Instrukcja Bosch MUM54230 Styline

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MUM54230 Styline. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MUM54230 Styline
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Polski, Turecki, Grecki, Węgierski, Holenderski, Angielski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Ukraiński,

Spis treści

Strona: 143
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NQQ
Spis treœci
Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy . . . . . . 144
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . 150
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . . 150
Przykłady zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . 151
Usuwanie opakowania
i zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Wyposa¿enie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 153
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Do u¿ytkowania o charakterze podobnym
do domowego nale¿y np. u¿ywanie urz¹dzenia na
zapleczach sklepów, w biurach, gospodarstwach
rolnych lub innych (małych) przedsiêbiorstwach
oraz w pensjonatach, małych hotelach itp.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Nie przerabiać wiêkszej iloœci
produktów ni¿ podana iloœć dopuszczalna.
Instrukcjê obsługi proszê przeczytać uwa¿nie
i starannie j¹ przechowywać.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody
spowodowane zastosowaniem urz¹dzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaœciw¹ jego obsług¹.
Instrukcjê obsługi proszê przekazać wraz z urz¹-
dzeniem ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi.
Instrukcja obsługi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia
(patrz przegl¹d modeli, rysunek ).
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani
konserwacji.
Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy
Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Urz¹dzenie podł¹czać do gniazdka sieciowego,
którego parametry zgodne s¹ z podanymi
na tabliczce znamionowej i tak eksploatować.
U¿ywać tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.
Nie podł¹czać urz¹dzenia, je¿eli elektryczny
przewód zasilaj¹cy lub urz¹dzenie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y przechowywać z dala od dzieci.
Wł¹czonego urz¹dzenia nie wolno pozostawiać
bez nadzoru.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia
przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pie-
niem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opusz-
czeniempomieszczenia,wktórymstoiurz¹dzenie,
lub w przypadku awarii wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce
powierzchnie. Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku
uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić
jego wymianê wył¹cznie producentowi, albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy
z niniejszym urz¹dzeniem
Nigdy nie dotykać wiruj¹cych elementów
urz¹dzenia.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa urz¹dzenie mo¿na
wł¹czać tylko wtedy, gdy nieu¿ywane napêdy
zasłoniête s¹ pokrywkami ochronnymi (5, 8).
Nie zmieniać poło¿enia wychylnego ramienia
urz¹dzenia, je¿eli urz¹dzenie jest wł¹czone.
Zaczekać a¿ napêd całkowicie siê zatrzyma.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 144
NQR oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Urz¹dzenia podstawowego nie wolno zanurzać
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym
wyposa¿eniem. Przy zastosowaniu wyposa¿enia
przestrzegać wskazówek zawartych w instruk-
cjach obsługi doł¹czonych do wyposa¿enia.
U¿ywać tylko jedno narzêdzie lub wyposa¿enie.
Urz¹dzenie wł¹czać i wył¹czać tylko przeł¹czni-
kiem obrotowym.
Systemy zabezpieczaj¹ce
Zabezpieczenie wł¹czania
Patrz tabela „Pozycje robocze“
Urz¹dzenie daje siê wł¹czać w pozycjach 1 i 3
tylko wtedy:
– je¿eli miska (11) jest zało¿ona i przekrêcona
a¿ do zatrzasku oraz
– zało¿ona jest pokrywa osłaniaj¹ca napêd
miksera (8).
Zabezpieczenie przed ponownym
wł¹czeniem
W przypadku przerwania dopływu pr¹du urz¹-
dzenie pozostaje w stanie wł¹czonym, jednak¿e
po wznowieniu dopływu pr¹du silnik nie zacznie
pracować. W celu ponownego wł¹czenia
urz¹dzenia, ustawić przeł¹cznik obrotowy
na 0/off. Nastêpnie wł¹czyć urz¹dzenie.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wył¹czy
siê samoczynnie, oznacza to, ¿e wł¹czył siê
system zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem.
Mo¿liw¹ przyczyn¹ mo¿e być zbyt du¿a iloœć
produktów spo¿ywczych obrabianych na raz.
