Instrukcja Bosch TES50129RW

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch TES50129RW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: TES50129RW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Rosyjski, Włoski

Spis treści

Strona: 56
57
TES501.. 08/2011
pl
Szanowna Użytkowniczko,
szanowny Użytkowniku.
Gratulujemy zakupu automatycznego eks-
presu do kawy marki Bosch.
Zasady bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi, przestrzegać jej i zachować ją!
W przypadku sprzedaży urządzenia nale-
ży przekazać instrukcję obsługi nowemu
właścicielowi.
Ta w pełni automatyczna maszyna do
robienia espresso została zaprojektowa-
na do przygotowywania małych ilości
kawy na użytek domowy lub do zastoso-
wań niekomercyjnych, np.: w kuchniach
dla pracowników w sklepach, biurach,
gospodarstwach rolnych i małych fir-
mach. Urządzenie może być także uży-
wane przez gości w pensjonatach, ma-
łych hotelach i podobnych budynkach
mieszkalnych.
¡
¡ Niebezpieczeństwo porażenia
­
prądem!
Urządzenie należy zawsze podłączać i uży-
wać go tylko zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Używać tylko wtedy, gdy przewód sieciowy
i urządzenie są sprawne.
Używać tylko w pomieszczeniach zamknię-
tych w temperaturze pokojowej.
Użytkowanie urządzenia przez osoby (rów-
nież dzieci) o obniżonym poziomie rozwoju
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy i
doświadczenia jest dopuszczalne jedynie
pod nadzorem lub na podstawie odpowied-
nich instrukcji ze strony osób odpowiedzial-
nych za ich bezpieczeństwo.
Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
Uważać, żeby dzieci nie bawiły się
­
urządzeniem.
Spis treści
Zakres dostawy.........................................58
Przegląd funkcji urządzenia......................58
Elementy obsługowe.................................59
−	Wyłącznik zasilania O / I.........................59
−	Przycisk serwisowy A...........................59
−	Przycisk przygotowania pary B.
............59
−	Przycisk start C.....................................59
−	Wskaźnik LED.
.......................................59
−	Pokrętło „Intensywność kawy”...............60
−	Pokrętło „Wybór napoju”........................60
−	Spieniacz mleka.....................................60
Przed pierwszym użyciem.........................60
Filtr wody...................................................61
Ustawienia.................................................62
−	Twardość wody......................................62
−	Automatyczne wyłączanie.
.....................63
−	Ustawianie temperatury parzenia..........63
−	Ustawianie stopnia zmielenia.
................64
Przyrządzanie napoju z użyciem
kawy ziarnistej...........................................64
Przyrządzanie napoju z użyciem
kawy mielonej............................................65
Pobór gorącej wody.
..................................65
Spienianie mleka.......................................65
Konserwacja i codzienne czyszczenie......66
−	Czyszczenie spieniacza mleka..............67
−	Czyszczenie jednostki zaparzania.........68
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii.
.......................................................69
Program serwisowy...................................69
Ochrona przed zamarzaniem....................70
Akcesoria.
..................................................71
Ekologiczna utylizacja...............................71
Gwarancja.................................................71
Samodzielne rozwiązywanie prostych
problemów.................................................72
Dane techniczne.
.......................................75
TES501_Heft1_RW.indb 57 14.09.2011 16:10:45
Strona: 57
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
58 pl
Przegląd funkcji
urządzenia
Ilustracje A, B, C, D i E na stronach
rozkładanych
	 1	 Pojemnik na kawę ziarnistą
	 2	 Pokrywa zatrzymująca aromat
	 3	
Pokrętło wyboru do ustawiania stopnia
zmielenia
	 4	
Szuflada na kawę mieloną (kawę
mieloną / tabletkę do czyszczenia)
	 5	 Jednostka zaparzania (ilustracja E)
		 a) Jednostka zaparzania
		 b) Drzwiczki
		 c) Przycisk
		 d) Blokada
	 6 	Spieniacz mleka (ilustracja C)
		 a)	Zawór parowy
		 b)	Tulejka metalowa
		 c)	Rurka
		 d)	Rdzeń
		 e)	Odpowietrznik
	 7	 Wylot kawy z regulacją wysokości
	 8	 Skapnik (ilustracja D)
		 a)	Osłona
		 b)	Zasobnik na fusy
		 c)	Skapnik pod wylotem kawy
		 d)	Kratka ociekowa pod wylotem kawy
		 e) Pływak
	 9	 Wyłącznik zasilania O / I
	
10	 Przycisk start C
	
11	 Przycisk przygotowania pary B
12	 Przycisk serwisowy A
13	 Pokrętło „Intensywność kawy”
	
14	 Pokrętło „Wybór napoju”
	
15	 Wskaźnik LED
	
16	 Wyjmowany pojemnik na wodę
	
17	 Pokrywa pojemnika na wodę
	
18	
Łyżka do kawy mielonej
(pomoc do wkładania filtra wody)
19	
Miejsce do przechowywania łyżki do
kawy mielonej
20	 Przewód zasilający ze schowkiem
W przypadku usterki natychmiast odłączyć
urządzenie od sieci.
Ze względu na bezpieczeństwo do wszel-
kich napraw urządzenia, takich jak wymiana
uszkodzonego kabla sieciowego, uprawnio-
ny jest jedynie personel serwisowy produ-
centa.
Nigdy nie zanurzać urządzenia ani kabla
sieciowego w wodzie.
Nie wkładać palców do młynka do kawy.
Urządzenie należy używać wyłącznie w
pomieszczeniach, w których występuje
dodatnia temperatura.
¡
¡ Niebezpieczeństwo oparzenia!
Wylot spieniacza mleka (6) może się bar-
dzo nagrzewać. Po użyciu odczekać do
ostygnięcia, a dopiero potem dotykać.
Z urządzenia należy korzystać po zamonto-
waniu spieniacza mleka (6).
¡
¡ Ryzyko uduszenia!
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się
opakowaniem.
