Instrukcja Bosch PBD 40

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch PBD 40. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Maszyna wiertnicza
  • Model/nazwa: PBD 40
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuski, Francuski, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Rosyjski, Ukraiński

Spis treści

Strona: 109
110 | Polski
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Aby zabezpieczyć się przed porażeniem
elektrycznym, niebezpieczeństwem
skaleczenia się i groźbą pożaru podczas użytkowania
elektronarzędzia należy stosować następujące podstawowe
środki bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia
należy przeczytać wszystkie wskazówki; wskazówki
bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.
Używane we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie
„elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi, zasilanych
z sieci (z przewodem sieciowym) oraz do elektronarzędzi,
zasilanych akumulatorami (bez przewodu sieciowego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
f Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub
nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
f Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy
elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą
spowodować zapłon.
f Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
abydzieciiinneosobypostronneznajdowałysię wbez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
f Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
f Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
f Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia,
trzymając je za przewód, ani używać przewodu do
zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtycz-
ki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy
chronićprzedwysokimitemperaturami,należygotrzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych
części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
f W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym
niebem, należy używać przewodu przedłużającego,
dostosowanegorównieżdozastosowańzewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do
pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-
wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
f Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych
urazów ciała.
f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko
obrażeń ciała.
f Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podłączeniem do akumulatora, a także przed podnie-
sieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy
upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia
elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego
narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
f Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć
narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz,
znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.
f Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.
Należydbaćostabilnąpozycjęprzy pracy izachowanie
równowagi.W tensposóbmożliwabędzielepszakontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i
rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych
części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać wciągnięte przez ruchome części.
f Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń
odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić
się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć
zagrożenie pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
f Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać
należy elektronarzędzia, które są do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie
wydajności lepiej i bezpieczniej.
UWAGA
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 110 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 110
Polski | 111
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
f Nie należy używać elektronarzędzia, którego
włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie,
którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpie-
czne i musi zostać naprawione.
f Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
f Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy
udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub
nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez
niedoświadczone osoby elektronarzędzia są
niebezpieczne.
f Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działająbezzarzutuiniesązablokowane,czyczęścinie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który
miałby wpływ na prawidłowe działanie
elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed
użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narzędzia łatwiej się też prowadzi.
f Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie
elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych
sytuacji.
Serwis
f Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że
bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z
wiertarkami kolumnowymi
f W zakres dostawy elektronarzędzia wchodzi tabliczka
ostrzegawcza z napisem w języku niemieckim (na
schemacie urządzenia znajdującym się na stronie
graficznej oznaczona jest ona numerem 10.
f Zaleca się jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia
do eksploatacji zakleić niemiecki tekst tabliczki
wchodzącą w zakres dostawy etykietą w języku
polskim.
f Należy dbać o czytelność tabliczek ostrzegawczych,
znajdujących się na elektronarzędziu.
f Zamocować elektronarzędzie na stabilnej, płaskiej
i poziomej powierzchni. Jeżeli elektronarzędzie daje się
przesuwać lub chwieje się, nie da się równomiernie
i pewnie prowadzić narzędzia roboczego.
f Płaszczyznę roboczą należy utrzymywać w czystości.
Ostreopiłkiinneprzedmiotymogąspowodowaćobrażenia
ciała.Szczególnieniebezpiecznesąmieszankimateriałów.