Sposób postêpowania w przypadku
zadziałania któregoœ systemu
zabezpieczaj¹cego opisany jest w rozdziale
„Usuwanie drobnych usterek“.
Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu
wzglêdnie wyposa¿eniu
Proszê przestrzegać wskazówek
w instrukcji obsługi.
Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.
Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.
Nie wkładać r¹k do otworu
wsypowego.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane
kartki z rysunkami. Rysunek 
Korpus urz¹dzenia
1 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê
2 Ramiê urz¹dzenia
Funkcja„EasyArmlift“wspieraj¹caporuszanie
siêramieniaurz¹dzeniawgórê(patrz„Pozycje
robocze“).
3 Przeł¹cznik obrotowy
Po wył¹czeniu (pozycja 0/off), urz¹dzenie
ustawia siê automatycznie w optymalnej
pozycji umo¿liwiaj¹cej zmianê narzêdzi.
MUM52..:
0/off = stop
M = wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać ¿¹dany
czas.
Zakresy 1–4, prêdkoœć robocza:
1 = niska liczba obrotów – powoli,
4 = wysoka liczba obrotów – szybko.
MUM54../MUM56..:
0/off = stop
M = wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać ¿¹dany
czas.
Zakresy 1–7, prêdkoœć robocza:
1 = niska liczba obrotów – powoli,
7 = wysoka liczba obrotów – szybko.
4 Lampka kontrolna (MUM54../56..)
Œwieci siê podczas pracy (przeł¹cznik
obrotowy na M lub 1–7).
Miga przy błednej obsłudze urz¹dzenia, przy
uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia
lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia,patrzrozdział
„Usuwanie drobnych usterek“.
5 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd
W celu zdjêcia pokrywy osłaniaj¹cej napêd,
nacisn¹ć na tyln¹ czêœć pokrywy a nastêpnie
j¹ zdj¹ć.
6 Napêd dla
– rozdrabniacza oraz
– wyciskarki do owoców cytrusowych
(wyposa¿enie dodatkowe *).
Je¿eli napêd nie jest u¿ywany, nale¿y nało¿yć
pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd.
7 Napêd dla narzêdzi (koñcówka do mie-
szania, do ubijania i hak do zagniatania
ciasta) oraz przystawki do mielenia miêsa
(wyposa¿enie dodatkowe *)
éä
Wa¿na wskazówka
Narzêdzia/wyposa¿enie mo¿na zmieniać tylko
wtedy, je¿eli napêd jest całkowicie nieruchomy –
po wył¹czeniu napêd pracuje jeszcze krótki czas.
Strona: 145
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NQS
8 Pokrywa osłaniaj¹ca napêd miksera
9 Napêd miksera (wyposa¿enie
dodatkowe *)
Je¿eli mikser nie jest u¿ywany, nale¿y nało¿yć
pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.
10 Schowek dla elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego
MUM52../MUM54..: Przewód elektryczny
zwin¹ć w schowku
MUM56..: Automatyczny zwijacz przewodu
elektrycznego
Miska z wyposa¿eniem
11 Miska do mieszania ze stali szlachetnej
12 Pokrywa
Koñcówki
13 Koñcówka do mieszania
14 Koñcówka do ubijania
15 Hak do zagniatania z odgarniaczem
ciasta
16 Torebka do przechowywania akcesoriów
Do przechowywania narzêdzi i tarcz
rozdrabniaj¹cych.
Rozdrabniacz
17 Popychacz
18 Pokrywa z otworem wsypowym
19 Tarcze rozdrabniaj¹ce
19a Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko
19b Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki –
grubo/drobno
19c Tarcza do tarcia – œrednio
20 Uchwyt tarcz
21 Obudowa z otworem wyrzutowym
Mikser *
22 Pojemnik miksera
23 Pokrywka
24 Lejek
* Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y
do zakresu dostawy, mo¿na go dokupić
w sklepach lub za poœrednictwem naszego
serwisu.
Pozycje robocze Rysunek 
Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko wtedy, gdy narzêdzie/
wyposa¿enie jest zamocowane jak pokazano
w tabelce na odpowiednim napêdzie,
we właœciwej pozycji i pozycji roboczej.
Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej
pozycji roboczej.
Nastawianie pozycji roboczej:
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i przekrêcić ramiê urz¹dzenia.
Wesprzeć rêk¹ ruch ramienia urz¹dzenia.
 Ramiê odchylić do ¿¹danej pozycji, a¿ do
zatrzasku.
* Wkładanie/wyjmowaniekoñcówekdoubijania,
mieszania i haka do zagniatania, dodawanie
wiêkszej iloœci produktów.
Obsługa
Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko z wyposa¿eniem/
narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej.
Nie wł¹czać pustego urz¹dzenia (na biegu
jałowym).
éä
Wskazówka
Ramiê urz¹dzenia wyposa¿one jest w funkcjê
„Easy Armlift“ wspieraj¹c¹ poruszanie siê
ramienia w górê.
Pozycja Napêd MUM52.. MUM54..
MUM56..
1 7
1–4
1–4
1–2
1–7
1–7
1–3
2 7 * – –
3 6
2–4 3–7
2–4 3–7
4
9 3–4 5–7
7 3–4 5–7
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego
dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania
do pracy z urz¹dzeniem zostały przeprowa-
dzone.
Strona: 146
NQT oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawać
działaniu ciepła. Nie wkładać czêœci urz¹dzenia
do kuchenki mikrofalowej.
 Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed
pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić,
patrz rozdział „Czyszczenie i pielêgnacja“.
Przygotowanie
 Korpus urz¹dzenia postawić na gładkiej
i czystej powierzchni.
 Wyci¹gn¹ć/odwin¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy (rysunek=)
MUM52../MUM54..
Schowek na elektryczny przewód
zasilaj¹cy:
Wyci¹gn¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy na ¿¹dan¹ długoœć.
MUM56..
Automatyczny zwijacz przewodu
elektrycznego:
Przewód elektryczny wysun¹ć
jednym poci¹gniêciem na ¿¹dan¹
długoœć (maks. 100 cm) i powoli puœcić;
przewód elektryczny jest zablokowany.
Zmniejszanie długoœci wyci¹gniêtego
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego:
Przewód elektryczny lekko poci¹gn¹ć
i zwolnić aby zwin¹ł siê do ¿¹danej długoœci.
Nastêpnie ponownie lekko poci¹gn¹ć i powoli
puœcić przewód elektryczny jest zablokowany.
Uwaga!
Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêcać
przy wsuwaniu.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego z auto-
matycznym zwijaczem nie wolno wsuwać
rêcznie. Je¿eli przewód elektryczny zablokuje
siê, nale¿y go całkowicie wysun¹ć i powoli
puszczać aby siê zwin¹ł.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Miska i narzêdzia
Uwaga!
Miskê stosować do pracy tylko z niniejszym
urz¹dzeniem.
Koñcówka do mieszania (13)
do mieszania ciasta, np. ciasta ucieranego
Koñcówka do ubijania (14)
do ubijania piany z białek, œmietany
i lekkich ciast, np. ciasta biszkoptowego
Hak do zagniatania (15)
do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania
dodatków, które nie powinny być rozdrob-
nione (np. rodzynki, wiórki czekoladowe)
Praca z zastosowaniem
miski i narzêdzi Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.
 Nało¿yć miskê:
– nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu,
a nastêpnie równo postawić,
– przekrêcić w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara a¿ do zatrzasku.
 Zale¿nie od zadania wło¿yć do napêdu (a¿ do
zatrzasku) koñcówkê do mieszania, koñcówkê
do ubijania lub hak do zagniatania ciasta.
Wskazówka:
Przy zakładaniu haka do zagniatania, prze-
krêcić odgraniacz ciasta, aby hak mógł
zatrzasn¹ć (rysunek=–QÄ).
 Wło¿yć do miski składniki przeznaczone
do przerobienia.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 1.
 Nało¿yć pokrywê.
 Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany
zakres.
éä
Wa¿na wskazówka
Zalecane wartoœci orientacyjne dla prêdkoœci
roboczej zawarte w niniejszej instrukcji obsługi,
odnosz¹ siê do urz¹dzeñ z siedmiostopniowym
przeł¹cznikiem obrotowym.
