Instrukcja Bosch TCA5309

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch TCA5309. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: TCA5309
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Szwedzki, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski,

Spis treści

Strona: 86
83
TCA53  03/2012
pl
Zasady bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi, przestrzegać jej i zachować ją!
Ta w pełni automatyczna maszyna do
robienia espresso została zaprojekto-
wana do przygotowywania małych ilości
kawy na użytek domowy lub do zastoso-
wań niekomercyjnych, np.: w kuchniach
dla pracowników w sklepach, biurach,
gospodarstwach rolnych i małych
firmach. Urządzenie może być także
używane przez gości w pensjonatach,
małych hotelach i podobnych budyn-
kach mieszkalnych.
¡
¡ Niebezpieczeństwo porażenia rądem!
Urządzenie należy zawsze podłączać
i używać go tylko zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej.
Używać tylko wtedy, gdy przewód sieciowy
i urządzenie są sprawne.
Używać tylko w pomieszczeniach zamknię­
tych w temperaturze pokojowej.
Użytkowanie urządzenia przez osoby (rów­
nież dzieci) o obniżonym poziomie rozwoju
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy
i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie
pod nadzorem lub na podstawie odpowied­
nich instrukcji ze strony osób odpowiedzial­
nych za ich bezpieczeństwo.
Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
Uważać, żeby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
W przypadku usterki natychmiast odłączyć
urządzenie od sieci.
Ze względu na bezpieczeństwo do
wszelkich napraw urządzenia, takich jak
wymiana uszkodzonego kabla sieciowego,
uprawniony jest jedynie personel serwisowy
producenta.
Nigdy nie zanurzać urządzenia ani kabla
sieciowego w wodzie.
Nie wkładać palców do młynka do kawy.
Urządzenie należy używać wyłącznie w
pomieszczeniach, w których występuje
dodatnia temperatura.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Dysza do gorącej wody / pary 8 jest bardzo
gorąca. Należy chwytać tylko za plastikowy
uchwyt, a nie za elementy jej obudowy.
Przy wyprowadzaniu pary lub gorącej wody
możliwe jest rozpryskiwanie pary lub kropli
wody z dyszy 8.
Krótka informacja
Rysunki A-E
	 1	 
Przełącznik sieciowy (WŁ/WYŁ)
auto off
	 2 	Przycisk intensywność kawy â
	 3	 Przycisk pobierania E
	 4	 Przycisk pobierania F
	 5	 Przycisk h (przygotowywanie pary)
	 6	 
Pokrętło regulacji g / h
(gorąca woda / para)
	 7	 
Wskaźnik diodowy LED
a napełnianie wodą H
b opróżnianie pojemnika I
c wykonywanie programu serwisowego S
d 
Przestawienie pokrętła gorąca woda /
para J
	 8	 
Dysza wylotowa (gorąca woda / para)
a Plastikowy uchwyt
b Tuleja
c Końcówka dyszy
	 9	 Dystrybutor kawy z regulacją wysokości
10	 Osłona pojemnika na wodę
	
11	 Wyjmowany pojemnik na wodę
12	 
Pojemnik na kawę ziarnistą z osłoną
zapewniającą zachowanie aromatu
13	 Dozownik do tabletek czyszczących
14	 
Płyta dla filiżanek (z funkcją
podgrzewania)
15	 
Suwak do regulacji stopnia zmielenia
kawy
16	 Podstawka z kratką
17	 Pojemnik na fusy
18	 Pojemnik na skropliny
19	 Pływak
20	 Schowek na kabel
21	 Drzwiczki do jednostki zaparzania
22	 
Jednostka zaparzania
a przycisk (czerwony)
b uchwyt
Strona: 87
84
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Przed pierwszym użyciem
Informacje ogólne
Do napełniania odpowiednich pojemników
należy używać wyłącznie czystej wody bez
kwasu węglowego oraz (najlepiej) mie­
szanek kawy do automatów espresso lub
tradycyjnych. Nie używać kawy ziarnistej,
która była lukrowana, karamelizowana lub
poddana obróbce z zastosowaniem innych
dodatków zawierających cukier: powoduje
to zapchanie młynka. W tym urządzeniu jest
możliwa regulacja twardości wody (patrz
rozdział „Ustawianie twardości wody”).
