Instrukcja Bosch Styline TKA8631

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Styline TKA8631. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Ekspres do kawy
  • Model/nazwa: Styline TKA8631
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, , Rosyjski

Spis treści

Strona: 73
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
70 pl
Gratulujemy zakupu urządzenia firmy
Bosch. To wysokiej jakości urządzenie
zapewni Państwu zadowolenie z jego
użytkowania.
Należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi, przestrzegać jej i zachować ją!
W niniejszej instrukcji obsługi opisano dwa
modele:
–	TKA863.
Model ze szklanym dzbankiem
–	TKA865.
Model z dzbankiem izolowanym
Zasady bezpieczeństwa
To urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego lub w pomieszczeniach socjal-
nych w celach niekomercyjnych, np.: w
kuchniach dla pracowników w sklepach,
biurach, gospodarstwach rolnych i małych
firmach. Urządzenie może być także uży-
wane przez gości w pensjonatach, małych
hotelach i podobnych budynkach mieszkal-
nych.

! 	 Niebezpieczeństwo porażenia
	 prądem!
Urządzenie należy zawsze podłączać i uży-
wać go tylko zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Używać tylko wtedy, gdy przewód sieciowy
i urządzenie są sprawne.
Użytkowanie urządzenia przez osoby (rów-
nież dzieci) o obniżonym poziomie rozwoju
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego
lub nie posiadające wystarczającej wiedzy
i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie
pod nadzorem lub na podstawie odpowied-
nich instrukcji ze strony osób odpowiedzial-
nych za ich bezpieczeństwo.
Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
Uważać, żeby dzieci nie bawiły się urządze-
niem.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki
należy odłączyć urządzenie od sieci.
Ze względu na bezpieczeństwo do wszel-
kich napraw urządzenia, takich jak wymiana
uszkodzonego kabla sieciowego, uprawnio-
ny jest jedynie personel serwisowy produ-
centa.
Kabla sieciowego nie wolno:
–	dotykać gorącymi elementami,
–	prowadzić po ostrych krawędziach,
–	stosować jako uchwytu do przenoszenia
urządzenia.
Nie umieszczać urządzenia ani dzbanka 	
na gorących powierzchniach lub w ich po-
bliżu, na przykład na kuchence. Dzbanka
należy używać wyłącznie z tym urządze-
niem i tylko do przyrządzania kawy.
Nie wolno zakrywać płyty grzewczej.
Podczas eksploatacji chwytać części
urządzenia tylko za przewidziane do tego
celu uchwyty.
Włączonego urządzenia nie wolno pozo-
stawiać bez nadzoru!
TKA863_110708.indd 70 11.07.2011 15:26:59
Strona: 74
TKA863. | TKA865.   07/2011
71
pl
Informacje ogólne
–	Napełnić pojemnik na wodę 1 wyłącz-
nie czystą i zimną wodą. Nie wolno
wlewać mleka ani napojów, takich jak
herbata lub kawa, gdyż spowoduje to
uszkodzenie urządzenia.
–	Nie wolno napełniać pojemnika na wodę
1 powyżej oznaczenia „8 À” (w przypad-
ku modelu TKA865.) lub „10 À” (w przy-
padku modelu TKA863).
–	Należy stosować średnio zmieloną kawę
(ok. 6 g na filiżankę = 17 płaskich łyże-
czek).
–	Nie należy zaparzać mniej niż 3 filiżanki
kawy. W przeciwnym wypadku kawa nie
będzie wystarczająco mocna i ciepła (1
filiżanka = ok. 125 ml).
–	Nie wolno wyjmować dzbanka 6 kiedy
urządzenie zaparza kawę, ponieważ
może to spowodować wyciek z uchwytu
filtra 4.
–	Przed umieszczaniem dzbanka 6 na
urządzeniu należy się upewnić, że pokry-
wa dzbanka jest zamknięta.
–	Nie należy stosować innych dzbanków,
ponieważ przepływ kawy do naczynia
zostanie zablokowany przez specjalną
uszczelkę lejka.
–	Gromadzenie się pewnej ilości wody
na uchwycie filtra 4 jest zjawiskiem
naturalnym i nie oznacza uszkodzenia
urządzenia.
Części i przyciski
sterujące
	 1	Pojemnik na wodę ze wskaźnikiem po-
ziomu napełnienia (wyjmowalny)
	 2	Pokrywa pojemnika na wodę (wyjmowal-
na)
	 3	Obudowa filtra (obrotowa)
	 4	Uchwyt filtra (możliwość mycia w zmy-
warce)
	 5	Uszczelka lejka
	 6	TKA863.	 Szklany dzbanek z pokrywą
(możliwość mycia w zmywarce)	
TKA865.	 Dzbanek izolowany z pokrywą
	 7	O Przycisk ON/OFF
	 8	K Wskaźnik niskiego poziomu wody
	 9	Przycisk start
10	Przycisk odkamieniania ze wskaźnikiem
calc
	
