Instrukcja Bosch TES50621RW

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch TES50621RW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: TES50621RW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Francuski, Polski, Rosyjski, Czech, Słowacki, Niemiecki, Włoski, Francuski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia

Spis treści

Strona: 61
58 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Szanowny Kliencie,
serdecznie gratulujemy zakupu automatyc-
znego ekspresu do kawy irmy Bosch.
W instrukcji obsługi opisane s ró ne mo-
dele ró ni ce si wyposa eniem.
Patrz te zał czona skrócona instrukcja
obsługi.
Mo na j umie cić w specjalnym schowku
(5c) a do nast pnego u ycia.
Zasady bezpiecze stwa
Nale y dokładnie przeczytać instrukcj
obsługi, przestrzegać jej i zachować j !
W przypadku sprzeda y urz dzenia
nale y przekazać instrukcj obsługi
nowemu wła cicielowi.
Ta w pełni automatyczna maszyna do
robienia espresso została zaprojektowa-
na do przygotowywania małych ilo ci
kawy na u ytek domowy lub do
zastosowa niekomercyjnych, np.: w
kuchniach dla pracowników w sklepach,
biurach, gospodarstwach rolnych i
małych irmach. Urz dzenie mo e być
tak e u ywane przez go ci w pensjona-
tach, małych hotelach i podobnych bud-
ynkach mieszkalnych.
¡ Niebezpiecze stwo pora enia
pr dem!
Urz dzenie nale y zawsze podł czać i
u ywać go tylko zgodnie z danymi na tablic-
zce znamionowej.
U ywać tylko wtedy, gdy przewód sieciowy
i urz dzenie s sprawne.
U ywać tylko w pomieszczeniach
zamkni tych w temperaturze pokojowej.
U ytkowanie urz dzenia przez osoby
(równie dzieci) o obni onym poziomie
rozwoju izycznego, sensorycznego lub
umysłowego lub nie posiadaj ce
wystarczaj cej wiedzy i do wiadczenia jest
dopuszczalne jedynie pod nadzorem lub na
podstawie odpowiednich instrukcji ze strony
osób odpowiedzialnych za ich
bezpiecze stwo.
Spis tre ci
Zawarto ć zestawu...................................59
W skrócie..................................................59
Elementy obsługi ......................................60
− Wył cznik sieciowy O/I.........................60
− Przycisk d...........................................60
− Przycisk eoff / j...................................60
− Przycisk h / g ....................................60
− Przycisk start........................................60
− Obrotowe pokr tło „Moc kawy” .............60
− Obrotowe pokr tło „Wybór napoju” .......60
− Obrotowy przeł cznik wyboru
podgrzanego mleka/pianki mlecznej.....61
Komunikaty na wy wietlaczu....................61
AromaDouble Shot ...................................61
Przed pierwszym u yciem........................61
Filtr wody ..................................................62
Ustawienia menu......................................63
− Wyłączenie.......................................63
− Filtr.....................................................64
− Uruchom Calc‘n‘Clean.................64
− Temp.....................................................64
− Język...................................................64
− Twardość wody ..............................64
− Licznik napojów.............................64
Wybór stopnia zmielenia ..........................64
Parzenie z kawy ziarnistej ........................65
Parzenie z kawy mielonej.........................65
Pobieranie gor cej wody ..........................66
Przyrz dzanie spienionego
i gor cego mleka ......................................66
Konserwacja i czyszczenie.......................67
− Czyszczenie spieniacza mleka .............67
− Czyszczenie jednostki zaparzania ........68
Porady dotycz ce oszcz dzania energii ..69
Programy serwisowe ................................69
− Odkamienianie ......................................70
− Czyszczenie..........................................71
− Calc‘n‘Clean..........................................72
Ochrona przed zamarzaniem ...................73
Akcesoria..................................................73
Ekologiczna utylizacja ..............................73
Gwarancja ................................................73
Samodzielne usuwanie drobnych usterek.74
Dane techniczne........................................76
TES506_1RW.indb 58 16.06.2011 13:51:18
Strona: 62
59
pl
TES506.. 06/2011
Trzymać dzieci z dala od urz dzenia.
Uwa ać, eby dzieci nie bawiły si
urz dzeniem.
W przypadku usterki natychmiast odł czyć
urz dzenie od sieci.
Ze wzgl du na bezpiecze stwo do wszel-
kich napraw urz dzenia, takich jak wymiana
uszkodzonego kabla sieciowego, uprawn-
iony jest jedynie personel serwisowy produ-
centa.
Nigdy nie zanurzać urz dzenia ani kabla
sieciowego w wodzie.
Nie wkładać palców do młynka do kawy.
Urz dzenie nale y u ywać wył cznie w
pomieszczeniach, w których wyst puje
dodatnia temperatura.
¡ Niebezpiecze stwo oparzenia!
Wylot spieniacza mleka (6a) mo e si bard-
zo nagrzewać. Po u yciu odczekać do
ostygni cia, a dopiero potem dotykać.
Z urz dzenia nale y korzystać po zamonto-
waniu spieniacza mleka (6).
¡ Ryzyko uduszenia!
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić si
opakowaniem.
Zawarto ć zestawu
Patrz rysunek zamieszczony na pocz tku
instrukcji obsługi.
1 Automatyczny ekspres do kawy TES506
2 Skrócona instrukcja obsługi
3 Instrukcja obsługi
4 Spieniacz mleka
5 Pasek do mierzenia poziomu twardo ci
wody
6 Miarka do kawy
7 Smar (tubka)
W skrócie
Rysunki A, B, C, D i E
1 Pojemnik na kaw ziarnist
2 Pokrywa zachowuj ca aromat
3 Pokr tło regulacji stopnia zmielenia
4 Szuladka
(na mielon kaw /tabletk czyszcz c )
5 Zaparzacz (rysunek E)
a) Zaparzacz
b) Drzwiczki
c) Schowek na skrócon instrukcj
obsługi
d) Przycisk
e) Blokada
6 Spieniacz mleka (rysunek C)
a) Wylot
b) Obrotowy przeł cznik wyboru
podgrzanego mleka/pianki mlecznej
c) Rurka doprowadzaj ca mleko
d) Górna cz ć
e) Dysza powietrza
7 Wylot kawy, o regulowanej wysoko ci
8 Pojemnik na skropliny (rysunek D)
a) Osłona pojemnika na skropliny
b) Zbiornik na fusy
c) Pojemnik na skropliny z wylotu kawy
d) Kratka pod wylotem kawy
9 Wył cznik sieciowy O/I
10 Przycisk start
11 Przycisk d
12 Przycisk h / g
13 Przycisk eoff / j
14 Obrotowe pokr tło „Moc kawy”
15 Obrotowe pokr tło „Wybór napoju”
16 Wy wietlacz
17 Wyjmowany pojemnik na wod
18 Pokrywa pojemnika na wod
19 Miarka do kawy
(pomoc w montowaniu iltra wody)
20 Filtr wody
21 Schowek na ły k do odmierzania kawy
22 Kabel zasilaj cy
(umieszczany w schowku)
TES506_1RW.indb 59 16.06.2011 13:51:18
Strona: 63
60 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Elementy obsługi
Wył cznik sieciowy O/I
Wył cznik zasilania O/I (9) słu y do
wł czania urz dzenia lub całkowitego jego
wył czania (odci cie zasilania).
