Instrukcja Bosch UNEO

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch UNEO. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Maszyna wiertnicza
  • Model/nazwa: UNEO
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuski, Francuski, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, , Czech, Polski, Rosyjski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 82
Polski | 83
Bosch Power Tools 1 609 92A 351 | (2.9.16)
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj mal-
zemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gön-
derilmek zorundadır.
Elektriklielaletleriniveaküleri/bataryalarıevselçöpleriniçine
atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EUyönetmeliğiuyarıncakullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve
2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı
veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/
bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dos-
tu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine
gönderilmek zorundadır.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa içindeki
uyarılara uyun 82.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użytewponiższymtekściepojęcie»elektronarzędzie«odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziemwytwarzająsięiskry,któremogąspowodować
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
abydzieciiinneosobypostronneznajdowałysię wbez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi zuziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści.Nigdynienależynosićelektronarzędzia,trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.Uszkodzonelub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
ciewłaściwegoprzedłużacza(dostosowanegodopracyna
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniemwtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 83 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 83
84 | Polski
1 609 92A 351 | (2.9.16) Bosch Power Tools
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.W ten sposób możliwabędzielepszakontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.Luźne
ubranie,biżuterialubdługiewłosymogązostaćwciągnięte
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącz-
nik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne
i musi zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działająbezzarzutuiniesązablokowane,czyczęścinie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędziamożedoprowadzić doniebezpiecznychsytuacji.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi aku-
mulatorowych
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku użycia łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju
akumulatorów,wsposóbniezgodnyzprzeznaczeniem,ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.
 W elektronarzędziach można używać jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagro-
żenie pożarem.
 Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych
przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodo-
wać zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z
elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Je-
żeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy z młotami
 Należy stosować środki ochrony słuchu. Wpływ hałasu
może spowodować utratę słuchu.
 Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami dostar-
czonymi z narzędziem. Utrata kontroli może spowodo-
wać osobiste obrażenia operatora.
 Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie ro-
bocze lub śruba mogłyby natrafić na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącz-
niezaizolowanepowierzchnierękojeści.Kontaktzprze-
wodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie
napięcianaczęścimetaloweelektronarzędzia,comogłoby
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa i
pracy
 Przed przystąpieniem do transportu lub do przechowy-
wania,przełącznikkierunkuobrotównależyustawićna
pozycjęśrodkową.Niezamierzoneuruchomieniewłączni-
ka/wyłącznika grozi skaleczeniem.
 Należyużywaćodpowiednichprzyrządówposzukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych, lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 84 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 84
Polski | 85
Bosch Power Tools 1 609 92A 351 | (2.9.16)
wadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje
szkody rzeczowe.
 Przed włączeniem elektronarzędzia należy upewnić
się, czy narzędzie robocze swobodnie się obraca. Pod-
czas włączania elektronarzędzia z zablokowanym narzę-
dziem roboczym powstają wysokie momenty odwodzące.
 Elektronarzędzienależytrzymaćpodczaspracymocno
w obydwu rękach izadbać stabilnąpozycjępracy. Elek-
tronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 Dowierceniabezudaruw drewnie,metalu,ceramiceitwo-
rzywach sztucznych można zastosować odpowiednio do-
brane narzędzie robocze typu SDS-Quick lub narzędzie z
chwytem sześciokątnym.
 Mocowanie narzędzia roboczego SDS-Quick: Zaryglo-
wanie należy skontrolować przez pociągnięcie narzędzia.
 Maksymalny moment obrotowy osiągany jest wyłącznie w
trybie pracy Wkręcanie (1. bieg). Maksymalna prędkość
obrotowa biegu jałowego osiągana jest wyłącznie w try-
bach pracy: Wiercenie i Wiercenie z udarem.
 Uszkodzonąosłonęprzeciwpyłowąnależynatychmiast
wymienić na nową.Osłona przeciwpyłowa w dużym stop-
niu zapobiega wnikaniu pyłu powstającego przy wierceniu
do uchwytu narzędziowego podczas pracy elektronarzę-
dzia. Montując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę,
czy osłona przeciwpyłowa nie jest uszkodzona.
