Instrukcja Bosch MUM4405

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MUM4405. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MUM4405
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Węgierski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Ukraiński,

Spis treści

Strona: 76
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TT
=
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani
konserwacji.
Instrukcja obsługi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia
(patrz przegl¹d modeli, Rysunek 17).
Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym
wyposa¿eniem. Instrukcjê obsługi proszê
starannie przechowywać.
Instrukcjê obsługi proszê przekazać wraz z urz¹-
dzeniem ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Przeł¹cznik obrotowy
MUM 44..–46.. Rysunek 1
0/off = stop
P = pozycja parkowania
przytrzymać przeł¹cznik
obrotowy, a¿ napêd siê
zatrzyma; narzêdzie znajduje
siê w pozycji wychylnej.
Gdy napêd siê zatrzyma,
urz¹dzenie osi¹gnêło pozycjê
wychyln¹.
Zakresy 1–4 = prêdkoœci robocze
Stopieñ 1 = najni¿sza liczba obrotów –
powoli
Stopieñ 4 = najwy¿sza liczba obrotów –
szybko
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du urz¹-
dzenie pozostaje wł¹czone i zaczyna pracować
natychmiast po wznowieniu dopływu pr¹du.
MUM 47..
0/off = stop
M = wł¹czanie chwilowe
przytrzymać przeł¹cznik
obrotowy, najwy¿sza liczba
obrotów.
Zakresy 1–4 = prêdkoœci robocze
Stopieñ 1 = najni¿sza liczba obrotów –
powoli
Stopieñ 4 = najwy¿sza liczba obrotów –
szybko
W przypadku przerwania dopływu pr¹du
urz¹dzenie pozostaje wł¹czone i; po przerwie
nastawić urz¹dzenie na 0/off a nastêpnie
przeł¹czyć z powrotem na ¿¹dany stopieñ.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w zabezpieczenie
ponownego wł¹czenia w przypadku przeci¹¿enia.
Pozycja parkowania jest automatyczna,
po wył¹czeniu (nastawienie 0/off) urz¹dzenie
ustawia siê automatycznie w pozycji wychylnej.
Napêd Rysunek2
dla młynka do mielenia ziaren zbó¿ (z ¿arnem
stalowym), rozdrabniacza do warzyw i wyciskarki
do owoców cytrusowych. Je¿eli napêd nie jest
u¿ywany, nale¿y nało¿yć pokrywê ochronn¹.
~ Pokrywa osłaniaj¹ca napêd
W celu zdjêcia pokrywy ochronnej napêdu
przekrêcić j¹ a¿ do usuniêcia blokady.
Napêd Rysunek3
dla koñcówki do mieszania, koñcówki do ubijania,
haka do zagniatania ciasta i przystawki do lodów,
w pozycji dolnej dla maszynki do miêsa,
a w pozycji górnej dla młynka do mielenia
ziaren zbó¿ (z ¿arnem kamiennym)
Przechowywanie elektrycznego
przewodu zasilaj¹cego Rysunek 4
MUM 44.. Nawin¹ć przewód elektryczny.
MUM 46.. Schować przewód elektryczny.
MUM 47.. Automatyczny zwijacz przewodu
elektrycznego.
Przycisk zwalniaj¹cy blokadê Rysunek5
Nacisn¹ć przycisk, aby umo¿liwić ruch
wychylnego ramienia urz¹dzenia.
Napêd Rysunek6
dla miksera i multi-miksera.
Je¿eli mikser nie jest u¿ywany, nale¿y nało¿yć
pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.
Lampki kontrolne Rysunek 7
tylko dla modelu MUM 47..
~ WskaŸnik gotowoœci do pracy
Ä Lampki kontrolne
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 77
TU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczceznamionowej.Urz¹dzeniemo¿nau¿ywać
tylko wtedy, je¿eli elektryczny przewód zasilaj¹cy i
samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e
bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem
lub zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed
przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia,
przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym
stoi urz¹dzenie, lub w przypadku awarii, wyj¹ć
wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce
powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ, naprawy urz¹dzenia,
jak np. wymiana uszkodzonego przewodu
zasilaj¹cego, mo¿e dokonać tylko autoryzowany
serwis naszej firmy.