Pierwsze włączenie
●
● Ustawić urządzenie na wodoodpornej,
płaskiej powierzchni.
●
● Wyciągnij kabel sieciowy na odpowiednią
długość ze schowka na kabel i podłącz
go do sieci.
●
● Wyjmij pojemnik na wodę 11, przepłucz
go i napełnij świeżą zimną wodą. Uważaj
na oznaczenie „max”.
●
● Wyrównaj położenie pojemnika na wodę
11 i przyciśnij w dół aż do ogranicznika.
●
● Napełnij pojemnik na kawę ziarnistą
ziarnkami kawy.
●
● Sprawdź, czy pokrętło regulacji 6 ­
znajduje
się w pozycji „O”.
●
● Naciśnij przełącznik sieciowy 1 auto off ,
aby włączyć urządzenie.
Napełnianie systemu
Przy pierwszym włączeniu należy napeł­
nić wodą wewnętrzny system obiegu
urządzenia.
●
● Ustaw filiżankę pod dyszą 8.
●
● Ustaw pokrętło regulacyjne 6 w pozycji
g / h , do filiżanki wylewa się niwielka
ilość wody.	
Jak tylko J zacznie migać, ustaw pokrę­
tło 6 ponownie na „O”.
●
● Teraz migają diody LED przycisków
pobierania 3 E i 4 F, urządzenie wyko­
nuje płukanie i nagrzewa się.
Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy
świecą obie diody LED.
Elementy obsługi
1 Przełącznik sieciowy auto off
Za pomocą przełącznika sieciowego
auto off można włączać lub wyłączać
zasilanie.
Po włączeniu przełącznika sieciowego urzą­
dzenie nagrzewa się, wykonuje płukanie i
jest gotowe do pracy, gdy świecą się oba
przyciski pobierania 3 E i 4 F.
Urządzenie nie wykonuje płukania, jeżeli w
momencie włączenia było jeszcze ciepłe.
Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone
ręcznie, wyłącza się automatycznie po upły­
wie ok. 10 minut od ostatniego pobierania
napoju i wykonuje płukanie. Ustawiony czas
wyłączenia można zmieniać (patrz rozdział
„Automatyczne wyłączanie auto off”).
Urządzenie nie wykonuje płukania, gdy:
●
● po włączeniu nie pobrano kawy.
●
● krótko przed wyłączeniem pobrano parę.
●
● pobrano tylko gorącą wodę lub parę.
2 Przycisk intensywności kawy â
Naciskając przycisk â, można ustawić
intensywność kawy:
â dioda LED nie świeci = kawa normalna
â dioda LED świeci = kawa mocna
â dioda LED miga = pusty pojemnik na
kawę ziarnistą
3 Przycisk pobierania E kawa mała
Za pomocą tego przycisku można pobrać
małą filiżankę kawy (ok. 40 ml).
●
● Naciśnij przycisk 3 E, dioda powyżej przy­
cisku miga. Kawa jest mielona, parzona
i nalewana do filiżanki, po zakończeniu
procesu zapalają się obie diody LED.
Objętość napoju można zmieniać (patrz
rozdział „Zmiana ilości kawy na stałe”).
Strona: 88
85
TCA53  03/2012
pl
4 Przycisk pobierania F kawa duża
Za pomocą tego przycisku można pobrać
dużą filiżankę kawy (ok. 125 ml).
●
● Naciśnij przycisk 4 F, dioda powyżej przy­
cisku miga. Kawa jest mielona, parzona
i nalewana do filiżanki, po zakończeniu
procesu zapalają się obie diody LED.
Objętość napoju można zmieniać (patrz
rozdział „Zmiana ilości kawy na stałe”).
5 Prycisk h (para)
Przy naciśnięciu przycisku h w urządze­
niu zostaje wytworzona para, która jest
­
niezbędna do spieniania lub nagrzewania.
6 Pokrętło gorąca woda / para
Gorąca woda lub para zostają przygowane
przy ustawieniu pokrętła w pozycji g lub h.
W celu wytworzenia pary h (patrz rozdział
„Para do spieniania mleka”).
