Instrukcja Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Unlimited ProPower BSS1POWER
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski, Niemiecki, Portugalski, Grecki, Chorwacki, Arabski, Bułgarski, Włoski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Węgierski, Chiński, Słowacki, Słoweński, Indonezyjski, Ukraiński

Spis treści

Strona: 24
23
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza innej osobie
należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-
kurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kalowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne i akcesoria
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe i wyposażenie specjalne zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o korzystaniu z naszych odkurza-
czy i są dostosowane do ich funkcji oraz wymagań.
W związku z tym zalecamy używanie wyłącznie orygi-
nalnych części zamiennych, elementów wyposażenia
dodatkowego oraz wyposażenia specjalnego. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-
res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność odkurzania.
! Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego może
spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest
objęte naszą gwarancją, jeżeli przyczyną uszkodze-
nia było właśnie używanie tego typu produktów.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia
obowiązujące wymogi
techniczne oraz przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
pl zdolnościami izycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi,
a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nad-
zorem lub zostały pou-
czone, jak bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem, nawet jeśli jest
ono zawieszone w uchwycie
ściennym.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czysz-
czenia ani konserwacji.
„ Plastikowe torby i fo-
lie przechowywać poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Do ładowania używać wyłącznie wchodzącego w za-
kres dostawy przewodu ładowarki wzgl. oryginalnej
ładowarki szybkiego ładowania.
„ Przewód ładowarki oraz ładowarkę podłączać i
stosować wyłącznie zgodnie z informacjami podanymi
na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 45°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez pojemnika na pył i iltra
zabezpieczającego silnik.
>
= Urządzenie może zostać uszkodzone!
„ Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
Strona: 25
24
„ Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia,
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu iltrów (worek iltrujący, iltr
zabezpieczający silnik, iltr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Odkurzacz nie może stać samodzielnie. Unikać upus-
zczenia urządzenia. Nie należy opierać odkurzacza o
ściany ani o krawędzie stołu.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
„ Upewnić się, że włosy, luźne ubrania, palce i inne
części ciała nie znajdują się w pobliżu z otworów lub
ruchomych części, takimi jak np. wałek szczotki. Nie
należy kierować przewodu, rury ani dysz na oczy lub
uszy, jak również wkładać ich do ust.
Akumulatory litowo-jonowe
„ Przeczytać wszystkie instrukcje oraz wskazówki
bezpieczeństwa.
>
= Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może spowodować porażenie prądem elektrycz-
nym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.
„ Wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa
należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
„ Wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się tylko do
akumulatorów litowo-jonowych irmy Bosch! Do tego
urządzenia nadają się tylko akumulatory serii "Power
for ALL".
„ Nie otwierać akumulatora.
>
= Istnieje ryzyko zwarcia.
„ Akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą,
np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych,
ogniem, wodą i wilgocią.
>
= Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
„ Uszkodzenie lub niewłaściwe użytkowanie akumu-
latora może spowodować wyciek oparów. Zadbać o
dopływ świeżego powietrza i skonsultować się z lekar-
zem w przypadku jakichkolwiek dolegliwości.
>
= Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
„ Jeśli akumulator jest uszkodzony, może wydostawać
się z niego płyn, powodując zawilgocenie sąsiednich
przedmiotów. Skontrolować narażone elementy.
>
= W razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
„ Akumulatora należy używać wyłącznie w połączeniu z