Wyposa¿enie lub narzêdzia zmieniać tylko po
wył¹czeniu urz¹dzenia i po zatrzymaniu napêdu.
Urz¹dzenia podstawowego nie wolno zanurzać
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Po wył¹czeniu urz¹dzenie pracuje jeszcze krótk¹
chwilê.
Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzegać
wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi
doł¹czonych do wyposa¿enia.
W przypadku przerwania dopływu pr¹du
urz¹dzenie zacznie pracować natychmiast
po wznowieniu dopływu pr¹du.
Obsługa
Wskazówki dla modelu MUM 47..
Model MUM 47.. wyposa¿ony jest w dodatkowe
lampki kontrolne, które wskazuj¹ gotowoœć
urz¹dzeniadopracyizakresynastawieniapodczas
pracy napêdu. Lampka wskazuj¹ca gotowoœć
urz¹dzenia do pracy zapala siê na czerwono, je¿eli
robot zasilany jest pr¹dem (wtyczka wło¿ona do
gniazdka).
Po nastawieniu pokrêtła przeł¹cznika na jeden
z zakresów lub w pozycji poœredniej, zapala siê
odpowiednia lampka kontrolna.
Lampki kontrolne migaj¹ w nastêpuj¹cych
przypadkach:
– po przerwie w dopływie pr¹du,
– przy przeci¹¿eniu robota kuchennego.
Je¿eli lampki kontrolne migaj¹, przekrêcić
przeł¹cznik na 0/off. W przypadku przeci¹¿enia
pozostawić urz¹dzenie do ochłodzenia,
ewentualnie zmniejszyć iloœć obrabianych
produktów lub usun¹ć ostro¿nie z urz¹dzenia
blokuj¹cy kawałek produktu. Nastêpnie nastawić
urz¹dzenie z powrotem na odpowiedni zakres.
Pozostałe funkcje modelu MUM 47.. s¹ zgodne
z nastêpuj¹cym dalej opisem.
Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko z wyposa¿eniem/
narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej.
Nie wł¹czać pustego urz¹dzenia (na biegu
jałowym).
 Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed
pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić,
patrz rozdział „Czyszczenie i pielêgnacja“.
Przygotowanie
 Korpus urz¹dzenia postawić na gładkiej
i czystej powierzchni.
 Elektryczny przewód zasilaj¹cy odwin¹ć/
wyci¹gn¹ć.
W modelach z automatycznym zwijaczem
przewodu elektrycznego:
 Przewód elektryczny wysun¹ć jednym
poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ długoœć
(maks. 1 metr) i powoli puœcić; przewód
elektryczny jest zablokowany.
 Zmniejszanie długoœci wyci¹gniêtego
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego:
Przewód elektryczny lekko poci¹gn¹ć
i zwolnić, aby zwin¹ł siê do ¿¹danej
długoœci. Wtedy znowu lekko poci¹gn¹ć
i powoli puœcić; przewód elektryczny jest
zablokowany.
Uwaga!
Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêcać
ani wsuwać rêcznie, poniewa¿ nie bêdzie siê
wtedy całkowicie zwijał. Je¿eli przewód
elektryczny siê zablokuje, nale¿y go całkowicie
wysun¹ć i powoli puszczać, aby siê zwin¹ł.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
éä
Strona: 78
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TV
Pozycje robocze
Uwaga!
Urz¹dzenie wł¹czać tylko wtedy, je¿eli
narzêdzie/wyposa¿enie zamocowane jest
zgodnie z podan¹ ni¿ej tabel¹ i znajduje siê
w pozycji roboczej.