Wa ne: Przed wył czeniem uruchom pro-
gram czyszczenia lub wył cz urz dzenie,
naciskaj c przycisk eoff / j (13).
Przycisk d
Naci nij przycisk d (11), aby przygotować
dwa kubki wybranego napoju jednocze nie.
Ten przycisk mo na wł czać dla napojów
bez mleka i bez funkcji AromaDouble
Shot.
Przycisk eoff / j
Po krótkim naci ni ciu przycisku
eoff / j (13) urz dzenie rozpoczyna
przepłukiwanie, a nast pnie wył cza si . Po
naci ni ciu i przytrzymaniu przycisku
eoff / j (13) wy wietlane s ustawienia
u ytkownika lub uruchamiany jest program
odkamieniania i czyszczenia.
Przycisk h / g
Naci nij przycisk h / g (12), aby
wygenerować par umo liwiaj c spieni-
anie lub podgrzewanie mleka. Ten przycisk
słu y równie do przygotowania gor cej
wody.
Przycisk start
Po naci ni ciu przycisku start (10) rozpoc-
zyna si przyrz dzanie napoju lub urucha-
miany jest program serwisowy.
Aby przerwać pobieranie wcze niej,
nacisn ć ponownie przycisk start (10) pod-
czas przyrz dzania napoju.
Obrotowe pokr tło „Moc kawy”
Pokr tło obrotowe (14) słu y
do ustawiania mocy kawy.
h
do
g
Bardzo łagodna
Łagodna
Normalna
Mocna
DoubleShot mocna +
DoubleShot mocna ++
W przypadku takiego ustaw-
ienia mocy kawy zaparzanie
odbywa si w 2 etapach.
Patrz sekcja „AromaDouble
Shot” na stronie 61.
Obrotowe pokr tło „Wybór napoju”
Pokr tło obrotowe (15)
umo liwia wybranie
danego napoju i ilo ci na
ili ank . Pozwala równie na
zmian ustawie
u ytkownika.
a
do
c
Napoje kawowe bez mleka:
Małe Espresso
Espresso
Małe Café Crème
Café Crème
Duże Café Crème
m
do
n
Napoje kawowe z mlekiem:
Małe Cappuccino
Duże Cappuccino
Małe Macchiato
Macchiato
Duże Macchiato
e Płukanie urządzenia
Płukanie ukł. mleczn.
Uwaga: W przypadku wybrania napoju,
którego nie mo na przygotować, na
wy wietlaczu jest wy wietlany tekst
Nieprawidł. kombinacja. Zmie us-
tawienie mocy kawy lub wybierz inny napój.
TES506_1RW.indb 60 16.06.2011 13:51:18
Strona: 64
61
pl
TES506.. 06/2011
Obrotowy przeł cznik wyboru
podgrzanego mleka/pianki mlecznej
W celu dodania pianki mlecznej np. do
kawy latte macchiato lub cappuccino, obróć
rozdzielacz, aby symbol j był widoczny z
przodu. W celu pobrania ciepłego mleka
obróć rozdzielacz, aby symbol i był widoc-
zny z przodu. Aby pobrać ciepł wod ,
obróć rozdzielacz do poło enia poziomego.
Komunikaty na
wy wietlaczu
Na wy wietlaczu (16) jest przedstawiony
nie tylko bie cy stan działania, ale równie
ró ne komunikaty z informacjami o
urz dzeniu lub zawiadamiaj ce o
konieczno ci wykonania czynno ci.
Natychmiast po wykonaniu niezb dnej
czynno ci komunikat znika i zostaje
ponownie wy wietlone menu wyboru napo-
jów.
AromaDouble Shot
Im dłu ej trwa parzenie kawy, tym bardziej
napój b dzie gorzki lub b dzie
charakteryzował si niepo danym aro-
matem. B dzie to miało negatywny wpływ
na smak oraz łatwo ć przyswajania.
Dlatego w celu parzenia bardzo mocnej
kawy urz dzenie TES506 wyposa ono w
specjaln funkcj AromaDouble Shot. Po
przygotowaniu połowy ilo ci, kawa jest
mielona i zaparzana ponownie, dzi ki cze-
mu uwalniane s wył cznie przyjemne aro-
maty.
Funkcja AromaDouble Shot jest wł czana
przy nast puj cych ustawieniach:
Przed pierwszym u yciem
Informacje ogólne
Do pojemnika na wod nale y wlewać
wył cznie wie , zimn , niegazowan
wod . W przypadku w pełni automatyc-
znych ekspresów do kawy zaleca si
stosowanie kawy ziarnistej. Nie stosować
kawy ziarnistej lukrowanej, karmelizowanej
lub z innymi dodatkami zawieraj cymi cuki-
er, gdy powoduje to zapchanie jednostki
zaparzania.
W urz dzeniu mo na ustawić twardo ć
wody. Fabrycznie ustawiona jest twardo ć
wody 4. Ustalić twardo ć wody za pomoc
doł czonego paska testowego. Je li podc-
zas sprawdzania zostanie wykryta warto ć
inna ni 4, nale y zmienić odpowiednio
ustawienie po wł czeniu urz dzenia (patrz
sekcja Twardość wody na stronie 64).
Pierwsze wł czenie
1. Ekspres do kawy nale y ustawić na
płaskiej i dostosowanej do jego ci aru,
wodoodpornej powierzchni. Upewnij si ,
e otwory wentylacyjne urz dzenia nie
s zakryte.
2. Wyci gn ć kabel sieciowy ze schowka
(22) i podł czyć go do sieci. Długo ć
kabla mo na regulować, cofaj c kabel
lub wyci gaj c go. W tym celu ustawić
urz dzenie tyłem np. na kraw dzi blatu i
ci gn ć kabel do dołu lub pchać go do
góry.
3. Zamontuj spieniacz mleka. Z urz dzenia
nale y korzystać po zamontowaniu spie-
niacza mleka (6).
TES506_1RW.indb 61 16.06.2011 13:51:18
Strona: 65
62 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
4. Otworzyć pokryw pojemnika na
wod (18).
5. Wyj ć pojemnik na wod (17), wypłukać
go i napełnić wie zimn wod .
Przestrzegać oznaczenia max.
6. Wło yć równo pojemnik na wod (17) i
docisn ć go w dół.
7. Zamkn ć pokryw pojemnika na
wod (18).
8. Napełnić pojemnik na kaw ziarnist (1).
(Przygotowanie z zastosowaniem kawy
mielonej — Patrz sekcja „Parzenie z
kawy mielonej” na stronie 65.)
9. Nacisn ć wył cznik sieciowy O/I (9). Na
wy wietlaczu (16) jest prezentowane
menu ustawiania j zyka wy wietlacza.
10. Do wybierania odpowiedniego j zyka
wy wietlacza słu y górne pokr tło
obrotowe (15).