Zakres dostawy
(patrz przegląd graficzny na początku
instrukcji)
1		 Automatyczny ekspres do kawy TES501
2		 Instrukcja użytkowania
3		 Testery do kontroli twardości wody
4		 Łyżka do kawy mielonej
5		 Smar (tubka)
TES501_Heft1_RW.indb 58 14.09.2011 16:10:45
Strona: 58
59
TES501.. 08/2011
pl
Elementy obsługowe
Wyłącznik zasilania O / I
Za pomocą wyłącznika zasilania O / I (9)
urządzenie jest włączane lub całkowicie wy-
łączane (przerwany zostaje dopływ prądu).
Ważne: Przed wyłączeniem wykonać pro-
gram płukania lub użyć do wyłączenia przy-
cisku serwisowego (12).
Przycisk serwisowy A
Krótkie wciśnięcie przycisku serwisowego
(12) powoduje przepłukanie urządzenia i
jego wyłączenie. Jeżeli przycisk serwisowy
(12) miga, wówczas konieczne jest wykona-
nie programu serwisowego. Długie przytrzy-
manie wciśniętego przycisku serwisowego
(12) powoduje uruchomienie programu ser-
wisowego. Przycisk serwisowy (12), miga,
gdy trwa wykonywanie programu serwiso-
wego i gaśnie po jego zakończeniu.
Przycisk przygotowania pary B
Wciśnięcie przycisku przygotowania pary
(11) powoduje wytworzenie pary służącej
do przygotowania pianki mlecznej.
Przycisk start C
Wciśnięcie przycisku start (10) powodu-
je rozpoczęcie przygotowania napoju.
­
Poprzez ponowne wciśnięcie w trakcie
przygotowania napoju można wcześniej
zatrzymać jego pobór.
Wskaźnik LED
Świecenie i miganie określonego wskaźnika
LED informuje o tym, że:
D świeci się Pojemnik na wodę jest pusty
i musi zostać napełniony.
D miga Filtr wody jest zużyty i musi
zostać wymieniony.
E świeci się Pojemnik na kawę ziarnistą
jest pusty i musi zostać po-
nownie napełniony.
F świeci się Zawór parowy musi zo-
stać otwarty względnie
zamknięty.
F miga W zależności od ustawienia
ze spieniacza mleka wydo-
staje się para lub gorąca
woda.
G świeci się Przy wyborze G pokrę-
tłem „Intensywność kawy”
symbol świeci się tak długo,
aż zostanie pobrana kawa
mielona.
H świeci się Brak skapnika lub jest nie-
prawidłowo włożony. Włożyć
skapnik.
H miga Zasobniki są pełne, opróż-
nić zasobniki i ponownie
włożyć.
I świeci się Drzwiczki do jednostki zapa-
rzania są otwarte, zamknąć
drzwiczki.
I miga Wyjąć jednostkę zaparzania
i wyczyścić.
TES501_Heft1_RW.indb 59 14.09.2011 16:10:45
Strona: 59
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
60 pl
Pokrętło „Intensywność kawy”
Przy pomocy pokrętła (13)
ustawiana jest intensywność
kawy lub wybierana jest
kawa mielona.
h
do
g
G
Bardzo łagodna
Łagodna
Normalna
Mocna
Kawa mielona
Pokrętło „Wybór napoju”
Przy pomocy tego pokrętła
(14) wybierany jest prefe-
rowany napój oraz nasta-
wiana jest ilość. Poza tym
zmieniane są ustawienia
użytkownika.
a
do
c
Małe espresso
Espresso
Mała Café Crème
Café Crème
Duża Café Crème
b
do
d
2 małe Espresso
2 Espresso
2 małe Café Crème
2 Café Crème
2 duże Café Crème
Spieniacz mleka
Spieniacz mleka (6a) może być otwarty
bądź zamknięty poprzez wyciągnięcie lub
wciśnięcie.
Przed pierwszym użyciem
Informacje ogólne
Należy napełnić odpowiedni pojemnik czy-
stą, zimną wodą bez dwutlenku węgla oraz
- w zależności od preferencji - mieszankami
ziaren do cyklu espresso lub cyklu automa-
tycznego. Nie należy stosować lukrowanych
albo karmelizowanych kaw ziarnistych
bądź też przetworzonych z użyciem in-
nych dodatków zawierających cukier, gdyż
mogą one spowodować zatkanie jednostki
zaparzania.
W przypadku tego urządzenia możliwe jest
ustawienie twardości wody. Fabrycznie
ustawiona jest twardość wody 4. Twardość
stosowanej wody powinna być kontrowana
przy użyciu załączonego testera. Jeżeli
tester wykaże wartość inną niż 4, wówczas
po uruchomieniu należy urządzenie odpo-
wiednio zaprogramować (patrz „Twardość
wody” w rozdziale „Ustawienia” na stronie 62).
Uruchomienie urządzenia
1. Automatyczny ekspres do kawy należy
ustawić na równej i dostosowanej do
jego ciężaru, wodoodpornej powierzch-
ni. Przewietrzników urządzenia nie wol-
no zasłaniać.
2. Wyjąć wtyczkę ze schowka (20) i podłą-
czyć ją. Długość może zostać dopaso-
wana odpowiednio do potrzeb poprzez
cofanie i wysuwanie. Urządzenie ustawić
w tym celu tyłem np. do krawędzi stołu i
przewód ciągnąć albo w dół, albo w górę.
3. Zamontować spieniacz mleka. Użytko-
wać urządzenie tylko wtedy, gdy spie-
niacz mleka (6) jest w całości zmonto-
wany i zainstalowany.
TES501_Heft1_RW.indb 60 14.09.2011 16:10:46
Strona: 60
61
TES501.. 08/2011
pl
4.	 Odchylić pokrywę pojemnika na wodę
(17).
5.	 Wyjąć pojemnik na wodę (16), opłukać
go, a następnie napełnić świeżą, zimną
wodą. Zwracać uwagę na oznaczenie
max.
6.	 Pojemnik na wodę (16) ustawić prosto i
w całości wsunąć go w dół.