Wskazówka: W przypadku wiêkszej iloœci
produktów przeznaczonych do przetworzenia
za pomoc¹ przystawki do mielenia miêsa, mo¿na
wybrać równie¿ pozycjê 7.
Koñcówka do mieszania,
koñcówka do ubijania i hak
do zagniatania ciasta Rysunek 8
Koñcówka do mieszania (a)
do mieszania ciasta, np. ciasta ucieranego.
Koñcówka do ubijania (b)
do ubijania piany z białek, œmietany i lekkich ciast,
np. ciasta biszkoptowego.
Hak do zagniatania (c) z odgarniaczem
ciasta (d)
do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania
dodatków, które nie powinny być rozdrobnione
(np. rodzynki, wiórki czekoladowe).
Niebezpieczeñstwo zranienia
obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać
r¹k do miski.
Wyposa¿enie i narzêdzia zmieniać tylko po
wył¹czeniu urz¹dzenia i po zatrzymaniu siê
napêdu – po wył¹czeniu urz¹dzenia napêd
pracuje jeszcze krótk¹ chwilê.
Urz¹dzenie mo¿na wł¹czać tylko wtedy,
je¿eli nieu¿ywane napêdy zabezpieczone
s¹ odpowiednimi pokrywami osłaniaj¹cymi.
 W urz¹dzeniu z nastawianiem pozycji
parkowania przeł¹czyć pokrêtło do pozycji P
i przytrzymać a¿ do zatrzymania siê napêdu.
Je¿eli napêd siê zatrzymał, urz¹dzenie
osi¹gnêło pozycjê wychylenia.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 6.
 Nało¿yć miskê. Podstawa miski musi
znajdować siê w szczelinie urz¹dzenia
podstawowego.
 Zale¿nie od zadania, wło¿yć do napêdu
(a¿ do zatrzasku) koñcówkê do mieszania,
koñcówkê do ubijania lub hak do zagniatania
ciasta. Przy zakładaniu haka do zagniatania
przekrêcić odgraniacz ciasta, aby hak mógł
zatrzasn¹ć.
 Wło¿yć do miski składniki przeznaczone do
przerobienia.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 1.
 Nało¿yć pokrywê.
 Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na ¿¹dan¹
prêdkoœć.
Dodawanie składników
 Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem przeł¹cznika.
 W urz¹dzeniu z nastawianiem pozycji
parkowania przeł¹czyć pokrêtło do pozycji P
i przytrzymać a¿ do zatrzymania siê napêdu.
 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 7.
 Dodać składniki
albo
 dodać składniki przez otwór wsypowy
w pokrywie.
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem przeł¹cznika.
 W urz¹dzeniu z nastawianiem pozycji
parkowania przeł¹czyć pokrêtło do pozycji P
i przytrzymać a¿ do zatrzymania siê napêdu.
 Zdj¹ć pokrywê.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 6.
 Wyj¹ć narzêdzie z napêdu.
 Zdj¹ć miskê.
 Wyczyœcić wszystkie czêœci, patrz rozdział
„Czyszczenie i pielêgnacja“.
éä
Pozy-
cja
1
2
3
4
5
6
Wkładanie/wyjmowanie koñcówek
do ubijania, mieszania i haka do
zagniatania
7
Dodawanie wiêkszej iloœci
produktów
Strona: 79
UM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Mikser
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem!
Nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera!
Mikser zakładać/zdejmować tylko wtedy,
je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone, a napêd
nieruchomy! Mikser mo¿na wł¹czać tylko
kompletnie zmontowany i z zało¿on¹ pokryw¹.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
W czasie obróbki gor¹cych produktów
wydostaje siê para przez lejek w pokrywie.
Napełniać maksymalnie 0,5 litra gor¹cych
lub pieni¹cych płynów.
Uwaga!
Przygotowaniepłynów wszklanym mikserze(do
nabycia w sklepach specjalistycznych): maksy-
malniezakres3.Mo¿namiksowaćmaksymalnie
0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych płynów.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 3.
 Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd miksera.