Dost pne s nast puj ce j zyki:
English Nederlands
Français Italiano
Svenska Español
Polski Magyar
Türkçe Dansk
Norsk Suomi
Português Čeština
ελληνικα български
русский
11. Umie ć pojemnik zbiorczy pod wylotem
(6a).
12. Nacisn ć przycisk start (10). Wybrany
j zyk zostaje zapisany.
Urz dzenie nagrzeje si i rozpocznie si
przepłukiwanie. Cz ć wody wypłynie wylo-
tem kawy. Urz dzenie jest gotowe do
u ycia po ukazaniu si menu wyboru na-
poju na wy wietlaczu.
Wył czanie urz dzenia
Je li urz dzenie nie b dzie u ywane przez
godzin , automatycznie rozpocznie si
przepłukiwanie. Nast pnie urz dzenie
wył czy si (czas mo na regulować, patrz
sekcja Wyłączenie na stronie 63).
Wyj tek: Urz dzenie wył cza si bez
przepłukiwania w przypadku, gdy pobierana
była tylko gor ca woda lub była wykorzysty-
wana para.
Aby wył czyć urz dzenie r cznie zanim to
nast pi, naci nij przycisk eoff / j (13).
Urz dzenie rozpocznie przepłukiwanie, a
nast pnie zostanie wył czone.
Uwaga: W przypadku uruchomienia
urz dzenia po raz pierwszy, wł czenia pro-
gramu serwisowego lub długiego okresu
bezczynno ci urz dzenia pierwszy napój
nie b dzie miał wła ciwego smaku i nie
nale y go pić.
W przypadku korzystania z ekspresu po raz
pierwszy odpowiednio gruba i sztywna pi-
anka zostanie uzyskana dopiero po
napełnieniu kilku pierwszych ili anek.
Na otworach wentylacyjnych urz dzenia
mog zbierać si krople po dłu szym
okresie u ytkowania, co jest zjawiskiem
normalnym.
Filtr wody
U ywanie iltra wody mo e zapobiec gro-
madzeniu si kamienia.
Przed zało eniem nowego iltra wody
nale y go wypłukać. W tym celu wykonaj
nast puj ce czynno ci:
1. Wci nij mocno iltr wody (20) do zbiorni-
ka wody, u ywaj c przy tym ły ki do
mierzenia kawy (19).
2. Napełnić pojemnik wod (17) do znaku
max.
TES506_1RW.indb 62 16.06.2011 13:51:19
Strona: 66
63
pl
TES506.. 06/2011
3. Naci nij i przytrzymaj przycisk eoff / j
(13) przez co najmniej 3 sekundy —
zostanie wy wietlone menu.
4. Naciskaj przycisk eoff / j (13), a zost-
anie wy wietlona opcja Brak filtra/
Stary filtr.
5. Za pomoc górnego pokr tła obrotowe-
go (15) wybierz pozycj Aktywacja
filtra.
6. Nacisn ć przycisk start (10).
7. Umie ć pojemnik zbiorczy o pojemno ci
0,5 litra pod wylotem (6a).
8. Nacisn ć przycisk start (10).
9. Woda przepływa przez iltr, płucz c go.
10. Nast pnie opró nić naczynie.
Urz dzenie jest ponownie gotowe do pracy.
Informacja: Płukanie iltra wł cza
jednocze nie ustawienie dla wskazania
wymiany iltra.
Po wskazaniu Zmień filtr lub najpó niej
po 2 miesi cach od zało enia iltr traci
skuteczno ć. Z przyczyn higienicznych i
aby zapobiec zakamienieniu (mo e to
prowadzić do uszkodzenia urz dzenia)
nale y go wymienić.
Zapasowe iltry dost pne s w sklepach
specjalistycznych (TCZ7003) lub w serwisie
fabrycznym (numer produktu 467873).
Je eli nie b dzie u ywany nowy iltr, nale y
ustawić opcj Filtr w pozycji Brak
filtra/Stary filtr.
Informacja: Na wska niku iltra mo na
oznaczyć miesi c zało enia nowego iltra.
Mo na równie oznaczyć miesi c w powin-
na nast pić kolejna wymiana iltra
(najpó niej za dwa miesi ce).
Informacja: Je eli urz dzenie było
nieu ywane przez dłu szy czas (np. urlop),
nale y przed jego ponownym u yciem
wypłukać iltr. W tym celu napełnij ili ank
gor c wod , a nast pnie wylej wod .
Ustawienia menu
Korzystaj c z ustawie menu mo na
dostosować urz dzenie do indywidualnych
potrzeb.
1. Nacisn ć przycisk eoff / j (13) na co
najmniej 3 sekundy.
2. Naciskaj przycisk eoff / j (13) do po-
jawienia si na wy wietlaczu danego
menu.
3. Do wybierania odpowiedniego ustaw-
ienia słu y górne pokr tło obrotowe
(15).
4. Aby potwierdzić, naci nij przycisk start
(10).
Aby wyj ć z menu bez dokonywania zmian,
obróć pokr tło obrotowe Zakończ i
naci nij przycisk start (10).
Mo na dokonać nast puj cych ustawie :
Wyłączenie: Tu mo na ustawić czas od
przygotowania ostatniego napoju, po którym
urz dzenie wył cza si automatycznie.
Mo na ustawić czas od 15 minut do 4 godzin.
Domy lny czas wynosi 1 godzin , ale mo na
go skrócić w celu zaoszcz dzenia energii.
TES506_1RW.indb 63 16.06.2011 13:51:19
Strona: 67
64 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Filtr: Tu mo na wybrać ustawienia
dotycz ce u ywania iltra wody. Je li iltr
wody nie jest u ywany, wybierz ustawienie
Brak filtra/Stary filtr. Je li jest
u ywany, wybierz ustawienie Aktywacja
filtra. Nowe iltry wody nale y przepłukać
przed u yciem (patrz sekcja „Filtr wody” na
stronie 62).
Uruchom Calc‘n‘Clean: W tym mie-
jscu mo na r cznie wybrać program ser-
wisowy (Calc‘n‘Clean / odkamien. /
czyszczenie). Naci nij przycisk start (10)
i uruchom wybrany program (patrz sekcja
„Programy serwisowe” na stronie 69).
Temp.: Mo na tutaj ustawić
temperatur zaparzania (Wysoka /
Średnia / Niska).
Język: Tutaj mo na ustawić j zyk
wy wietlacza.
Twardość wody: W przypadku tego
urz dzenia mo liwe jest ustawienie
twardo ci wody. Prawidłowe ustawienie
twardo ci wody jest wa ne, poniewa gwa-
rantuje, e urz dzenie b dzie we
wła ciwym czasie pokazywało, kiedy powin-
no zostać odkamienione. Fabrycznie us-
tawiona jest twardo ć wody 4.
Twardo ć wody mo na ustalić za pomoc
doł czonych pasków testowych lub po za-
si gni ciu informacji w miejscowym zakła-
dzie dostarczania wody.
Pasek testowy zanurzyć na moment w wo-
dzie i po 1 minucie odczytać wynik.