urządzeniem elektrycznym irmy Bosch.
>
= Jest to jedyny sposób na zabezpieczenie akumula-
tora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
„ Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek
zalecanych przez producenta.
>
= Ładowarka przeznaczona do konkretnego
typu akumulatorów może stanowić zagrożenie
pożarowe, jeśli jest używana z innymi akumula-
torami.
„ W urządzeniu elektrycznym należy używać wyłącznie
akumulatorów przeznaczonych do tego celu.
>
= Używanie innych akumulatorów może spowodować
obrażenia ciała i zagrożenie pożarowe.
„ Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala
od spinaczy papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zmostkowanie styków.
>
= Zwarcie styków akumulatora może spowodować
poparzenia lub pożar.
„ Nieprawidłowe użycie może spowodować wyciek
płynu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z tym
płynem. W razie przypadkowego kontaktu spłukać
wodą. Jeżeli płyn przedostanie się do oczu, należy do-
datkowo zwrócić się o pomoc do lekarza.
>
= Wyciek płynu z akumulatora może powodować
podrażnienia lub oparzenia skóry.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wyma-
gania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych..
Akumulatory wysyłać wyłącznie, gdy obudowa jest nieus-
zkodzona. Zakleić odsłonięte styki i zapakować akumula-
tor w taki sposób, aby nie przesuwał się w opakowaniu.
Należy również zwrócić uwagę na wszelkie inne przepisy
krajowe.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surow-
ców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodze-
niem podczas transportu. Wykonane jest ono z
materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalne-
go i dlatego nadaje się do recyklingu. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
Strona: 136
135
‫ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ‬ 2012/19/EU ‫ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﻳﻥ‬
‫ﻫﺎی‬‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﺻﻭﺹ‬ ‫ﺩﺭ‬ (waste electrical and electronic- WEEE)
‫ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ‬ ‫ﺍﻳﻥ‬ .‫ﺍﺳﺕ‬ ‫ﺧﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﺑﺭﭼﺳﺏ‬ ‫ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ‬ ‫ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ‬
‫ﮐﻠﻳﻪ‬ ‫ﺑﺭﺍی‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ‬ ‫ﻫﺎی‬‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﻭﺵ‬ ‫ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ‬
.‫ﺍﺳﺕ‬ ‫ﻧﻣﻭﺩﻩ‬ ‫ﺗﻌﻳﻳﻥ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻋﺿﻭ‬ ‫ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی‬
fa
pt
el
tr
pl
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
‫نيا‬ ‫هاگتسد‬ ‫قباطم‬ ‫طباوض‬ ‫یئاپورا‬ ‫رد‬
‫هراب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬ ‫هنهک‬ ‫یقرب‬ ‫و‬ ‫یکينورتکلا‬
‫صخشم‬ ‫هدش‬ ‫تسا‬
‫نیا‬ ‫طباوض‬ ‫هک‬ ‫رد‬ ‫رسارس‬ ‫اپوا‬ ‫ربتعم‬ ‫تسا‬، ‫راهچ‬ ‫بوچ‬
‫یلک‬ ‫هويش‬ ‫سپزاب‬ ‫نتفرگ‬ ‫و‬ ‫تفايزاب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬
‫هنهک‬ ‫ار‬ ‫نييعت‬ ‫یم‬ ‫دنک‬
hu
‫نيا‬ ‫هاگتسد‬ ‫قباطم‬ ‫طباوض‬ ‫یئاپورا‬ ‫رد‬
‫هراب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬ ‫هنهک‬ ‫یقرب‬ ‫و‬ ‫یکينورتکلا‬
‫صخشم‬ ‫هدش‬ ‫تسا‬
‫نیا‬ ‫طباوض‬ ‫هک‬ ‫رد‬ ‫رسارس‬ ‫اپوا‬ ‫ربتعم‬ ‫تسا‬، ‫راهچ‬ ‫بوچ‬
‫یلک‬ ‫هويش‬ ‫سپزاب‬ ‫نتفرگ‬ ‫و‬ ‫تفايزاب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬
‫نيا‬ ‫هاگتسد‬ ‫قباطم‬ ‫طباوض‬ ‫یئاپورا‬ ‫رد‬
‫هراب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬ ‫هنهک‬ ‫یقرب‬ ‫و‬ ‫یکينورتکلا‬
‫صخشم‬ ‫هدش‬ ‫تسا‬
‫نیا‬ ‫طباوض‬ ‫هک‬ ‫رد‬ ‫رسارس‬ ‫اپوا‬ ‫ربتعم‬ ‫تسا‬، ‫راهچ‬ ‫بوچ‬
‫یلک‬ ‫هويش‬ ‫سپزاب‬ ‫نتفرگ‬ ‫و‬ ‫تفايزاب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬
zf
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
ro
-
- Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
‫نيا‬ ‫هاگتسد‬ ‫قباطم‬ ‫طباوض‬ ‫یئاپورا‬ ‫رد‬
‫هراب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬ ‫هنهک‬ ‫یقرب‬ ‫و‬ ‫یکينورتکلا‬
‫صخشم‬ ‫هدش‬ ‫تسا‬
‫نیا‬ ‫طباوض‬ ‫هک‬ ‫رد‬ ‫رسارس‬ ‫اپوا‬ ‫ربتعم‬ ‫تسا‬، ‫راهچ‬ ‫بوچ‬
‫یلک‬ ‫هويش‬ ‫سپزاب‬ ‫نتفرگ‬ ‫و‬ ‫تفايزاب‬ ‫هاگتسد‬ ‫یاه‬
‫هنهک‬ ‫ار‬ ‫نييعت‬ ‫یم‬ ‫دنک‬

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER

Zadaj pytanie o Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER

Masz pytanie dotyczące Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Unlimited ProPower BSS1POWER tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.