Pyły metali lekkich mogą stać się źródłem zapłonu -
spowodować pożar lub wybuch.
f Przedrozpoczęciempracynależyustawićodpowiednią
prędkość obrotową. Prędkość obrotowa musi być
dopasowana do średnicy wierconego otworu i do
rodzajuobrabianegomateriału. Niewłaściwie ustawiona
prędkość obrotowa może doprowadzić do zablokowania
się narzędzia roboczego w obrabianym materiale.
f Elektronarzędzie należy uruchamiać przed
przyłożeniem narzędzia roboczego do obrabianego
materiału. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwo, że narzędzie robocze zablokuje się w
obrabianym materiale i obrabiany przedmiot zostanie
odrzucony. Może to spowodować obrażenia.
f Należy zachować bezpieczną odległość dłoni od
zakresu pracy elektronarzędzia podczas gdy jest ono
włączone. Kontakt z narzędziem roboczym grozi
skaleczeniem.
f Nie wolno w żadnym wypadku usuwać opiłków z
zakresu obróbki, podczas gdy elektronarzędzie jest
uruchomione. Przed wyłączeniem elektronarzędzia
należy zawsze najpierw ustawić jednostkę napędową w
pozycji spoczynkowej.
f Nie wolno usuwać opiłków gołymi rękami. Ryzyko
skaleczenia istnieje w szczególności ze strony gorących i
ostrych opiłków metalowych.
f Zbyt długie opiłki należy łamać –przerywając proces
wiercenia krótkim przekręceniem do tyłu pokrętła.
Długie opiłki mogą spowodować obrażenia.
f Uchwyty muszą być zawsze suche, czyste oraz nie
zanieczyszczone olejem lub smarem. Zatłuszczone,
zanieczyszczone olejem uchwyty są śliskie i powodują
utratę kontroli nad narzędziem.
f Do zamocowania obrabianego przedmiotu należy
używać elementów mocujących, uchwytu
szybkomocującego lub imadła maszynowego
(akcesoria) . Nie należy obrabiać elementów, które są
zbyt małe, aby można je było unieruchomić. Trzymając
obrabiany przedmiot ręką nie można go wystarczająco
zabezpieczyć przed obróceniem się, co może
spowodować obrażenia.
f Jeżeli narzędzie robocze uległo zablokowaniu należy
natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Narzędzie
robocze może się zablokować, gdy:
– elektronarzędzie jest przeciążone lub
– gdy przechyli się w obrabianym materiale.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 111 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 111
112 | Polski
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
f Po zakończeniu pracy nie należy dotykać narzędzia
roboczego, zanim ono nie ostygnie. Narzędzie robocze
rozgrzewa się podczas pracy do bardzo wysokich
temperatur.
f Należy regularnie kontrolować przewód, a w razie jego
uszkodzenia należy zlecić jego naprawę w
autoryzowanym serwisie elektronarzędzie firmy
Bosch. Uszkodzone przedłużacze należy wymienić na
nowe. Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie
zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
f Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Miejsce przechowywania musi
być suche i zamykane na klucz. Tylko w ten sposób
można zagwarantować, że elektronarzędzie nie zostanie
uszkodzone lub że nie dostanie się w ręce
niedoświadczonych osób.
f Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i
zwierząt, nie wolno również samemu wpatrywać się w
wiązkę. Niniejsze elektronarzędzie emituje
promieniowanie laserowe klasy 2 zgodnie z EN 60825-1.
Można w ten sposób spowodować czyjeś oślepienie.
f Nie zamieniać wbudowanego laseru na laser innego
typu. Laser nie pasujący do niniejszego elektronarzędzia
może być źródłem zagrożenia dla osób.
f Nie należy pozostawiać bez nadzoru narzędzia, zanim
się ono całkowicie nie zatrzyma. Poruszające się siłą
inercji narzędzia robocze mogą spowodować obrażenia.
f Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym
przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego
przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu
podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia
prądem.
Symbole
Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania
elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te symbole i ich
znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi
użytkownikowi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie
urządzenia. Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy.Błędywprzestrzeganiuponiższych
wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie wraz z odpowiednimi dla niego narzędziami
roboczymiprzeznaczonejestdowierceniawdrewnie,metalu
i tworzywach sztucznych.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracjaprzedstawionychgraficzniekomponentówodnosi
się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.