7.	 Ponownie zamknąć pokrywę pojemnika
na wodę (17).
8.	 Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą (1)
(w celu przygotowania kawy zmielonej
patrz rozdział „Przyrządzanie napoju z
użyciem kawy mielonej” na stronie 65).
9.	 Włączyć urządzenie wyłącznikiem za-
silania O / I (9). Wskaźnik LED D miga,
zaś wskaźnik LED F świeci się stale.
10.	Ustawić pojemnik pod wylotem
­
spieniacza mleka (6).
11.	Spieniacz mleka (6) ostrożnie wy-
ciągnąć w celu otwarcia. Urządzenie
przepłukuje spieniacz mleka (6) wodą.
Wskaźnik LED F miga.
12.	Jeżeli wskaźnik LED F świeci się,
­
wcisnąć spieniacz mleka (6) w celu jego
zamknięcia.
Urządzenie podgrzewa się i następuje płu-
kanie. Nieco wody wypływa z wylotu kawy.
Jeżeli przyciski A (12), B (11) i C (10)
świecą się, wówczas urządzenie jest goto-
we do pracy.
Wyłączenie urządzenia
Jeżeli urządzenie nie było używane przez
wiele godzin, następuje automatyczne
płukanie i wyłączenie (czas, po którym na-
stąpi wyłączenie można regulować, patrz
­
„Automatyczne wyłączanie” w rozdziale
„Ustawienia” na stronie 62).
Wyjątek: Jeżeli pobierana była jedynie
gorąca woda lub para, wówczas urządzenie
wyłączy się bez cyklu płukania.
Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, należy
wcisnąć przycisk serwisowy (12). Urządze-
nie włączy cykl płukania i wyłączy się.
Wskazówka: Przy pierwszym użyciu, po
przeprowadzeniu programu serwisowego
lub też po dłuższym przestoju urządzenia,
pierwszy napój nie ma jeszcze pełnego
aromatu i nie powinien być wypity.
Po uruchomieniu automatycznego ekspresu
do kawy uzyskanie jedwabistej i sztywnej
pianki kremowej możliwe jest dopiero po
zaparzeniu kilku filiżanek.
Po okresie dłuższego użytkowania całkiem
normalnym zjawiskiem jest tworzenie się na
przewietrznikach kropli wody.
Filtr wody
Filtr wody może pomagać w redukcji osa-
dów kamienia.
Przed pierwszym zastosowaniem filtra
wody konieczne jest jego przepłukanie.
W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
1.	 Używając łyżki do kawy zmielonej (18)
wcisnąć filtr wody dopustego pojemnika
na wodę.
2.	 Napełnić pojemnik na wodę (16) do
znaku max.
3.	 Pokrętło (13)
ustawić w pozycji
4.	 Przyciski B (11) i A (12) trzymać wci-
śnięte jednocześnie przez co najmniej 5
sekund. Zapala się funkcja    „wył.”
lub   „wł.”.
5.	 Poprzez wciśnięcie przycisku start (10)
ustawić „wł.”.
6.	 Przycisk start (10) trzymać wciśnięty
przez co najmniej 5 sekund w celu po-
twierdzenia, wszystkie wskaźniki LED
na krótko się zapalają.
7.	 Wskaźnik LED D miga, zaś wskaźnik
LED F świeci się stale.
8.	 Pojemnik o pojemności 0,5 litra podsta-
wić pod wylotem spieniacza mleka (6) .
9.	 Spieniacz mleka (6) otworzyć przez
wyciągnięcie. Wskaźnik LED F miga.
TES501_Heft1_RW.indb 61 14.09.2011 16:10:46
Strona: 61
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
62 pl
10. Woda przepływa przez filtr i przepłukuje
go.
11. Jeżeli wskaźnik LED F świeci się,
wówczas należy zamknąć spieniacz
mleka (6) przez wciśnięcie go.
12. Opróżnić pojemnik.
Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.
Informacja: Płukanie filtra uruchamia jed-
nocześnie ustawienie dla funkcji Wymiana
Filtra (= wskaźnik LED D miga) .
W przypadku pojawienia się komunikatu
Wymiana filtra (lub najpóźniej po dwóch
miesiącach) filtr należy uznać za zużyty.
Filtr należy wymieniać ze względów higie-
nicznych i w celu zapobiegania osadzaniu
się kamienia, który może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Filtry zapasowe
są dostępne w handlu (TCZ7003) lub w
dziale serwisowym (467873). Jeżeli nie
zostanie zastosowany nowy filtr, wówczas
należy zmienić ustawienia filtra podane w
rozdziale „Twardość wody”.
Informacja: Przy pomocy wskaźnika filtra
można zaznaczyć miesiąc, w którym nowy
filtr został założony. Można zaznaczyć tak-
że miesiąc, w którym należy wymienić filtr
(najpóźniej po dwóch miesiącach).
Informacja: Jeżeli urządzenie nie było
użytkowane przez dłuższy czas (np. przez
okres urlopu), wówczas należy przepłukać
filtr będący w użytku. W tym celu pobrać
filiżankę gorącej wody, a następnie wylać ją.
Ustawienia
Istnieje możliwość indywidualnego dopaso-
wania ustawień.
Następujące funkcje urządzenia można
regulować:
Twardość wody
W przypadku tego urządzenia możliwe jest
ustawienie twardości wody. Prawidłowe usta-
wienie twardości wody jest ważne, ponieważ
gwarantuje, że urządzenie będzie we właści-
wym czasie wskazywało, kiedy należy usu-
nąć osady kamienia. Fabrycznie ustawiona
jest twardość wody 4. Twardość wody moż-
na ustalić za pomocą dołączonych testerów
lub po zasięgnięciu informacji w miejscowym
zakładzie gospodarki wodnej.
Tester zanurzyć na moment w wodzie, lekko
wstrząsnąć i po upływie minuty odczytać wynik.
