Instrukcja Bosch Readyy'y BBH2P163R

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Readyy'y BBH2P163R. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Readyy'y BBH2P163R
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Chiński, Chorwacki

Spis treści

Strona: 24
23
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trze-
cim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania
domowego lub użytkowania o charakterze podobnym
do domowego, nie jednak do użytkowania profesjo-
nalnego. Warunki zbliżone do domowych obejmują na
przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych
dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarst-
wach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie
może być także używane przez gości w pensjonatach,
małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem mor-
za.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-
kurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-
res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
! Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz wor-
ków na pył może spowodować uszkodzenie odkurz-
acza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzaczspełniaobowiązujące
wymogi techniczne oraz przepi-
sy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczo-
nymi zdolnościami fizycz-
nymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem
lubzostałypouczone,jakbezpi-
ecznie obsługiwać urządzenie
i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czysz-
czenia ani konserwacji.
„ Plastikowe torby i fo-
lie przechowywać poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-
liczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojem-
nika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wy-
lotu powietrza.
>
= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
Strona: 25
24
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surow-
ców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadaje
się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
„ Akumulatory/baterie
Wbudowane akumulatory mogą być wyjmowane w
celu utylizacji wyłącznie przez fachowy personel.
Otwieranie pokrywy obudowy może spowodować
uszkodzenie odkurzacza.
W celu wyjęcia akumulatora z odkurzacza naciskać
włącznik/wyłącznik tak długo, aż akumulator zosta-
nie całkowicie rozładowany. Wykręcić śruby z obu-
dowy i zdjąć pokrywę obudowy, aby wyjąć akumula-
tor.
Aby uniknąć zwarcia, odłączyć kolejno złącza aku-
mulatora i od razu zaizolować zaciski.
Nawet w przypadku pełnego rozładowania pozosta-
je w akumulatorze resztkowa pojemność, która
może się uwolnić w przypadku zwarcia.
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasí-
tást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék háztartások és háztartásokhoz hason-
ló, nem ipari felhasználók számára készült. Háztar-
tási jellegű használat alatt például a boltok, irodák,
mezőgazdasági és más kisipari üzemek személyzeti
helyiségeiben való használatot, vagy panziókban, ki-
sebb szállodákban és hasonló lakókörnyezetekben a
vendégek általi használatot értjük. Ezt a készüléket leg-
feljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való
használatra tervezték.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtés-
berendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Pótalkatrészek, tartozékok, porzsákok
Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és
eredeti kiegészítő tartozékainkat csakúgy, mint eredeti
porzsákjainkat porszívónk tulajdonságaihoz és követe-
lményeihez tervezték. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag
eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti
kiegészítő tartozékokat, valamint eredeti porzsákokat
használjon. Ily módon biztosíthatja porszívója hosszú
élettartamát és a tartósan magas minőségű tisztítást.
! Megjegyzés:
Nem megfelelő méretű vagy rosszabb minőségű
pótalkatrészek, tartozékok/kiegészítő tartozékok és
porzsákok használata károsíthatja a porszívót. Az
ezen termékek használatából fakadó károkra a ga-
rancia nem vonatkozik.
Biztonsági útmutató
Ez a porszívó megfelel a jelen-
leg ismert műszaki követelmé-
nyeknek és a vonatkozó biz-
tonsági előírásoknak.
Strona: 35
34
j„€¡˜žG* *zwk„6*5§qM·4*|„9&*K&*mf+f„8(*pKz0h¡qkG
 9|G
„
‡’„G*Ï1¢HmfI*§©tG*K&*2*|D&¶*“©‰¡-
„
ª›MfH‡’„7
 *zwk„6¶*œ©Gz+‹f’k0¶*¨/|M
œ©G2 ¦'Kf†<(* ¨/|M |1%*  ‚w„G Bosh j„€¡˜žG* Ÿ©›„€- jGf0 ªD
f¤ŒH *zwk„6¶*
ar
−
jqJ§kžG*K&*j¡1f„€G*K&*”*§tG*,2f0K&*jt„‚Gf+,4f„ƒG*2*§žG*
−
j›)f„€G*K&*jg:|G*2*§žG*
−
,|q’kžG*K&*fŒk„7¶*jŒM|„6m*5fG*K2*§žG*
−
jcDzkG*,~¤/&*KjcDzkG*zE*§H¢H¢©q-f¡G* fw„€G*K2fH|G*
jM~F|žG*
−
|M§„‚kG*mf¡©FfHKmfŒ+f†G*¢Hr-f¡G*4fg0&¶*4fg=
£fH&·*m*2f„74(*
mfž©›Œ-K,zžkŒžG*j©¡•kG*z<*§•G*–+f†-j„€¡˜žG*¦{J
j›„‚G*m*3£fH&¶*
„
|ž<¢H*$z+f’:&¶*œgE¢H5f¤qG* *zwk„6*¢˜žM
m*4z•G* «K3  8fw„7&¶* œgE ¢HK |nF&fD m*§¡„68
«z•k’H K&* ,2KztžG* j©›•ŒG* K&* j©„€tG* K&* jMz„€qG*
–g„6*3(*K&*Ÿ¤kgE*|HŸ-*3(*™G3KjD|ŒžG*K&*K,|gwG*
5f¤q›G ¢H%¶*  *zwk„6¶f+ –›ŒkM fž©D Ÿ¤¤©/§-
™G3¢<jq-f¡G*|:fwžGf+Ÿ¤k©<§-K
„
5f¤qGf+hŒ›G*f’:&ÏG5§qM¶
„
jIf©„‚G*fž<&*K&*“©‰¡kGf+ f©•G*f’:&ÏG5§qM¶
jgE*|H£K2 zwk„€žGf+j:§¡žG*
ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭˬΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭˬέΎϳϐϟ΍ϊρϗ

ΔλΎΧϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
ι΋ΎλΧϊϣˬΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϝΛϣˬΔϘϓ΍ϭΗϣΔϳϠλϷ΍
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧϙϟΫϟΎϧΑΔλΎΧϟ΍αϧΎϛϣϟ΍ΕΎΑϠρΗϣϭ
ϰϠϋ

ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
΃ϭΔϳϠλϷ΍ΔλΎΧϟ΍
ϩΫϬΑϭΎϧΑΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ
ΔϘϳέρϟ΍

ϑϳυϧΗϟ΍˯΍ΩϷέ΍έϣΗγΎΑΔϳϟΎϋΓΩϭΟϭ˱ϼϳϭρ΍˱έϣϋϥϣοΗ
ϙΗγϧϛϣΑ


mfžª›Œk›G–+f†žG* *zwk„6·*
ΔυϭΣϠϣ


ΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍
ϱΩ΅ϳΩϗΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏ
ϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·
ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭˬϙΗγϧϛ
ΕόϗϭΎϬϧ΃ΎϣϟΎρˬΎϧΑιΎΧϟ΍

ΕΎΟΗϧϣϟ΍ϩΫϫϝΛϣϡ΍ΩΧΗγ΍ΏΑγΑ
Strona: 63
62
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza BBH firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza BBH. Dlatego może się
zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje
nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Rozłożyć strony z rysunkami!
Opis urządzenia
1 Szczotka do podłóg z elektroszczotką
2 Przycisk odblokowujący wałek szczotki
3 Pojemnik na kurz
4 Filtr zabezpieczający silnik
5 Filtr piankowy
6 Silnik
7 Przycisk odblokowujący szczotkę do podłóg
8 Ssawka do szczelin
9 Uchwyt odkurzacza ręcznego
10 Przełącznik suwakowy odkurzacza ręcznego
11 Przycisk odblokowujący ręczny odkurzacz akumula-
torowy
12 Uchwyt ręcznego odkurzacza akumulatorowego
13 Przełącznik suwakowy ręcznego odkurzacza akumu-
latorowego
14 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
15 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
16 Ładowarka
17 Walec szczotki
18 Prowadnica wałka szczotki
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡ Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i dokręcić.
Rysunek 2
‡ Odkurzacz ręczny włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
‡ Aby zdjąć szczotkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
Ładowanie
! Uwaga:
Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulatory
należy ładować przez co najmniej 7 godzin.
Do ładowania używać wyłącznie ładowarki
wchodzącej w zakres dostawy. Ładowarkę
podłączać i stosować wyłącznie zgodnie z infor-
macjami zawartymi na tabliczce znamionowej. Nie
ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani
powyżej 40°C.
Rysunek 3
‡ W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-
nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 6
‡ Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
‡ Wtyczkę ładowarki włożyć do gniazda elektryczne-
go.
‡ Świeci się wskaźnik trybu ładowania.
‡ Wskaźnik świeci się dopóki odkurzacz połączony
jest przez ładowarkę z siecią elektryczną.
‡ Nie gaśnie również wtedy, gdy baterie odkurzacza są
całkowicie naładowane.
‡ Nagrzewanie się ładowarki oraz odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-
tywnego wpływu na ich działanie.
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
Odkurzanie
Rysunek 4
‡ Przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku wska-
zywanym przez strzałkę.
Regulacja siły ssania
Rysunek 5
Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
‡ Pozycja 1 1
Odkurzanie bez włączonej elektroszczotki.
Do prostych czynności czyszczących na gładkich
podłogach, wyjątkowo cicha praca.
Maksymalny czas użytkowania urządzenia.
‡ Pozycja 2 2
Odkurzanie z maksymalną mocą i włączoną
elektroszczotką.
Do szczególnie wymagających czynności
czyszczących. Krótszy czas użytkowania urządzenia.
Strona: 64
63
Rysunek 6
‡ W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-
czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić
do przodu w kierunku szczotki.
! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz
stoi w miejscu, obracający się walec szczotki może
uszkodzić pokrycie podłogi.
Zastosowanie ręcznego odkurzacza
akumulatorowego
Rysunek 7
‡ Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować ręczny odkurzacz akumulatorowy i
zdjąć z odkurzacza ręcznego.
Ssawka do szczelin
Do odkurzania szczelin, rogów itp.
Rysunek 8
‡ Ssawkę do szczelin należy włożyć w otwór ssący
odkurzacza akumulatorowego, jak przedstawiono na
rysunku.
Ładowanie ręcznego odkurzacza akumulatorowego
Rysunek 9
‡ W celu naładowania umieścić ręczny odkurzacz aku-
mulatorowy w odkurzaczu ręcznym i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Po pracy
Rysunek 10
‡ Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania zadowalającego rezultatu odkurza-
nia, należy opróżnić pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia.
Rysunek 11
‡ Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurza-
cza ręcznego. Rysunek 7
‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 12
‡ Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć za
pomocą uchwytu z pojemnika na pył.
‡ Opróżnić pojemnik na pył.
Czyszczenie filtrów
Rysunek 13
‡ Odblokować pojemnik na pył. Filtr zabezpieczający
silnik i filtr piankowy wyjąć z pojemnika na pył.
(Rysunek 11 + Rysunek 12 )
‡ Oczyścić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr piankowy
przez wytrzepanie.
‡ W przypadku silnego zabrudzenia filtry oraz pojemnik
na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
przed ponownym zamontowaniem pozostawić filtry
do całkowitego wyschnięcia.
Rysunek 14
a) Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy włożyć do
pojemnika na pył.
b) Pojemnik na pył nasadzić na silnik i zatrzasnąć.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe fil-
try.
Czyszczenie szczotki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć ładowarkę.
Rysunek 15
‡ Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować
wałek szczotki i wyjąć na bok ze szczotki do podłóg.
‡ Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami wzdłuż
przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
‡ Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
szczotkę do podłóg i zablokować za pomocą przycis-
ku odblokowującego.
! Uwaga: Szczotka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
! Uwaga:
W zależności od właściwości podłogi (np. szorst-
kie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg
ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regular-
nych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki.
Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami
spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi,
jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Konserwacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
lub ręcznego odkurzacza akumulatorowego należy go
wyłączyć i odłączyć ładowarkę. Używać dostępnych
na rynku środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.
! Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Strona: 81
80
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
fa
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
 ' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
 #' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $!  !.
pt
el
tr
pl
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
hu
cs
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
hu
zh
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Readyy'y BBH2P163R

Zadaj pytanie o Bosch Readyy'y BBH2P163R

Masz pytanie dotyczące Bosch Readyy'y BBH2P163R, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Readyy'y BBH2P163R. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Readyy'y BBH2P163R tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.