Instrukcja Bosch MSM7500 Styline

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MSM7500 Styline. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Blender ręczny
  • Model/nazwa: MSM7500 Styline
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Polski, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 46
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QT
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do domo-
wego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszcze-
niachkuchennychdlapracownikówsklepów,biur,
zakładów rolniczych, rzemieœlniczych
i przemysłowych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez
goœci pensjonatów, małych hoteli i podobnych
pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania opisuje ró¿ne
modele. Na stronach z rysunkami zamieszczony
jest przegl¹d ró¿nych modeli (rysunek C).
Instrukcjê obsługi proszê przechowywać
starannie. Proszê przekazać instrukcjê wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek A
1 Koñcówka miksuj¹ca
Z tworzywa sztucznego lub z metalu, zale¿nie
od modelu. Koñcówkê miksuj¹c¹ nało¿yć
i zatrzasn¹ć.
2 Korpus urz¹dzenia
3 Elektryczny przewód zasilaj¹cy
4 Wieszak
Do przechowywania urz¹dzenia na œcianie
w pozycji wisz¹cej.
5 WskaŸnik prêdkoœci
(przy niektórych modelach)
6 Regulacja liczby obrotów
Liczbê obrotów mo¿na regulować
bezstopniowo (tylko przy wł¹czeniu
przyciskiem 7a):
– Przekrêcenie w prawo zmniejsza liczbê
obrotów.
– Przekrêcenie w lewo zwiêksza liczbê
obrotów.
7 Przycisk wł¹cznika
a prêdkoœć (z regulacj¹ liczby obrotów 6)
b prêdkoœć turbo
Blender jest wł¹czony tak długo, jak długo
przycisk (a lub b) jest wciœniêty.
8 Przyciski zwalniania blokady
W celu zdjêcia koñcówki miksuj¹cej nacisn¹ć
równoczeœnie obydwa przyciski zwalniania
blokady.
9 Nó¿ koñcówki miksuj¹cej
10 Pojemnik miksera
Miksowanie w pojemniku zapobiega
rozpryskiwaniu miksowanych produktów.
Do przechowywania przygotowanych
produktów nało¿yć na pojemnik pokrywkê.
Dla niektórych modeli:
11 Rozdrabniacz uniwersalny
Je¿eli rozdrabniacz uniwersalny nie nale¿y do
zakresu dostawy, mo¿na go zamówić w punkcie
zakupu urz¹dzenia lub w punkcie serwisowym.
12 Koñcówka do ubijania z przystawk¹
przekładni
Proszê zwracać uwagê na wskazówki dla
czêœci wyposa¿enia podane w oddzielnej
instrukcji obsługi.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej.
Nie podł¹czać urz¹dzenia, je¿eli elektryczny
przewód zasilaj¹cy lub urz¹dzenie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e
bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem
lub zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego przed
przyst¹pieniem do monta¿u, po ka¿dym u¿yciu,
przed przyst¹pieniem do czyszczenia, przed
opuszczeniem pomieszczenia i w przypadku awarii.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasila-
j¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 47
QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿e-
niem. Zachować ostro¿noœć podczas miksowania
gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać
podczas miksowania.
Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać
w płynach powy¿ej miejsca poł¹czenia
z korpusem urz¹dzenia.
Zaleca siê nie pozostawiać wł¹czonego urz¹-
dzenia dłu¿ej ni¿ to konieczne do odpowiedniego
zmiksowania produktów.
Koñcówki do miksowania nie wolno nigdy stawiać
na gor¹cych powierzchniach ani wkładać
do gor¹cych produktów przeznaczonych
do miksowania. Gor¹ce produkty przeznaczone
do miksowania schłodzić najpierw co najmniej
do 80 °C, a dopiero potem miksować!
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem
Nie dotykać no¿a koñcówki miksuj¹cej.
No¿a koñcówki miksuj¹cej nie czyœcić gołymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Wa¿ne!
Koñcówkê miksuj¹c¹ nakładać i zdejmować
tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
Obsługa
Do miksowania majonezów, sosów, napojów,
potraw dla niemowl¹t, gotowanych owoców
i warzyw, oraz do przygotowywania lodów.
Do rozcierania zup.
Do rozdrabniania/siekania surowych produktów
spo¿ywczych (cebula, czosnek, zioła i jarzyny)
stosować rozdrabniacz uniwersalny!
Blender nie nadaje siê do przygotowania
ziemniaków purée.
 Przed pierwszym u¿yciem umyć wszystkie
czêœci.
Rysunek B
 Elektryczny przewód zasilaj¹cy rozwin¹ć
całkowicie.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ nało¿yć na korpus
urz¹dzenia i zatrzasn¹ć.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Produkty wło¿yć do pojemnika miksera lub
innego wysokiego naczynia.
Blender pracujelepiej, je¿eli wœród produktów
przeznaczonych do miksowania znajduje siê
równie¿ płyn.
