Instrukcja Bosch PSR 14,4 LI

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch PSR 14,4 LI. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Maszyna wiertnicza
  • Model/nazwa: PSR 14,4 LI
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, , Polski, Rosyjski, Czech, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 61
62 | Polski
1 609 92A 2AG | (26.2.16) Bosch Power Tools
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Nakliye
Aletiçindekilityumiyon(Li-Ion)akülertehlikelimaddetaşıma
yönetmeliğihükümlerinetabidir.Akülerbaşkabiryükümlülük
olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.
Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu
ileveyanakliyeşirketleriile)paketlemeveetiketlemeyeilişkin
özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.
Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.
Açık kontakları kapatın ve aküyüambalajiçinde hareket etme-
yecek biçimde paketleyin.
Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.
Tasfiye
Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj mal-
zemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gön-
derilmek zorundadır.
Elektriklielaletleriniveaküleri/bataryalarıevselçöpleriniçine
atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım
ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve
2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı ve-
ya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/ ba-
taryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu
tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yol-
lanmak zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użytewponiższymtekściepojęcie»elektronarzędzie«odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziemwytwarzająsięiskry,któremogąspowodować
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
abydzieciiinneosobypostronneznajdowałysię wbez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi zuziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści.Nigdynienależynosićelektronarzędzia,trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.Uszkodzonelub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-2808-001.book Page 62 Friday, February 26, 2016 9:05 AM
Strona: 62
Polski | 63
Bosch Power Tools 1 609 92A 2AG | (26.2.16)
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
ciewłaściwegoprzedłużacza(dostosowanegodopracyna
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniemwtyczki do gniazdka i/lubpodłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.W ten sposób możliwabędzielepszakontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.Luźne
ubranie,biżuterialubdługiewłosymogązostaćwciągnięte
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
 Nienależyużywaćelektronarzędzia,któregowłącznik/
wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego
nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi
zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działająbezzarzutuiniesązablokowane,czyczęścinie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędziamożedoprowadzićdoniebezpiecznychsytuacji.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi aku-
mulatorowych
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku użycia łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju
akumulatorów,wsposóbniezgodnyzprzeznaczeniem,ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.
 W elektronarzędziach można używać jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych
akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagro-
żenie pożarem.
 Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych
przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodo-
wać zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z
elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Je-
żeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
OBJ_BUCH-2808-001.book Page 63 Friday, February 26, 2016 9:05 AM
Strona: 63
64 | Polski
1 609 92A 2AG | (26.2.16) Bosch Power Tools
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki bezpieczeństwa dla wier-
tarek i wkrętarek
 Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie ro-
bocze lub śruba mogłyby natrafić na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącz-
niezaizolowanepowierzchnierękojeści.Kontaktzprze-
wodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie
napięcianaczęścimetaloweelektronarzędzia,comogłoby
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 Narzędzia używać z dodatkowymi rękojeściami dostar-
czonymi z narzędziem. Utrata kontroli może spowodo-
wać osobiste obrażenia operatora.
 Należyużywaćodpowiednichprzyrządówposzukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych, lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu. Przebicie przewodu wodociągowego powoduje
szkody rzeczowe.
 W razie zablokowania się narzędzia roboczego należy
natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy być
przygotowanym na wysokie momenty reakcji, które
powodują odrzut. Narzędzie robocze może się zabloko-
wać, gdy:
– elektronarzędzie jest przeciążone, lub
– gdy skrzywi się w obrabianym przedmiocie.
 Trzymać mocno elektronarzędzie. Podczas dokręcania i
luzowania śrub mogą wystąpić krótkotrwałe wysokie mo-
menty reakcji.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-
grożenie wybuchem.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości
skonsultowaćsięzlekarzem.Gazymogąuszkodzićdrogi
oddechowe.
 Akumulator należy używać tylko w połączeniu z wyro-
bem firmy Bosch, dla którego został on przewidziany.
Tylkowtensposóbmożnauniknąćprzeciążenia,którejest
niebezpieczne dla akumulatora.
 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa i
