Instrukcja Bosch Rotak 40

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Rotak 40. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Kosiarka z napędem silnikowym
  • Model/nazwa: Rotak 40
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 50
Polski | 51
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
pl
Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy dokładnie przec-
zytać. Należy zapoznać się z elementami sterującymi
i prawidłową obsługą narzędzia ogrodowego. In-
strukcję eksploatacji należy zachować i starannie
przechowywać w celu dalszego zastosowania.
Opis symboli obrazkowych
Ogólna wskazówka ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Przed przystąpieniem do pracy należy
przeczytać niniejszą instrukcję
eksploatacji.
Należy zwracać uwagę, aby osoby,
przebywające w pobliżu, nie zostały
skaleczone przez odrzucone podczas pracy
ciała obce.
Osoby, przebywające się w pobliżu,
powinny zachować bezpieczną odległość
od narzędzia ogrodowego.
Ostre(y) noże(nóż). Istnieje niebezpie-
czeństwo utraty palców u rąk i nóg.
Nie dotyczy.
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub
konserwacyjnych przy narzędziu
ogrodowym, w przypadku zablokowania się
przewodu sieciowego, a także w czasie
(nawet krótkich) przerw w pracy należy
wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyk z gniazda
sieciowego. Przewód sieciowy należy
trzymać z dala od noży tnących.
Nie wolno dotykać żadnego z elementów
narzędzia ogrodowego przed ich
całkowitym zatrzymaniem się. Noże
obracają się jeszcze przez jakiś czas po
wyłączeniu silnika narzędzia ogrodowego i
mogą spowodować obrażenia.
Nie wolno stosować narzędzia ogrodowego
podczas deszczu, ani wystawiać go na
działanie deszczu.
Należy strzec się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Przewód zasilający należy trzymać z dala od
noży tnących.
Obsługa urządzenia
f Nie wolno udostępniać narzędzia ogrodowego do
użytkowania dzieciom, a także osobom, które nie
zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Należy
zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie istnieją
przepisy, ograniczające wiek użytkownika
podobnych narzędzi. Nieużywane narzędzie
ogrodowe należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
f Niniejsze narzędzie ogrodowe nie jest
dostosowane do obsługi przez osoby (łącznie z
dziećmi) ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub
psychicznie, a także przez osoby z
niewystarczającym doświadczeniem i/lub
niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której znajdują się one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymują
od tej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się
narzędziem ogrodowym.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a
narzędzie ogrodowe zabezpieczone w taki sposób,
żeby nie mogły się one nim bawić.
f Nie wolno nigdy kosić trawy, jeżeli w pobliżu
znajdują się osoby postronne, w szczególności
dzieci lub zwierzęta domowe.
f Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie
odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie
i mieniu, wyrządzone innym osobom.
f Nie wolno używać narzędzia ogrodowego boso ani
w odkrytym obuwiu. Podczas pracy należy zawsze
zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie.
f Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać
teren, na którym będzie użyte urządzenie i usunąć
z niego wszystkie kamienie, gałęzie, druty, kości i
inne przedmioty.
f Przed każdym przystąpieniem do pracy należy
sprawdzić stan techniczny noży, śrub i zespołów
tnących pod kątem ich zużycia lub uszkodzenia.
Zużyte bądź uszkodzone noże, jak i śruby,
przytrzymujące noże należy wymieniać całymi
zestawami dla zachowania prawidłowego
wyważenia.
f Pracować tylko w ciągu dnia lub przy dobrym
sztucznym oświetleniu.
f W miarę możliwości należy unikać koszenia mokrej
trawy.
f Podczas pracy należy iść spokojnym krokiem, nie
wolno w żadnym wypadku biec.
f Nie wolno eksploatować narzędzia ogrodowego,
jeżeli urządzenia zabezpieczające i pokrywy są
uszkodzone lub gdy zabezpieczenia, takie jak na
przykład osłona i/lub pojemnik na trawę, nie są
zamontowane.
f Praca na terenie o dużym nachyleniu może być
niebezpieczna.
– Nie wolno kosić na zbyt stromych zboczach.
