Instrukcja Bosch Unlimited BBS1224

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Unlimited BBS1224. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Unlimited BBS1224
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Portugalski, Grecki, Chorwacki, Arabski, Bułgarski, Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski, Włoski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Indonezyjski, Ukraiński, Szwedzki, Chiński

Spis treści

Strona: 42
Polski | 43
Bosch Power Tools 1 609 92A 4GM | (23.4.18)
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: +90232 3768074
Fax: +90 232 3768075
E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: +90 232 4571465
Tel.: +90 232 4584480
Fax: +90 232 4573719
E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri
Tel.: +90 352 3364216
Tel.: +90 352 3206241
Fax: +90 352 3206242
E-mail: gunay@ankarali.com.tr
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun
Tel.: +90 362 2289090
Fax: +90 362 2289090
E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
İstanbul
Tel.: +90 212 2974320
Fax: +90 212 2507200
E-mail: info@marmarabps.com
Bağrıaçıklar Oto Elektrik
Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
Konya
Tel.: +90 332 2354576
Tel.: +90 332 2331952
Fax: +90 332 2363492
E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,
Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satış Sonrası Servis
Rayimbek Cad., 169/1
050050, Almatı, Kazakistan
Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com
Tasfiye
Şarj cihazları, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir
yeniden kazanım işlemine tabi tutulmalıdır.
Şarj cihazını evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektro ve elektronik eski aletlere ait 2012/19/EU sayılı Avru-
pa Yönetmeliği ve bunların ulusal hukuka uyarlanmış halleri
uyarınca kullanılamaz duruma gelmiş şarj cihazları ayrı ayrı
toplanıp çevre dostu yeniden kazanım işlemine tabi tutulmak
zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należyprzeczytaćwszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy
w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodo-
wać porażenie prądem, pożar
i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.
Ładowarkę wolno używać tylko wtedy, gdy jest się w stanie w
pełni ocenić jej wszystkie funkcje, wykonywać na niej bez
ograniczeń wszystkie czynności lub, gdy uprzednio uzyskało
się odpowiednie instrukcje.
Wskazówki bezpieczeństwa
Niniejsza ładowarka nie jest prze-
widziana do użytkowania przez
dzieci lub osoby ograniczone fi-
zycznie, emocjonalnie, lub psy-
chicznie, a także przez osoby z nie-
wystarczającym doświadczeniem
i/lub niedostateczną wiedzą. Ni-
niejsza ładowarka może być użyt-
kowana przez dzieci powyżej lat 8,
przezosobyograniczonefizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a
także przez osoby z niewystarcza-
jącym doświadczeniem i/lub niedo-
stateczną wiedzą tylko w przypad-
OBJ_BUCH-3412-001.book Page 43 Monday, April 23, 2018 1:38 PM
Strona: 43
44 | Polski
1 609 92A 4GM | (23.4.18) Bosch Power Tools
ku,gdydziecilubosobyteznajdują
się pod nadzorem osoby odpowie-
dzialnej za ich bezpieczeństwo lub
gdyzostałyonepoinstruowane,jak
w bezpieczny sposób posługiwać
się niniejszą ładowarką i jakie
ewentualne niebezpieczeństwa
związane są z jej użytkowaniem. W
przeciwnym wypadku istnieje niebez-
pieczeństwo niewłaściwego zastoso-
wania, a także możliwość doznania
urazów.
Dzieci powinny znajdować się pod
nadzorem. Tylko w ten sposób moż-
na zagwarantować, że nie będą się
one bawiły ładowarką.
Wolno ładować wyłącznie akumu-
latory litowo-jonowe firmy Bosch o
pojemności nie mniejszej niż
1,5 Ah (od 4 ogniw). Napięcie aku-
mulatoramusibyćdostosowanedo
napięcia ładowania w ładowarce.
Nie wolno ładować jednorazowych
baterii. Takie postępowanie tworzy
zagrożenie pożarem lub wybuchem.
Chronić ładowarkę przed deszczem i wilgocią.
Przedostaniesięwodydoładowarkizwiększaryzy-
ko porażenia prądem.
 Ładowarkę należy utrzymywać w czystości. Zabrudze-
nie może stać się przyczyną porażenia elektrycznego.
 Przedużyciemkażdorazowosprawdzićstanładowarki,
przewodu i wtyku. Nie używać ładowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie
ładowarki. Naprawa powinna zostać przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu
przyużyciuoryginalnychczęścizamiennych.Uszkodzo-
ne ładowarki, przewody i wtyki zwiększają ryzyko poraże-