11	Schowek na kabel
12	Zegar
13	Przycisk programowania h (godziny)
14	Przycisk programowania min (minuty)
15	Przycisk prog (programowania)
16	Wyświetlacz (wyłączany automatycznie)
auto off
17	Łyżka do odmierzania
Dotyczy tylko modelu TKA863.
18	Płyta grzewcza
Dotyczy tylko modelu TKA865.
19 Przycisk zwalniający
(na uchwycie dzbanka)
TKA863_110708.indd 71 11.07.2011 15:26:59
Strona: 75
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
72 pl
●	Aby rozpocząć proces parzenia, nacisnąć
przycisk start 9.
●	Zostanie jednocześnie aktywowana funk-
cja automatycznego wyłączania auto off.
Nastąpi włączenie wyświetlacza.
Dotyczy tylko modelu TKA863.
Urządzenie posiada funkcję automatycz-
nego wyłączania (oszczędzania energii)
auto off, która powoduje jego przełączenie
do trybu oszczędzania energii po około 2
godzinach.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
Urządzenie posiada funkcję automatyczne­
go wyłączania (oszczędzania energii) auto
off, która powoduje przełączenie urządze-
nia do trybu oszczędzania energii po zapa-
rzeniu kawy.
Wskazówka: Przepłukanie dzbanka izolo-
wanego gorącą wodą przed użyciem po-
zwoli zachować wysoką temperaturę kawy
jeszcze dłużej.
Ważne: Po zakończeniu procesu zaparza-
nia należy zaczekać chwilę, dopóki kawa
nie przepłynie przez filtr do dzbanka.
Przed zaparzeniem kolejnego dzbanka
kawy należy odczekać 5 minut.
Funkcja stopera
Niniejsze urządzenie zostało wyposażone
w stoper.
Funkcja ta pozwala zaprogramować czas,
w którym urządzenie automatycznie roz-
pocznie parzenie kawy. Funkcja stopera
działa tylko, jeśli urządzenie jest włączone
lub znajduje się w trybie oszczędzania
energii.
●	Zegar musi być prawidłowo ustawiony
zgodnie z aktualnym czasem.
●	Nacisnąć i przytrzymać przycisk 15 prog
(programowania) (rys. a) podczas progra-
mowania stopera.
Przed pierwszym użyciem
●	Usunąć naklejki i folie.
●	Wyciągnąć kabel ze schowka 11 na
odpowiednią długość, a następnie podłą-
czyć go.
●	Nacisnąć przycisk O ON/OFF 7.
Spowoduje to włączenie wyświetlacza.
●	Ustawić aktualny czas za pomocą przyci-
sku 13 h (godziny) oraz przycisku 14 min
(minuty).
Uwaga: Ustawienie czasu można zmienić.
W tym celu należy równocześnie nacisnąć
przyciski 13 h (godziny) i 14 min (minuty)
oraz ustawić prawidłowy czas.
●	Aby wyczyścić urządzenie, należy napeł-
nić pojemnik na wodę 6 filiżankami wody
i włożyć go z powrotem na miejsce. W
celu rozpoczęcia programu czyszczenia
należy nacisnąć przycisk 9 start.
●	Procedurę czyszczenia należy powtórzyć.
Uwaga: Może być wyczuwalny zapach
specyficzny dla nowego urządzenia, co jest
zjawiskiem naturalnym. W takim przypadku
należy wlać roztwór octu (1 szklanka octu
na 5 szklanek wody) i uruchomić program
czyszczenia. Następnie należy dwukrotnie
wypłukać urządzenie 6 szklankami wody.
●	Dokładnie wyczyścić dzbanek.
Parzenie kawy
●	Wyjąć pojemnik na wodę 1, napełnić go
wodą i włożyć z powrotem na miejsce.
●	Wysunąć obudowę filtra 3.
●	Włożyć papierowy filtr 1x4 do uchwytu
filtra 4, a następnie wsypać żądaną ilość
kawy.
●	Wsunąć z powrotem obudowę filtra 3 –
do usłyszenia charakterystycznego klik-
nięcia.
●	Pod obudową filtra 3 umieścić dzbanek 6
z zamkniętą pokrywą.
TKA863_110708.indd 72 11.07.2011 15:26:59
Strona: 76
TKA863. | TKA865.   07/2011
73
pl
●	W celu ustawienia czasu rozpoczęcia
parzenia należy użyć przycisku 13 h (go­
dziny), aby ustawić godzinę, oraz 14 min
(minuty), aby ustawić minutę. (rys. b i c).
●	Aby zapisać czas rozpoczęcia parzenia,
należy zwolnić przycisk 15 prog (progra-
mowania). Na wyświetlaczu 12 pojawi się
mały zegar, który sygnalizuje, że funkcja