 Regulatorem liczby obrotów nastawić
odpowiedni¹ liczbê obrotów.
– Przekrêcenie w prawo zmniejsza liczbê
obrotów.
– Przekrêcenie w lewo zwiêksza liczbê
obrotów.
Do przygotowania produktów spo¿ywczych
zaleca siê zasadniczo stosować prêdkoœć
turbo. Do miksowania płynów, gor¹cych
produktów i do mieszania składników
(np. płatki zbo¿owe w jogurcie) zaleca siê
stosować regulator prêdkoœci.
Dla niektórych modeli:
Po naciœniêciu przycisku wł¹cznika nasta-
wiona prêdkoœć pojawia siê na wskaŸniku
prêdkoœci. Im wiêcej pasków siê zaœwieci,
tym wy¿sza jest nastawiona prêdkoœć.
 Mocno trzymać blender i pojemnik.
 Wł¹czyć blender poprzez naciœniêcie
odpowiedniego przycisku wł¹cznika.
Blender jest wł¹czony tak długo, jak długo
przycisk jest wciœniêty.
Aby zapobiec rozpryskiwaniu siê produktów,
przycisk wł¹cznika nacisn¹ć dopiero wtedy,
gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona jest
w produktach przeznaczonych do mikso-
wania.
Blender wł¹czyć zawsze przed wyjêciem
koñcówki miksuj¹cej z rozdrabnianych
produktów.
 Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk
wł¹cznika.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i zdj¹ć
z blendera koñcówkê miksuj¹c¹.
Wskazówka dotycz¹ca rozdrabniania lodu:
wło¿yć 2–3 kostki lodu do pojemnika miksera
lub innego naczynia z tworzywa sztucznego.
Koñcówkê miksuj¹c¹ blendera wło¿yć do pojem-
nika, wł¹czyć blender a nastêpnie docisn¹ć
do kostek lodu. Blender nale¿y przy tym
powtarzaj¹cymi ruchami podnosić i ponownie
przyciskać do lodu.
éä
Strona: 48
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QV
Czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec uszko-
dzeniu. Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego!
 Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹,
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
 Pojemnik miksera mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ umyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ suszyć w odwrotnej
pozycji (no¿em do góry), aby woda, która
dostała siê do koñcówki, mogła wypłyn¹ć.
Przy obróbce np. czerwonej kapusty
i marchewki pozostaj¹ przebarwienia
na elementach z tworzywa sztucznego,
które mo¿na usun¹ć kilkoma kroplami
oleju jadalnego.
Usuwanie drobnych usterek
Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ć
wystêpuj¹cych usterek, proszê zwrócić siê do
naszego autoryzowanego punktu serwisowego.
Przepisy i wskazówki
Majonez
1 jajko (¿ółtko i białko)
1 ły¿ka musztardy
1 ły¿ka soku cytrynowego lub octu
200–250 ml oliwy
sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê!
 Składniki wło¿yć do pojemnika.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ wło¿yć na dno pojem-
nika i wymieszać składniki a¿ do utworzenia
gładkiej konsystencji.
 Wł¹czonyblenderprzesuwaćpowolidogórnej
warstwy mieszaniny i znowu powoli zanurzać,
a¿ majonez bêdzie gotowy.
Wskazówka: Według tego przepisu mo¿na
równie¿ przygotować majonez z samych ¿ółtek.
Wtedy proszê u¿yć tylko połowê podanej iloœci
oleju.
Zupa z warzyw
300 g ziemniaków
200 g marchewki
1 mały kawałek selera
2 pomidory
1 cebula
50 g masła
2 l wody
sól, pieprz do smaku
 Pomidory obrać ze skórki i usun¹ć pestki.
 Oczyszczone i umyte warzywa pokroić
na kawałki i dusić na rozgrzanym maœle.
 Dodać wodê i posolić.
 Wszystko gotować 20–25 minut.
 Zdj¹ć garnek z pieca.
 Zupê zmiksować blenderen w garnku na purée.
 Przyprawić sol¹ i pieprzem.
Ciasto na naleœniki
250 ml mleka
1 jajko
100 g m¹ki
25 g stopionego, schłodzonego masła
 Wszystkie składniki wło¿yć w podanej
kolejnoœci do pojemnika i miksować
a¿ do powstania gładkiego ciasta.
Miksowane napoje mleczne
1 szklanka mleka
6 du¿ych truskawek
albo
10 malin albo
1 banan (pokroić na plasterki)
 Składniki wło¿yć do pojemnika i miksować.
 Posłodzić do smaku.
Wskazówka:
Aby otrzymać mleczny shake nale¿y dodać gałkê
lodów lub bardzo zimne mleko.
éä
Usterka Co zrobić?
Urz¹dzenie
wył¹cza siê
w czasie pracy,
albo wskaŸnik
prêdkoœci
(je¿eli jest)
zaczyna migać.
System zabezpieczaj¹cy
przed przeci¹¿eniem jest
aktywny.
 Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć
wtyczkê z gniazdka
sieciowego.
 Urz¹dzenie pozostawić
ok. 1 godzinê do ochło-
dzenia w celu deaktywacji
systemuzabezpieczaj¹cego
przed przeci¹¿eniem.
 Ponownie wł¹czyć
urz¹dzenie.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MSM7500 Styline

Zadaj pytanie o Bosch MSM7500 Styline

Masz pytanie dotyczące Bosch MSM7500 Styline, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MSM7500 Styline. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MSM7500 Styline tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.