nia elektrycznego.
 Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatwopal-
nym podłożu (np. papier, tekstylia itp.) ani w sąsiedz-
twiełatwopalnychsubstancji.Zewzględunawzrosttem-
peratury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje
niebezpieczeństwo pożaru.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości
skonsultowaćsięzlekarzem.Gazymogąuszkodzićdrogi
oddechowe.
 Nie wolno zasłaniać szczelin wentylacyjnych ładowar-
ki.Ładowarkamożesięprzegrzaćiprzestaćfunkcjonować
prawidłowo.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja zilustrowanych elementów odnosi się do rysunku
elektronarzędzia, przedstawionego na stronach graficznych
szkiców elektronarzędzia.
1 Akumulator*
2 Czerwony wskaźnik naładowania akumulatora
3 Zielony wskaźnik ładowania akumulatora
4 Wnęka ładowarki
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć
w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Ładowarka AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
Numer katalogowy 2 607 226 0.. 2 607 225 9.. 2 607 226 1..
Napięcieładowaniaakumulatorów
(automatyczne rozpoznawanie na-
pięcia) V
14,4 – 18 14,4 – 18 14,4 – 18
Prąd ładowania A (am-
per)
1,5 3,0 8,0
Dopuszczalny zakres temperatur
ładowania
°C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Czas ładowania przy pojemności
akumulatora, ok.
Naładowany
akumulator** ok. 80%*
Naładowany
akumulator** ok. 80%*
Naładowany
akumulator**
– 1,5 Ah min 63 24 33 12 27
– 2,0 Ah min 84 32 45 22 30
*Stan naładowania akumulatora wynosi ok. 80%. Akumulator można wyjąć w celu natychmiastowego użycia.
**Stan naładowania akumulatora wynosi 97% – 100%.
OBJ_BUCH-3412-001.book Page 44 Monday, April 23, 2018 1:38 PM
Strona: 44
Polski | 45
Bosch Power Tools 1 609 92A 4GM | (23.4.18)
Praca
Uruchamianie
 Zwrócić uwagę na napięcie w sieci! Napięcie źródła prą-
du musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej ła-
dowarki. Ładowarkionapięciu230 V możnapodłączyć do
sieci 220 V.
Ładowanie
Ładowanie rozpoczyna się w momencie włożenia wtyczki ła-
dowarki do gniazdka sieciowego i wstawienia akumulatora 1
do wnęki ładowania 4.
Inteligentny proces ładowania pozwala na automatyczne roz-
poznawanie stanu naładowania akumulatora i optymalny do-
bór prądu ładowania, w zależności od temperatury i napięcia
akumulatora.
Matowpływnaprzedłużenieżywotnościakumulatora,apoza
tym akumulator będzie stale całkowicienaładowany przez ca-
ły czas przechowywania w ładowarce.
Znaczenie wskaźników (AL 1815 CV)
Wskaźnikładowaniaakumulatora3świeciświatłemmiga-
jącym
Proces ładowania sygnalizowany jest świat-
łem migającym wskaźnika ładowania akumu-
latora 3.
Wskaźnik ładowania akumulatora 3 świeci światłem cią-
głem
Światło ciągłe wskaźnika ładowania akumula-
tora 3 sygnalizuje, że akumulator został całko-
wicie naładowany lub, że temperatura akumu-
latora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem i akumula-
tor nie może być dlatego ładowany. Po osiągnięciu przez aku-
mulator dopuszczalnej temperatury, ładowanie akumulatora
będzie kontynuowane.
Jeżeli w ładowarce nie ma akumulatora, światło ciągłe
wskaźnika3sygnalizuje dopływprądu doładowarki (wtyczka
znajduje się w gniazdku sieciowym) i jej gotowość do eksplo-
atacji.
Znaczenie wskaźników
(AL 1830 CV/AL 1880 CV)
Migający (w szybkim tempie) zielony wskaźnik naładowa-
nia akumulatora 3
Proces szybkiego ładowania sygnalizowany
jest szybkim miganiem zielonego wskaźnika
stanu naładowania akumulatora 3.
Wskazówka: Szybkie ładowanie jest możliwe tylko wtedy,
gdy temperatura akumulatora znajduje się w dopuszczalnym
zakresie temperatur, zob. rozdział »Dane techniczne«.
Migający (w wolnym tempie) zielony wskaźnik naładowa-
nia akumulatora 3
Po osiągnięciu ok. 80 % pojemności zielony
wskaźnik naładowania akumulatora3 miga
wolno.
Akumulator można wyjąć w celu natychmiastowego użycia.
Światło ciągłe zielonego wskaźnika naładowania akumu-
latora 3
Ciągłe zielone światło wskaźnika naładowa-
nia akumulatora 3 oznacza, że akumulator zo-
stał całkowicie naładowany.
Jeżeli w ładowarce nie ma akumulatora, światło ciągłe
wskaźnika3sygnalizuje dopływprądu doładowarki(wtyczka
znajduje się w gniazdku sieciowym) i jej gotowość do eksplo-
atacji.
Światło ciągłe zielonego wskaźnika naładowania akumu-
latora 2
Ciągłe czerwone światło wskaźnika nałado-
wania akumulatora 2 oznacza, że temperatura