 Pojemnik miksera nało¿yć (oznaczenie
na podstawie miksera na oznaczenie
na korpusie urz¹dzenia) i przekrêcić a¿
do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (rysunek 6).
 Wło¿yć składniki.
Maksymalna iloœć dla miksera z tworzywa
sztucznego: składniki płynne = 1 litr, dla
miksera ze szkła: składniki płynne = 0,75 litra,
maksymalnie 0,5 litra pieni¹cych lub gor¹cych
płynów;
optymalna iloœć miksowanych składników
stałych = 50–100 gramów.
 Nało¿yć pokrywê i mocno przycisn¹ć.
 Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na ¿¹dan¹
prêdkoœć.
Dodawanie składników Rysunek 9
 Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem przeł¹cznika.
 Zdj¹ć pokrywê i dodać składniki,
albo
 wyj¹ćlejekzpokrywyistałeskładnikidodawać
stopniowo przez otwór wsypowy
albo
 płynne składniki dodać przez lejek.
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć pokrêtłem przeł¹cznika.
 Mikser przekrêcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć.
Wskazówka: Mikser umyć najlepiej zaraz
po u¿yciu.
Czyszczenie i pielêgnacja
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych.
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Urz¹dzenie wytrzeć tylko wilgotn¹ œcierk¹.
W razie potrzeby u¿yć trochê płynu do mycia
naczyñ.
 Wytrzeć urz¹dzenie do sucha.
Czyszczenie miski i wyposa¿enia
Wszystkie czêœci mo¿na myć w zmywarce do
naczyñ. Zwrócić uwagê, aby czêœci z tworzywa
sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce,
poniewa¿ mog¹ ulec deformacji.
Czyszczenie miksera
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami!
No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi
rêkoma. Mikser mo¿na zdemontować przed
myciem.
Uwaga!
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Nó¿ miksera nie nadaje siê do
mycia w zmywarce. Nó¿ miksera wymyć tylko
pod bie¿¹c¹ wod¹.
Wskazówka: Po przygotowaniu cieczy czêsto
nie trzeba demontować miksera aby go umyć.
Do zało¿onego miksera wlać trochê wody
z dodatkiem płynu do mycia naczyñ. Wł¹czyć na
kilka sekund (urz¹dzenie z wł¹czeniem chwilowym
na zakres M). Nastêpnie wylać wodê i wypłukać
mikser czyst¹ wod¹.
Demonta¿ miksera Rysunek 10
 Podstawê pojemnika miksera przekrêcić
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i zdj¹ć.
 Wkład z no¿ami chwycić za skrzydełka
i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Odkrêcić wkład z no¿ami.
 Wyj¹ć wkład z no¿ami i zdj¹ć uszczelkê.
éä
Strona: 80
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UN
Monta¿ miksera
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Miksera nie wolno montować na korpusie
urz¹dzenia.
 Zało¿yć uszczelkê na wkład z no¿ami.
 Wkład z no¿ami wło¿yć od spodu do
pojemnika miksera.
 No¿e zamocować przykrêcaj¹c podstawê
dzbanka.
 Podstawê pojemnika przykrêcić w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Usuwanie usterek
W przypadku wyst¹pienia usterek proszê zwrócić
siê do naszego autoryzowanego punktu
serwisowego.
Przykłady zastosowania
Bita œmietana
100 g–600 g
 Œmietanê ubijać koñcówk¹ do ubijania
1,5do4minutnazakresie4(zale¿nie od iloœci
i właœciwoœci œmietany).
Piana z białek
1 do 8 białek z jaj
 Białka ubijać koñcówk¹ do ubijania
4 do 6 minut na zakresie 4.
Ciasto biszkoptowe
Przepis podstawowy
2 jajka
2–3 ły¿ki gor¹cej wody
100 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
70 g m¹ki
70 g m¹ki ziemniaczanej ewentualnie proszek
do pieczenia
 Podane składniki (oprócz m¹ki i m¹ki
ziemniaczanej) ubijać ok. 4–6 minut
koñcówk¹ do ubijania na zakresie 4
a¿ do mocnego spienienia.