– Na pochyłych powierzchniach lub wilgotnej
trawie należy pracować ostrożnie, aby nie
stracić równowagi.
– Urządzenie prowadzić należy tylko w poprzek
zbocza, nigdy nie należy kosić w górę lub w dół.
– Zachować szczególną ostrożność podczas
nawrotów (zmianie kierunku) przy pracy na
zboczach.
– Cofając się z narzędziem ogrodowym lub
ciągnąc je, należy zachować szczególną
ostrożność.
– Podczas pracy narzędzie ogrodowe należy
przesuwać zawsze do przodu, nie wolno nigdy
ciągnąć je do siebie.
f Narzędzia ogrodowego nie wolno przechylać (w
celu transportu), przeprowadzać go przez
powierzchnie nie pokryte trawą, a także
transportować na miejsce pracy i z powrotem,
przed całkowitym zatrzymaniem się noży.
f Uruchamiając narzędzie ogrodowe lub włączając
silnik, nie wolno go przechylać, chyba że jest to
niezbędne do włączenia narzędzia w wysokiej
trawie. W tym przypadku należy, naciskając na
uchwyt, unieść tylną część narzędzia, ale tylko na
tyle, na ile jest to niezbędnie konieczne. Zwrócić
uwagę, by przy ponownym opuszczaniu narzędzia
ogrodowego na podłoże, obie dłonie znajdowały
się na uchwycie.
f Włączyć narzędzie ogrodowe zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi,
zwracając przy tym uwagę, by stopy znajdowały się
w dostatecznej odległości od obracających się
elementów.
f Zachować bezpieczną odległość dłoni i stóp od
obracających się elementów maszyny.
f Podczas pracy należy zawsze stawać poza
zasięgiem materiału wyrzucanego przez narzędzie
ogrodowe.
f Nie podnosić i nie przenosić narzędzia
ogrodowego z pracującym silnikiem.
f Przewód sieciowy i przedłużacz należy trzymać w
bezpiecznej odległości od noża. Nóż może
uszkodzić przewód i narazić operatora na kontakt
z elementami przewodzącymi prąd. Zachować
ostrożność – istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:
– zawsze, gdy oddalamy się od narzędzia
ogrodowego,
– przed przystąpieniem do usuwania materiału
blokującego,
– przed kontrolą funkcjonowania, czyszczeniem,
a także przed przystąpieniem do wszelkich
prac obsługowych przy narzędziu ogrodowym,
– po zderzeniu z twardym przedmiotem.
Natychmiast sprawdzić, czy narzędzie
ogrodowe nie zostało uszkodzone, a w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia oddać je
do naprawy,
– gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w
nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego
przyczynę).
STOP
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 51 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Strona: 51
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
52 | Polski
Zasilanie
f Podczas wykonywania prac obsługowych w
pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić
rękawice ogrodowe.
f Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi
na tabliczce znamionowej urządzenia.
f Zaleca się podłączanie urządzenia wyłącznie do
gniazda zabezpieczonego w wyłącznik różnicowo-
prądowy z prądem wyzwalającym równym 30 mA.
f W razie konieczności wymiany przewodu w tym
urządzeniu, stosować wolno tylko przewody
sieciowe przewidziane do tego celu przez
producenta. Numer zamówieniowy i typ zob.
Instrukcja eksploatacji.
f Nigdy nie dotykać wtyczki zasilania mokrymi rękami.
f Nie wolno najeżdżać na przewód sieciowy lub na
przedłużacz, zginać go lub szarpać, gdyż mogłoby
to spowodować jego uszkodzenie. Chronić
przewód przed działaniem wysokiej temperatury,
olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
f Stosować przedłużacze o przekroju zgodnym z
instrukcją obsługi, zaopatrzone w zabezpieczenie
przez rozpryskami wody. Połączenie wtykowe
przewodu z przedłużaczem nie może leżeć w wodzie.