7 Wskaźnik diodowy LED
Świecenie i miganie odpowiedniego wskaź­
nika LED ma następujące znaczenie:
H	świec	 
Pojemnik na wodę jest pusty i
należy go napełnić
I	świec	 
Pojemniki są pełne: opróżnić
pojemniki i ustawić je znowu w
urządzeniu
I	miga	 
Brak pojemników: ustawić
pojemniki znowu w urządzeniu
S	 świec	 
Należy wykonać program ser­
wisowy, patrz rozdział „Program
serwisowy”
S	 miga	 Program serwisowy w toku
J	świec	 
Ustawić pokrętło w pozycji g / h
J	miga	 
Ustawić pokrętło w pozycji „O”
Ustawienia i wskaźniki
wizualne
Ustawianie twardości wody
Poprawne ustawienie twardości wody jest
bardzo ważne, ponieważ od niego zależy
sygnalizowanie konieczności odwapnienia
w odpowiednim czasie. Wstępnie ustawiony
jest stopień twardości wody 4.
Do ustalenia twardości wody należy uzy­
skać informację w lokalnym przedsiębior­
stwie zaopatrzenia w wodę.
Stopień Stopień twardości wody
Niemiecki (°dH) Francuski (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
●
● Przytrzymaj przycisk pary h co najmniej
przez 5 sek.. Liczba świecących wskaź­
ników LED’s 7a H, b I, c S, d J odpo­
wiada ustawionemu stopniowi twardości
wody.
●
● Naciśnij przycisk pary h kilkakrotnie, aż
zaświecą wskaźniki LED dla wymaga­
nego stopnia twardości wody; np. dla
stopnia twardości wody 3 świecą 7a,b i c
(H, I, S).
●
● Naciśnij przycisk 2 â jednokrotnie. Po
krótkim świeceniu odpowiednich wskaźni­
ków LED wybrana twardość wody zosta­
nie zapisana w pamięci urządzenia.
W przypadku użytkowania filtra do wody
(akcesoria specjalne, numer zamówienia
461732) należy ustawić stopień twardości
wody 1.
Wskazówka: Jeżeli w przeciągu 90 sekund
nie został naciśnięty żaden przycisk,
urządzenie zostaje przełączone na tryb
przygotowywania kawy bez zapisu nowego
ustawienia. Zapisany uprzednio stopień
twardości wody pozostaje niezmieniony.
Strona: 89
86
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Przy pierwszym użyciu filtru lub po jego
zamianie należy przepłukać urządzenie.
●
● Napełnij pojemnik na wodę wodą aż do
oznaczenia „0,5 l”.
●
● Ustaw pod dyszą 8 wystarczająco duży
zbiornik (około 0,5 l).
●
● Ustaw pokrętło regulacyjne 6 w pozycji
g / h .
●
● Gdy z dyszy 8 nie będzie już wylewała się
żadna woda, ustaw pokrętło regulacyjne
znowu w pozycji „O”.
●
● Napełnij pojemnik na wodę i system
obiegu (patrz „Pierwsze włączenie /
Napełnianie systemu”).
Ustawianie stopnia zmielenia
Wymagany stopień zmielenia kawy jest
ustawiany za pomocy suwaka 15.
¡
¡ Uwaga
Stopień zmielenia może być regulowany
tylko przy pracującym młynku do kawy! W
przeciwnym razie możliwe jest uszkodzenie
urządzenia.
●
● Naciśnij przycisk pobierana 4 F.
●
● Przy pracującym młynku do kawy ustaw
suwak regulacyjny 15 do wymaganej
pozycji: im mniejsza jest kropka, tym
drobniej zostaje zmielona kawa.
i
iNowe ustawienie zauważalne jest dopiero
przy parzeniu drugiej lub trzeciej filiżanki.
Porada: W przypadku kawy ciemnego pra­
żenia należy ustawiać grubsze mielenie, a
w przypadku ziarnek jaśniejszego prażenia
– drobniejsze mielenie kawy.
Automatyczne wyłączanie auto off
Ustawiony automatyczny czas wyłączenia –
ok. 10 min – można zmienić.
●
● W tym celu naciśnij jednocześnie i
przytrzymaj wciśnięty przez przynajmniej
5 sekund przycisk pobierania 3 E i
przycisk 5 h. Świecące teraz diody LED
7a, b, c i d (H, I, S, J) symbolizują
ustawiony czas wyłączenia. Teraz, naci­
skając przycisk 5 h, można ustawić czas
wyłączenia:
	 świeci dioda LED 7a (H)
= wyłączenie po ok. 10 minutach.
