Instrukcja Bosch Readyy'y BBH22041

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Readyy'y BBH22041. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Readyy'y BBH22041
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Bułgarski

Spis treści

Strona: 15
pl
Instrukcję użytkowania należy zachować.
Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim
należy również przekazać instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania
domowego lub użytkowania o charakterze podobnym
do domowego, nie jednak do użytkowania profesjo-
nalnego. Warunki zbliżone do domowych obejmują na
przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych
dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarst-
wach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie
może być także używane przez gości w pensjonatach,
małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem mor-
za. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi
Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:
„ oryginalnymi wkładami filtra
„ oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym
wyposażeniem
Odkurzacz nie nadaje się do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt
„ odkurzania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących
lub żarzących się oraz przedmiotów o ostrych
krawędziach,
− substancji wilgotnych lub płynnych
− substancji i gazów łatwopalnych i wybuchowych
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
„ Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz
przepisy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ogra-
niczonymi zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli
pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
„ Czyszczenie i czynności konserwacyjne
nie mogą być wykonywane przez dzieci
bez nadzoru dorosłych.
„ Opakowania foliowe należy przecho-
wywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci lub wyrzucić.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Odpowiednie użytkowanie
„ Ładowarkę należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z tabliczką znamionową.
„ Nigdy nie odkurzać bez wkładu filtra.
>
= Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!
„ W celu odłączenia ładowarki od sieci zasilającej nie
wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
„ Urządzenia nie ładować w temperaturach poniżej 0°C
lub powyżej 40°C.
„ Nie podłączać ani nie otwierać uszkodzonej ładowarki,
lecz wymienić na nową.
„ Nie wolno uruchamiać uszkodzonego odkurzacza aku-
mulatorowego.
„ W celu uniknięcia zagrożeń naprawy i wymiana części
zamiennych, jeśli nie są opisane w rozdziale »Czysz-
czenie« niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ Odkurzacz i ładowarkę należy chronić przed
wpływami warunków atmosferycznych, wilgocią i
źródłami ciepła.
„ Wysłużone urządzenia należy bezzwłocznie
doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie
przekazać je do utylizacji zgodnej z przepisami.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Informację na temat aktualnie obowiązujących spo-
sobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym
sklepie lub w Urzędzie Gminy.
Uwaga: urządzenie wyposażone jest w baterie do
ładowania NiMH (akumulatorki). Przed utylizacją
urządzenia należy wyjąć rozładowane baterie (pat-
rz rys. 15) i usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
15
Strona: 61
61
Opis urządzenia pl
1 Ssawka do podłóg z elektroszczotką
2 Przycisk zwalniający wałek szczotki
3 Pojemnik na kurz
4 Filtr zabezpieczający silnik
5 Filtr piankowy
6 Moduł ssący
7 Przycisk zwalniający ssawkę do podłóg
8 Ssawka do szczelin
9 Uchwyt odkurzacza ręcznego
10 Przełącznik suwakowy odkurzacza ręcznego
11 Przycisk odblokowujący odkurzacz akumulatorowy
12 Wskaźnik trybu ładowania
13 Uchwyt odkurzacza akumulatorowego
14 Przełącznik suwakowy odkurzacza
akumulatorowego
15 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
16 Przewód ładowarki
17 Walec szczotki
18 Prowadnica wałka szczotki
1
16
17
9
10
11
13
12
14
15
4
5
6
3
7
8
18
2
Strona: 62
62
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
Przed pierwszym użyciem
rys.
Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i dokręcić
rys.
Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i
zatrzasnąć.
Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
Ładowanie
!Uwaga: Przed pierwszym użyciem odkurzacza
akumulatory należy ładować przez co najmniej 16
godzin.
ądzenie może być ładowane i użytkowane wyłącz
nie z akumulatorami, których napięcie znamionowe
ma taką samą wartość jak napięcie znamionowe
urządzenia.
W związku z tym należy zapoznać się z danymi na
temat napięcia znamionowego (w woltach), które
są podane na akumulatorach oraz na urządzeniu.
rys.
W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można
bezpiecznie ustawić w dowolnym miejscu.
(patrz rys. 6)
Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.