Dla urz¹dzeñ z czterostopniowym przeł¹cznikiem
obrotowym, wartoœci orientacyjne podane s¹
w nawiasach.
W niniejszej instrukcji obsługi znajduje siê
naklejka z wartoœciami orientacyjnymi dla
urz¹dzenia podczas pracy z narzêdziami
wzglêdnie wyposa¿eniem.
Zalecamy nalepić naklejkê na urz¹dzenie
(rysunek ).
Niebezpieczeñstwo zranienia
obracaj¹cymi siê narzêdziami
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać
r¹k do miski. Pracować tylko z zało¿on¹
pokryw¹ (12)!
Narzêdzia wymieniać tylko po wył¹czeniu
i zatrzymaniu napêdu – po wył¹czeniu urz¹-
dzenia napêd pracuje jeszcze krótki czas
i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi.
Ramiê urz¹dzenia przekrêcać dopiero
po zatrzymaniu siê narzêdzia.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa urz¹dzenie
mo¿na wł¹czać tylko wtedy, gdy nieu¿ywane
napêdy zasłoniête s¹ pokrywkami ochronnymi
(5, 8).
Strona: 147
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NQU
Zaleca siê:
– Koñcówka do mieszania:
najpierw zamieszać składniki na zakresie
1 (1), nastêpnie nastawić na zakres 7 (4).
– Koñcówka do ubijania:
zakres 7 (4), domieszanie składników
na zakresie 1 (1).
– Hak do zagniatania:
najpierw zamieszać składniki na zakresie
1 (1), nastêpnie zagniatać na zakresie 3 (2).
Dodawanie składników
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem
obrotowym.
 Dodać składniki przez otwór wsypowy
w pokrywie.
albo
 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.
 Wło¿yć składniki.
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem
obrotowym.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.
 Wyj¹ć narzêdzie z napêdu.
 Zdj¹ć miskê.
 Wyczyœcić wszystkie czêœci, patrz rozdział
„Czyszczenie i pielêgnacja“.
Rozdrabniacz
Uwaga!
Rozdrabniacz mo¿na u¿ywać tylko wtedy,
gdy jest kompletnie zmontowany.
Nie wolno montować rozdrabniacza na
korpusie urz¹dzenia.
Rozdrabniacz eksploatować tylko w przedsta-
wionych pozycjach roboczych.
Ochrona przed przeci¹¿eniem Rysunek 
Wał napêdowy rozdrabniacza wyposa¿ony jest w
naciêcie (miejsce przełomu) zapobiegaj¹ce
wiêkszemu uszkodzeniu urz¹dzenia w przypadku
przeci¹¿enia rozdrabniacza. W razie przeci¹¿enia
wał napêdowy łamie siê w tym miejscu.
Nowy uchwyt tarcz wraz z wałem napêdowym
mo¿na nabyć poprzez autoryzowany serwis.
Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko
do ciêcia na plasterki owoców i warzyw.
Obrabiać na zakresie 5 (3).
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia
na plasterki:
„1“ dla grubej strony krojenia
„3“ dla cienkiej strony krojenia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê
do krojenia twardego sera, chleba, bułek ani
czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego
gatunku kroić tylko na zimno.
Dwustronna tarcza do tarcia
na wiórki – grubo/drobno
do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera
z wyj¹tkiem twardego sera (np. parmezanu).
Obrabiać na zakresie 3 (2) lub 4 (3).
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia
na wiórki:
„2“ dla grubej strony tarcia
„4“ dla drobnej strony tarcia
Uwaga!
Dwustronnatarczadotarcianawiórkinienadaje
siê do tarcia orzechów. Miêkkie sery trzeć tylko
na grubej stronie tarczy na zakresie 7 (4).
Tarcza do tarcia – œrednio
do tarcia surowych ziemniaków, twardego
sera (np. parmezan), oziêbionej czekolady
i orzechów.
Obrabiać na zakresie 7 (4).
Uwaga!
Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia
miêkkiego i ¿ółtego sera.
Zastosowanie rozdrabniacza Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 2.