akumulatora leży poza dopuszczalnym zakre-
sem temperatur, zob. rozdział »Dane techniczne«. Po osiąg-
nięciu dopuszczalnego zakresu temperatur, ładowarka prze-
chodzi automatycznie na szybkie ładowanie.
Migający czerwony wskaźnik naładowania akumulatora 2
Migające czerwone światło wskaźnika nała-
dowania akumulatora 2 oznacza, że proces ła-
dowania akumulatora został zakłócony, zob.
rozdział »Błędy – przyczyny i usuwanie«.
– 2,5 Ah min 105 40 60 25 36
– 3,0 Ah min 130 48 72 30 46
– 4,0 Ah min 168 64 95 27 35
– 6,0 Ah min 260 96 130 45 62
Liczba ogniw akumulatora 4–10 4–10 4–10
Ciężar odpowiednio do EPTA-
Procedure 01:2014 kg 0,38 0,40 0,60
Klasa ochrony / II / II / II
Ładowarka AL 1815 CV AL 1830 CV AL 1880 CV
*Stan naładowania akumulatora wynosi ok. 80%. Akumulator można wyjąć w celu natychmiastowego użycia.
**Stan naładowania akumulatora wynosi 97% – 100%.
Full
Full
OBJ_BUCH-3412-001.book Page 45 Monday, April 23, 2018 1:38 PM
Strona: 45
46 | Česky
1 609 92A 4GM | (23.4.18) Bosch Power Tools
Błędy – przyczyny i usuwanie
Wskazówki dotyczące pracy
Ładowanie ciągłe akumulatora, jak również kilka następują-
cych bezpośrednio po sobie cykli ładowania, może spowodo-
wać nagrzanie się ładowarki. Jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o żadnej wadzie technicznej urządzenia.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na
zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.
Chłodzenie akumulatora (Active Air Cooling) (AL 1880
CV)
Wbudowany do ładowarki sterownik chłodzenia ma za zada-
nie nadzorowanie temperatury ładowanego akumulatora.
Gdy tylko temperatura akumulatora przekroczy ok. 0 °C,
wentylator zaczyna go chłodzić. Włączony wentylator wydaje
podczas chłodzenia charakterystyczny dźwięk.
Jeżeliwentylatorsięniewłącza,oznaczato,żewentylatorjest
uszkodzony, lub że temperatura akumulatora wynosi <0 °C.
Może to przedłużyć czasu ładowania.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
kowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
niadotyczące napraw ikonserwacjinabytego produktu,atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szcze-
góły dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: +48 227 154450
Faks: +48 227 154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
Usuwanie odpadów
Ładowarki, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczo-
ne do recyklingu zgodnego z przepisami ochrony środowiska.
Nie wyrzucać ładowarek do odpadów z go-
spodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych na-
rzędziach elektrycznych i elektronicznych oraz jej implemen-
tacją w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do uży-
cia ładowarki należy zbierać osobno i doprowadzić do utyliza-
cji zgodnej z zasadami ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Popis výrobku a specifikací
Čtěte všechna varovná upo-
zornění a pokyny. Zanedbání
při dodržování varovných upo-
zorněníapokynůmohoumítza
následek úraz elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Tyto pokyny dobře uschovejte.
Przyczyna Usuwanie błędu
AL 1815 CV: Wskaźnik ładowania akumulatora 3 świeci
się światłem ciągłym
AL 1830 CV/AL 1880 CV: Wskaźnik ładowania akumula-
tora 3 świeci się światłem ciągłym
Czerwony wskaźnik naładowania akumulatora 2 miga
AL 1815 CV / AL 1830 CV/AL 1880 CV: Nie jest możliwe
ładowanie
Akumulator nie jest (właści-
wie) osadzony
Umieścić akumulator prawid-
łowo na ładowarce
Styki akumulatora są zabru-
dzone
Wyczyścićstykiakumulatora,
np. przez wie lo krot ne wło-
żenie i wyjęcie akumulatora.
W razie niepowodzenia aku-
mulator wymienić na nowy
Akumulator jest uszkodzony Wymienić akumulator na no-
wy
Wskaźniki naładowania akumulatora 3 lub 2 nie świecą
się
Wtyczka ładowarki nie (właś-
ciwie) podłączona do sieci
Wsadzić wtyczkę (cał-
kowicie) do gniazdka
Gniazdko, przewód sieciowy
lub ładowarka są uszkodzone
Sprawdzić napięcie sieci, ła-
dowarkęwzgl.zlecićkontrolę
w autoryzowanym punkcie
serwisowym elektronarzędzi
firmy Bosch
OBJ_BUCH-3412-001.book Page 46 Monday, April 23, 2018 1:38 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Unlimited BBS1224

Zadaj pytanie o Bosch Unlimited BBS1224

Masz pytanie dotyczące Bosch Unlimited BBS1224, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Unlimited BBS1224. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Unlimited BBS1224 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.