 Pyłyniektórychmateriałów,naprzykładpowłokmalar-
skichzzawartościąołowiu,niektórychgatunkówdrew-
na, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać
reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych
i/lub prowadzić do zachorowań na raka. Materiały, za-
wierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbaćodobrąwentylacjęstanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należystosowaćsiędoaktualnieobowiązującychwdanym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
 W razie zablokowania się narzędzia roboczego, elek-
tronarzędzie należy natychmiastwyłączyć. Zwolnić na-
rzędzie robocze.
 Podczas włączenia elektronarzędzia z zablokowanym
narzędziem roboczym powstają wysokie momenty od-
wodzące.
 Przed przyłożeniem elektronarzędzia do śruby należy
je wyłączyć. Obracające się narzędzia robocze mogą ze-
ślizgnąć się z łba śruby.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
 Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie
należy włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
 Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu
elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzę-
dzia do akumulatora upewnić się, że włącznik/wyłącz-
nik znajduje się w »wyłączonej« pozycji. Trzymanie pal-
ca na włączniku/wyłączniku podczas przenoszenia elek-
tronarzędzia lub wkładanie akumulatora do załączonego
elektronarzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-
grożenie wybuchem.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości
skonsultowaćsięzlekarzem.Gazymogąuszkodzićdrogi
oddechowe.
 Akumulator należy używać tylko w połączeniu z elek-
tronarzędziem firmy Bosch, dla którego został on prze-
widziany. Tylko wten sposób można ochronić akumulator
przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
 W momencie dostawy akumulator jest naładowany
częściowo.Abyzagwarantowaćwykorzystanienajwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym
użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowar-
ce.
 Należy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.
 Skontrolować, czy akumulator jest właściwie zamoco-
wany. Istnieją dwa stopnie blokady.
Wskaźnikładowania toświecącatrzemakoloramidiodaLED;
aby wyświetlić na parę sekund stan naładowania akumulato-
ra,należy dopołowy lubcałkowiciewcisnąćwłącznik/wyłącz-
nik .
Wskaźnik LED Pojemność
Światło ciągłe zielone ≥ 66 %
Światło ciągłe pomarańczowe > 33 % —66 %
Światło ciągłe czerwone > 11 % —33 %
Czerwone migające światło ≤ 11 %
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 85 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 85
86 | Polski
1 609 92A 351 | (2.9.16) Bosch Power Tools
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
niaizrozumieniainstrukcjieksploatacji.Należyzapamiętaćte
symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektro-
narzędzia.
Symbol Znaczenie
Uneo: Akumulatorowy młot udarowo-
obrotowy
zakres zaznaczony na szaro: Rękojeść
(pokryta gumą)
Numer katalogowy
Należywcałościprzeczytaćwskazówki
bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje
Przedprzystąpieniemdojakichkolwiek
prac przy elektronarzędziu należy wy-
jąć z niego akumulator.
Należy nosić rękawice ochronne
Należy nosić środki ochrony słuchu.
Należy nosić okulary ochronne
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
Następna czynność
Zabronione czynności
Śruby
Wiercenie bez udaru
Wiercenie udarowe
Uruchomienie
Wyłączenie
Niska prędkość obrotowa/udarowa
Wysoka prędkość obrotowa/udarowa
Bieg w prawo/w lewo
Wskaźnik ładowania akumulatora
Uchwyt narzędziowy
Chwyt narzędzia roboczego należy lek-
ko nasmarować
U Napięcie znamionowe
E Energia udaru zgodna z EPTA-Procedu-
re 05/2009
n0 Prędkość obrotowa bez obciążenia
M maks moment obrotowy według
ISO 5393
Drewno
Stal
Beton
Mur
Ø Średnica otworu maks.
Ø maks. średnica śrub/wkrętów
Ciężar odpowiednio do EPTA-
Procedure 01:2014
LwA Poziom natężenia dźwięku
LpA Poziom ciśnienia akustycznego
ah Wartości łączne drgań
K Niepewność
T1 Dopuszczalna temperatura otoczenia
podczas ładowania
T2 Dopuszczalna temperatura otoczenia
podczas eksploatacji*
i podczas prze-
chowywania
* ograniczona wydajność przy tempera-
turze <0 °C
Symbol Znaczenie
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 86 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 86
Polski | 87
Bosch Power Tools 1 609 92A 351 | (2.9.16)
Zakres dostawy
Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy.