 Nało¿yć miskê:
– nało¿yć miskê nachylon¹ do przodu,
a nastêpnie równo postawić,
– przekrêcić w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara a¿ do zatrzasku.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 3.
éä
Niebezpieczeñstwo zranienia
Nie dotykać ostrych no¿y i krawêdzi tarcz
rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce
chwytać tylko za brzeg!
Rozdrabniacz zakładać/zdejmować tylko
wtedy, gdy urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
Nie wkładać palców do otworu wsypowego.
Strona: 148
NQV oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 Zdjać z napêdu rozdrabniacza pokrywê
osłaniaj¹c¹=ERysunek=-5aFK
 Przytrzymać uchwyt tarcz przy dolnej
koñcówce; obydwa czubki musz¹ przy tym
pokazywać do góry.
 Zało¿yć (ostro¿nie) ¿¹dan¹ tarczê do krojenia
lub tarcia na czubek uchwytu tarczy (Rysunek
-6a). Przy dwustronnych tarczach zwrócić
uwagê, aby ¿¹dana strona pokazywała do góry.
 Chwycić uchwyt tarcz za górny koniec i wło¿yć
do obudowy (Rysunek -6b).
 Nało¿yć pokrywê (zwrócić uwagê na
oznaczenia) i przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
 Nało¿yć rozdrabniacz, jak pokazano na
rysunku -8, na napêd i przekrêcić a¿
do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
 Przeł¹cznik obrotowy nastawić na zalecany
zakres.
 Produkty przeznaczone do przetworzenia
wkładać przez otwór wsypowy i popychać
popychaczem.
Uwaga!
Zwracać uwagê na to, aby w otworze wyloto-
wym nie gromadziły siê produkty.
Wskazówka: Wskazówka: Cienkie produkty ci¹ć
w wi¹zkach, wtedy otrzymamy równomierne
rozdrobnienie.
Wskazówka: Je¿eli wło¿one produkty zablokuj¹
siê w rozdrabniaczu, nale¿y wył¹czyć robot
kuchenny i wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego,
odczekać a¿ urz¹dzenie całkowicie siê zatrzyma,
zdj¹ć pokrywê rozdrabniacza i opró¿nić otwór
wsypowy.
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem
obrotowym.
 Rozdrabniacz przekrêcić w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Pokrywê przekrêcić w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Zdj¹ć uchwyt tarcz z tarcz¹. W tym celu
nacisn¹ć palcem z dołu na wał napêdowy
(rysunek ).
 Umyć poszczególne czêœci.
Mikser
Uwaga!
Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu.
Nie wolno obrabiać ¿adnych zamro¿onych
produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu).
Nie wł¹czać pustego miksera.
Zastosowanie miksera Rysunek 
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê
i ramiê urz¹dzenia odchylić do pozycji 4.
 Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd
miksera.
 Nało¿yć pojemnik miksera (oznaczenie
na uchwycie na oznaczenie na korpusie urz¹-
dzenia) i przekrêcić w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara a¿ do oporu.
 Wło¿yć składniki.
Maksymalna iloœć płynnych składników = 1,25
litra;maksymalnailoœćpieni¹cychlubgor¹cych
płynów = 0,5 litra;
optymalna iloœć miksowanych składników
stałych = 50–100 gramów.
 Nało¿yć pokrywê i przekrêcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
a¿ do oporu w uchwycie miksera.
Pokrywa musi być zatrzaœniêta.
 Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany
zakres.
Dodawanie składników=(rysunek=-8)
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem
obrotowym.
 Zdj¹ć pokrywê i dodać składniki,
albo
 wyj¹ć lejek z pokrywy i stałe składniki dodawać
stopniowo przez otwór wsypowy
albo
 płynne składniki dodać poprzez lejek.
éä
Niebezpieczeñstwo zranienia
ostrymi no¿ami miksera/
obracaj¹cym siê napêdem!
Nigdy nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera!
Mikser zakładać/zdejmować tylko wtedy,
gdy urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieru-
chomy! Mikser mo¿na wł¹czać tylko komplet-
nie zmontowany i z zało¿on¹ pokryw¹.