Symbole i ich znaczenia
Promieniowanie laserowe
Nie wpatrywać się w wiązkę
Urządzenie laserowe klasy 2
Należy stosować okulary ochronne.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do
odpadów z gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE o starych, zużytych
narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania
w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia
elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do
ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony
środowiska.
Włącznik/wyłącznik
Wyłączenie
Wprowadzenie wyświetlacza do
eksploatacji
Wiercenie
Diagram prędkości obrotowych
Diagram ukazuje prędkość obrotową (rpm), którą należy
ustawić w zależności od średnicy wiertła (Ø w mm) dla
materiałów: stal (Steel) i aluminium (Aluminium).
Symbole i ich znaczenia
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 112 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 112
Polski | 113
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
1 Płyta główna
2 Dźwignia do szybkiego mocowania
3 Uchwyt szybkomocujący
4 Kolumna wiertnicza
5 Kolumna zębatkowa
6 Diagram prędkości obrotowych
7 Dźwignia zaciskowa do regulacji wysokości
8 Dźwignia zaciskowa ogranicznika głębokości
9 Ogranicznik głębokości
10 Tabliczka ostrzegawcza lasera
11 Pokrętło
12 Jednostka napędowa
13 Włącznik/wyłącznik z funkcją Quick-Stop
14 Wyświetlacz
15 Regulator prędkości obrotowej
16 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
17 Narzędzie robocze*
18 Otwory montażu
19 Prowadnica równoległa
20 Śruby motylkowe prowadnicy równoległej
21 Przełącznik biegów
22 Jednostka oświetlająca i laserowa
23 Klucz imbusowy (4 mm)
24 Śruba mocująca kolumny wiertarskiej
25 Czop prowadzący kolumny wiertarskiej
26 Rowek prowadzący płyty głównej
27 Pierścień zabezpieczający
28 Pierścień mocujący
29 Tuleja rozprężna
30 Przycisk oświetlenia
31 Przycisk krzyża lasera (siatki)
32 Przycisk wskaźnika prędkości obrotowej/wskaźnika
głębokości wiercenia
33 Przycisk punktu zerowego
34 Śruby ustawcze do zwiększania siły zacisku hamulca
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji
użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia
standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia
dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą
EN 61029.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia
akustycznego77 dB(A);poziommocyakustycznej90 dB(A).
Niepewność pomiaru K=3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 61029 wynoszą:
ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań pomierzony
zostałzgodnie zokreślonąprzeznormęEN 61029procedurą
pomiarową i może zostać użyty do porównywania
elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z
innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie
wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać
odpodanego.Podanepowyżejprzyczynymogąspowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa,
mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.
Dane techniczne
Wiertarka kolumnowa PBD 40
Numer katalogowy 3 603 M07 0..
Moc znamionowa W 710
Prędkość obrotowa bez
obciążenia
– 1. bieg
– 2. bieg
min-1
min-1
200–850
600–2500
Typ lasera nm
mW
650
< 1
Klasa lasera 2
maks. średnica wiercenia
– Stal
– Drewno
mm
mm
13
40
Zakres mocowania uchwytu
wiertarskiego mm 1,5–13
Skok wiertła max. mm 90
Wysokość całkowita mm 650
Wymiary płyty głównej
(szerokość x głębokość x
wysokość) mm 330 x 350 x 30
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003 kg 11,2
Klasa ochrony /II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy
napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli
specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej
nabytego elektronarzędzia. Nazwy handlowe poszczególnych elektro-
narzędzi mogą się różnić.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 113 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 113
114 | Polski
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt,
przedstawiony w „Dane techniczne“, odpowiada
wymaganiom następujących norm i dokumentów
normatywnych:
EN 61029,EN 60825-1 – zgodniezwymaganiamidyrektyw:
2011/65/UE, 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 24.10.2011
Montaż
f Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Podczas montażu oraz podczas innych prac
przy elektronarzędziu wtyczka urządzenia nie może
być podłączona do zasilania.