Sto-
pień
Stopień twardości wody
Niemiecki
(°dH)
Francuski (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-14
15-21
22-30
1-13
14-25
26-38
39-54
TES501_Heft1_RW.indb 62 14.09.2011 16:10:47
Strona: 62
63
TES501.. 08/2011
pl
Jeżeli ma zostać zmieniona twardość usta-
wionej wstępnie wody lub jeżeli zastoso-
wany zostanie filtr wody, wówczas należy
postępować w sposób następujący:
1.	 Pokrętło (13)
ustawić w pozycji .
2.	 Przyciski B (11) i A (12) trzymać
wciśnięte jednocześnie przez co
najmniej 5 sekund. Liczba świecących
się wskaźników LED symbolizuje
ustawioną twardość wody.
3.	 Przycisk start (10) wciskać dotąd, aż
zaświeci się preferowana twardość
wody, np. dla twardości 3 zapalają się
wskaźniki LED D, E i F.
4.	 Przycisk start (10) trzymać wciśnięty
przez 5 sekund. Ustawione wskaźniki
LED migają, wybrana twardość wody
została zapamiętana.
Ważne: Przy zastosowaniu filtra wody
(akcesoria, nr zam. 461732) postępować
następująco, patrz sekcja „Filtr wody“ na
stronie 61.
Wskazówka: Jeżeli w przeciągu 90 sekund
nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wów-
czas urządzenie przełączy się bez zapa-
miętywania w tryb gotowości do zaparzania
kawy. Ustawiona uprzednio twardość wody
pozostanie niezmieniona.
Automatyczne wyłączanie
Tutaj możliwe jest ustawienie okresu czasu,
po którym urządzenie zostanie automatycz-
nie wyłączone po przygotowaniu ostatniego
napoju. Możliwa jest nastawa w zakresie od
15 minut do 4 godzin. Czas ustawiony fa-
brycznie wynosi 1 godzinę; skrócenie tego
czasu umożliwi oszczędność energii.
1.	 Pokrętło (13)
ustawić w pozycji
2.	 Przyciski B(11) i A (12) trzymać wci-
śnięte jednocześnie przez co najmniej 5
sekund. Liczba świecących się wskaźni-
ków LED symbolizuje czas ustawiony do
momentu wyłączenia.
3.	 Przycisk start (10) wciskać tylko tak czę-
sto, aż zaświeci się preferowany czas
wyłączenia:
D = 15 minut
D oraz E = 30 minut
D, E oraz F = 45 minut
D, E, F oraz G = 1 godzina
D, E, F, G oraz H = 2 godziny
D, E, F, G, H oraz I = 4 godziny
4.	 Przycisk start (10) trzymać wciśnięty
przynajmniej przez 5 sekund. Ustawione
wskaźniki LED migają, wybrany czas
wyłączenia został zapamiętany.
Wskazówka: Jeżeli w przeciągu 90 sekund
nie zostanie wciśnięty żaden przycisk,
wówczas urządzenie przełączy się bez
zapamiętywania w tryb gotowości do zapa-
rzania kawy. Zapamiętany wcześniej czas
wyłączania pozostanie zachowany.
Ustawianie temperatury parzenia
Także temperatura parzenia może być
regulowana.
1.	 Pokrętło (13)
ustawić w pozycji .
2.	 Przyciski B (11) i A (12) trzymać wci-
śnięte jednocześnie przez co najmniej 5
sekund. Liczba świecących się wskaźni-
ków LED symbolizuje ustawioną tempe-
raturę parzenia.
3.	 Przycisk start (10) wciskać tylko do-
tąd, aż zaświeci się preferowana
temperatura:
LED D = niska
LED D oraz E = średnia
LED D, E oraz F = wysoka
4.	 Przycisk start (10) trzymać wciśnięty
przynajmniej przez 5 sekund. Ustawione
wskaźniki LED migają, wybrana tempe-
ratura została zapamiętana.
TES501_Heft1_RW.indb 63 14.09.2011 16:10:47
Strona: 63
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
64 pl
Wskazówka: Jeżeli w przeciągu 90 sekund
nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wów-
czas urządzenie przełączy się bez zapa-
miętywania w tryb gotowości do zaparzania
kawy. Ustawiona uprzednio temperatura
parzenia pozostanie niezmieniona.
Ustawianie stopnia zmielenia
Za pomocą pokrętła wyboru stopnia zmiele-
nia (3) można ustawić preferowany stopień
rozdrobnienia kawy mielonej:
Uwaga
Stopień zmielenia można zmienić jedynie
przy włączonym młynku! W przeciwnym
razie urządzenie może zostać uszkodzone.
Nie wolno dotykać młynka.
●
● Przy pracującym młynku ustawić pokrętło
wyboru (3) pomiędzy drobno zmieloną
kawą (a:  obracanie w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara) a
grubiej zmieloną kawą (b: obracanie w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara).
a b
Informacja: Nowe ustawienie będzie za-
uważalne dopiero od drugiej filiżanki kawy.
Wskazówka: W przypadku ciemno palo-
nych ziaren należy nastawić drobniejsze
zmielenie, natomiast w przypadku, gdy
ziarna są jaśniejsze grubsze zmielenie.
Przyrządzanie napoju z
użyciem kawy ziarnistej
Automatyczny ekspres do kawy mieli świe-
żą kawę do każdego zaparzania.
Wskazówka: Należy prefereować mieszan-
ki kawy ziarnistej przeznaczone specjalnie
do automatycznych ekspresów. Dla uzyska-
nia optymalnej jakości ziarna kawę należy
przechowywać w chłodnym miejscu lub w
zamrażalce. Ziarna kawy można także mie-
lić w stanie głęboko zmrożonym.
Ważne: Należy codziennie uzupełniać
pojemnik na wodę (16) świeżą wodą. W
pojemniku na wodę (16) powinna być za-
wsze wystarczająca ilość wody do pracy
urządzenia.
Różne warianty kawy mogą być przygo-
towane poprzez jedno proste wciśnięcie
przycisku.
Przygotowanie
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
1.	 Podstawić podgrzaną filiżankę/filiżanki
pod wylot kawy (7).
Wskazówka: W przypadku małego
espresso zawszę podgrzać filiżankę,
np. gorącą wodą.