Stopnie twardo ci wody i poziomy ustawie :
Poz. Stopie twardo ci wody
Niemiecki (°dH) Francuski (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
Licznik napojów: Spowoduje to
wy wietlenie liczby napojów wydanych od
pocz tku eksploatacji urz dzenia.
Wybór stopnia zmielenia
dany stopie zmielenia kawy ustawia si
pokr tłem (3).
Uwaga
Stopie zmielenia regulować tylko przy
pracuj cym młynku do kawy! W przeciw-
nym razie mo e doj ć do uszkodzenia
urz dzenia. Nie wkładać palców do młynka
do kawy.
Podczas pracy młynka ustawić pokr tłem
(3) stopie zmielenia kawy od drobnego
(a: Obróć w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara) do grubszego
(b: Obróć w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara).
a b
Informacja: Nowe ustawienie zauwa alne
jest dopiero pocz wszy od drugiej ili anki.
Wskazówka: W przypadku ciemno palo-
nych ziaren nale y nastawić drobniejsze
mielenie; gdy ziarna s ja niejsze – grub-
sze mielenie.
TES506_1RW.indb 64 16.06.2011 13:51:20
Strona: 68
65
pl
TES506.. 06/2011
Parzenie z kawy ziarnistej
Automatyczny ekspres do kawy miele
wie kaw do ka dego.
Urz dzenie musi być gotowe do u ycia. Aby
przygotować napój kawowy z mlekiem, włó
najpierw rurk doprowadzaj c mleko do
zbiornika mleka i obróć rozdzielacz (6b) do
pozycji „Pianka mleczna” j.
Wa ne: Poniewa zaschni te resztki mleka
s trudne do usuni cia, spieniacz do mleka
(6) trzeba koniecznie oczy cić letni wod
natychmiast po u yciu i przepłukać,
u ywaj c programu systemowego
Płukanie ukł. mleczn. (patrz strona 67).
Wskazówka: Zaleca si stosowanie mies-
zanek kawy przeznaczonych do automatów
tradycyjnych lub espresso. Aby zapewnić
optymaln jako ć, kaw nale y
przechowywać w chłodnym miejscu, w szc-
zelnym opakowaniu lub w stanie
zamro onym.Mo liwe jest równie mielenie
zamro onych ziaren.
Wa ne: Konieczne jest codzienne
napełnianie pojemnika na wod (17) wie
wod . Pojemnik musi zawsze zawierać
ilo ć wody niezb dn do pracy urz dzenia.
Ró ne rodzaje kawy mo na łatwo
przyrz dzać za naci ni ciem przycisku.
Przygotowanie
Urz dzenie musi być gotowe do pracy.
1. Podgrzan ili ank (ili anki) podstawić
pod wylot kawy (7).
Wskazówka: Przed przygotowaniem
małego espresso nale y zawsze
podgrzać ili ank , np. przepłukuj c j
gor c wod .
2. Obracaj c górne pokr tło obrotowe (15)
wybierz rodzaj kawy i wymagan ilo ć
na ili ank . Ustawienia kawy i ilo ci na
ili ank zostaj przedstawione na
wy wietlaczu.
3. Obracaj c górne pokr tło obrotowe (14)
wybierz moc kawy. Wybrane ustawienie
zostanie przedstawione na wy wietlaczu.
Aby przygotować jednocze nie dwie
ili anki, naci nij przycisk d (11) (doty-
czy tylko napojów bez mleka i bez funkcji
AromaDouble Shot).
4. Nacisn ć przycisk start (10).
Kawa jest parzona i nalewana do ili anki
(ili anek).
Uwaga: W przypadku niektórych ustawie
kawa jest przygotowywana w dwóch eta-
pach (patrz sekcja „AromaDouble Shot” na
stronie 61). Poczekaj na całkowicie
zako czenie procesu.
Naci nij ponownie przycisk start (10), aby
skrócić proces zaparzania.
Parzenie z kawy mielonej
Automatyczny ekspres do kawy umo liwia
te parzenie kawy z kawy mielonej (nie z
kawy rozpuszczalnej).
Urz dzenie musi być gotowe do u ycia. Aby
przygotować napój kawowy z mlekiem, włó
najpierw rurk doprowadzaj c mleko do
zbiornika mleka i obróć rozdzielacz (6b) do
pozycji „Pianka mleczna” j.
Uwaga: Funkcja AromaDouble Shot jest
nieaktywna podczas procesu parzenia kawy
z kawy mielonej.
Wa ne: Poniewa zaschni te resztki mleka
s trudne do usuni cia, spieniacz do mleka
(6) trzeba koniecznie oczy cić letni wod
natychmiast po u yciu i przepłukać,
u ywaj c programu systemowego
Płukanie ukł. mleczn. (patrz strona 67).
Wa ne: Konieczne jest codzienne
napełnianie pojemnika na wod (17) wie
wod . Pojemnik musi zawsze zawierać
ilo ć wody niezb dn do pracy urz dzenia.
TES506_1RW.indb 65 16.06.2011 13:51:20
Strona: 69
66 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Przygotowanie
1. Otworzyć szuladk na kaw mielon (4).
2. Wsypać maksymalnie 2 płaskie miarki
kawy mielonej.
Uwaga: Nie sypać do tej szuladki
całych ziaren kawy ani kawy rozpuszc-
zalnej.
3. Zamkn ć szuladk (4).
4. Obracaj c górne pokr tło obrotowe (15)
wybierz wymagany napój (parzona jest
tylko jedna ili anka).
5. Nacisn ć przycisk start (10).
Kawa jest parzona i nalewana do ili anki.
Wskazówka: W celu zaparzenia nast pnej
ili anki kawy powtórzyć czynno ci. Je eli w
ci gu 90 sekund nie zostanie naci ni ty
aden przycisk, nast puje automatyczne
opró nienie komory parzenia, aby zapobiec jej
przepełnieniu. Nast puje płukanie urz dzenia.
Pobieranie gor cej wody
¡ Niebezpiecze stwo oparzenia!
Spieniacz mleka (6) mo e bardzo si
nagrzewać. Spieniacz mleka (6) nale y
trzymać wył cznie za plastikow cz ć.
Urz dzenie musi być gotowe do pracy.
1. Podgrzan ili ank lub szklank
podstawić pod wylot spieniacza mleka
(6).
2. Ustaw obrotowy rozdzielacz (6b) w
poło eniu poziomym.
3. Naci nij i przytrzymaj przycisk h / g (12)
przez ok. 3 sekundy. Urz dzenie nagrzeje
si . Z wylotu spieniacza mleka (6) przez
około 40 sekund b dzie płyn ć gor ca
woda.
4. Naci nij ponownie przycisk h / g (12),
aby skrócić ten proces.
Przyrz dzanie spienionego
i gor cego mleka
¡ Niebezpiecze stwo oparzenia!
Spieniacz mleka (6) mo e bardzo si
nagrzewać. Spieniacz mleka (6) nale y
trzymać wył cznie za plastikow cz ć.
Wskazówka: Mleko mo na najpierw
spienić, a pó niej wlać do niego kaw , lub
mo na spienić je oddzielnie, a nast pnie
wlać do kawy.