Zakres dostawy
Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzędzia
sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały
dostarczone:
– Jednostka napędowa 12 z kolumną wiertarską 4
– Płyta główna (podstawa) 1
– Uchwyt szybkomocujący 3
– Prowadnica równoległa 19
– Klucz imbusowy 23
Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem
ewentualnych uszkodzeń.
Przed dalszym użytkowaniem elektronarzędzie sprawdzić
dokładnie systemy kontrolne i zabezpieczające lub lekko
uszkodzone części pod kątem ich bezbłędnego i zgodnego z
przeznaczeniem funkcjonowania. Sprawdzić, czy ruchome
części funkcjonują bezbłędnie i czy się nie zakleszczają oraz
czy któreś części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą
być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie
warunki niezbędne do bezbłędnego funkcjonowania.
Naprawęlubwymianę uszkodzonychsystemówkontrolnych i
zabezpieczających oraz uszkodzonych części należy zlecić
autoryzowanej jednostce serwisowej.
Montaż pojedynczych elementów (zob. rys. A)
Przed przystąpieniem do eksploatacji elektronarzędzia,
elektronarzędzie należy zmontować w następujący sposób:
– Nasunąćuchwytszybkomocujący3nakolumnęwiertarską
4.
– Wstawić kolumnę wiertarską 4w taki sposób dopodstawy
1, aby czop prowadzący 25 zaskoczył w rowku
prowadzącym 26.
– Dociągnąć śrubę mocującą 24 za pomocą klucza
imbusowego 23.
Montaż na płaszczyźnie roboczej (zob. rys. B)
f Dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi, należy
przed użyciem przymocować elektronarzędzie do
równej i stabilnej powierzchni pracy (np. ławy
roboczej).
– Przymocować elektronarzędzieodpowiednimiśrubamido
płaszczyzny roboczej. Otwory na śruby 18.
Odsysanie pyłów/wiórów
Pyły niektórych materiałów, naprzykład powłok malarskich z
zawartościąołowiu,niektórychgatunkówdrewna,minerałów
lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie
dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub
przedostaniesięichdopłucmożewywołaćreakcjealergiczne
i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób
znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane są
za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do
obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna).
Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu
dostosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z
pochłaniaczem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
f Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku
pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Wymiana narzędzi (zob. rys. C)
Jednostka napędowa 12 dostarczana jest wraz z
dwutulejowymszybkozaciskowymuchwytemwiertarskim16
zamontowanym fabrycznie.
Montaż oprzyrządowania (narzędzia pomocniczego)
– Przekręcić pierścień zabezpieczający 27 w kierunku
„UNLOCK“.
– Przekręcić tuleję rozprężną 29 w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, tak, aby dało się zamocować
narzędzie robocze 17.
– Osadzić narzędzie robocze17,przytrzymaćje wuchwycie
narzędziowym i ręcznie mocno dokręcić tuleję rozprężną
29 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Należy przy tym mocno przytrzymać pierścień mocujący
28.
– Przekręcić pierścień zabezpieczający 27 w kierunku
„LOCK“.
Wskazówka: Przed osadzeniem małego wiertła należy
uprzednio ustawić uchwyt narzędziowy na wielkość mniej
więcej odpowiadającą średnicy otworu. W przeciwnym
wypadkuistniejeniebezpieczeństwo,żewiertłopoosadzeniu
okaże się nie być wycentrowane.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 114 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 114
Polski | 115
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Wyjmowanie oprzyrządowania (narzędzia
pomocniczego)
– Przekręcić pierścień zabezpieczający 27 w kierunku
„UNLOCK“.
– Przekręcić tuleję rozprężną 29 w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, tak, aby narzędzie robocze 17
dało się wyjąć.
Praca urządzenia
f Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
f Po każdej regulacji dokonanej na elektronarzędziu,
należy mocno dociągnąć śruby i dźwignie.