Konserwacja
f Podczas wykonywania prac obsługowych w
pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić
rękawice ogrodowe.
f Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia
ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy
regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki,
trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
f Regularnie sprawdzać stan kosza zbierającego
trawę, a także jego zużycie.
f Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o
własne bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub
uszkodzone części.
f Upewnić się, czy części zamienne zostały
wyprodukowane przez firmę Bosch.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Uwaga! Przed przystąpieniem do prac kon-
serwacyjnych lub do czyszczenia urządzenia,
urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z
gniazdka. Powyższe dotyczy również
przypadków, gdy przewód zasilający jest
przecięty, uszkodzony lub splątany.
f Po wyłączeniu narzędzia ogrodowego noże tnące
obracają się jeszcze przez parę sekund.
f Zachować ostrożność – nie dotykać obracającego
się noża.
Nabyte narzędzie ogrodowe jest zaopatrzone w
izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie
robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie
należących do UE 220 V, 240 V – w zależności od
modelu). Stosować wolno jedynie przedłużacze
posiadające atest. Szczegółowych informacji można
uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Stosować wolno jedynie przedłużacze H05VV-F,
H05RN-F lub IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57).
W przypadku, gdy do uruchomienia urządzenia
konieczne jest użycie kabla przedłużającego, należy
zastosować przedłużacze z następującymi przekrojami
(żyły) przewodu:
– 1,0 mm2
: maks. długość 40 m
– 1,5 mm2
: maks. długość 60 m
– 2,5 mm2
: maks. długość 100 m
Wskazówka: Jeśli stosowany jest przedłużacz, powi-
nien on być – zgodnie z przepisami bezpieczeństwa –
uziemiony i podłączony za pomocą wtyczki z
przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej.
W razie wątpliwości należy skonsultować wy-
kwalifikowanego elektryka albo zwrócić się do naj-
bliższego punktu serwisowego firmy Bosch.
f UWAGA: Przedłużacze niezgodne z przepisami
mogą stanowić zagrożenie. Przedłużacz, wtyczka
i łącznik wtykowy powinny mieć wodoszczelną
budowę i być przeznaczone do zastosowań na
zewnątrz pomieszczeń.
Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy zaleca się
stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o
prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA.
Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed
każdym użyciem.
Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego
może dokonać wyłącznie autoryzowany warsztat
serwisowy firmy Bosch.
Wskazówka dla produktów, nie sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii:
UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy narzędziu
ogrodowym połączony był z kablem przedłużającym
Złącza przewodu przedłużającego powinny być zabez-
pieczone przed bryzgami wody, a także być wykonane
z gumy lub posiadać osłonę gumową. Przedłużacz
musi być zaopatrzony w uchwyt kablowy odciążający
(zabezpieczeniem przed wyrwaniem).
Przewód przyłączeniowy należy regularnie
kontrolować pod kątem uszkodzeń; można go
użytkować wyłącznie w nienagannym stanie.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i
bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Narzędzie ogrodowe przeznaczone jest do koszenia
trawników w prywatnym zakresie.
Dane techniczne
Symbol Znaczenie
Kierunek ruchu
Należy nosić rękawice ochronne
Masa
Uruchomienie
Wyłączenie
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Osprzęt dodatkowy/części zamienne
Kosiarka Rotak 40 Rotak 43
Numer katalogowy 3 600 H81 C.. 3 600 H81 D..
Moc znamionowa W 1700 1800
Odstęp między nożami cm 40 43
Wysokość cięcia mm 20 –70 20 –70
Pojemność pojemnika na trawę l 50 50
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 13,4 13,5
Klasa ochrony /II /II
Numer seryjny zob tabliczkę znamionową na narzędziu ogrodowym
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w
przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy
handlowe poszczególnych modeli narzędzi ogrodowych mogą się różnić.
Podczas włączania urządzenia dochodzi do krótkotrwałych spadków napięcia. W przypadku niekorzystnych
warunków sieciowych może dojść co zakłóceń pracy innych urządzeń. W przypadku impedancji źródła zasilania
mniejszej niż 0,36 omów, nie należy się liczyć z żadnymi zakłóceniami.
