Instrukcja Bosch PST 700 E

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch PST 700 E. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Piła
  • Model/nazwa: PST 700 E
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuski, Francuski, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Polski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 2
Polski | 3
Bosch Power Tools 1 609 92A 084 | (5.6.13)
Polski
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
siędoelektronarzędzizasilanychenergiąelektrycznązsieci(z
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziemwytwarzająsięiskry,któremogąspowodować
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści.Nigdynienależynosićelektronarzędzia,trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
ciewłaściwegoprzedłużacza(dostosowanegodopracyna
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.Wtensposóbmożliwabędzielepszakontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.Luźne
ubranie,biżuterialubdługiewłosymogązostaćwciągnięte
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-1113-005.book Page 3 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strona: 3
4 | Polski
1 609 92A 084 | (5.6.13) Bosch Power Tools
 Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącz-
nik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne
i musi zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działająbezzarzutuiniesązablokowane,czyczęścinie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędziamożedoprowadzićdoniebezpiecznychsytuacji.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy z wyrzynarkami
 Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie ro-
bocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektrycz-
ne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie
należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści.
Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować
przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzę-
dzia, co mogłoby spowodować porażenie prądem elek-
trycznym.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa
i pracy
 Ręce należy trzymać z daleka od zakresu cięcia. Nie
wsuwać ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie z
brzeszczotem istnieje niebezpieczeństwo zranienia się.
 Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w
obrabianym przedmiocie.
 Należy uważać, by stopka podczas cięcia była bez-
piecznie nałożona. Zablokowany brzeszczot może się zła-
mać lub doprowadzić do odrzutu.
 Po zakończeniu pracy należy elektronarzędzie wyłą-
czyć. Brzeszczot można wyprowadzić z obrabianego
materiałuwtedy,gdyznajdujesięonwbezruchu.Wten
sposób uniknie się odrzutu i można odłożyć bezpiecznie
elektronarzędzie.
 Stosować należy wyłącznie nieuszkodzone brzeszczo-
ty, znajdujące się w nienagannym stanie technicznym.
Wygięte lub nieostre brzeszczoty mogą się złamać, mieć
negatywny wpływ na linię cięcia, a także spowodować od-
rzut.
 Nie należy hamować brzeszczotu po wyłączeniu bocz-
nym naciskiem. Brzeszczot może zostać uszkodzony, zła-
mać się lub spowodować reakcję zwrotną.
 Należyużywaćodpowiednichprzyrządówposzukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu.Wniknięciedoprzewoduwodociągowegopowo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie
elektryczne.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
 Abyzaoszczędzićenergięelektryczną,elektronarzędzie
należy włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Należy oczyścić chwyt brzeszczotu przed jego zamoco-
waniem.Zabrudzonychwytniedajesiębezpieczniezamo-
cować.
 Należy skontrolować, czy brzeszczot jest dobrze osa-
dzony. Luźny brzeszczot może wypaść i zranić obsługują-
cego.
 Brzeszczot nie powinien być dłuższy niż wymaga tego
zaplanowane cięcie. Do cięć o bardzo małych promie-
niach krzywizn należy stosować wąski brzeszczot.
 Jeżeli przy próbie wyjęcia brzeszczot jest zakleszczo-
ny, należy lekko docisnąć uchwyt do brzeszczotów do
przodu (maks o 2 mm).
 Pyłyniektórychmateriałów,naprzykładpowłokmalar-
skichzzawartościąołowiu,niektórychgatunkówdrew-
na, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać
OBJ_BUCH-1113-005.book Page 4 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strona: 4
Polski | 5
Bosch Power Tools 1 609 92A 084 | (5.6.13)
reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych
i/lub prowadzić do zachorowań na raka. Materiały, za-
wierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należystosowaćsiędoaktualnieobowiązującychwdanym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
łaprądumusizgadzaćsięzdanyminatabliczceznamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać
również do sieci 220 V.
 Przymocowany do obudowy pałąk ochronny (zob.
rys. 13, str. 84) zapobiega niezamierzonemu dotknię-
ciu brzeszczotu podczas pracy. Nie należy go więc zdej-
mować.
 Przed przystąpieniem do przecinania drewna, płyt wió-
rowych, materiałów budowlanych itp., należy spraw-
dzić,czyniezawierająoneciałobcych,takichjakgwoź-
dzie, śruby i in., a następnie je usunąć.
 Cięć wgłębnych należy dokonywać tylko w miękkich
materiałach, takich jak drewno, płyty gipsowo-karto-
nowe itp. Do cięć wgłębnych stosować należy wyłącz-
nie krótkie brzeszczoty.
 Stopka ślizgowa zapobiega porysowaniu powierzchni.
Osłona przeciwodpryskowa, zapobiegającą wyszczer-
bianiu krawędzi podczas cięcia w drewnie. Nie wolno
stosować osłony przeciwodpryskowej do cięć ukoś-
nych.
 Ustawienia (nastawy) elektronarzędzia należy na bie-
żąco dopasowywać do danego rodzaju zastosowania.
Doniektórychzastosowań,np.doobróbkimetalilubdo
cięć po krzywiznach należy zredukować prędkość sko-
kową.
 W efekcie wykonywania cięć wzdłużnych po linii pro-
stej w grubym drewnie (>40 mm) możliwe jest utrzy-
manie nierównej linii cięcia. Do cięć precyzyjnych zale-
ca się w tym wypadku zastosowanie pilarki tarczowej
firmy Bosch.
 Obróbki małych lub cienkich przedmiotów należy za-
wszedokonywaćnastabilnympodłożuulubskorzystać
ze stanowiska stacjonarnego (Bosch PLS 300).
 W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie
możliwości stosować stacjonarny system odsysania