Przygotowanie pracy
Oświetlenie zakresu pracy (zob. rys. D)
Bezpośredni zakres pracy musi być w wystarczającym
stopniu oświetlony.
– Aby uruchomić wyświetlacz 14, należy ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
– Oświetlenie 22 włącza się za pomocą przycisku 30.
Na wyświetlaczu 14 pojawi się wskaźnik „Light“.
Ułożenie elementu przeznaczonego do obróbki we
właściwej pozycji (zob. rys. E)
Krzyż lasera ukazuje w sposób bardzo dokładny miejsce
wiercenia.
– Aby uruchomić wyświetlacz 14, należy ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
– Włączyć laser 22 za pomocą przycisku 31.
Na wyświetlaczu 14 pojawi się wskaźnik „Laser“.
– Ustawić zaznaczone miejsce na obrabianym elemencie
zgodnie z krzyżem lasera.
Unieruchamianie przedmiotu obrabianego (zob.
rys. F1–F2)
Abyzagwarantowaćoptymalnebezpieczeństwopracy,należy
zawsze unieruchomić przedmiot obrabiany.
Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe, aby można było
je unieruchomić.
– Ułożyć obrabiany element, kierując się krzyżem lasera
(zob. „Ułożenie elementu przeznaczonego do obróbki we
właściwej pozycji“, str. 115).
– Zwolnić dźwignię szybkomocującą 2 na uchwycie
szybkomocującym 3.
– Przyłożyć uchwyt szybkomocujący do obrabianego
przedmiotu. Obracać dźwignię szybkomocującą 2
w prawo, aż obrabiany przedmiot będzie mocno
zamocowany.
– Po zakończeniu wiercenia należy zwolnić dźwignię
uchwytu szybkomocującego 2, obracając ją w lewo.
– Przesunąć uchwyt szybkomocujący 3 na bok i wyjąć
obrabiany element.
Prowadnica równoległa 19 służy do zabezpieczania
większych elementów przed przekręceniem się.
– Zwolnić śruby mocujące 20 prowadnicy równoległej 19 i
umieścić prowadnicę w rowkach podstawy 1.
– Ponownie dokręcić śruby motylkowe.
– Zamocować obrabiany element za pomocą uchwytu
szybkomocującego 3.
Wskazówka: Do mocowania małych elementów należy
stosować imadło maszynowe (np. Bosch MS 80).
Ustawianie wysokości jednostki napędowej (zob. rys. G)
f Nie wolno zmieniać wysokości jednostki napędowej
podczas obróbki. Dźwignię napędową 7 wolno
uruchamiać tylko wtedy, gdy pokrętło znajduje się w
pozycji wyjściowej. Ten środek zapobiegawczy pomoże
uniknąć ewentualnych obrażeń.
Wysokość jednostki napędowej 12 można ustawiać w
zależności od długości narzędzia roboczego i od wielkości
obrabianego elementu.
Wskazówka: Po wyregulowaniu wysokości jednostki
napędowej ułożenie elementu przeznaczonego do obróbki
musizostaćponownieskorygowanezapomocąkrzyżalasera.
Ewentualnie może zaistnieć konieczność skorygowania
pozycji elementu przeznaczonego do obróbki.
Hamulec zapobiega temu, aby przy otwartej dźwigni 7
jednostka napędowa 12 niezamierzenie obsunęła się. Od
czasu do czasu należy kontrolować siłę zacisku hamulca i
ewentualnie podregulować ją (zob. „Ustawianie hamulca
jednostki napędowej“, str. 117).
– Upewnić się, czy pokrętło 11 znajduje się w pozycji
wyjściowej.
– Jedną ręką chwycić za pokrętło 11, drugą zwolnić
dźwignię mocującą 7, obracając nią w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
– Za pomocą pokrętła ustawić wysokość jednostki
napędowej 12 zgodnie z zamocowanym narzędziem
roboczym i wysokością obrabianego elementu.