	 świecą diody LED 7a i 7b (H, I)
= wyłączenie po ok. 30 minutach.
	 świecą diody LED 7a, 7b i 7c (H, I, S)
= wyłączenie po ok. 1 godzinie.
	 świecą diody LED 7a, 7b, 7c i 7d (H, I,
S, J)
= wyłączenie po ok. 4 godzinach.
Naciśnięcie przycisku 2 â powoduje zapi­
sanie dokonanego ustawienia.
Ustawianie temperatury
Ten automat do kawy oferuje możliwość
zmiany temperatury kawy.
●
● W tym celu naciśnij jednocześnie i przy­
trzymaj wciśnięte przez przynajmniej 5
sekund przyciski pobierania 3 E i 4 F.
Świecące teraz diody LED 7a, b i c (H,
I, S) symbolizują ustawioną tempera­
turę. Teraz, naciskając przycisk 5 h,
można ustawić temperaturę:
	 świeci dioda LED 7a (H)
= niska temperatura.
	 świecą diody LED 7a i 7b (H, I)
= średnia temperatura.
	 świecą diody LED 7a, 7b i 7c (H, I, S)
= wysoka temperatura.
Naciśnięcie przycisku 2 â powoduje zapi­
sanie dokonanego ustawienia.
Pływak
Znajdujący się w pojemniku 18 pływak
19 sygnalizuje moment, w którym należy
opróżnić pojemnik.
●
● Jeżeli pływak 19 jest dobrze widoczny,
należy opróżnić pojemnik 18.
Strona: 90
87
TCA53  03/2012
pl
Przygotowywanie kawy z
ziarnek
Ten automat do przygotowywania kawy
espresso / kawy tradycyjnej mieli świeżą
kawę dla każdego nowego zaparzenia.
Zaleca się stosowanie mieszanek kawy
przeznaczonych do automatów espresso lub
tradycyjnych. Kawa musi być przechowy­
wana w zimnym miejscu, w szczelnym opa­
kowaniu, lub w stanie zamrożonym. Możliwe
jest również mielenie zamrożonych ziarnek.
Ważna informacja: Konieczne jest
codzienne napełnianie pojemnika na wodę
świeżą wodą. Pojemnik musi zawsze
zawierać ilość wody niezbędną do pracy
urządzenia – praca urządzenia bez wody
jest niedopuszczalna.
Porada: Należy podgrzewać filiżankę,
przede wszystkim małe filiżanki o grubych
ściankach do kawy espresso, na podstawce
14 lub przepłukiwać je gorącą wodą.
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
●
● Ustaw podgrzaną (podgrzane) filiżankę
(filiżanki) pod dystrybutorem kawy 9.
●
● W zależności od pożądanej ilości płynu
naciśnij przycisk pobierania 3 E lub 4 F.
Kawa jest parzona i napełnia filiżankę /
filiżanki.
●
● Po nalaniu ustawionej ilości płynu wypływ
kawy automatycznie się zatrzymuje.
i
iPowtórne naciśnięcie przycisku 3 E lub
4 F powoduje przerwanie procesu nale­
wania kawy.
Dodatkowa ilość kawy
Możliwe jest powtórne nalewanie tej samej
ilości kawy.
●
● W tym celu naciśnij ponownie przycisk
pobierania 3 E lub 4 F w przeciągu 3
sekund od zakończenia parzenia.
Wskazówka: Do parzenia służy użyta już
poprzednio mielona kawa.
Zmiana ilości kawy na
stałe
Ilość kawy ustawioną dla przycisku pobie­
rania 3 E (ca. 40 ml) i przycisku pobierania
4 F (ok. 125 ml) można zmieniać.
●
● Przytrzymaj przycisk 3 E lub 4 F, aż
zostanie nalana wymagana ilość kawy
(możliwość wyboru: ok. 30 - ok. 220 ml).
i
iIlość kawy można ponownie zmienić w
dowolnej chwili. Jeśli przywrócona ma
być ilość ustawiona fabrycznie, można
wykonać „Reset”.
Reset: Urządzenie musi być gotowe do
pracy.