Niebezpieczeñstwo sparzenia!
Podczas obróbki gor¹cych produktów
wydostaje siê para przez lejek w pokrywie.
Napełniać maksymalnie 0,5 litra gor¹cych
lub pieni¹cych płynów.
Strona: 149
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRM
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem
obrotowym.
 Mikser przekrêcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć.
Wskazówka: Mikser wyczyœcić najlepiej zaraz
po u¿yciu.
Czyszczenie i pielêgnacja
Uwaga!
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e
ulec uszkodzeniu.
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Urz¹dzenie wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹.
W razie potrzeby u¿yć trochê płynu do mycia
naczyñ.
 Wytrzeć urz¹dzenie do sucha.
Czyszczenie miski i wyposa¿enia
Miskê i narzêdzia mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
Zwrócić uwagê na to, aby czêœci z tworzywa
sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce,
poniewa¿ mog¹ ulec trwałej deformacji podczas
procesu zmywania!
Czyszczenie rozdrabniacza
Wszystkie czêœci rozdrabniacza mo¿na myć
w zmywarce do naczyñ.
Wskazówka: Czerwony nalot, który pozostaje np.
po tarciu marchewki mo¿na usun¹ć przecieraj¹c
czêœci rozdrabniacza (z wyj¹tkiem tarcz
rozdrabniaj¹cych) œcierk¹ nas¹czon¹ kilkoma
kroplami oleju jadalnego.
Nastêpnie wymyć rozrdrabniacz.
Czyszczenie miksera
Pojemnik miksera, pokrywê i lejek mo¿na myć
w zmywarce do naczyñ.
Wskazówka: Po obróbce składników płynnych
wystarcza czêsto wymycie miksera bez koniecz-
noœci zdejmowania go z urz¹dzenia.
Do zało¿onego miksera wlać trochê wody
z odatkiem płynu do mycia naczyñ.
Wł¹czyć mikser na kilka sekund (na zakres M).
Nastêpnie wylać wodê i wypłukać mikser czyst¹
wod¹.
Przechowywanie
oóëìåÉâ=
 Koñcówki i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœcić
w torebce do przechowywania akcesoriów.
 Torebkê do przechowywania akcesoriów
przechowywać w misce.
 Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu,
patrz rysunek .
Usuwanie drobnych usterek
Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczyć w ka¿dej
pozycji roboczej.
Proszê najpierw spróbować usun¹ć wystêpuj¹cy
problem w oparciu o niniejsze wskazówki.
éä
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Nie wolno stosować urz¹dzeñ czyszcz¹cych
strumieniem pary.
Niebezpieczeñstwo zranienia
ostrymi no¿ami!
No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi
rêkoma.
Wa¿na wskazówka
W razie potrzeby wyczyœcić torebkê
do przechowywania akcesoriów.
Przestrzegać wskazówek pielêgnacji znajdu-
j¹cych siê w torebce do przechowywania
akcesoriów.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Proszê wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego,
je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek
nale¿y zawsze najpierw wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
Wa¿na wskazówka dla
MUM54../MUM56..
Lampka kontrolna miga przy błêdnej obsłudze
urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego
zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia.
Strona: 150
NRN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Usterka
Urz¹dzenia nie wł¹cza siê.
Œrodki zaradcze
 Sprawdzić dopływ pr¹du.
 Sprawdzić wtyczkê.
 Sprawdzić ramiê urz¹dzenia.
We właœciwej pozycji? W zatrzasku?
 Mikser lub miskê przekrêcić a¿ do oporu.
 Zało¿yć pokrywê miksera i przekrêcić a¿
do oporu.
 Pokrywki osłaniaj¹ce napêdy zało¿yć
na nieu¿ywane napêdy.
 Zabezpieczenie przed ponownym wł¹czeniem
jest aktywne. Urz¹dzenie nastawić na 0/off,
a nastêpnie ponownie przekrêcić na ¿¹dany
zakres.
Usterka
Urz¹dzenie wył¹cza siê podczas pracy.
System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem jest
aktywny. Wło¿ono za du¿o produktów spo¿ywczych
na raz.