– Dociągnąć dźwignię mocującą 7, obracając nią w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Wskazówka: Dzwignia mocująca 7 wyposażona została w
wolnobieg, aby umożliwić ustawienie jej w najdogodniejszej
do pracy pozycji.
Przy zaciągniętej dźwigni odciągnąć jej uchwyt od jednostki
napędowej, ustawić go w dogodnej pozycji i zwolnić je. Pod
działaniem sprężyny uchwyt zostanie z powrotem
przyciągnięty.
Uruchamianie
f Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie
źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia
przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można
przyłączać również do sieci 220 V.
Uruchomienie
– Aby uruchomić wyświetlacz 14, należy ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
– Aby uruchomić elektronarzędzie, należy ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
Teraz można ustawić prędkość obrotową (zob.
„Ustawianie prędkości obrotowej“, str. 116).
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 115 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 115
116 | Polski
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Wyłączenie
– Aby zakończyć wiercenie, włącznik/wyłącznik 13 należy
ustawić w pozycji .
lub
– Aby całkowicie wyłączyć elektronarzędzie,
włącznik/wyłącznik 13 należy ustawić w pozycji „0“.
Wskazówka: Elektronarzędzie zostało pozbawione
dopływu prądu. Wszystkie ustawienia dotyczące
prędkości obrotowej i głębokości wiercenia są kasowane.
Funkcja Quick-Stop
Dzięki funkcji Quick-Stop elektronarzędzie można szybko
wyłączyć, np. w sytuacji, gdy narzędzie robocze zablokowało
się w obrabianym materiale.
– Krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik 13.
Elektronarzędzie i wyświetlacz są natychmiast wyłączane.
Wskazówka: Elektronarzędzie zostało pozbawione
dopływu prądu. Wszystkie ustawienia dotyczące
prędkości obrotowej i głębokości wiercenia są kasowane.
– Aby po zadziałaniu tej funkcji ponownie uruchomić
elektronarzędzie, należy uprzednio ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji „0“.
Dopiero wówczas możliwe jest ponowne włączenie
elektronarzędzia (włącznik/wyłącznik 13 ustawiamy w
pozycji ).
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem uniemożliwia
niezamierzone włączenie się elektronarzędzia po odłączeniu
zasilania (np. wyciągnięciu wtyczki z gniazdka podczas
pracy).
– Aby po zadziałaniu tej funkcji móc ponownie uruchomić
elektronarzędzie, należy uprzednio ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
Dopiero wówczas możliwe jest ponowne włączenie
elektronarzędzia (włącznik/wyłącznik 13 ustawiamy w
pozycji ).
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Stosowanegozgodniezprzeznaczeniemelektronarzędzianie
da się przeciążyć. W przypadku zbyt silnego obciążenia lub
przekroczenia dopuszczalnego zakresu temperatur
roboczych, system elektroniczny elektronarzędzia wyłącza je
automatycznie, aż do powrotu do optymalnego zakresu
temperatury roboczej
– Aby po zadziałaniu tej funkcji móc ponownie uruchomić
elektronarzędzie, należy uprzednio ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
Dopiero wówczas możliwe jest ponowne włączenie
elektronarzędzia (włącznik/wyłącznik 13 ustawiamy w
pozycji ).
Ustawianie prędkości obrotowej
f Przedrozpoczęciempracynależyustawićodpowiednią
prędkość obrotową. Prędkość obrotowa musi być
dopasowana do średnicy wierconego otworu i do
rodzajuobrabianegomateriału. Niewłaściwie ustawiona
prędkość obrotowa może doprowadzić do zablokowania
się narzędzia roboczego w obrabianym materiale.
Ustawiając prędkość obrotową należy kierować się danymi
podanymi w diagramie prędkości obrotowych 6.
Diagram ukazuje prędkość obrotową (rpm) którą należy
ustawić w zależności od średnicy wiertła (Ø w mm) dla
materiałów: stal (Steel) i aluminium (Aluminium).
