡’„G*
8* ,4§„8
(a
ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤ž+œžtG* *~0l©gnk+ŸE
(b
ŸEK jMKz©G* j„€¡˜žG* ¨›< ª›©ž˜kG* –t›žG* dMf¤H h©F|k+ ŸE
¥k©gnk+
s|1&*K|M|tkG*vfk’H¨›<‡„9*ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤H›wG 
ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤H
(c
¶¢˜GK5f¤qG*zMzžk+ŸE{)z¡<K ƒg•žGf+œžtG* *~0l©gnk+ŸE
: wG* &* d f¤ G* ›< ¥ ƒ-
(b
 
ŸEK jMKz©G* j„€¡˜žG* ¨›< ª›©ž˜kG* –t›žG* dMf¤H h©F|k+ ŸE
¥k©gnk+
s|1&*K|M|tkG*vfk’H¨›<‡„9*ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤H›wG
ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤H
¶¢˜GK5f¤qG*zMzžk+ŸE{)z¡<K ƒg•žGf+œžtG* *~0l©gnk+ŸE
 §:|wG*K&*dMf¤žG*¨›<¥Œ„ƒ-
j+|-&·*ªžq-£*~1M|’-
 11 ,4§„8
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-ªg¡M,z©/“©‰¡-jq©kI¨›<§„‚t›G
fHz¡<|Mz•-¨„‚E&*¨›<™G{+ f©•G*ªg¡M¥I&*¶(*“©‰¡-j©›ž<œFzŒ+
Žf’-4f+ j+|-&¶* ©žq- £*~1 ªD ¢©ŒH „9§H ¨G(* j+|-&¶* œ„‚-
jHόG*
o©0jHόG**5KfqkHd›kžMj+|-&¶*©žq-£*~1š|- zŒ+u„‚¡I
jMf›G,|©gFj/4z+|k›’G*yf„€-*¨G(*™G3«2'§M
yf„€-*j/42jgE*|H¨›<fž)*2 8|0*j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-z¡<
mfž©›ŒkGf•g:f¤’©‰¡k+j/ftG*z¡<ŸEKf„ƒM&*j©/4fwG*|k›’G*,z0K
16 ,4§„8]j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-^
!
“E§kH5f¤qG*K¶(*|k›’G*“©‰¡-¢˜žM¶¥ªg¡- 

f¤+hF|HKj©/4f1|k›D,z0K2§/K£K2‡’„Gf+f•›†HŸ•-¶
|k›Dj„7§:|1
 12 ,4§„8
‡
¢H¥/|1&*K|M|tkG*4*45&*j†„6*§+j+|-&¶*©žq-£*~1|M|tk+ŸE
5f¤qG*
 13 ,4§„8
‡
j+|-&¶*©žq-£*~1¢H|k›’G*,z0Ks|1&*
‡
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’k+ŸE
 14 ,4§„8
‡
2|†G*jtkDœ’„6&*,2§/§H£§˜-zEªkG*mf1f„€-¶*jG*5(f+ŸE
‡
hqM {)z¡<K j+|-&¶* ©žq- £*~1 ªD |k›’G* ,z0K h©F|k+ ŸE
u©t„‚G*l©gnkG*,f<*|H
‡
|•k„€Mªk0¥k©gnk+ŸEK5f¤qG*ªDj+|-&¶*©žq-£*~1h©F|k+ŸE
Ž§ž„€Hm§„‚+
!
j+|-&¶*©žq-£*~1h©F|-z¡<jHKf•H2§/Kl‰0¶*3(*¥ªg¡- 
,z0§Gu©t„‚G*h©F|kG*K¥GfžkF*o©0¢H|k›’G*jŒ/*|H¨/|©D
j+|-&¶*©žq-£*~1K|k›’G*
~©¤qkG*h„€0*
§Ø°ûdG Iƒb §Ñ°V
6 IQƒ°U
‡’„G*,4zE‡g„ƒGi§=|žG*„9§G*¨G(*”f•M(¶*œ©„kG*vfk’Hš|0
‡
1 1,4z•G*j/42
 ƒ’w¡H r©q„9 L§k„€H H jM2f©k<¶* “©‰¡kG* f¤ž+ f©•›G 
j©)f+|¤˜G*,f„7|’G*”f•M(*HjMf›G
‡
2 2,4z•G*j/42
,f„7|’G*œ©„-Hmf©„94&¶*©ž/¨›<jgŒ„‚G*“©‰¡kG* f¤žG 
j©)f+|¤˜G*
‡
Turbo j©¡©+4§kG*,4z•G*j/42
,4zE¨„‚E&f+u†„6&¶*©ž/¨›<jMf›GjgŒ„‚G*“©‰¡kG* f¤žG 
18/25œª„kG*¢H5
,4*|0j/42¢t„G*jGf0h„€0“›kwM£&*¢˜žM4§F{žG*œ©„kG*¢H5
jM4f†gG*|ž<KjM4f†gG*
j<f„6|ªgH&*2,6jM4f†g›G
œª„kG*¢H5
Athlet ProPerform
‡›
25,2
Athlet Ultimate
‡›32,4
:1j/4zG*
j•©E260¨k0
j•©E275¨k0
:2j/4zG*
j•©E230¨k0
j•©E237¨k0
3j/4zG*
:Turboj/4zG*
j•©E212¨k0
j•©E212¨k0
9* ,4§„8
H ‡’„G* §:|1 ¨›< j/ftG* h„€0 “©‰¡kG* 6K'K4 h©F|k+ ŸE
ª›©ž˜kG*–t›žG*dMf¤H ƒg•H
‡
|)fk„€G*K mf„7K|’žG* “©‰¡- 9|G mf„7K|’žG* “©‰¡- 6&*4
¥DÏ1K
‡
¥DÏ1K£fF4&¶*K—§•„G*“©‰¡- 9|G—§•„G*“©‰¡- 6&*4
œžŒG*¢H$f¤kI·*zŒ+
10 ,4§„8
‡
5f¤qG*“EK&*‡’„G*¢H$f¤kI¶*zŒ+
‡
ΏΕ΍έϡϝ΍ϑϱυϥΕα΃έϡ΍ΩΥΕα΍Ώρϑεϝ΍
ϙϝΫϯϝ·΍ϡϭΕ΍εϭέϑϡϝ΍ϭˬΏΕ΍έϡϝ΍ϑϱυϥΕϝ
/ 3
Strona: 97
96
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
fa
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
 ' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
 #' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
pt
el
tr
pl
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
hu
cs
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
hu
zf
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO

Zadaj pytanie o Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO

Masz pytanie dotyczące Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Zoo'o ProAnimal BBH6PZOO tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.