stopera jest aktywna.
●	Napełnić urządzenie wodą i kawą zgod-
nie z normalną procedurą, a następnie
umieścić dzbanek 6 pod obudową filtra 3.
●	Parzenie rozpocznie się automatycznie
o wyznaczonej porze, a mały zegar prze-
stanie być wyświetlany.
Uwaga: Aby sprawdzić zaprogramowany
czas, należy nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk 15 prog (programowania).
Włączanie/wyłączanie funkcji stopera
Nacisnąć przycisk 15 prog (programowa-
nia). Jeżeli wyświetlany jest mały zegar,
wówczas funkcja stopera jest włączona.
Jeżeli mały zegar nie jest wyświetlany,
wówczas funkcja stopera jest wyłączona.
Uwaga: W przypadku wyłączenia urządze­
nia za pomocą przycisku ON/OFF 7 lub
wystąpienia przerwy w zasilaniu (niepod-
łączona wtyczka, przerwa w dostawie
energii elektrycznej) ustawienia zegara oraz
stopera będą przechowywane w pamięci
urządzenia przez około 4 dni. W przypadku
dłuższej przerwy w zasilaniu należy ponow-
nie ustawić zegar.
Wskazówka: Jeżeli urządzenie nie jest uży-
wane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć
za pomocą przycisku ON/OFF 7.
Wskaźnik niskiego
poziomu wody K
Urządzenie rozpoznaje, kiedy poziom na-
pełnienia pojemnika na wodę jest zbyt niski
(mniej niż 4 filiżanki).
W przypadku niskiego poziomu wody, poja­
wi się ikona K i urządzenie automatycznie
zwiększy czas parzenia. Pozwala to zacho-
wać odpowiedni smak kawy.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
Dzbanek izolowany
Ważne: Nie używać dzbanka do
przechowywania ciepłych produktów
mlecznych ani żywności dla dzieci,
ponieważ mogą powstawać bakterie.
Nie podgrzewać dzbanka w kuchence
mikrofalowej ani piekarniku. Nie używać
dzbanka do przechowywania lub
przenoszenia napojów gazowanych.
Po każdym użyciu delikatnie wypłukać
dzbanek.
Dzbanek nie jest zamykany hermetycznie,
aby nie dochodziło do zassania pokrywki
przez podciśnienie. Ponieważ kawa z
dzbanka izolowanego może wyciekać,
należy zawsze transportować go i
przechowywać w pozycji pionowej.
Dzbanek izolowany może pomieścić około
8 filiżanek napoju.
Pokrywę dzbanka izolowanego można
otworzyć za pomocą przełącznika otwiera-
nia 19.
●	Otworzyć pokrywę (rys. d)
●	Zamknąć pokrywę (rys. e)
●	Wyjąć pokrywę (rys. f)
TKA863_110708.indd 73 11.07.2011 15:26:59
Strona: 77
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
74 pl
Wskazówki dotyczące
parzenia kawy
Kawę mieloną należy przechowywać w
chłodnym pomieszczeniu. Można ją również
zamrozić.
Po otwarciu opakowania kawy należy
je szczelnie zamknąć, aby zachować jej
aromat.
Sposób palenia ziaren kawy wpływa na jej
smak i aromat.
Mocniejsze palenie pozwala uzyskać bar-
dziej intensywny aromat.
Słabsze palenie pozwala uzyskać większą
kwaśność.
Czyszczenie
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
lub umieszczać w zmywarce do naczyń!
Nie należy czyścić urządzenia parą.
Przed czyszczeniem należy odłączyć urzą-
dzenie z sieci elektrycznej.
–	Po każdym użyciu należy wyczyścić
wszystkie części, które miały kontakt z
kawą.
–	Do czyszczenia obudowy urządzenia
używać wilgotnej ściereczki. Nie stoso-
wać silnych środków czyszczących lub
środków o właściwościach ściernych.
–	Pojemnik na wodę 1 należy czyścić pod
bieżącą wodą bez użycia szczotki.
Dotyczy tylko modelu TKA863.
–	Szklany dzbanek 6 oraz jego pokrywę
można czyścić w zmywarce.
Dotyczy tylko modelu TKA865.
–	Wypłukać dzbanek izolowany 6 i jego
pokrywę oraz wytrzeć część zewnętrzną
wilgotną ściereczką. Nie zanurzać
dzbanka w wodzie do mycia naczyń ani
nie umieszczać w zmywarce.
	 Wskazówka: Osady można usuwać sodą