Mechaniczne przełączanie biegów
Przełącznik biegów 21 należy przestawiać tylko przy
nieruchomym elektronarzędziu.
Za pomocą przełącznika biegów 21 można wybierać
2 zakresy prędkości obrotowych.
Bieg 1:
Niski zakres prędkości obrotowej - do wykonywania otworów
o dużych średnicach.
Bieg 2:
Wysoki zakres prędkości obrotowej - do wykonywania
otworów o małych średnicach.
– Przekręcić przełącznik biegów 21, ustawiając go w
odpowiedniej pozycji.
Wskazówka: Jeżeli przełącznik biegów 21 nie daje się
przekręcić do oporu, należy nieznacznie przekręcić uchwyt
wiertarski wraz z wiertłem.
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej (zob. rys. H)
Zapomocąregulatoraobrotów15możliwejestbezstopniowe
ustawianie prędkości obrotowej elektronarzędzia.
– Aby uruchomić elektronarzędzie, należy ustawić
włącznik/wyłącznik 13 w pozycji .
– Za pomocą przycisku 32 można przełączyć zakres
wskazań wyświetlacza na „Speed“.
– Przekręcać regulator obrotów 15 dopóty, dopóki na
wyświetlaczu 14 nie wyświetli się pożądana prędkość
obrotowa.
Wskazówki dotyczące pracy
Wskazówki ogólne
Przed przystąpieniem do wiercenia należy upewnić się, że
uchwyt szybkomocujący 3, prowadnica równoległa 19 lub
imadło maszynowe (osprzęt) są mocno dociągnięte.
Przy wyciąganiu wiertła z obrabianego materiału może dojść
do blokady wiertła w materiale i obrabiany przedmiot
zostanie odrzucony. Z tego względu pod koniec wiercenia
należy zwolnić ruch posuwowy.
W razie zablokowania się narzędzia roboczego,
elektronarzędzie należy natychmiast wyłączyć. Odczekać aż
narzędzie robocze i obrabiany materiał ochłodzą się. Usunąć
opiłki. Znaleźć przyczynę blokady narzędzia roboczego i
usunąć ją.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 116 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 116
Polski | 117
Bosch Power Tools 1 619 929 J54 | (24.10.11)
Specjalne wskazówki dla wiercenia w metalu
Przed wierceniem należy napunktować metalowe
przedmioty.
Przy średnicach wiercenia przekraczających 10 mm należy
dokonać wiercenia wstępnego.
Aby zwiększyć wydajność pracy, do chłodzenia obrabianego
miejsca należy stosować olej do cięcia (np. Uniwersalny olej
do cięcia firmy Bosch).
Pozycja operatora
f Należy zawsze ustawiać się przed elektronarzędziem.
W ten sposób można sobie zapewnić dobrą widoczność
obrabianego miejsca.
– Ręce i palce należy trzymać z dala od obracającego się
narzędzia roboczego.
– Nie wolno krzyżować rąk przed jednostką napędową.
Wiercenie
– Położyć element przeznaczony do obróbki na płycie
głównej 1.
– Ustawić wysokość jednostki napędowej (zob. „Ustawianie
wysokości jednostki napędowej“ str. 115).
– Ułożyć element przeznaczony do obróbki we właściwej
pozycji, kierując się krzyżem lasera (zob. „Ułożenie
elementu przeznaczonego do obróbki we właściwej
pozycji“, str. 115).
– Zamocować element przeznaczony do obróbki (zob.
„Unieruchamianie przedmiotu obrabianego“, str. 115).
– Ustawić odpowiednią prędkość obrotową (zob.
„Ustawianie prędkości obrotowej“, str. 116).
– Włączyć elektronarzędzie.
– Przed przystąpieniem do wiercenia, należy przekręcać
pokrętło 11 z równomiernym posuwem aż do osiągnięcia
pożądanej głębokości wiercenia (zob. „Wyświetlanie
głębokości wiercenia“, str. 117).
