Instrukcja Bosch PHD5999

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch PHD5999. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Suszarka do włosów
  • Model/nazwa: PHD5999
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Arabski

Spis treści

Strona: 60
 59
 pl
Zasady bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przestrzegać
jej i zachować ją! Przekazując urządzenie innej osobie należy
dołączyć niniejszą instrukcję.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
W Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru!
Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze 
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. 
Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej 
i stosować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. 
Dzieci poniżej 8 lat nie mogą obsługiwać urządzenia. Dzieciom 
powyżej 8 lat oraz osobom o zredukowanych zdolnościach 
fi
 zycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym 
odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać 
urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych 
osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi 
urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające. Dzieciom nie 
wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno 
przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji. 
Użytkować tylko wtedy, gdy przewód zasilania oraz urządzenie 
są sprawne. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki należy 
odłączyć urządzenie od sieci.
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, 
takie jak np. wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może 
przeprowadzać wyłącznie nasz serwis.
Kabla sieciowego nie wolno
■ dotykać gorącymi elementami,
■ prowadzić po ostrych krawędziach,
■ stosować jako uchwytu do przenoszenia urządzenia,
■ nawinąć dokładnie i mocno.
Strona: 61
60
pl
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie 
od sieci. Odłączając wtyczkę od gniazda sieciowego nie ciągnąć 
za kabel. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować 
urządzeń do czyszczenia parą.
Nie stosować na mokrych ani sztucznych włosach.
K
OSTRZEŻENIE: urządzenia tego nie używać w pobliżu
wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników
zawierających wodę.
W Zagrożenie życia!
Trzymać urządzenie z dala od wody. Niebezpieczeństwo istnieje 
również przy wyłączonym urządzeniu, dlatego po każdym użyciu 
oraz podczas każdej przerwy w użyciu należy odłączyć urządzenie 
od sieci. Dodatkową ochronę stanowi montaż ochronnego 
wyłącznika prądowego do 30 mA w domowej instalacji elektrycznej. 
W tym celu należy zasięgnąć porady elektryka.
W Ryzyko uduszenia!
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem.
W Niebezpieczeństwo poparzenia!
Dysza do stylizacji i dyfuzor mogą się nagrzewać. Przed ich 
zdjęciem należy zaczekać, aż ostygną.
Strona: 62
 61
 pl
Gratulujemy zakupu urządzenia firmy
Bosch. To wysokiej ­
jakości ­
urządzenie
zapewni Państwu ­
zadowolenie z jego
użytkowania.
Niniejsza instrukcja użytkowania opisuje
suszarkę do włosów z nasadkami.
Elementy obsługi i
akcesoria
1	 Przełącznik regulacji temperatury k
2	 Przełącznik regulacji  
mocy nadmuchu l
3	 Przycisk chłodzenia 3
4	 Zdejmowana kratka wlotu powietrza
5	 Dysza do stylizacji
6	 Uszko do zawieszenia
7	 Dyfuzor
Korzystanie z suszarki
Ważne:
■
■ Nie wolno zakrywać otworu dmuchawy
ani otworu wlotu powietrza.
■
■ Należy zwracać uwagę, aby otwór wlotu
powietrza nie był zanieczyszczony kłacz-
kami ani włosami.
■
■ W przypadku przegrzania suszarki, np.
wskutek zakrycia otworu wlotu powietrza,
urządzenie wyłączy się samoczynnie. Po
upływie kilku minut włączy się ponownie.
Przełącznik regulacji temperatury k : 
1 niska  À  3 wysoka
Przełącznik regulacji mocy nadmuchu l : 
0 wyłączony  1 delikatny  2 silny
Przy ustawieniu À wrażliwa struktura
keratyny włosa jest chroniona przed prze-
grzaniem i wysuszeniem.
Trzymać otwór dmuchawy w odległości ok.
10 cm od głowy.
Jonizacja
Suszarka do włosów jest wyposażona w
system ciągłej jonizacji. Jony to elektrycznie
naładowane cząstki, które są wytwarzane w
suszarce przez generator jonów.
Dzięki nim włosy są bardziej miękkie i
łatwiejsze w rozczesywaniu. Jonizacja
pomaga zmniejszyć naładowanie włosów
ładunkami statycznymi, tzw. „naelektryzo-
wanie” włosów (= efekt antystatyczny).
Funkcji jonizacji nie da się wyłączyć.