Podczas ładowania wskaźnik naładowania świeci się
na czerwono.
Jeżeli urządzenie jest gotowe do pracy, wskaźnik
naładowania świeci sie na niebiesko. Czas potrzebny
do pełnego naładowania urządzenia wynosi od 12 do
16 godzin.
Nagrzewanie się przewodu ładowarki oraz
odkurzacza ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie
ma negatywnego wpływu na ich działanie.
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
Odkurzanie
rys.
Nacisnąć przełącznik suwakowy w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
1
2
3
4
Regulacja siły ssania
rys.
Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
Pozycja 1 = ustawienie średniej mocy w celu
wykonania prostych czynności czyszczących
=> Dłuższy czas użytkowania urządzenia.
Pozycja 2 = ustawienie wysokiej mocy w celu
wykonania cięższych czynności czyszczących
=> Większa moc urządzenia przy krótszym czasie
użytkowania.
rys.
W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w dowolnym
miejscu. W tym celu odkurzacz należy lekko
przechylić do przodu w kierunku ssawki.
!Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi
w miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić
pokrycie podłogi.
Zastosowanie ręcznego odkurzacza
akumulatorowego
rys.
Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować ręczny odkurzacz akumulatorowy i zdjąć
z odkurzacza ręcznego.
Ssawka do szczelin
Do odkurzania szczelin, rogów itp.
rys.
Ssawkę do szczelin należy, jak widać na rysunku,
włożyć w otwór ssący ręcznego odkurzacza
akumulatorowego.
Ładowanie ręcznego odkurzacza
akumulatorowego
rys.
W celu naładowania umieścić ręczny odkurzacz
akumulatorowy w odkurzaczu ręcznym i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Po pracy
rys.
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
6
7
8
9
5
10
pl
Strona: 63
63
Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania zadowalającego rezultatu
odkurzania, należy opróżniać pojemnik na pył po
każdym użyciu urządzenia.
rys.
Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza
ręcznego (patrz rys. 7)
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
rys.
Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć za
pomocą uchwytu z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Czyszczenie filtrów
rys.
Odblokować pojemnik na pył. Filtr zabezpieczający
silnik i filtr piankowy wyjąć z pojemnika na pył
(patrz rys. 11 i 12)
Oczyścić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr
piankowy przez wytrzepanie.
W przypadku silnego zabrudzenia filtry oraz pojemnik
na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
filtry pozostawić przed ponownym zamontowaniem
do całkowitego wyschnięcia.
rys.
a)Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy włożyć do
pojemnika na pył.
b)Pojemnik na pył nasadzić na moduł silnika i
zatrzasnąć.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe
filtry.
Czyszczenie ssawki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć przewód ładowarki.
rys.
Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować
wałek szczotki i wyjąć na bok ze ssawki do podłóg.
Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami wzdłuż
przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
ssawkę do podłóg i zablokować za pomocą przycisku
odblokowującego.
!Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
12
11
13
14
15
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Wymiana akumulatorów
Akumulatory można wyjąć z urządzenia przy użyciu
uchwytu i wymienić.
rys.
Odblokować akumulatory w kierunku wskazywanym
przez strzałkę i wyjąć z urządzenia.
Włożyć nowe akumulatory i zablokować.
Nowe lub zapasowe akumulatory można zamówić w
serwisie, podając typ urządzenia.
!Uwaga, urządzenie może być ładowane i
użytkowane wyłącznie z akumulatorami, których
napięcie znamionowe ma taką samą wartość jak
napięcie znamionowe urządzenia.
W związku z tym należy zapoznać się z danymi na
temat napięcia znamionowego (w woltach), które
są podane na akumulatorach oraz na urządzeniu.
Konserwacja
Odkurzacz akumulatorowy lub ręczny można czyścić
jedynie wówczas, gdy jest on wyłączony i nie jest
podłączony do ładowarki. Używać dostępnych na rynku
środków do czyszczenia tworzyw sztucznych
!Nie stosować środków do szorowania, środków do
czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. Odkurzacza nigdy nie zanurzać w
wodzie.
Utylizacja akumulatorów
Przed utylizacją urządzenia wyjąć akumulatory i usunąć
je zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
(patrz rys. 16)
16
pl

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Readyy'y BBH22041

Zadaj pytanie o Bosch Readyy'y BBH22041

Masz pytanie dotyczące Bosch Readyy'y BBH22041, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Readyy'y BBH22041. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Readyy'y BBH22041 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.