2.	 Wybrać preferowany wariant kawy i pre-
ferowaną ilość obracając górne ­
pokrętło
(14).
3.	 Wybrać preferowaną intensywność
kawy obracając dolne pokrętło (13).
4.	 Nacisnąć przycisk start (10):
Kawa zostanie zaparzona i napełni
filiżankę/filiżanki.
Ponowne naciśnięcie przycisku start (10)
spowoduje wcześniejsze zakończenie
­
procesu zaparzania.
TES501_Heft1_RW.indb 64 14.09.2011 16:10:47
Strona: 64
65
TES501.. 08/2011
pl
Przyrządzanie napoju z
użyciem kawy mielonej
Ten automatyczny ekspres do kawy może
parzyć również kawę mieloną (nie chodzi o
kawę rozpuszczalną).
Ważne: Należy codziennie uzupełniać
pojemnik na wodę (16) świeżą wodą. W
pojemniku na wodę (16) powinna być za-
wsze wystarczająca ilość wody do pracy
urządzenia.
Przygotowanie
1.	 Otworzyć szufladę na kawę mieloną (4).
2.	 Wsypać maksymalnie 2 płaskie łyżki
kawy do szuflady na kawę mieloną.
Uwaga: Nie napełniać kawą pełnoziarni-
stą ani kawą rozpuszczalną.
3.	 Zamknąć szufladę na kawę mieloną (4).
4.	 Dolne pokrętło (13) ustawić na
symbol G.
5.	 Nacisnąć przycisk start (10).
Kawa zostanie zaparzona, a następnie
napełni filiżankę.
Pobór gorącej wody
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Spieniacz mleka (6) mocno się nagrzewa.
Spieniacz mleka (6) chwytać tylko za część
z tworzywa sztucznego.
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
1.	 Ustawić filiżankę lub szklankę pod
­
wylotem spieniacza mleka (6).
2.	 Spieniacz mleka (6) otworzyć przez
wyciągnięcie. Urządzenie nagrzewa
się. Gorąca woda wypływa przez ok. 40
sekund z otworu wylotowego spieniacza
mleka (6).
3.	 Poprzez wciśnięcie spieniacza mleka (6)
zatrzymać proces.
Spienianie mleka
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Spieniacz mleka (6) mocno się nagrzewa.
Spieniacz mleka (6) chwytać tylko za część
z tworzywa sztucznego.
Wskazówka: Najpierw spienić mleko, a
następnie pobrać kawę lub mleko spienić
osobno i nałożyć je na kawę.
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
1.	 Nacisnąć przycisk B (11).
Przycisk B miga, urządzenie nagrzewa
się przez ok. 20 sekund.
2.	 Gdy tylko zaświeci się przycisk i LED
F, zanurzyć spieniacz mleka do dna
w filiżance lub szklance wypełnionej w
jednej trzeciej mlekiem.
3.	 Spieniacz mleka (6) otworzyć przez
wyciągnięcie.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Wydostająca się para jest bardzo gorąca,
może ona powodować rozpryskiwanie się
płynów. Nie dotykać tulejki i nie kierować jej
na osoby.
4.	 Spienić mleko.
5.	 Spieniacz mleka (6) zamknąć przez
wciśnięcie.
Wskazówka: Aby uzyskać optymalną pian-
kę mleczną, zaleca się zastosowanie zim-
nego mleka o zawartości tłuszczu minimum
1,5 %.
Ważne: Zaschnięte resztki mleka są trudne
do usunięcia, z tego względu koniecznie
po każdym użyciu przemyć spieniacz mleka
(6) letnią wodą.
TES501_Heft1_RW.indb 65 14.09.2011 16:10:47
Strona: 65
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
66 pl
Konserwacja i codzienne
czyszczenie
¡
¡ Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z
sieci.
Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w
wodzie.
Nie stosować oczyszczacza parowego.
● Obudowę przemywać miękką, wilgotną
ściereczką.
● Nie stosować szorujących materiałów lub
środków czyszczących.
● Pozostałości kamienia, kawy, mleka i od-
kamieniacza należy natychmiast usunąć.
Takie pozostałości mogą spowodować
korozję.
● Skapnik (8c) z zasobnikiem na fusy (8b)
wysunąć do przodu. Wyjąć osłonę (8a)
oraz kratkę ociekową (8d). Opróżnić
skapnik i zasobnik na fusy.
● Wyjąć i opróżnić szufladę na kawę
mieloną (4).
● Pływak (8e) wymontować i wyczyścić
wilgotną szmatką.
● Następujących elementów nie należy
wkładać do zmywarki: Osłona (8a), pły-
wak (8e), szuflada na kawę mieloną (4),
jednostka zaparzania (5a).
● Następujące elementy są przystosowane
do mycia w zmywarce: Skapnik (8c), za-
sobnik na fusy (8b), kratka ociekowa (8d),
pokrywa zatrzymująca aromat (2) oraz
łyżka do kawy mielonej (18).
● Wytrzeć wnętrze urządzenia (podstawki
oraz szufladę na kawę mieloną).
Ważne: Skapnik (8c) oraz zasobnik na fusy
(8b) powinny być opróżniane i myte, aby
zapobiec powstawaniu pleśni.
Wskazówka: Jeżeli urządzenie zostanie
włączone w „stanie zimnym” wyłącznikiem
zasilania O/I (9) i po pobraniu kawy au-
tomatycznie wyłączone, wówczas nastąpi
automatyczne przepłukanie. W ten sposób
system czyści się samoczynnie.
Ważne: Jeżeli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy okres czasu (np.
z powodu urlopu), należy wszystkie jego
elementy wraz z systemem spieniania mle-
ka oraz jednostką zaparzania gruntownie
wyczyścić.
TES501_Heft1_RW.indb 66 14.09.2011 16:10:48
Strona: 66
67
TES501.. 08/2011
pl
Czyszczenie spieniacza mleka
Spieniacz mleka (6) powinien być czysz-
czony przed każdorazowym użyciem w celu
usunięcia osadów.
