Instrukcja Bosch MSM6B250

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MSM6B250. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Blender
  • Model/nazwa: MSM6B250
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Węgierski, Turecki

Spis treści

Strona: 27
OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do domo-
wego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszcze-
niachkuchennychdlapracownikówsklepów,biur,
zakładów rolniczych, rzemieœlniczych i przemysło-
wych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez goœci
pensjonatów, małych hoteli i podobnych
pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowy-
wać. Instrukcjê obsługi proszê przekazać wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
N Korpus urz¹dzenia
O Przycisk wł¹cznika
Blender jest wł¹czony tak długo, jak długo
przycisk jest wciœniêty.
P Koñcówka miksuj¹ca
Koñcówkê miksuj¹c¹ nało¿yć i zatrzasn¹ć.
Dla niektórych modeli
Q Rozdrabniacz uniwersalny
(oddzielna instrukcja obsługi)
Je¿eli rozdrabniacz uniwersalny nie nale¿y do
zakresu dostawy (patrz przegl¹d modeli), mo¿na
go zamówić w punkcie zakupu urz¹dzenia lub
w punkcie serwisowym (nr katalogowy 640698
lub 640686).
Przy eksploatacji rozdrabniacza uniwersalnego
wykorzystywana zostaje pełna wydajnoœć
urz¹dzenia przy krojeniu twardego sera
(przestrzegaj¹c podany przepis).
Przepis doł¹czony jest do instrukcji obsługi
rozdrabiniacza uniwersalnego.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pie-
niem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opusz-
czeniempomieszczenia,wktórymstoiurz¹dzenie,
lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasila-
j¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿e-
niem. Zachować ostro¿noœć podczas miksowania
gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać
podczas miksowania.
Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać
w płynach powy¿ej miejsca poł¹czenia
z korpusem urz¹dzenia.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem
Nie dotykać no¿a koñcówki miksuj¹cej.
No¿y miksuj¹cych nie czyœcić nigdy gołymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Wa¿ne!
Koñcówkê miksuj¹c¹ nakładać i zdejmować
tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 28
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OV
Obsługa
Do miksowania majonezu, sosów, napojów,
potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania
gotowanych owoców i warzyw.
Do rozcierania zup.
Blender nie nadaje siê do przygotowania
ziemniaków purée.
 Rozwin¹ć całkowicie elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ (3) nało¿yć na korpus
urz¹dzenia (1) i przekrêcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Produkty spo¿ywcze wło¿yć do pojemnika
z tworzywa sztucznego.
 Blender i pojemnik trzymać mocno.
Aby zapobiec rozpryskiwaniu produktów,
przycisk wł¹cznika (2) nacisn¹ć dopiero
wtedy, gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona
jest w produktach przeznaczonych do
miksowania.
Przed wyjêciem koñcówki miksuj¹cej
z rozdrabnianych produktów, zawsze
najpierw wył¹czyć blender.
Po pracy/czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
 Pojemnik miksera mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ umyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ pozostawić do
wysuszenia w pozycji pionowej (no¿em do
góry), aby woda, która dostała siê do œrodka
mogła wypłyn¹ć.
Przebarwienia powstałe na elementach
z tworzywa sztucznego po rozdrabnianiu
np. czerwonej kapusty mo¿na usun¹ć
za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MSM6B250

Zadaj pytanie o Bosch MSM6B250

Masz pytanie dotyczące Bosch MSM6B250, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MSM6B250. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MSM6B250 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.