●
● Wyjmij pojemniki 17 i 18. Naciśnij i
przytrzymaj wciśnięte przez przynajmniej
5 sekund przyciski pobierania 3 E i 4 F.
●
● Diody LED 7a, b, c i d (H, I, S, J) migają
krótko w celu potwierdzenia.
●
● Ponownie włóż pojemniki 17 i 18.
Standardowe ustawienia fabryczne są
znowu włączone.
Przygotowywanie gorącej
wody
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
Dana funkcja umożliwia przygotowywanie
gorącej wody, na przykład na herbatę.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Dysza jest bardzo gorąca, dlatego dotykać
można tylko jej plastykowego uchwytu.
●
● Ustaw odpowiednią filiżankę pod dyszą 8.
●
● Przesuń tuleję na dyszy 8 całkowicie w
dół.
●
● Ustaw pokrętło 6 w pozycji g / h.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Po ustawieniu pokrętła w pozycji g / h
możliwe jest wytryskiwanie małych kropli.
Nie dotykaj dyszy 8 i nie kieruj jej na żadne
osoby.
●
● Ustaw pokrętło 6 znowu w pozycji „O”,
aby zakończyć proces.
Strona: 91
88
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Para do spieniania mleka
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
Możesz najpierw spienić mleko i dopiero
potem nalać kawę lub spienić mleko
oddzielnie i dodać je do kawy.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Dysza jest bardzo gorąca, dlatego dotykać
można tylko jej plastykowego uchwytu.
●
● Przesuń tuleję na dyszy 8 całkowicie w
dół.
●
● Napełnij około 1/3 filiżanki mlekiem.
●
● Naciśnij przycisk h. Wskaźnik LED
­
przycisku zaczyna migać.
i
iUrządzenie nagrzewa się przez około
20 sekund.
●
● Zanurz dyszę 8 głęboko w mleku, nie
dotykając dna filiżanki.
●
● Jak tylko zaświeci dioda LED J, ustaw
pokrętło 6 na g / h.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Po ustawieniu pokrętła w pozycji g / h
możliwe jest wytryskiwanie małych kropli.
Wydostająca się z dyszy para jest bardzo
gorąca i może spowodować wytworzenie
się kropli cieczy. Nie dotykaj dyszy 8 i nie
kieruj jej na żadne osoby.
●
● Powolnie obracaj filiżankę, aż mleko
zostanie spienione.
●
● Ustaw pokrętło 6 znowu w pozycji „O”,
aby zakończyć proces.
i
iW celu powtórnego spieniania mleka
należy nacisnąć przycisk h i powtórzyć
cały proces.
Wskazówka: Dyszę 8 należy oczyszczać
natychmiast po jej ochłodzeniu. Usuwanie
zaschłych resztek mleka jest bardzo trudne.
Porada: Używaj zimnego mleka o
­
zawartości tłuszczu 1,5 %.
Para do przygotowywania
napojów
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Dysza jest bardzo gorąca, dlatego dotykać
można tylko jej plastykowego uchwytu.
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
●
● Przesuń tuleję na dyszy 8 w górę.
●
● Naciśnij przycisk h. Wskaźnik LED
­
przycisku zaczyna migać.
i
iUrządzenie nagrzewa się przez około
20 sekund.
●
● Zanurz dyszę 8 głęboko w nagrzewanej
cieczy.
●
● Jak tylko zaświeci dioda LED J, ustaw
pokrętło 6 na g / h.
¡
¡ Niebezpieczeństwo poparzenia!
Po ustawieniu pokrętła w pozycji g / h
możliwe jest wytryskiwanie małych kropli.
Wydostająca się z dyszy para jest bardzo
gorąca i może spowodować wytworzenie
się kropli cieczy. Nie dotykaj dyszy 8 i nie
kieruj jej na żadne osoby.
●
● Ustaw pokrętło 6 w pozycji „O”, aby
zakończyć proces.
i
iW celu powtórnego wytworzenia pary
należy nacisnąć przycisk h jeszcze raz i
powtórzyć cały proces.
Wskazówka: Dyszę 8 należy oczyszczać
natychmiast po jej ochłodzeniu. Usuwanie
zaschłych resztek jest bardzo trudne.