Ważne: Spieniacz mleka powinien ostygnąć
przed zdjęciem z urządzenia.
Zdemontować spieniacz mleka na części w
celu jego wyczyszczenia:
1. W celu zdemontowania chwycić metalo-
wą tulejkę i pociągnąć ją w dół.
2. Rdzeń (6d) obrócić w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i
wyjąć.
1
2
6d
3. Wysunąć rurkę (6c).
6c
4. Pojedyncze części przemyć ługiem do
mycia i wyczyścić miękką szczoteczką,
w razie potrzeby zanurzyć w ciepłym
ługu do mycia. Otwór odpowietrzający
(6e) gruntownie wyczyścić.
6e
5. Wszystkie części przepłukać czystą
wodą i wysuszyć.
6. Rdzeń (6d) i rurkę (6c) wetknąć do tulei
metalowej.
1 2
6d
6c
7. Rdzeń obrócić w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aż znaczni-
ki znajdą się obok siebie.
8. Spieniacz mleka nasadzić na zawór
parowy. Zwrócić uwagę, aby czerwony
znacznik przy zaworze parowym był
zakryty.
TES501_Heft1_RW.indb 67 14.09.2011 16:10:50
Strona: 67
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
68 pl
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy
spieniacz mleka (6) jest w całości zmonto-
wany i zainstalowany.
Czyszczenie jednostki zaparzania
Czyszczenie jednostki zaparzania przepro-
wadzać regularnie!
Wstępne automatyczne czyszczenie
jednostki zaparzania:
Przycisk serwisowy (12) wcisnąć na krótko.
Urządzenie zostanie poddane płukaniu,
jeżeli wcześniej została pobrana kawa.
Następnie urządzenie wyłączy się.
Dodatkowo do automatycznego programu
czyszczenia jednostka zaparzania (5a)
powinna być regularnie wyjmowana w celu
czyszczenia (ilustracja E na początku
instrukcji).
1. Włączyć urządzenie wyłącznikiem zasi-
lania O/I (9). Żaden przycisk nie świeci
się.
2. Otworzyć drzwiczki (5b) jednostki
zaparzania.
3. Przesunąć czerwoną blokadę (5d) znaj-
dującą się przy jednostce zaparzania do
oporu w lewo.
4. Wcisnąć czerwony przycisk (5c), chwy-
cić jednostkę zaparzania za wgłębienia
i wyjąć.
5. Dokładnie wyczyścić jednostkę zaparza-
nia pod bieżącą wodą (5a).
Ważne: Nie korzystać z detergentów, ani
nie wkładać do zmywarki do naczyń.
6. Wnętrze urządzenia wyczyścić wilgotną
ściereczką, ewentualnie usunąć resztki
kawy.
7. Wysuszyć jednostkę zaparzania (5a) i
wnętrze urządzenia.
8. Wsunąć jednostkę zaparzania (5a) aż
do oporu.
9. Przesunąć czerwoną blokadę (5d) do
oporu w prawo i zamknąć drzwiczki
(5b).
Wskazówka: Po gruntownym umyciu na-
leży w celu zapewnienia optymalnej kon-
serwacji urządzenia regularnie smarować
uszczelki w jednostce zaparzania. W tym
celu nałożyć wokół uszczelek cienką war-
stwę specjalnie przeznaczonego do tego
celu smaru (nr zam. 311368).
TES501_Heft1_RW.indb 68 14.09.2011 16:10:52
Strona: 68
69
TES501.. 08/2011
pl
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
●
● Automatyczny ekspres do kawy wyłącza
się samoczynnie po godzinie (nastawa
fabryczna). Nastawiony wstępnie czas
jednej godziny może zostać skrócony
(patrz „Automatyczne wyłączanie” w roz-
dziale „Ustawienia” na stronie 62).
●
● Jeżeli automatyczny ekspres do kawy
nie jest używany, wówczas należy go
wyłączyć. W tym celu wcisnąć przycisk
serwisowy (12). Urządzenie włączy cykl
przepłukiwania i wyłączy się.
●
● Pobierania kawy lub pianki mlecznej na-
leży w miarę możliwości nie przerywać.
Przedwczesne jego przerwanie powoduje
zwiększenie zużycia energii i szybsze
wypełnienie skapnika.
●
● Regularnie usuwać osady kamienia w
urządzeniu, aby uniknąć tworzenia się
złogów. Złogi powodują większe zużycie
energii.
Program serwisowy
Czas trwania: ok. 35 minut
W zależności od trybu użytkowania ekspre-
su przycisk serwisowy (12) miga w określo-
nych odstępach czasu.
Urządzenie powinno być niezwłocznie
oczyszczone i usnięte w nim osady kamie-
nia za pomocą programu serwisowego.
Jeżeli programu serwisowego nie przepro-
wadza się zgodnie z instrukcją, może na-
stąpić uszkodzenie urządzenia.
Uwaga
W przypadku każdego programu serwiso-
wego stosować środki do usuwania kamie-
nia i czyszczenia zgodnie z instrukcją. Prze-
strzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu środka czyszczącego.
Programu serwisowego nie wolno w żad-
nym wypadku przerywać! Nie pić płynów!
Do usuwania kamienia nigdy nie używać
octu i kwasku cytrynowego oraz środków
wyprodukowanych na ich bazie!
W żadnym wypadku nie umieszczać table-
tek lub innych środków do usuwania kamie-
nia w szufladzie na kawę mieloną (4)!
Specjalny odkamieniacz w tabletkach
oraz tabletki do czyszczenia dostępne są
w sklepach i w dziale serwiowym.
Nr
zamówienia
Sprzedaż
detaliczna
Dział serwisu
Tabletki do
czyszczenia
TCZ6001 310575
Odkamieniacz
w tabletkach
TCZ6002 310967
Ważne: Jeśli filtr wody jest wstawiony do
pojemnika na wodę (16), filtr ten należy
koniecznie usunąć przed uruchomieniem
programu serwisowego.
Celem uruchomienia programu serwisowe-
go należy trzymać przycisk serwisowy (12)
wciśniętym przez co najmniej 5 sekund.