oczyszczoną, proszkiem do mycia naczyń
lub przy użyciu tabletek musujących do
czyszczenia protez dentystycznych.
–	Aby zapobiegać powstawaniu bakterii i
nieświeżego zapachu, przechowywać
dzbanek izolowany z otwartym wieczkiem.
Odkamienianie
Urządzenie jest wyposażone w automatycz-
ny wskaźnik odkamieniania. Pojawienie się
symbolu calc oznacza konieczność odka-
mienienia urządzenia.
Regularne odkamienianie:
–	zapewnia dłuższy okres eksploatacji
urządzenia,
–	gwarantuje prawidłowe działanie,
–	zapobiega nadmiernemu parowaniu,
–	przyspiesza proces parzenia kawy,
–	zmniejsza zużycie energii.
Odkamienianie urządzenia można przepro-
wadzić za pomocą powszechnie dostęp-
nych środków odkamieniających.
●	Urządzenie musi być włączone.
●	Należy się upewnić, że pokrywa dzbanka
jest zamknięta podczas umieszczania
dzbanka 6 na urządzeniu.
●	Przygotować roztwór odkamieniający
zgodnie z instrukcjami producenta, a
następnie wlać roztwór do pojemnika na
wodę 1.
Ostrzeżenie: Nie wlewać więcej niż 6
filiżanek.
●	Nacisnąć i przytrzymać przycisk descale
10 calc (odkamieniania) przez co naj-
mniej 2 sekundy. Rozpocznie się odka-
mienianie.
●	Program kilkukrotnie przerywa proces od-
kamieniania na pewien czas, aby umożli-
wić lepsze rozpuszczenie złogów kamie-
nia przez środek odkamieniający. Cały
proces trwa około 30 minut. Podczas
trwania programu miga wskazanie calc.
●	Po zakończeniu usuwania kamienia ga-
śnie wskazanie calc. Urządzenie dwa
razy uruchomić bez kawy nalewając
czystej wody. Nie wlewać do pojemnika
więcej niż 6 filiżanek wody.
●	Ostrożnie wypłukać wszystkie wyjmowal-
ne części oraz dzbanek.
TKA863_110708.indd 74 11.07.2011 15:26:59
Strona: 78
TKA863. | TKA865.   07/2011
75
pl
Rozwiązywanie
problemów
Proces parzenia kawy znacznie się wydłuża
lub urządzenie automatycznie się wyłącza
przed zakończeniem procesu parzenia.
�	
Urządzenie wymaga odkamienienia.
●	Usunąć kamień z urządzenia, postępu-
jąc zgodnie z instrukcją. Aby uruchomić
program odkamieniania, należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk odkamieniania
10 calc przez co najmniej 2 sekund.
Wskazówka: W przypadku wysokiej twar-
dości wody, urządzenie wymaga częstsze-
go odkamieniania niż sygnalizuje wskaźnik
calc.
Uszczelka lejka 5 przecieka.
�	
Uszczelkę należy wyczyścić.
●	Wyczyścić kilkakrotnie palcem uszczelkę
lejka 5 (znajdującą się w uchwycie filtra 4)
pod bieżącą wodą.
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran­
cji wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu. Dokładne infor­
macje otrzymacie Państwo w każdej chwili
w punkcie handlowym, w którym dokonano
zakupu urządzenia. W celu skorzystania z
usług gwarancyinych konieczne jest przed-
łożenie dowodu kupna urządzenia.
Warunki gwarancji regulowane są
odpowied­
nimi przepisami Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W
sprawie szcze­
gól­
nych warunków zawierania
i wykonywania umów rzeczy ruchomych z
udziałem konsumentów.
Zmiany zastrzeżone.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady.
A
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do odda-
nia go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punk-
ty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
TKA863_110708.indd 75 11.07.2011 15:26:59

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Styline TKA8631

Zadaj pytanie o Bosch Styline TKA8631

Masz pytanie dotyczące Bosch Styline TKA8631, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Styline TKA8631. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Styline TKA8631 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.