Narzędzia robocze i pozostały osprzęt, który został ukazany
na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania, nie wcho-
dzi w standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym ka-
talogu osprzętu.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do wiercenia z udarem w
betonie, w cegle i kamieniu. Nadaje się ono również do wier-
ceniabezudaruwdrewnieimetalu;,możebyćonostosowane
także do wkręcania.
Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlania
bezpośredniej przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie na-
dajesięonodooświetlaniapomieszczeńwgospodarstwiedo-
mowym.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 191 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 191 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-6.
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745-2-6 wynoszą.
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Montaż i praca
Poniższa tabela ukazuje cele operacyjne dla montażu i zastosowania elektronarzędzia. Wskazówki dotyczące celów operacyj-
nych ukazane są w podanym rysunku. Istnieją różne kombinacje wskazówek – uzależnione od rodzaju pracy. Proszę wziąć pod
uwagę wskazówki bezpieczeństwa.
Zalecane akumulatory
Zalecane ładowarki
Symbol Znaczenie
Planowane działanie Rysunek Wziąć pod uwagę Strona
Wyjmowanie akumulatora 1 192
Włożenie akumulatora 2 192
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 87 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 87
88 | Polski
1 609 92A 351 | (2.9.16) Bosch Power Tools
Konserwacja i czyszczenie
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w
czystości.
Po każdym użyciu elektronarzędzianależy oczyścić narzędzie
robocze, uchwyt narzędziowy, otwory wentylacyjne elektro-
narzędzia, jak również otwory wentylacyjne akumulatora.
Kontrola stanu naładowania akumu-
latora
3 192
Wybór narzędzia roboczego 4 193
Mocowanie narzędzia roboczego
SDS-Quick
5 193
Osadzić narzędzie robocze z chwy-
tem sześciokątnym
6 194
Wyjmowanie narzędzia roboczego
SDS-Quick
7 194
Zdjąć narzędzie robocze z chwytem
sześciokątnym
8 194
Montaż szybkozaciskowego uchwy-
tu wiertarskiego
9 195
Wkładanie narzędzia z chwytem
okrągłym
10 195
Wybór trybu pracy i kierunku obro-
tów
11 195
Włączanie/wyłączanie oraz ustawia-
nie prędkości obrotowej
12 196
Wybór osprzętu 197–199
Planowane działanie Rysunek Wziąć pod uwagę Strona
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 88 Friday, September 2, 2016 3:45 PM
Strona: 88
Česky | 89
Bosch Power Tools 1 609 92A 351 | (2.9.16)
Obsługa klienta oraz doradztwo doty-
czące użytkowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
niadotyczące napraw ikonserwacjinabytego produktu, atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-
nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową
przezużytkownikabezkoniecznościspełnieniajakichkolwiek
dalszych warunków.
Wprzypadkuprzesyłkiprzezosobytrzecie(np.transportdro-
gą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) nale-
ży dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas
przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się
z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Akumulatorymożnawysyłaćtylkowówczas,gdyichobudowa
niejest uszkodzona. Odsłoniętestyki należy zakleić, aakumu-
lator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać
(przesuwać) w opakowaniu.
Należywziąćteżpoduwagęewentualneprzepisyprawakrajo-
wego.
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia,akumulatory,osprzętiopakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodne-
go z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony
środowiska.
Elektronarzędziaiakumulatora/bateriiniewolnowyrzucaćdo
odpadów domowych!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE, niezdatne do użytku elektro-
narzędzia,azgodniezeuropejskąwytyczną
2006/66/WE uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osob-
no i doprowadzić do ponownego przetwo-
rzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do wskazówek,
znajdujących się w rozdziale »Trans-
port«, str. 89.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Všeobecná varovná upozornění pro
elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem„elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek neboneosvětlené pracovní oblastimohouvést
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra-
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1695-004.book Page 89 Friday, September 2, 2016 3:45 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch UNEO

Zadaj pytanie o Bosch UNEO

Masz pytanie dotyczące Bosch UNEO, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch UNEO. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch UNEO tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.