Informacja: Podczas trwania programu
miga przycisk serwisowy (12).
Wskaźnik LED H zapala się.
●
● Opróżnić skapnik (8) i ponownie założyć
go.
Nastąpi dwukrotne przepłukanie
urządzenia.
Wskaźnik LED G zapala się.
●
● Otworzyć szufladę na kawę mieloną (4).
●
● Wrzucić tabletkę do czyszczenia Bosch i
zamknąć szufladę (4) na kawę mieloną.
●
● Nacisnąć przycisk start (10).
TES501_Heft1_RW.indb 69 14.09.2011 16:10:52
Strona: 69
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
70 pl
Wskaźnik LED D zapala się.
●
● Napełnić pusty pojemnik na wodę (16)
letnią wodą do znacznika 0,5l, a następ-
nie rozpuścić w niej 2 tabletki do usuwa-
nia kamienia Bosch.
●
● Nacisnąć przycisk start (10).
Program serwisowy będzie teraz wykony-
wany przez ok. 10 minut.
Wskaźnik LED h zapala się.
●
● Pojemnik o pojemności co najmniej 0,5
litra podstawić pod wylotem spieniacza
mleka (6).
●
● Spieniacz mleka (6) otworzyć przez
wyciągnięcie.
Program serwisowy będzie teraz wykony-
wany przez ok. 12 minut.
Wskaźnik LED D zapala się.
●
● Przepłukać pojemnik na wodę (16) i wlać
świeżą wodę do poziomu max.
●
● Nacisnąć przycisk start (10).
Program serwisowy będzie teraz wykony-
wany przez ok. 30 sekund, przepłukując
urządzenie.
Wskaźnik LED h zapala się.
●
● Spieniacz mleka (6) zamknąć przez
wciśnięcie.
Program serwisowy będzie teraz wykony-
wany przez ok. 8 minut.
Wskaźnik LED H zapala się.
●
● Opróżnić skapnik (8) i ponownie założyć
go.
Jeżeli będzie używany filtr, należy go
teraz ponownie wsunąć.
Urządzenie jest teraz oczyszczone,
­
odwapnione i gotowe do pracy.
Ochrona przed
zamarzaniem
¡
¡ W celu uniknięcia szkód na skutek
mrozu podczas transportu i przecho-
wywania urządzenie należy uprzednio
całkowicie opróżnić.
Informacja: W tym celu urządzenie musi
być gotowe do pracy, zaś pojemnik na wodę
(16) napełniony.
1.	 Ustawić duży pojemnik pod wylotem
spieniacza mleka (6).
2.	 Nacisnąć przycisk wytwarzania pary
(11).
Wskaźnik LED h miga, urządzenie
nagrzewa się przez ok. 20 sekund.
3.	 Jeżeli świeci się wskaźnik LED h,
wówczas należy otworzyć spieniacz
mleka (6) przez wykręcenie i pozwolić
przez ok. 15 sekund na wydostawanie
się pary.
4.	 Włączyć urządzenie wyłącznikiem
­
zasilania O / I (9).
5.	 Opróżnić pojemnik na wodę (16) i
­
skapnik (8).
TES501_Heft1_RW.indb 70 14.09.2011 16:10:52
Strona: 70
71
TES501.. 08/2011
pl
Akcesoria
Poniższe akcesoria można zakupić w skle-
pach lub poprzez dział serwisu.
Nr zamówienia Sprzedaż
detaliczna
Dział serwisu
Tabletki do
czyszczenia
TCZ6001 310575
Odkamieniacz
w tabletkach
TCZ6002 310967
Filtr wody TCZ7003 467873
Smar (tubka) – 311368
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki
gwaran­
cji wydanej przez nasze przed-
stawicielstwo handlowe w kraju zakupu.
Dokładne infor­
macje otrzymacie Państwo
w każdej chwili w punkcie handlowym, w
którym dokonano zakupu urządzenia. W
celu skorzystania z usług gwarancyinych
konieczne jest przedłożenie dowodu kupna
urządzenia. Warunki gwarancji regulowa-
ne są odpowied­
nimi przepisami Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W spra-
wie szcze­
gól­
nych warunków zawierania i
wykonywania umów rzeczy ruchomych z
udziałem konsumentów”.
Zmiany zastrzeżone.
Ekologiczna utylizacja
Opakowanie należy zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska. To urządzenie
jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/WE oraz polską
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbo-
lem przekreślonego kontenera na odpady.
A
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, two-
rzą odpowiedni system umożliwiający odda-
nie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzę-
tem elektrycznym i elektronicznym przyczy-
nia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników nie-
bezpiecznych oraz niewłaściwego składowa-
nia i przetwarzania takiego sprzętu.
TES501_Heft1_RW.indb 71 14.09.2011 16:10:52
Strona: 71
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
72 pl
Problem Przyczyna Pomoc
Młynek nie mieli kawy
ziarnistej.
Kawa ziarnista nie wpada
do młynka (ziarna za bardzo
oleiste).
Puknąć lekko w pojemnik na
kawę ziarnistą (1). W miarę
możliwości zmienić gatunek
kawy.
Przy opróżnionym pojem-
niku na kawę ziarnistą
(1) przetrzeć go suchą
szmatką.
Niemożliwy pobór gorącej
wody.
Spieniacz mleka (6) jest
zabrudzony.
Wyczyścić spieniacz
mleka (6) , patrz rozdział
„Konserwacja i codzienne
czyszczenie”.
Zbyt mało lub całkowity brak
pianki mlecznej.
Spieniacz mleka (6) jest
zabrudzony.
Wyczyścić spieniacz
mleka (6) , patrz rozdział
„Konserwacja i codzienne
czyszczenie”.
Urządzenie jest mocno
zakamienione.
Odkamienić urządzenie.
Nieodpowiednie mleko. Stosować mleko o zawar-
tości tłuszczu co najmniej
1,5 %.
Spieniacz mleka (6) jest
nieprawidłowo zmontowany.
Elementy spieniacza mleka
nawilżyć i połączyć mocno
ze sobą.