Urz dzenie musi być gotowe do pracy.
1. Umie ć wcze niej podgrzan ili ank
pod wylotem (6a).
2. Włó rurk doprowadzaj c mleko (6c)
do zbiornika mleka.
3. Obróć rozdzielacz (6b) do pozycji
„Pianka mleczna” jlub „Ciepłe
mleko” i.
4. Naci nij przycisk h / g (12).
Przycisk h / g (12) zacznie migać, a
urz dzenie b dzie si nagrzewało przez
ok. 20 sekund.
¡ Niebezpiecze stwo oparzenia!
Pianka mleczna lub ciepłe mleko wypłynie
ze spieniacza (6) pod wysokim ci nieniem.
Rozpryskuj ce si mleko mo e
spowodować oparzenia. Nie dotykaj wylotu
(6a) ani nie kieruj go na nikogo.
5. Zako cz proces, naciskaj c przycisk
h / g (12).
TES506_1RW.indb 66 16.06.2011 13:51:20
Strona: 70
67
pl
TES506.. 06/2011
Wskazówka: Aby uzyskać optymaln
piank mleczn , zaleca si zastosowanie
zimnego mleka o zawarto ci tłuszczu mini-
mum 1,5%.
Wa ne: Poniewa zaschni te resztki mleka
s trudne do usuni cia, spieniacz do mleka
(6) trzeba koniecznie oczy cić letni wod
natychmiast po u yciu i przepłukać,
u ywaj c programu systemowego
Płukanie ukł. mleczn. (patrz strona 67).
Konserwacja i
czyszczenie
¡ Niebezpiecze stwo pora enia
pr dem!
Przed przyst pieniem do czyszczenia
wyci gn ć wtyczk z gniazdka.
Nigdy nie zanurzać urz dzenia w wodzie.
Nie stosować urz dze do czyszczenia par .
Przetrzeć obudow mi kk , wilgotn
ciereczk .
Nie u ywać szorstkich cierek ani
szoruj cych rodków czyszcz cych.
Pozostało ci kamienia, kawy, mleka i
odkamieniacza nale y natychmiast
usun ć. Takie pozostało ci mog
spowodować korozj .
Poci gnij pojemnik na skropliny (8c) z
pojemnikiem na fusy (8b). Wyjmij panel
(8a) i kratk (8d). Opró nij i wyczy ć po-
jemnik na skropliny oraz pojemnik na
fusy.
Wyjmij szulad na kaw mielon (4) i
wyczy ć j .
Do zmywarki nie wolno wkładać
nast puj cych elementów: pokrywa
schowka na skrócon wersj instrukcji
obsługi (5c), panel (8a), szulada na kaw
mielon (4), jednostka zaparzania (5a).
Nast puj ce elementy mo na myć w
zmywarce: pojemnik na skropliny (8c),
pojemnik na fusy (8b), kratka (8d),
pokrywa utrzymuj ca aromat (2) oraz
ły ka do odmierzania kawy mielonej (19).
Wytrzyj wn trze urz dzenia.
Wa ne: Pojemnik na skropliny (8c) i pojem-
nik na fusy (8b) nale y codziennie
opró niać, aby zapobiec rozwojowi ple ni.
Uwaga: Wł czenie zimnego urz dzenia za
pomoc przeł cznika zasilania O/I (9) uru-
chamia automatycznie proces płukania.
Proces płukania wł cza si równie au-
tomatycznie po ka dej zaparzonej ili ance
kawy. Oznacza to, e system czy ci si
samoczynnie.
Wa ne: Je eli urz dzenie nie było u ywane
przez dłu szy czas, np. przez okres
wakacji, nale y dokładnie wyczy cić całe
urz dzenie, ł cznie ze spieniaczem mleka i
jednostk zaparzania.
Czyszczenie spieniacza mleka
Je li spieniacz mleka nie był czyszczony po
pobraniu mleka, po pewnym czasie zosta-
nie wy wietlony komunikat Płukanie ukł.
mleczn.!
Spieniacz mleka nale y czy cić po ka dym
u yciu! Aby wykonać czyszczenie, po-
zostaw rozdzielacz obrotowy (6b) w takim
samym poło eniu, jak podczas ostatniego
u ycia.
Aby przeprowadzić automatyczne wst pne
czyszczenie systemu podawania mleka:
1. Obracaj c pokr tło obrotowe (15) wybi-
erz pozycj f.
2. Umie ć wysokie, puste naczynie pod
wylotem (6a).
3. Przesu wylot jak najbli ej naczynia.
TES506_1RW.indb 67 16.06.2011 13:51:20
Strona: 71
68 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
4. Umie ć ko cówk rurki
doprowadzaj cej mleko (6c) w naczyniu.
5. Naci nij przycisk start (10).
Urz dzenie automatycznie wlewa wod do
naczynia, a nast pnie zasysa j z powro-
tem w celu wypłukania systemu podawania
mleka. Po ok. 1 minut proces płukania
zako czy si automatycznie.
6. Wylej wod z naczynia i wymyj rurk
doprowadzaj c mleko (6c).
Czy cić regularnie tak e cz ci maj ce kon-
takt z mlekiem (w zmywarce lub r cznie).
Rozkładanie spieniacza mleka do
czyszczenia:
1. Wyci gnij spieniacz mleka (6), kieruj c
go do przodu.
2. Rozłó spieniacz mleka na cz ci (6a)
do (6d) (patrz rysunek C na pocz tku
instrukcji).
3. Poszczególne cz ci nale y czy cić
roztworem płynu do naczy i mi kk
szczoteczk . Je li jest to konieczne,
nale y je namoczyć w ciepłym rozt-
worze detergentu.
4. Przepłukać wszystkie cz ci czyst
wod i osuszyć.
5. Ponownie zmontować wszystkie cz ci i
wło yć a do oporu.
¡ Niebezpiecze stwo oparzenia!
Z urz dzenia nale y korzystać po zamonto-
waniu spieniacza mleka (6).
Czyszczenie jednostki zaparzania
Jednostk zaparzania nale y czy cić regu-
larnie.
Aby przeprowadzić automatyczne wst pne
czyszczenie jednostki zaparzania:
1. Obracaj c pokr tło obrotowe (15) wybi-
erz pozycj e.
2. Umie ć pust szklank pod wylotem
(6a).
3. Nacisn ć przycisk start (10).
Nast puje płukanie urz dzenia.
Wyjmować regularnie jednostk zaparzania
(5a) w celu czyszczenia — jako
uzupełnienie automatycznego programu
czyszcz cego (patrz rysunek E, umieszc-
zony na pocz tku instrukcji obsługi).
1. Wył czyć urz dzenie wył cznikiem sie-
ciowym O/I (9). aden przycisk nie
wieci.
2. Otworzyć drzwiczki (5b) jednostki zapar-
zania.
3. Przesun ć czerwon blokad (5e) na
jednostce w lewo do ko ca.
4. Nacisn ć czerwony przycisk (5d) i
ostro nie wyj ć jednostk , chwytaj c za
wgł bienia.