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 52 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Strona: 52
Polski | 53
Bosch Power Tools F 016 L70 761 | (25.5.11)
Informacja na temat hałasu i wibracji
Deklaracja zgodności
Kategoria produktów: 32
Jednostka certyfikująca:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Dokumentacja techniczna:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.08.2010
Montaż i praca
Lokalizacja usterek
Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE
(wysokość 1,60 m, odstęp 1 m).
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi
standardowo:
Poziom ciśnienia akustycznego
Poziom natężenia dźwięku
Niepewność pomiaru K
Stosować środki ochrony słuchu!
dB(A)
dB(A)
dB
85
94
=2
85
94
=2
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków) oznaczone zgodnie
z EN 60335 wynoszą:
Poziom emisji drgań ah
Niepewność pomiaru K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... H81 C.. H81 D..
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale
„Dane techniczne“ odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60335 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 2004/108/WE,
2006/42/WE, 2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom natężenia dźwięku
Sposób oceny zgodności wg załącznika VI.
dB(A) 96 96
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Planowane działanie Rysunek
Zakres dostawy 1
Montaż uchwytu prowadzącego 2
Składanie pojemnika na trawę 3
Montaż/demontaż pojemnika na trawę 3
Ustawianie wysokości cięcia 4
Montaż przedłużacza 5
Włączanie 5
Wyłączanie 5
Wskazówki robocze 5 –6
Konserwacja noża 7
Wybór osprzętu 8
STOP
Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki
Brak rozruchu
silnika
Brak napięcia sieciowego Skontrolować i włączyć
Uszkodzone gniazdko sieciowe Podłączyć urządzenie do innego gniazdka
Przedłużacz jest uszkodzony Skontrolować przewód, w razie potrzeby
wymienić
Zadziałał bezpiecznik Wymienić bezpiecznik
Zbyt długa trawa Ustawić wyższą wysokość cięcia i przechylić
narzędzia ogrodowego, aby zredukować
obciążenie początkowe
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
silnika
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i
ustawić wyższą wysokość cięcia
Narzędzie
ogrodowe pracuje z
przerwami
Przedłużacz jest uszkodzony Skontrolować przewód, w razie potrzeby
wymienić
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego
okablowania narzędzia ogrodowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
silnika
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i
ustawić wyższą wysokość cięcia
Narzędzie
ogrodowe tnie
nierównomiernie
lub niedokładnie
i/lub
Silnik ciężko
pracuje
Za nisko ustawiona wysokość cięcia Ustawić wyższą wysokość cięcia
Tępy nóż Wymiana ostrza
Możliwość zablokowania maszyny
wyrzucanym materiałem
Skontrolować spód narzędzia ogrodowego i
w razie potrzeby oczyścić (zawsze stosować
rękawice ogrodowe)
Nóż został nieprawidłowo zamontowany Właściwie osadzić nóż
Po włączeniu
narzędzia
ogrodowego, nóż
nie obraca się
Nóż zablokowany trawą Wyłączyć narzędzie ogrodowe
Usunąć przyczynę blokady (zawsze stosować
rękawice ogrodowe)
Niedokręcona śruba/nakrętka noża Dokręcić śrubę/nakrętkę noża (17 Nm)
Silne wibracje/
dźwięki
Niedokręcona śruba/nakrętka noża Dokręcić śrubę/nakrętkę noża (17 Nm)
Uszkodzony nóż Wymiana ostrza
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 53 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM
Strona: 53
F 016 L70 761 | (25.5.11) Bosch Power Tools
54 | Polski
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie
dziesięciocyfrowego numeru katalogowego,
znajdującego się na tabliczce znamionowej narzędzia
ogrodowego.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Nie wolno wyrzucać narzędzi ogrodowych do
odpadów z gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytycznymi
Europejskiej Dyrektywy 2002/96/WE o
starych, zużytych narzędziach
elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym,
wyeliminowane niezdatne do użycia narzędzia
elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i
doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego
z zasadami ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
OBJ_BUCH-1328-002.book Page 54 Wednesday, May 25, 2011 10:07 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Rotak 40

Zadaj pytanie o Bosch Rotak 40

Masz pytanie dotyczące Bosch Rotak 40, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Rotak 40. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Rotak 40 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.