Kawa wypływa tylko kropla-
mi lub nie wypływa wcale.
Ustawiono zbyt drobny sto-
pień zmielenia lub zastoso-
wana kawa jest zbyt drobno
zmielona.
Ustawić stopień zmielenia
na grubszy lub zastosować
grubiej zmieloną kawę.
Urządzenie jest mocno
zakamienione.
Odkamienić urządzenie.
Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy koniecznie skontaktować się z
infolinią!
Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów
TES501_Heft1_RW.indb 72 14.09.2011 16:10:52
Strona: 72
73
TES501.. 08/2011
pl
Problem Przyczyna Pomoc
Kawa nie ma kremowej
pianki.
Niewłaściwy gatunek kawy. Użyć gatunku kawy o wyż-
szym udziale ziaren w ga-
tunku robusta.
Kawa ziarnista nie ma aro-
matu kawy świeżo palonej.
Zastosować kawę świeżo
paloną.
Stopień zmielenia nie jest
dostosowany do kawy
ziarnistej.
Ustawić stopień zmielenia
na drobny.
Kawa jest za „kwaśna”. Ustawiono zbyt gruby sto-
pień zmielenia lub zasto-
sowana kawa mielona nie
jest odpowiednio drobno
zmielona.
Ustawić stopień zmielenia
na drobniejszy lub zasto-
sować drobniej zmieloną
kawę.
Niewłaściwy gatunek kawy. Zastosować ciemniej paloną
mieszankę.
Kawa jest za „gorzka”. Stopień zmielenia usta-
wiono na zbyt drobny lub
zastosowana kawa mielona
jest zbyt drobno zmielona.
Ustawić stopień zmielenia
na grubszy lub zastosować
grubiej zmieloną kawę.
Niewłaściwy gatunek kawy. Zmienić gatunek kawy.
Filtr wody nie trzyma się w
pojemniku na wodę (16).
Filtr wody jest niewłaściwie
zamocowany.
Filtr wody wcisnąć prosto i
mocno w celu połączenia z
pojemnikiem.
Fusy nie są zbite i są za
wilgotne.
Stopień zmielenia ustawio-
no na zbyt drobny lub zbyt
gruby bądź użyto zbyt mało
kawy mielonej.
Ustawić stopień zmielenia
kawy na drobniejszy lub
użyć 2 płaskich łyżeczek/
miarek kawy.
Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy koniecznie skontaktować się z
infolinią!
Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów
TES501_Heft1_RW.indb 73 14.09.2011 16:10:52
Strona: 73
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
74 pl
Problem Przyczyna Pomoc
Wskaźnik LED I miga. Brudna jednostka
zaparzania (5).
Wyczyścić jednostkę
zaparzania (5).
Zbyt dużo kawy mielonej w
jednostce zaparzania (5).
Wyczyścić jednostkę
zaparzania (5)
(Napełnić maksymalnie
dwiema płaskimi łyżkami
kawy mielonej).
Mechanizm jednostki zapa-
rzania ma utrudnione ruchy.
Wyjąć jednostkę zaparzania
i nasmarować specjalnie
przewidzianym do tego celu
smarem (nr zam. 311368),
patrz rozdział „Konserwacja
i codzienne czyszczenie”.
Duże wahania w jako-
ści kawy i jakości pianki
mlecznej.
Urządzenie jest
zakamienione.
Odkamienić urządzenie
zgodnie z instrukcją uży-
wając dwóch tabletek do
usuwania kamienia.
Krople wody na wewnętrz-
nym dnie urządzenia przy
wyjętym skapniku (8).
Skapnik (8) zbyt wcześnie
wyjęty.
Skapnik (8) wyjmować do-
piero po kilku sekundach od
ostatniego pobrania napoju.
Wskaźnik LED I świeci
się.
Brak jednostki zaparzania
(5) lub nie została ona
rozpoznana.
Wyłączyć urządzenie
przy włożonej jednostce
zaparzania (5), odczekać
trzy sekundy i ponownie
włączyć.
Ustawienia fabryczne
zostały zmienione i powinny
zostać znów aktywowane
(„Reset”).
Dokonano własnych
ustawień, które nie są już
potrzebne.
Włączyć urządzenie wy-
łącznikiem zasilania O / I (9).
Trzymać wciśnięty przycisk
serwisowy (12) oraz przy-
cisk przygotowania pary
(11) i włączyć urządzenie
wyłącznikiem zasilania O / I
(9). Następnie potwierdzić
przyciskiem start (10).
Ustawienia fabryczne są
znów aktywne.
Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy koniecznie skontaktować się z
infolinią!
Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów
TES501_Heft1_RW.indb 74 14.09.2011 16:10:52
Strona: 74
75
TES501.. 08/2011
pl
Samodzielne rozwiązywanie prostych problemów
Dane techniczne
Zasilanie elektryczne (napięcie/częstotliwość) 220-240 V / 50-60 Hz
Moc nagrzewania 1600 W
Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne 15 bar
Maksymalna pojemność pojemnika na wodę (bez filtra). 1,7 l
Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą 300 g
Długość przewodu 100 cm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 385 x 280 x 479 mm
Ciężar, niewypełniony 9,3 kg
Rodzaj młynka Ceramiczny
Problem Przyczyna Pomoc
Wskaźniki LED migają. W urządzeniu wystąpiła
usterka.
Proszę zadzwonić na gorą-
cą linię pomocy serwisowej.
Wskaźniki LED migają. Nieprawidłowe napięcie. Eksploatować urządzenie
tylko przy napięciu
220 V-240 V.
Wskaźniki LED migają. Temperatura otoczenia jest
zbyt niska.
Eksploatować urządzenie w
temperaturze > 5° C.
Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy koniecznie skontaktować się z
infolinią!
TES501_Heft1_RW.indb 75 14.09.2011 16:10:52

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch TES50129RW

Zadaj pytanie o Bosch TES50129RW

Masz pytanie dotyczące Bosch TES50129RW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch TES50129RW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch TES50129RW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.