5. Wypłukać dokładnie jednostk (5a) pod
bie c wod .
TES506_1RW.indb 68 16.06.2011 13:51:21
Strona: 72
69
pl
TES506.. 06/2011
Wa ne: Do czyszczenia nie wolno u ywać
adnych detergentów, rodków czyszcz -
cych ani zmywarki.
6. Wytrzeć dokładnie wn trze urz dzenia
za pomoc wilgotnej szmatki i usun ć
resztki kawy.
7. Jednostk zaparzania (5a) i wewn trzn
cz ć urz dzenia nale y wysuszyć.
8. Wło yć jednostk zaparzania (5a) do
oporu.
9. Przesun ć czerwon blokad (5e) w
prawo do ko ca i zamkn ć drzwiczki
(5b).
Wskazówka: Po dokładnym wyczyszczeniu
nale y nasmarować uszczelki jednostki
zaparzania w celu zapewnienia optymalnej
ochrony. Na cał powierzchni uszczelek
nale y nanie ć cienk warstw specjalnie
przygotowanego smaru (nr produktu w ser-
wisie fabrycznym 311368).
Porady dotycz ce
oszcz dzania energii
W pełni automatyczny ekspres wył cza
si samoczynnie po godzinie (ustawienie
fabryczne). Domy lny czas wynosz cy
godzin mo na skrócić (patrz
Wyłączenie na stronie 63).
Automatyczny ekspres do kawy nale y
wył czyć, kiedy nie jest u ywany. W tym
celu naci nij przycisk eoff / j (13).
Urz dzenie rozpocznie przepłukiwanie, a
nast pnie zostanie wył czone.
W miar mo liwo ci nie przerywać nal-
ewania kawy lub spienionego mleka.
Przedwczesne przerwanie prowadzi do
zwi kszonego zu ycia energii i do szyb-
szego zapełniania pojemnika na skropliny.
Regularnie odkamieniać urz dzenie, aby
unikn ć powstawania kamienia.
Kamienny osad prowadzi do
zwi kszonego zu ycia energii.
Programy serwisowe
Wskazówka: Patrz te skrócona instrukcja
obsługi w schowku (5c).
W zale no ci od u ycia w odpowiednich
odst pach czasu b d wy wietlane komu-
nikaty opisane poni ej:
Konieczne odkamien.
lub
Konieczne czyszczenie
lub
Konieczne Calc‘n‘Clean
W tym przypadku nale y niezwłocznie
oczy cić lub odkamienić urz dzenie za
pomoc odpowiedniego programu.
Alternatywnie mo na poł czyć programy
odkamieniania i czyszczenia za pomoc
funkcji Calc‘n‘Clean (patrz sekcja
„Calc‘n‘Clean” na stronie 72). Niewykonanie
programu serwisowego zgodnie z instrukcj
mo e spowodować uszkodzenie urz dzenia.
TES506_1RW.indb 69 16.06.2011 13:51:22
Strona: 73
70 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Uwaga
Przy ka dym programie serwisowym stoso-
wać odkamieniacz oraz rodek czyszcz cy
zgodnie z instrukcj . Nale y przestrzegać
instrukcji bezpiecze stwa umieszczonych
na opakowaniu rodka czyszcz cego.
Nigdy nie przerywać programu serwisowe-
go!
Nie pić powstałej cieczy!
Nigdy nie u ywać octu, rodków na bazie
octu, kwasu cytrynowego ani rodków na
bazie kwasu cytrynowego!
Nigdy nie wkładać tabletek
odkamieniaj cych lub innych rodków
odkamieniaj cych do szufladki na kaw
mielon (4)!
Specjalny odkamieniacz w tabletkach
oraz tabletki czyszcz ce dost pne s w
sklepach i serwisie fabrycznym.
Produkt Symbol
handlowy
Numer w
serwisie
Tabletki
czyszcz ce
TCZ6001 310575
Odkamieniacz
w tabletkach
TCZ6002 310967
Wa ne: Je li w pojemniku na wod (17)
znajduje si iltr wody, nale y go koniecznie
usun ć przed uruchomieniem programu
serwisowego.
Odkamienianie
Czas trwania: ok. 25 minuty
Wa ne: Je li w zbiorniku wody (17) zna-
jduje si iltr, przed uruchomieniem pro-
gramu odkamieniania nale y go wyj ć.
Je li na wy wietlaczu zostanie wy wietlony
komunikat Konieczne odkamien.,
naci nij przycisk eoff / j (13) przez 3
sekundy, a nast pnie naci nij przycisk start
(10).
Zostanie uruchomiony program odkamieni-
ania.
Aby odkamienić urz dzenie przed
wy wietleniem monitu, naci nij przycisk e
off / j (13) przez przynajmniej 3 sekundy.
Nast pnie naci nij dwukrotnie przycisk e
off / j (13). Obracaj pokr tło obrotowe (15)
do pojawienia si na wy wietlaczu napisu
Uruchom odkamien. Aby rozpocz ć
proces odkamieniania, naci nij przycisk
start (10).
Na wy wietlaczu wskazywane s kolejne
kroki.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Uwaga: Je li iltr jest aktywny, na
wy wietlaczu zostanie przedstawiony monit
o wyj cie iltra, a nast pnie ponowne
naci ni cie przycisku start (10). Wyjmij iltr,
je eli jeszcze nie został wyci gni ty.
Nacisn ć przycisk start (10).
Uzupełnij śr. odkamien.
Naciśnij start
Do pustego pojemnika na wod (17) wlać
letni wod a do oznaczenia 0,5l i
rozpu cić w niej 2 tabletki odkamieniaj ce
Bosch.
Nacisn ć przycisk start (10).
TES506_1RW.indb 70 16.06.2011 13:51:22
Strona: 74
71
pl
TES506.. 06/2011
Wstaw pojemnik
Naciśnij start
Umie ć pojemnik o pojemno ci przynajm-
niej 0,5 litra pod wylotem (6a).
Nacisn ć przycisk start (10).
Odkamien. rozpoczęte
Program odkamieniaj cy wł cza si na ok.
20 minut.
Wycz./Nap. poj. na wod.
Naciśnij start
Wypłukać pojemnik na wod (17) i
napełnić go wie wod do oznaczenia
max.
Nacisn ć przycisk start (10).
Odkamien. rozpoczęte
Program odkamieniania trwa teraz jeszcze 3
minuty, w jego trakcie urz dzenie zostanie
przepłukane.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Je eli iltr jest stosowany, nale y go teraz
ponownie zało yć. Urz dzenie jest odkami-
enione i gotowe do pracy.
Czyszczenie
Czas trwania: ok. 10 minuty
Je li na wy wietlaczu zostanie wy wietlony
komunikat Konieczne czyszczenie,
naci nij przycisk eoff / j (13) przez 3
sekundy, a nast pnie naci nij przycisk start
(10).
Zostanie uruchomiony program czyszczenia.
Aby wyczy cić urz dzenie przed
wy wietleniem monitu, naci nij przycisk e
off / j (13) przez przynajmniej 3 sekundy.