 Przeł¹cznik urz¹dzenia przeł¹czyć na zakres 2
i mieszaj¹c dalej ok. ½ do 1 minuty dodawać
ły¿kami przez otwór wsypowy przesian¹ m¹kê
i m¹kê ziemniaczan¹.
Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy.
Ciasto ucierane
Przepis podstawowy
3–4 jajka
200–250 g cukru
1 szczypta soli
1 paczka cukru waniliowego lub otarta skórka
z ½ cytryny
200–250 g masła (o temperaturze pokojowej)
500 g m¹ki
1 paczka proszku do pieczenia
1
/8 l mleka
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ do
mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1,
nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 3.
Maksymalna iloœć: 1,5–2 x przepis podstawowy.
Ciasto kruche
Przepis podstawowy
125 g masła (o temperaturze
pokojowej)
100–125 g cukru
1 jajko
1 szczypta soli
trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru
waniliowego
250 g m¹ki
ewentualnie proszek do pieczenia
 Podane składniki mieszać koñcówk¹ do
mieszania lub hakiem do zagniatania ok.
½ minuty na zakresie 1, nastêpnie ok.
2–3 minuty na zakresie 2.
Maksymalna iloœć: 2 x przepis podstawowy.
Ciasto dro¿d¿owe
Przepis podstawowy
500 g m¹ki
1 jajko
80 g tłuszczu (o temperaturze pokojowej)
80 g cukru
200–250 ml letniego mleka
25 g dro¿d¿y œwie¿ych lub 1 paczka dro¿d¿y
suszonych otarta
ëâμêâ~=ò=½=Åóíêóåó
1 szczypta soli
 Podane składniki mieszać hakiem do
zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1,
nastêpnie ok. 3–6 minut na zakresie 2.
Maksymalna iloœć: 1,5 x przepis podstawowy.
Majonez
2 jajka
2 ły¿eczki musztardy
¼ l oliwy
2 ły¿ki soku cytrynowego lub octu
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê.
 Składniki (oprócz oliwy) zamieszać kilka
sekund w mikserze na zakresie 2.
 Nastêpnie przeł¹czyć mikser na zakres 4,
dolewać powoli oliwê przez lejek i tak długo
mieszać, a¿ powstanie emulsja majonezu.
éä
Strona: 81
UO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Wyposa¿enie/wyposa¿enie
dodatkowe
Pozostałe elementy wyposa¿enia nale¿¹cego
do zakresu dostawy (patrz zał¹czony przegl¹d
modeli) opisane s¹ w oddzielnych instrukcjach
obsługi.
Wyposa¿enie i wyposa¿enie dodatkowe nale¿¹ce
do zakresu dostawy mo¿na równie¿ nabyć
pojedynczo. Wyposa¿enie do robota kuchennego
MUM 45.. nadaje siê równie¿ do robotów
MUM 46.. i MUM 47.. .
Rysunek 11
Rozdrabniacz z trzema tarczami; dodatkowo
do nabycia tarcza do tarcia ziemniaków, tarcza
do frytek i tarcza do warzyw Julienne.
Rysunek 12
Przystawka do mielenia miêsa; dodatkowo do
nabycia przystawka do wyciskania soku z owoców
i warzyw (a), przystawka do tarcia (b) i kształtka
do ciastek (c); sitka z dziurkami o œrednicy
› 3 i 6 mm.
Rysunek 13
Wyciskarka do owoców cytrusowych
Rysunek 14
Młynek do mielenia ziaren zbó¿ z ¿arnem stalowym
lub kamiennym
Rysunek 15
Multi-mikser
Rysunek 16
Przystawka do lodów
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MUM4405

Zadaj pytanie o Bosch MUM4405

Masz pytanie dotyczące Bosch MUM4405, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MUM4405. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MUM4405 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.