pracy
 Pyłyniektórychmateriałów,naprzykładpowłokmalar-
skichzzawartościąołowiu,niektórychgatunkówdrew-
na, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać
reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych
i/lub prowadzić do zachorowań na raka. Materiały, za-
wierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel.
– Należy zawsze dbaćodobrąwentylacjęstanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należystosowaćsiędoaktualnieobowiązującychwdanym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
 Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np.
pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy trans-
porcie i składowaniu należy przełącznik kierunków ob-
rotów nastawić na pozycję środkową. Przy niezamierzo-
nym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebez-
pieczeństwo zranienia.
 W momencie dostawy akumulator jest naładowany
częściowo.Abyzagwarantowaćwykorzystanienajwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym
użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowar-
ce.
 Należy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.
 Przed przyłożeniem elektronarzędzia do śruby należy
je wyłączyć. Obracające się narzędzia robocze mogą ze-
ślizgnąć się z łba śruby.
 Po naciśnięciu do połowy lub całkowicie włącznika/wy-
łącznika wskaźnik naładowania akumulatora ukazuje
przez kilka sekund stan naładowania. Wskaźnik ten
składa się z trzech zielonych diod LED.
Wskaźnik LED Pojemność
Światło ciągłe 3 x zielone > 66%
Światło ciągłe 2 x zielone 34–66%
Światło ciągłe 1 x zielone 10–33%
Wolne światło migające 1 x zielone < 10%
OBJ_BUCH-2808-001.book Page 64 Friday, February 26, 2016 9:05 AM
Strona: 64
Polski | 65
Bosch Power Tools 1 609 92A 2AG | (26.2.16)
 Miganie wszystkich trzech diod LED wskaźnika stanu
naładowania akumulatora w szybkim tempie oznacza,
że temperatura akumulatora znajduje się poza dopusz-
czalnymzakresemtemperaturyroboczej,leżącymmię-
dzy –30 a +65 °C i/lub że zareagował wyłącznik prze-
ciążeniowy.
 Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie
należy włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
niaizrozumieniainstrukcjieksploatacji.Należyzapamiętaćte
symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektro-
narzędzia.
Zakres dostawy
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa.
Akumulator, narzędzia robocze i pozostały osprzęt ukazany
na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wcho-
dzi w standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprzętu można znaleźć w naszym ka-
talogu osprzętu.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do wkręcania i wykręca-
niaśrub oraz dowierceniawdrewnie,metalu,wyrobachcera-
micznych i tworzywie sztucznym.
Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlania
bezpośredniej przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie na-
dajesięonodooświetlaniapomieszczeńwgospodarstwiedo-
mowym.
Symbol Znaczenie
PSR 14,4 LI, PSR 1400 LI, PSR 1440 LI:
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
zakres zaznaczony na szaro: Rękojeść
(pokryta gumą)
Numer katalogowy
Należy w całości przeczytać wskazówki
bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności obsługowym przy elektrona-
rzędziu, należy wyjąć akumulator
Należy nosić środki ochrony słuchu.
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
Bieg w prawo/w lewo
Wiercenie
Niska prędkość obrotowa
Wysoka prędkość obrotowa
Uruchomienie
Wyłączenie
U Napięcie znamionowe
n0 Prędkość obrotowa bez obciążenia
M maks moment obrotowy według
ISO 5393
Metal
Drewno
Ø Średnica otworu maks.
Ø maks. średnica śrub/wkrętów
Zakres mocowania uchwytu
wiertarskiego
CiężarodpowiedniodoEPTA-Procedure
01:2014
LpA Poziom ciśnienia akustycznego
K Niepewność
ah Wartości łączne drgań
T1 Dopuszczalna temperatura otoczenia
podczas ładowania
T2 Dopuszczalna temperatura otoczenia
podczas eksploatacji*
i podczas
przechowywania
(* ograniczona wydajność przy
temperaturze <0 °C)
Zalecane akumulatory
Zalecane ładowarki
Symbol Znaczenie
OBJ_BUCH-2808-001.book Page 65 Friday, February 26, 2016 9:05 AM
Strona: 65
66 | Polski
1 609 92A 2AG | (26.2.16) Bosch Power Tools
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 143 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 143 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2 wynoszą.
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Montaż i praca
Konserwacja i czyszczenie
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w
czystości.
Po każdym użyciu elektronarzędzianależy oczyścićnarzędzie
robocze, uchwyt narzędziowy, otwory wentylacyjne elektro-
narzędzia, jak również otwory wentylacyjne akumulatora.
Obsługa klienta oraz doradztwo doty-
czące użytkowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
niadotyczące napraw ikonserwacjinabytego produktu, atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Planowane działanie Rysunek Strona
Wyjmowanie akumulatora 1 144
Włożenie akumulatora 2 144–145
Montowanie narzędzia roboczego 3 145
Ustawianie kierunku obrotów 4 145–146
Wybór momentu obrotowego 5 146
Wybór pozycji wiercenia 6 146
Włączanie/wyłączanie 7 147
Kontrola stanu naładowania akumulatora 8 147
Wybór osprzętu – 148
OBJ_BUCH-2808-001.book Page 66 Friday, February 26, 2016 9:05 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch PSR 14,4 LI

Zadaj pytanie o Bosch PSR 14,4 LI

Masz pytanie dotyczące Bosch PSR 14,4 LI, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch PSR 14,4 LI. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch PSR 14,4 LI tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.