Nast pnie naci nij dwukrotnie przycisk e
off / j (13). Obracaj pokr tło obrotowe (15)
do pojawienia si na wy wietlaczu napisu
Uruchom czyszczenie. Aby rozpocz ć
proces czyszczenia, naci nij przycisk start
(10).
Na wy wietlaczu wskazywane s kolejne
kroki.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Czyszczenie rozpoczęte
Urz dzenie zostanie dwukrotnie
przepłukane.
Otwórz szyb
Otworzyć szuladk na kaw mielon (4).
Napełnij ukł. czysz.
Wło yć tabletk czyszcz c Bosch i
zamkn ć szuladk (4).
Czyszczenie rozpoczęte
Program czyszcz cy wł cza si na ok. 8
minut.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Zako czono czyszczenie. Urz dzenie jest
gotowe do ponownego u ytku.
TES506_1RW.indb 71 16.06.2011 13:51:22
Strona: 75
72 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Calc‘n‘Clean
Czas trwania: ok. 35 minuty
Calc‘n‘Clean ł czy funkcj odkamieniania i
czyszczenia. Je eli termin obu programów
wypada blisko siebie, ekspres automatyc-
znie proponuje ten program serwisowy.
Wa ne: Je li w pojemniku na wod (17)
znajduje si iltr wody, nale y go koniecznie
usun ć przed uruchomieniem programu
serwisowego.
Je li na wy wietlaczu zostanie wy wietlony
komunikat Konieczne Calc‘n‘Clean,
naci nij przycisk eoff / j (13) przez 3
sekundy, a nast pnie naci nij przycisk start
(10).
Zostanie uruchomiony program serwisowy.
Aby uruchomić procedur Calc’n’Clean
przed wy wietleniem monitu, naci nij przy-
cisk eoff / j (13) przez przynajmniej 3
sekundy. Nast pnie naci nij dwukrotnie
przycisk eoff / j (13). Obracaj pokr tło
obrotowe (15) do pojawienia si na
wy wietlaczu napisu Uruchom
Calc‘n‘Clean. Aby rozpocz ć procedur
Calc‘n‘Clean, naci nij przycisk start (10).
Na wy wietlaczu wskazywane s kolejne
kroki.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Calc‘n‘Clean rozpoczęte
Urz dzenie zostanie dwukrotnie
przepłukane.
Otwórz szyb
Otworzyć szuladk na kaw mielon (4).
Napełnij ukł. czysz.
Wło yć tabletk czyszcz c Bosch i
zamkn ć szuladk (4).
Uwaga: Je li iltr jest aktywny, na
wy wietlaczu zostanie przedstawiony monit
o wyj cie iltra (20), a nast pnie ponowne
naci ni cie przycisku start (10). Wyjmij iltr,
je eli jeszcze nie został wyci gni ty.
Nacisn ć przycisk start (10).
Uzupełnij śr. odkamien.
Naciśnij start
Do pustego pojemnika na wod (17) wlać
letni wod a do oznaczenia 0,5l i
rozpu cić w niej 2 tabletki odkamieniaj ce
Bosch.
Nacisn ć przycisk start (10).
Wstaw pojemnik
Naciśnij start
Umie ć pojemnik o pojemno ci przynajm-
niej 1 l pod wylotem (6a).
Nacisn ć przycisk start (10).
Calc‘n‘Clean rozpoczęte
Program odkamieniaj cy wł cza si na ok.
22 minuty.
Wycz./Nap. poj. na wod.
Naciśnij start
Wypłukać pojemnik na wod (17) i
napełnić go wie wod do oznaczenia
max.
Nacisn ć przycisk start (10).
Calc‘n‘Clean rozpoczęte
Program odkamieniania trwa 10 minut, w
jego trakcie urz dzenie zostanie przepłukane.
Opróżn. poj. na skropliny
Włóż poj. na skropliny
Opró nić pojemnik na skropliny (8) i z
powrotem wło yć.
Je eli iltr jest stosowany, nale y go
ponownie zało yć. Zako czono czyszc-
zenie. Urz dzenie jest gotowe do ponowne-
go u ytku.
TES506_1RW.indb 72 16.06.2011 13:51:22
Strona: 76
73
pl
TES506.. 06/2011
Ochrona przed
zamarzaniem
¡ Aby unikn ć uszkodze spowodow-
anych zamarzaniem podczas trans-
portu i przechowywania urz dzenia,
nale y całkowicie opró nić
urz dzenie.
Informacja: Urz dzenie musi być gotowe do
pracy, a pojemnik na wod (17) napełniony.
1. Umie ć du y pojemnik pod wylotem
(6a).
2. Naci nij przycisk h / g (12) i pozwól,
aby urz dzenie wytwarzało par przez
15 sekund.
3. Wył czyć urz dzenie wył cznikiem
sieciowym O/I (9).
4. Opró nić zbiornik wody (17) oraz pojem-
nik na skropliny (8).
Akcesoria
W handlu i w serwisie fabrycznym dost pne
s nast puj ce akcesoria.
Produkt Symbol
handlowy
Numer w
serwisie
Tabletki
czyszcz ce
TCZ6001 310575
Odkamieniacz
w tabletkach
TCZ6002 310967
Filtr wody TCZ7003 467873
Pojemnik na
mleko (izolowany)
TCZ7009 674992
Smar (tubka) – 311368
Ekologiczna utylizacja
Opakowanie nale y zutylizować w sposób
przyjazny dla rodowiska. To urz dzenie
jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw
Europejsk 2002/96/WE oraz polsk
Ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. „O zu ytym
sprz cie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekre lonego kontenera na od-
pady.
A
Takie oznakowanie informuje, e sprz t ten,
po okresie jego u ytkowania nie mo e być
umieszczany ł cznie z innymi odpadami
pochodz cymi z gospodarstwa domowego.
U ytkownik jest zobowi zany do oddania
go prowadz cym zbieranie zu ytego
sprz tu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz cy zbieranie, w tym lokalne punk-
ty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworz odpowiedni system umo liwiaj cy
oddanie tego sprz tu.
Wła ciwe post powanie ze zu ytym
sprz tem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia si do unikni cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikaj cych z obecno ci
składników niebezpiecznych oraz
niewła ciwego składowania i przetwarzania
takiego sprz tu.
Gwarancja
Dla urz dzenia obowi zuj warunki
gwarancji wydanej przez nasze przedsta-
wicielstwo handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pa stwo w
ka dej chwili w punkcie handlowym, w
którym dokonano zakupu urz dzenia. W
celu skorzystania z usług gwarancyinych
konieczne jest przedło enie dowodu kupna
urz dzenia. Warunki gwarancji regulowane
s odpowiednimi przepisami Kodeksu cy-
wilnego oraz Rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W spraw-
ie szczególnych warunków zawierania i
wykonywania umów rzeczy ruchomych z
udziałem konsumentów”.
Zmiany zastrze one.
TES506_1RW.indb 73 16.06.2011 13:51:22
Strona: 77
74 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Problem Przyczyna Post powanie
Wy wietlacz wskazuje
Uzupełnij kawę ziarn.!
mimo pełnego pojemnika (1)
lub młynek nie miele kawy.