Przycisk chłodzenia 3
Funkcja chłodzenia idealnie nadaje się do
utrwalania fryzury po wysuszeniu. Chłodny
strumień powietrza utrwala poszczególne
elementy fryzury.
Funkcję tę można włączyć w dowolnym
momencie. Gdy przycisk 3 jest wciśnięty,
pozostaje ona aktywna.
Dysza do stylizacji
Dysza do stylizacji jest przeznaczona do
suszenia i kształtowania określonych ele-
mentów fryzury.
Dyszę do stylizacji przymocować do
urządzenia. Powinien być słyszalny odgłos
zatrzaśnięcia dyszy. Dyszę można dowolnie
obracać.
Strona: 63
62
pl
Zastosowanie
■
■ Ustawić moc nadmuchu i temperaturę na
wyższy poziom.
■
■ Strumień powietrza skierować na żądaną
partię włosów.
■
■ W celu utrwalenia fryzury włączyć funkcję
chłodzenia i powtórzyć proces.
Ważne: dysza nie może bezpośrednio
dotykać włosów.
Dyfuzor
Dyfuzor doskonale nadaje się do włosów
prostych lub zniszczonych. Nadaje większą
objętość włosom cienkim, długim lub śred-
niej długości.
Ustawić dyfuzor wypustkami do góry,
przechylić głowę na bok, przyłożyć dyfuzor
do pasma włosów od dołu i przesuwać ku
górze. Podczas suszenia pasma włosów
powinny swobodnie leżeć pomiędzy koń-
cówkami dyfuzora.
Zastosowanie
■
■ Ustawić moc nadmuchu i temperaturę na
niski poziom.
■
■ Aby utrzymać objętość i naturalny skręt
włosów, nacisnąć przycisk chłodzenia 3.
■
■ Procedurę należy powtórzyć dla każdego
pasma włosów.
Uwaga! Dysza do stylizacji i dyfuzor mogą
się nagrzewać. Przed ich zdjęciem należy
zaczekać, aż ostygną.
Czyszczenie i konserwacja
W
W Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Przed wyczyszczeniem zaczekać, aż urzą-
dzenie wystygnie i odłączyć wtyczkę kabla
od gniazda elektrycznego.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie stosować urządzeń do czyszczenia
parą.
■
■ Urządzenie można czyścić wyłącznie z
zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki,
a następnie należy je wysuszyć. Nie
należy stosować silnych ani szorujących
środków czyszczących.
■
■ Odblokować uchwyt mocujący kratkę
wlotu powietrza i ją zdjąć. Opłukać i
wysuszyć kratkę lub wyczyścić miękkim
pędzlem. Po wyczyszczeniu ponownie
nałożyć kratkę i zablokować uchwyt.
■
■ Zdjąć i wyczyścić akcesoria. Używać
ponownie dopiero po całkowitym wysus­
zeniu.
Przechowywanie
Przed schowaniem zaczekać, aż urządze-
nie wystygnie i odłączyć wtyczkę kabla od
gniazda elektrycznego.
Dane techniczne
Złącze elektryczne  
(napięcie – częstotliwość)
220-240 V~
50 / 60 Hz
Moc 2300 W
Strona: 64
 63
 pl
Ekologiczna utylizacja
J
To urządzenie jest oznaczone zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE 
oraz polską Ustawą z dnia 11  
wrzesnia 
2015 r. „O zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 
dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady. 
Takie oznakowanie informuje, że 
sprzęt ten, po okresie jego użytko-
wania nie może być umieszczany 
łącznie z innymi odpadami pocho-
dzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do 
oddania go prowadzącym zbieranie 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Prowadzący zbie-
ranie, w tym lokalne punkty zbiórki, 
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą 
odpowiedni system umożliwiający 
oddanie tego sprzętu. Właściwe 
postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przy-
czynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających 
z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz niewłaściwego składowania 
i przetwarzania takiego sprzętu.
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki 
gwarancji wydane przez nasze przed-
stawicielstwo handlowe w kraju zakupu. 
Dokładne informacje otrzymacie Państwo 
w każdej chwili w punkcie handlowym, 
w którym dokonano zakupu urządzenia. 
W celu skorzystania z usług gwarancyinych 
konieczne jest przedłożenie dowodu 
kupna urządzenia. Warunki gwarancji 
regulowane są odpowiednimi przepisami 
Kodeksu  
cywilnego oraz Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 
roku „W sprawie szczególnych warunków 
zawierania i wykonywania umów rzeczy 
ruchomych z udziałem konsumentów”. 
Zmiany zastrzeżone.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch PHD5999

Zadaj pytanie o Bosch PHD5999

Masz pytanie dotyczące Bosch PHD5999, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch PHD5999. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch PHD5999 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.