Œrodki zaradcze
 Wył¹czyć urz¹dzenie.
 Zmniejszyć iloœć miksowanych składników.
Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej
iloœci produktów (patrz „Przykłady zastoso-
wania“)!
Usterka
Podczas pracy napêdu został przypadkowo
naciœniêty przycisk zwalniania blokady.
Ramiê wychylne podnosi siê do góry.
Napêd wył¹cza siê, nie pozostaje jednak w pozycji
wymiany narzêdzi.
Œrodki zaradcze
 Pokrêtło wył¹cznika nastawić na 0/off.
 Ramiê wychylne ustawić w pozycji 1.
 Wł¹czyć urz¹dzenie (zakres 1).
 Ponownie wył¹czyć urz¹dzenie.
 Narzêdzie pozostaje w pozycji wymiany
narzêdzi.
Usterka
Mikser nie zaczyna pracować, albo zatrzymuje
siê podczas pracy, a napêd „brzêczy“.
No¿ jest zablokowany.
Œrodki zaradcze
 Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
 Zdj¹ć mikser i usun¹ć przyczynê zablokowania
no¿a.
 Ponownie zało¿yć mikser.
 Wł¹czyć urz¹dzenie.
Przykłady zastosowania
Bita œmietana
100 g–600 g
 Œmietanê ubijać koñcówk¹ do ubijania
od 1,5 do 4 minut na zakresie 7 (4)
(zale¿nie od iloœci i właœciwoœci œmietany).
Piana z białek
1 do 8 białek z jaj
 Białka ubijać koñcówk¹ do ubijania
4 do 6 minut na zakresie 7 (4).
Ciasto biszkoptowe
Przepis podstawowy
2 jajka
2–3 ły¿ki gor¹cej wody
100 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
70 g m¹ki
70 g m¹ki ziemniaczanej
ewentualnie proszek do pieczenia
 Podane składniki (oprócz m¹ki i m¹ki ziemnia-
czanej) ubijać ok. 4–6 minut koñcówk¹
do ubijania na zakresie 7 (4), a¿ do mocnego
spienienia.
 Przeł¹cznik obrotowy przeł¹czyć na zakres
1 (1) i mieszaj¹c dalej ok. ½ do 1 minuty
dodawać ły¿kami przez otwór wsypowy
przesian¹ m¹kê i m¹kê ziemniaczan¹.
Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy
Ciasto ucierane
Przepis podstawowy
3–4 jajka
200–250 g cukru
1 szczypta soli
1 paczka cukru waniliowego lub otarta skórka
z ½ cytryny
200–250 g masła lub margaryny (o temperaturze
pokojowej)
500 g m¹ki
1 paczka proszku do pieczenia
125 ml mleka
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ do
mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1 (1),
nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 7 (4).
Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy
éä
Wa¿na wskazówka
Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ć
wystêpuj¹cych usterek, proszê zwrócić siê do
naszego autoryzowanego punktu serwisowego.
Strona: 151
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRO
Ciasto kruche
Przepis podstawowy
125 g masła (o temperaturze
pokojowej)
100–125 g cukru
1 jajko
1 szczypta soli
trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru
waniliowego
250 g m¹ki
ewentualnie proszek do pieczenia
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ do
mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1 (1),
nastêpnie ok. 2–3 minuty na zakresie 6 (3).
Od 500 g m¹ki:
 Składniki mieszać hakiem do zagniatania
ok. ½ minuty na zakresie 1 (1), nastêpnie
ok. 3–4 minuty na zakresie 3 (2).
Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy
Ciasto dro¿d¿owe
Przepis podstawowy
500 g m¹ki
1 jajko
80 g tłuszczu (o temperaturze pokojowej)
80 g cukru
200–250 ml letniego mleka
25 g œwie¿ych dro¿d¿y lub 1 paczka suszonych
dro¿d¿y
otarta skórka z ½ cytryny
1 szczypta soli
 Podane składniki mieszać hakiem do
zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1,
nastêpnie ok. 3–6 minut na zakresie 3 (2).
Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy
Ciasto na makaron
Przepis podstawowy
300 g m¹ki
3 jajka
w razie potrzeby 1–2 ły¿ki stołowe (10–20 g)
zimnej wody
 Wszystkie składniki zagniatać na ciasto
ok. 3 do 5 minut na zakresie 3 (2).
Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy
Ciasto chlebowe
Przepis podstawowy
750 g m¹ki
2 paczki dro¿d¿y suszonych
2 ły¿eczka soli
450–500 ml ciepłej wody
Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania
ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 4–5
minut na zakresie 3 (2).
Majonez
2 jajka
2 ły¿eczki musztardy
¼ l oliwy
2 ły¿ki soku cytrynowego lub octu
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê.
 Składniki (oprócz oliwy) zamieszać kilka
sekund w mikserze na zakresie 3 (2) lub 4 (3).
 Nastêpnie przeł¹czyć mikser na zakres 7 (4),
dolewać powoli oliwê przez lejek i tak długo
mieszać, a¿ powstanie emulsja majonezu.
Majonez spo¿yć w krótkim czasie –
nie przechowywać.
Masło miodowe
30 g masła (z lodówki, 7 °C)
190 g miodu (z lodówki, 7 °C)
 Masło podzielić na małe kawałki i wło¿yć
do miksera.
 Nastêpnie dodać miód i miksować 15 sekund
na zakresie 7 (4).
Usuwanie opakowania i zu¿ytego
urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego
sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynika-
j¹cych z obecnoœci składników niebezpiecznych
oraz niewłaœciwego składowania i przetwarzania
takiego sprzêtu.
éä
Strona: 152
NRP oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Warunki gwarancji
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Wyposa¿enie dodatkowe
éä
MUZ5ZP1
Wyciskarka do owoców
cytrusowych
Do wyciskania soku z pomarañczy, cytryn i grejpfrutów.
MUZ5FW1
Przystawka do mielenia
miêsa
Do rozdrabniania œwie¿ego miêsa na tatar lub kotlet mielony.
MUZ45LS1
Zestaw sitek drobno
(3 mm), grubo (6 mm)
Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Drobno dla paszetów i past, grubo dla kiełbasy do pieczenia
i słoniny.
MUZ45SV1
Przystawka do wycis-
kania ciastek
Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Z metalowym szablonem dla 4 ró¿nych rodzajów form
do ciastek.
MUZ45RV1
Przystawka do tarcia
Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Do tarcia orzechów, migdałów, czekolady i suchych bułek.
MUZ45FV1
Przystawka do wycis-
kania owoców
Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.
Do wyciskania soku z owoców jagodowych poza malinami,
pomidorów i owoców dzikiej ró¿y na przecier/mus.
Produkty spo¿ywcze, jak np. porzeczki, zostaj¹
jednoczeœnie automatycznie wypestkowane oraz
pozbawione łodygi.
MUZ45PS1
Tarcza do frytek
Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki.
Strona: 153
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRQ
Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupić w sklepach lub za
poœrednictwem naszego serwisu.
MUZ45AG1
Tarcza do ciêcia warzyw
Azja
Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla potraw
azjatyckich.
MUZ45RS1
Tarcza do tarcia –
grubo
Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do tarcia surowych ziemniaków np. na placki ziemniaczane
lub kluski.
MUZ45KP1
Tarcza do tarcia
ziemniaków
Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.
Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek
ziemniaczany, do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.
MUZ5ER2
Miska do mieszania
ze stali szlachetnej
W misce mo¿na mieszać do 750 g m¹ki plus składniki
dodatkowe.
MUZ5MX1
Kubek miksuj¹cy
z tworzywa sztucznego
Do miksowania napojów, rozcierania owoców i warzyw,
przygotowywania majonezu, do rozdrabniania owoców
i orzechów, do kruszenia lodu.
MUZ5MM1
Multimixer
Do siekannia ziół, warzyw, jabłek i miêsa, do tarcia na wiórki
marchewki, rzepy, rzodkiewek i sera, do tarcia orzechów
i schłodzonej czekolady.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MUM54230 Styline

Zadaj pytanie o Bosch MUM54230 Styline

Masz pytanie dotyczące Bosch MUM54230 Styline, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MUM54230 Styline. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MUM54230 Styline tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.