Strona: 92
89
TCA53  03/2012
pl
Konserwacja i utrzymanie
w czystości
¡
¡ 
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Przed czyszczeniem urządzenia należy
odłączyć kabel sieciowy od gniazdka.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie używać urządzeń do czyszczenia parą.
●
● Przetrzeć obudowę urządzenia wilgotną
ściereczką. Nie stosować żadnych
środków powodujących powstawanie
zadrapań.
●
● Pozostałości kamienia, kawy, mleka i
roztworu do usuwania kamienia należy
natychmiast usunąć. W przeciwnym
razie mogą one spowodować powstanie
korozji.
●
● Wszystkie wyjmowane części muszą być
myte tylko ręcznie.
●
● Do przepłukiwania pojemnika na wodę 11
używać tylko wody.
●
● Zdjąć, opróżnić i oczyścić pojemniki na
fusy 17 i skropliny 18.
●
● Wytrzeć wnętrze urządzenia (uchwyt
podstawek).
●
● Otworzyć drzwiczki do jednostki zaparza­
nia 21 i usuń resztki kawy z wewnętrznej
przestrzeni. Zamknij drzwiczki.
Wskazówka: Jeśli urządzenie jest włą­
czane w stanie zimnym lub wyłączane po
pobraniu kawy, przepłukuje się automa­
tycznie. W ten sposób system czyści się
samoistnie.
Dysza 8 do gorącej wody / pary
●
● Odkręć dyszę 8 od przewodu parowego.
●
● Rozłóż wszystkie części dyszy
(rysunek D).
●
● Oczyść dyszę miękką szczoteczką ze
środkiem do mycia naczyń. Przeczyść
końcówkę dyszy 8c z przodu tępą igłą.
●
● Przepłucz i następnie osusz wszystkie
części dyszy.
Czyszczenie jednostki zaparzania
Jednostka zaparzania może być wyjmo­
wana w celu jej czyszczenia (rysunek E).
●
● Wyłącz urządzenie przełącznikiem
­
sieciowym 1 auto off.
●
● Otwórz drzwiczki 21 do jednostki
­
zaparzania 22.
●
● Przytrzymując czerwony przycisk 22а
obróć uchwyt 22b w górę do słyszalnego
zatrzaśnięcia.
●
● Ostrożnie wyjmij jednostkę zaparzania 22
za uchwyt i przepłucz pod bieżącą wodą.
bez środka do mycia naczyń. Nie używaj
w tym celu zmywarki do mycia naczyń.
●
● Oczyść wewnętrzną przestrzeń urządze­
nia odkurzaczem lub wilgotną ściereczką.
●
● Włóż jednostkę zaparzania 22 aż do
ogranicznika.
●
● Przytrzymując czerwony przycisk 22a
obróć uchwyt 22b całkowicie w dół aż do
do słyszalnego zatrzaśnięcia. Jednostka
zaparzania jest teraz zaryglowana w
urządzeniu.
●
● Zamknij drzwiczki do jednostki
zaparzania.
Program serwisowy:
kombinowany proces
odkamieniania i
czyszczenia
Jeżeli przy włączonym urządzeniu świeci
wskaźnik LED S, należy niezwłocznie
dokonać odkamienienia i czyszczenia
urządzenia za pomocą programu serwiso­
wego. Wykonanie programu serwisowego
niezgodnie z instrukcją może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Specjalnie przygotowany środek odwap-
niający (numer zamówienia 310967) i
tabletki czyszczące (numer zamówienia
310575) mogą być zamawiane poprzez
nasz serwis.
Strona: 93
90
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
¡
¡ Uwaga
Przy każdym wykonaniu programu serwiso­
wego należy używać środka odwapniający
oraz środka czyszczącego zgodnie z
instrukcją.
Nigdy nie przerywać wykonania programu
serwisowego!
Nie spożywać powstałej cieczy!
Nie używać octu lub środków na bazie octu!
Nigdy nie wkładać tabletek odkamieniają­
cych lub innych środków odkamieniających
do dozownika do ładowania tabletek
czyszczących!
i
iPodczas wykonania programu serwiso­
wego (około 40 minut) miga wskaźnik
LED S.
Ważna informacja: Jeśli do pojemnika na
wodę jest włożony filtr, należy koniecznie
usunąć go przed uruchomieniem programu
serwisowego.