– Po osiągnięciu pożądanej głębokości wiercenia należy
odsunąć pokrętło 11 z powrotem, tak aby jednostka
napędowa znalazła się ponownie w pozycji wyjściowej.
– Wyłączyć elektronarzędzie.
Wyświetlanie głębokości wiercenia (zob. rys. I)
Istnieje możliwość wyświetlania aktualnej głębokości
wiercenia na wyświetlaczu 14.
– Po ustawieniu prędkości obrotowej przełączyć za pomocą
przycisku 32 zakres wskazań wyświetlacza na funkcję
„Depth“.
– Ustawić wysokość jednostki napędowej (zob. „Ustawianie
wysokości jednostki napędowej“ str. 115).
– Lekko przyłożyć czubek wiertła do obrabianego materiału.
– Wcisnąć przycisk 33, aby ustalić punkt zerowy.
Na wyświetlaczu 14 pojawi się wskaźnik „Reset“.
– Wiercić z regularnym posuwem, aż u dołu wyświetlacza
ukaże się pożądana głębokość wiercenia.
Ustawianie głębokości wiercenia (zob. rys. J)
Za pomocą ogranicznika głębokości 9 można ustalić
głębokość wiercenia t.
– Poluzowaćdźwignięblokującą8, obracającniąwkierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
– Wykonać wiercenie próbne. Gdy na wyświetlaczu 14
ukaże się wymagana głębokość wiercenia t (zob.
„Wyświetlanie głębokości wiercenia“, str. 117), należy
ponownie dociągnąć dźwignię blokującą 8.
W ten sposób głębokość wiercenia następnych otworów
została ograniczona do wartości t.
Transport
– Podczas transportu elektronarzędzie należy trzymać za
podstawę 1.
f Elektronarzędziepowinnobyćprzenoszoneprzezdwie
osoby, przenoszenie go przez jedną osobę może
spowodować uszkodzenie kręgosłupa.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
f Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
f Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę,
elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy
utrzymywać w czystości.
W razie potrzeby należy czyścić kolumnę wiertarską 4 za
pomocąsuchejszmatkii lekkozwilżyćkolumnęuniwersalnym
olejem do cięcia firmy Bosch (akcesoria).
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu
przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w
autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy
elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia
bezpieczeństwa.
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien
przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy
Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowegoelektronarzędziazgodniezdanyminatabliczce
znamionowej.
Ustawianie hamulca jednostki napędowej (zob. rys. K)
Siłę zaciskową hamulca jednostki napędowej 12 można
dowolnie regulować.
Kontrola:
– Siła zaciskowa hamulca musi być w stanie utrzymać
jednostkę napędową na dowolnej wysokości, nie
zagrażając bezpieczeństwu.
Ustawianie:
– Przekręcić obie śruby ustawcze 34 za pomocą klucza
imbusowego 23 kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby zmniejszyć siłę zacisku, a w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby
zwiększyć siłę zacisku.
Obie śruby ustawcze należy równomiernie dociągnąć.
– Skontrolować, czy pożądana siła zaciskowa została
osiągnięta.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 117 Monday, October 24, 2011 11:35 AM
Strona: 117
118 | Polski
1 619 929 J54 | (24.10.11) Bosch Power Tools
Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne
Zewszystkimipytaniami,dotyczącyminaprawyi konserwacji
nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch służy pomocą w
razie pytań związanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać
utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony
środowiska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE o starych, zużytych
narzędziach elektrycznych i elektronicz-
nych i jej stosowania w prawie krajowym,
wyeliminowane, niezdatne do użycia
elektronarzędzia należy zbierać osobno i
doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasa-
dami ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
OBJ_BUCH-1183-004.book Page 118 Monday, October 24, 2011 11:35 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch PBD 40

Zadaj pytanie o Bosch PBD 40

Masz pytanie dotyczące Bosch PBD 40, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch PBD 40. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch PBD 40 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.