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory wenty-
lacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prą-
dowy (FI). Podczas obróbki metali może dojść do osadze-
nia się wewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mo-
gącego przewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny
wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
niaizrozumieniainstrukcjieksploatacji.Należyzapamiętaćte
symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektro-
narzędzia.
Symbol Znaczenie
PST700E/PST7000E:Wyrzynarka
z systemem elektronicznej regulacji
zakres zaznaczony na szaro:
Rękojeść (pokryta gumą)
Należy w całości przeczytać
wskazówki bezpieczeństwa i
wszystkie instrukcje
Przed przystąpieniem do jakichkol-
wiek czynności obsługowym przy
elektronarzędziu, należy wyjąć
wtyczkę sieciową z gniazda
Należy nosić rękawice ochronne
Informacja dodatkowa
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
Następna czynność
Zabronione czynności
Właściwy wynik
System odsysania pyłów
Funkcja nawiewu powietrza
Uruchomienie
Wyłączenie
Blokada włącznika/wyłącznika
OBJ_BUCH-1113-005.book Page 5 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strona: 5
6 | Polski
1 609 92A 084 | (5.6.13) Bosch Power Tools
Zakres dostawy
Wyrzynarka.
System „Cut Control“ do śledzenia zaznaczonej linii cięcia,
osłona przeciwodpryskowa, narzędzia robocze i pozostały
osprzętukazanynarysunkachlubopisanywinstrukcjiużytko-
wania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym ka-
talogu osprzętu.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania cięć i wykro-
jówwdrewnie,tworzywachsztucznych,metalu,płytachcera-
micznych i gumie na stałym podłożu. Przystosowane jest do
wykonywanie cięć prostych i ukosowych, pod kątem do 45°.
Należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące brzeszczotów.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 77 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Daneaktualnesądlanapięciaznamionowego[U]230 V.Przy
napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku mo-
deli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Deklaracja zgodności
Oświadczamyzpełnąodpowiedzialnością,żeprodukt,przed-
stawiony w „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom na-
stępujących norm i dokumentów normatywnych:
EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 02.05.2013
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 77 niniejszej instrukcji eksploatacji.
Wartości łączne hałasu i drgań (suma wektorowa z trzech kie-
runków) oznaczone zostały zgodnie z EN 60745.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony zo-
stał zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą
pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektrona-
rzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użytezostaniedoinnychzastosowańlubzinnyminarzędziami
roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwo-
wane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane
powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspo-
zycji na drgania podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Niska prędkość skokowa
Wysoka prędkość skokowa
Do cięcia metalu należy wzdłuż linii
cięcia nałożyć środek chłodzący lub
smarny
Numer katalogowy (10 cyfrowy)
P1 Moc znamionowa
n0 Częstotliwość skoku na biegu
jałowym
Maks. głębokość cięcia
Drewno
Aluminium
metal
Płyta wiórowa
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
/II Symbol klasy ochronnej II
(całkowita izolacja)
LpA Poziom ciśnienia akustycznego
LwA Poziom natężenia dźwięku
K Niepewność
ah Wartości łączne drgań
Symbol Znaczenie
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1113-005.book Page 6 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strona: 6
Česky | 7
Bosch Power Tools 1 609 92A 084 | (5.6.13)
Montaż i praca
Konserwacja i czyszczenie
 Abymócefektywniei bezpieczniepracować,należyza-
wsze utrzymywać elektronarzędzie, jego otwory wen-
tylacyjne jak również uchwyt narzędziowy w czystości.
Należy regularnieczyścić uchwyt brzeszczotu. W tym celu nale-
żybrzeszczotwyjąćzelektronarzędzia,aelektronarzędzieostu-
kać lekko, uderzając płytą podstawy o płaską powierzchnię.
Rolkę prowadzącą należy regularnie kontrolować. W przy-
padku, gdy jest ona zużyta, musi zostać wymieniona przez au-
toryzowany serwis firmy Bosch.
Rolkę prowadzącą należy od czasu do czasu nasmarować kro-
plą oleju (zob. rys. 14, str. 84).
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Obsługa klienta oraz doradztwo
dotyczące użytkowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
nia dotyczące napraw i konserwacjinabytegoproduktu,atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowegoelektronarzędziazgodniezdanyminatabliczcezna-
mionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony
środowiska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE o starych, zużytych narzę-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane niezdatne do użycia elektronarzędzia
należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasada-
mi ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Všeobecná varovná upozornění
pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Planowane działanie Rysunek Strona
Montaż brzeszczotu 1 78
Demontaż brzeszczotu 2 78
Dopasowanie położenia rolki
prowadzącej 3 78
Montaż osłony
przeciwodpryskowej 4 79
Montaż i zastosowanie systemu
kontroli linii cięcia „Cut Control“ 5 79
Podłączanie systemu odsysania 6 80
Ustawianie kąta uciosu 7 80 –81
Włączanie funkcji wydmuchu
wiórów 8 81
Włączanie/wyłączanie 9 82
Elektronarzędzie można przykła-
dać do obrabianego materiału
tylko w stanie włączonym 10 82
Cięcie wgłębne 11 83
Smarowanie podczas obróbki
metali 12 83
Wybór osprzętu – 85 –86
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1113-005.book Page 7 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch PST 700 E

Zadaj pytanie o Bosch PST 700 E

Masz pytanie dotyczące Bosch PST 700 E, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch PST 700 E. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch PST 700 E tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.