Uruchamianie programu serwisowego
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
●
● Opróżnij pojemniki 17 i 18 i ustaw je
znowu w urządzeniu.
●
● Przytrzymaj wciśnięty przez przynajmniej
5 sekund przycisk 4 F i przycisk 5 h.
Wskaźnik LED S zaczyna migać, a urzą­
dzenie wykonuje 2-krotne płukanie poprzez
dystrybutor kawy.
●
● Opróżnij pojemnik 17 i ustaw go znowu w
urządzeniu.
Świecą diody LED przycisku h i
H „­
napełnianie wodą”.
●
● Włóż do dozownika 13 jedną tabletkę
czyszczącą.
●
● Napełnij pojemnik na wodę letnią wodą,
dodaj środek odkamieniający i rozpuść go
całkowicie w wodzie (ogólna ilość cieczy:
0,5 litrów)	
albo
wlej gotową mieszankę odkamieniającą
do pojemnika na wodę (ogólna ilość
cieczy: 0,5 litrów).
●
● Naciśnij przycisk h; urządzenie zaczyna
proces odkamieniania. Trwa on około
10 minut. Ciecz odkamieniająca przelewa
się do pojemnika 18.
Wskaźnik LED J świeci.
●
● Ustaw pod dyszą 8 wystarczająco duży i
wysoki zbiornik (około 0,5 litrów).
●
● Ustaw pokrętło 6 w pozycji g / h, urzą­
dzenie kontynuuje proces odka­
mieniania
w przeciągu około 5 minut. Ciecz odka­
mieniająca przelewa się do pojemnika.
Wskaźnik LED I świeci.
●
● Opróżnij pojemnik 17 i ustaw go znowu w
urządzeniu.
Wskaźnik LED przycisku h świeci.
●
● Opróżnij pojemnik 11, oczyść go, napełnij
wodą do oznaczenia „max” i ustaw w
urządzeniu.
●
● Ustaw pod dyszą 8 wystarczająco duży
zbiornik (około 0,5 litrów).
●
● Naciśnij przycisk h, urządzenie zaczyna
proces płukania, nieco wody przelewa się
do pojemnika.
Wskaźnik LED J miga.
●
● Ustaw pokrętło 6 w pozycji „O”, urządze­
nie zaczyna proces czyszczenia. Trwa on
około 10 minut. Ciecz przelewa się naj­
pierw wewnątrz urządzenia do pojemnika
17, a następnie wylewa się z dystrybutora
kawy.
Wskaźnik LED I świeci.
●
● Opróżnij i ustaw pojemniki 17 i 18 w
urządzeniu.
Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie
gotowe do pracy, gdy świecą diody LED
przycisków pobierania 3 E i 4 F.
Ważna informacja: W przypadku przerwa­
nia programu serwisowego, na przykład
wskutek zaniku prądu, przed ponownym
włączeniem urządzenia należy koniecznie
przepłukać pojemnik na wodę.
Strona: 94
91
TCA53  03/2012
pl
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
Wskaźniki LED â i h migają.
●
● Przepłucz dobrze pojemnik  11 i napełnij
go świeżą wodą.
●
● Naciśnij przycisk h, urządzenie ­
wykonuje
płukanie do pojemnika.
Wskaźnik LED J świeci.
●
● Ustaw filiżankę pod dyszą 8 i ustaw
pokrętło 6 w pozycji g / h. Woda wylewa
się do filiżanki.
Wskaźnik LED J miga.
●
● Ustaw pokrętło 6 znowu w pozycji „O”.
Urządzenie wykonuje płukanie i jest znowu
gotowe do pracy.
Ochrona przed mrozem
Aby uniknąć uszkodzeń wskutek zamroże­
nia podczas transportu i przechowywania
urządzenia, należy poprzednio całkowicie
opróżnić urządzenie.
Urządzenie musi być gotowe do pracy.
●
● Zdejmij pojemnik na wodę, opróżnij go i 	
ustaw w urządzeniu.
●
● Ustaw pod dyszą 8 duży wąski zbiornik.
●
● Naciśnij przycisk h.
●
● Jak tylko zaświeci dioda LED J, ustaw
pokrętło 6 na g / h.
Urządzenie przez krótki czas
­
przygotowuje parę.