Ziarna nie wpadaj do młyn-
ka (zbyt oleiste ziarna).
Postukać lekko w pojemnik
na kaw ziarnist (1).
Ewentualnie u yć innego
gatunku kawy.
Po opró nieniu pojemnika
na kaw ziarnist (1) wy-
trzeć go such szmatk .
Brak gor cej wody. Spieniacz mleka (6) lub wlot
spieniacza mleka jest
brudny.
Oczy cić spieniacz mleka
(6) lub wlot spieniacza mle-
ka, patrz rozdział
Konserwacja i czyszczenie.
Za mało lub brak spienione-
go mleka lub spieniacz mle-
ka (6) nie zasysa mleka.
Spieniacz mleka (6) lub wlot
spieniacza mleka jest
brudny.
Oczy cić spieniacz mleka
(6) lub wlot spieniacza mle-
ka, patrz rozdział
Konserwacja i czyszczenie.
Urz dzenie jest mocno za-
kamienione.
Odkamienić urz dzenie.
Nieodpowiednie mleko. Stosować mleko o zawarto-
ci tłuszczu 1,5%.
Spieniacz mleka (6) jest
nieprawidłowo zmontowany.
Zanurz cz ci spieniacza w
mleku i mocno doci nij.
Kawa spływa bardzo wolno
(kropla po kropli) lub nie
spływa wcale.
Ustawiony zbyt drobny
stopie zmielenia lub kawa
zbyt drobno zmielona.
Ustawić grubszy stopie
mielenia. Stosować grubiej
mielon kaw .
Urz dzenie jest mocno za-
kamienione.
Odkamienić urz dzenie.
Kawa nie ma pianki. Nieodpowiedni gatunek
kawy.
U ywać kawy z wi ksz
ilo ci ziaren Robusty.
U yta kawa ziarnista nie jest
wie o pra ona.
U yć wie szej kawy ziarni-
stej.
Stopie zmielenia nie odpo-
wiada gatunkowi kawy ziar-
nistej.
Ustawić drobny stopie
zmielenia.
Je li problem nie mo e zostać rozwi zany, nale y koniecznie skontaktować si z
infolini !
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
TES506_1RW.indb 74 16.06.2011 13:51:22
Strona: 78
75
pl
TES506.. 06/2011
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
Problem Przyczyna Post powanie
Kawa jest za „kwa na”. Zbyt gruby stopie zmiele-
nia lub zbyt grubo mielona
kawa.
Ustawić drobniejszy stopie
zmielenia lub u yć drobniej
zmielonej kawy.
Nieodpowiedni gatunek
kawy.
U yć ciemniej pra onej
kawy.
Kawa jest za „gorzka”. Zbyt drobny stopie zmiele-
nia lub zbyt drobno mielona
kawa.
Ustawić grubszy stopie
zmielenia lub u yć grubiej
zmielonej kawy.
Nieodpowiedni gatunek
kawy.
U yć kawy innego gatunku.
Komunikat Usterka Kon.
serwis.
W urz dzeniu wyst pił bł d. Skontaktować si z infolini .
Filtr wody (20) nie trzyma
si w zbiorniku (17).
Filtr wody (20) jest zamon-
towany nieprawidłowo.
Docisn ć iltr wody (20) w
uchwycie w pojemniku na
wod .
Fusy s zbyt mokre i maj
niejednorodn konsystencj .
Ustawiono zbyt wysoki lub
zbyt niski stopie mielenia
albo nie wsypano wystar-
czaj cej ilo ci kawy mielo-
nej.
Ustawić wy szy lub ni szy
stopie mielenia, ewentual-
nie wsypać dwie płaskie
ły ki pomiarowe kawy mie-
lonej.
Komunikat na wy wietlaczu
Wyczyść zaparzacz
Zabrudzona jednostka za-
parzania (5).
Wyczy cić jednostk zapar-
zania (5).
Zbyt du a ilo ć kawy
mielonej w jednostce
zaparzania (5).
Wyczy cić jednostk zapar-
zania (5). (Wsypać maks. 2
płaskie ły ki kawy mielonej.)
Mechanizm jednostki za-
parzania ci ko chodzi.
Wyci gn ć jednostk za-
parzania i zastosować
specjalnie przygotowany
smar (nr produktu w serwi-
sie fabrycznym 311368),
patrz rozdział Konserwacja i
czyszczenie.
Wyst puj du e ró nice w
jako ci kawy lub pianki
mlecznej.
W urz dzeniu utworzył si
kamie .
Usun ć kamie zgodnie z
instrukcj , u ywaj c dwóch
tabletek odkamieniaj cych.
Je li problem nie mo e zostać rozwi zany, nale y koniecznie skontaktować si z
infolini !
TES506_1RW.indb 75 16.06.2011 13:51:22
Strona: 79
76 pl
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Problem Przyczyna Post powanie
Wewn trz urz dzenia, na
dnie, znajduj si skropliny
(przy wyj tym pojemniku na
skropliny).
Pojemnik na skropliny (8)
został wyj ty zbyt wcze nie.
Wyjmować pojemnik na
skropliny (8) dopiero kilka
sekund po ostatnim pob-
raniu napoju.
Komunikat na wy wietlaczu
Włóż jedn.
parzącą
Brak jednostki zaparzania
(5) lub nie została ona ro-
zpoznana.
Wył cz urz dzenie z
zamontowan jednostk
zaparzania (5), odczekaj
trzy sekundy, a nast pnie
wł cz je ponownie.
Ustawienia fabryczne
zostały zmienione i musz
zostać ponownie
aktywowane („Reset”).
Zostały wprowadzone
własne, ju niepotrzebne
ustawienia.
Wył cz urz dzenie za
pomoc wył cznika siecio-
wego O/I (9). Przytrzymaj
naci ni te przyciski eoff /
j (13) oraz h (12) i wł cz
urz dzenie za pomoc
wył cznika sieciowego O/I
(9). Nast pnie potwierd ,
naciskaj c przycisk start
(10). Ustawienia fabryczne
s ju aktywne.
Je li problem nie mo e zostać rozwi zany, nale y koniecznie skontaktować si z
infolini !
Samodzielne usuwanie drobnych usterek
Dane techniczne
Zł cze elektryczne (napi cie/cz stotliwo ć) 220-240 V / 50-60 Hz
Moc ogrzewania 1600 W
Maksymalne ci nienie pompy, statyczne 15 bar
Maksymalna pojemno ć zbiornika na wod (bez filtra) 1,7 l
Maksymalna pojemno ć zbiornika na ziarna kawy 300 g
Długo ć przewodu 100 cm
Wymiary (wys. x szer. x gł b.) 385 x 280 x 479 mm
Waga pustego urz dzenia 9,3 kg
Rodzaj młynka Ceramika
TES506_1RW.indb 76 16.06.2011 13:51:22

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch TES50621RW

Zadaj pytanie o Bosch TES50621RW

Masz pytanie dotyczące Bosch TES50621RW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch TES50621RW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch TES50621RW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.