●
● Gdy z dyszy 8 nie będzie już wydosta­
wała się żadna para, ustaw regulacyjną
znowu w pozycji „O”.
●
● Wyłącz urządzenie.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro­
nicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpo­
wiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzę­
tem elektrycznym i elektronicznym przyczy­
nia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników nie­
bezpiecznych oraz niewłaściwego składowa­
nia i przetwarzania takiego sprzętu.
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki
gwaran­
cji wydanej przez nasze przed­
stawicielstwo handlowe w kraju zakupu.
Dokładne infor­
macje otrzymacie Państwo
w każdej chwili w punkcie handlowym, w
którym dokonano zakupu urządzenia. W
celu skorzystania z usług gwarancyinych
konieczne jest przedłożenie dowodu kupna
urządzenia. Warunki gwarancji regulowane
są odpowied­
nimi przepisami Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.1995 roku. W spra­
wie szcze­
gól­
nych warunków zawierania i
wykonywania umów rzeczy ruchomych z
udziałem konsumentów.
Zmiany zastrzeżone.
A
Strona: 95
92
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Samodzielne usuwanie nieznacznych usterek
Usterka Przyczyna Sposób usunięcia
Nie udaje się przygoto­
wanie gorącej wody lub
pary.
Dysza 8 jest zapchana. Oczyść dyszę 8.
Zbyt mała ilość piany
lub zbyt płynna piana.
Niepoprawne położenie tulei
b na dyszy 8.
Przesuń tuleję b na dyszy 8
w dół.
Nieodpowiednia jakość
mleka.
Użyj zimnego mleka o
­
zawartości tłuszczu 1,5 %.
Kawa wycieka tylko
kroplami.
Zbyt drobna mielona kawa. Ustaw grubsze zmielenie.
Z urządzenia nie wylewa
się kawa.
Pojemnik na wodę nie jest
napełniony lub jest ustawiony
nieprawidłowo.
Napełnij pojemnik na wodę
i sprawdź jego położenie,
w razie potrzeby napełnij
również system rurowy (patrz
„Pierwsze włączenie”).
Kawa nie posiada
„kremy” (pianki).
Nieodpowiedni gatunek kawy.	
Użyta kawa ziarnista nie jest
świeżo prażona.
Użyj kawy innego gatunku.
Użyj świeższej kawy
ziarnistej.
Stopień zmielenia nie
odpowiada gatunkowi kawy
ziarnistej.
Zoptymalizuj stopień
zmielenia.
Młynek do kawy nie
mieli ziarenek.
Ziarna nie wpadają do młynku
(zbyt oleista powierzchnia
ziaren).
Postukaj z lekka po pojem­
niku na kawę ziarnistą.
Młynek do kawy pracuje
zbyt głośno.
W młynku do kawy znajdują
się obce przedmioty (na
przykład drobne kamienie, co
może się zdarzyć nawet przy
użyciu wyborowej kawy).
Skontaktuj się z linią gorącą
serwisu.
Wskaźniki LED S i â
migają po kolei.
Jednostka zaparzania 22 nie
jest ustawiona w urządzeniu
albo jest ustawiona i zatrza­
śnięta niepoprawnie.
Ustaw i umieść prawidłowo
jednostkę zaparzania 22.
Jeżeli nie udało się samodzielne usunięcie usterek, należy koniecznie
skontaktować się z serwisem.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego już po 10 dniach od pierwszego użycia Ekspresu świeci się lampka "S" czy muszę już przeprowadzić program odkamieniający .Co jest powodem że tak szybko od zakupu tak się dzieje.Wiesława

Opublikowano dnia 1 rok temu przez Wiesława

Po niecałym miesiącu użytkowania zapaliła się dioda "S" - czy to nie za wcześnie? Zawsze wlewam wodę filtrowaną. Czy muszę już przeprowadzić program odkamieniający? C

Opublikowano dnia 1 rok temu przez Iwona

Witam Pali się kontrolka S,trzy razy zrobiłam program odkamieniający,wszystko wyczyściłam i dalej się świeci.Prosze o pomoc

Opublikowano dnia 1 rok temu przez kontrolka

Zadaj pytanie o Bosch TCA5309

Masz pytanie dotyczące Bosch TCA5309, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch TCA5309. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch TCA5309 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.