Instrukcja Bosch MSM 6A30

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MSM 6A30. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MSM 6A30
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Turecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 47
QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przecho-
wywać. Prosimy przekazać ewentualnemu
kolejnemu właœcicielowi urz¹dzenie wraz
z instrukcj¹ obsługi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek 1
N Korpus urz¹dzenia
O Przycisk wł¹cznika
P Przyciski zwalniania blokady
Q WskaŸnik LED
R Koñcówka miksuj¹ca
S Stacja ładowania
T Zasilacz
U Pojemnik z pokrywk¹
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Wtyczka zasilacza musi pasować do gniazdka
sieciowego. Nie wolno dokonywać ¿adnych
zmian zasilacza. Nie wolno stosować ¿adnych
adapterów.
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej zasilacza.
Stosować tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.
Stacjê ładowania/zasilacz i przewód elektryczny
chronić przed wilgoci¹ i zabrudzeniem.
Stacjê ładowania/zasilacz i przewód elektryczny
sprawdzić przed ka¿dym u¿yciem, czy nie s¹
uszkodzone.
W razie potrzeby naprawê lub wymianê zlecić
do przeprowadzenia tylko w naszym autoryzowa-
nym punkcie serwisowym.
Wymianê akumulatora zlecić do przeprowadzenia
tylko w naszym autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia,
przed monta¿em urz¹dzenia lub w przypadku
awarii i na czas dłu¿szego nieu¿ywania, nale¿y
wyj¹ć zasilacz z gniazdka sieciowego.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
ocierać o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia
przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Niebezpieczeñstwo wybuchu!
Akumulatory chronić przed wysok¹ temperatur¹
i ogniem.
Niebezpieczeñstwo wybuchu po¿aru!
Urz¹dzenie ładować tylko w stacji ładowania
nale¿¹cej do zakresu dostawy i za pomoc¹
przynale¿nego do stacji zasilacza.
Zasilacza nie wolno przykrywać.
Przedmioty z materiałów łatwopalnych przechowy-
wać z dala od zasilacza i stacji ładowania.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿e-
niem. Zachować ostro¿noœć podczas miksowania
gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać
podczas miksowania.
W przypadku niewłaœciwego zastosowania ciecz
znajduj¹ca siê w akumulatorach mo¿e siê
przedostać do korpusu urz¹dzenia.
Proszê unikać kontaktu z t¹ ciecz¹.
Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać
w płynach powy¿ej miejsca poł¹czenia
z korpusem urz¹dzenia.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 48
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QV
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem
Nie dotykać no¿a koñcówki miksuj¹cej.
No¿y miksuj¹cych nie czyœcić nigdy gołymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Wa¿ne!
Koñcówkê miksuj¹c¹ nakładać i zdejmować
tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie jest wył¹czone
a napêd nieruchomy.
Wyposa¿enie bezpieczeñstwa!
Blokada wł¹czania
Zapobiega przypadkowemu wł¹czeniu urz¹dzenia.
Rysunek 2
W celu wł¹czenia
 najpierw nacisn¹ć przycisk zwalniania blokady
3 i przytrzymać wciœniêty,
 nastêpnie nacisn¹ć przycisk wł¹cznika 2.
Podczas pracy urz¹dzenia mo¿na puœcić
przycisk zwalniania blokady 3.
Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem
Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wył¹czy siê
samoczynnie, oznacza to, ¿e system
zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem jest aktywny.
Mo¿liwe przyczyny:
– miksowane produkty zablokowały nó¿
miksera;
– zbyt du¿y nacisk na miksowane produkty
podczas rozdrabniania.
Proszê usun¹ć przyczynê i ponownie wł¹czyć
urz¹dzenie.
Obsługa
Stacja ładowania
Rysunek 3
Stacjê ładowania 6 mo¿na ustawić na płaskiej
powierzchni (rysunek 3a) albo zamocować
na œcianie (rysunek 3b).
W celu zamontowania na œcianie (materiał
monta¿owy nale¿y do zakresu dostawy):
Rysunek 4
 Płytê monta¿ow¹ wysun¹ć na dół ze stacji
ładowania i zamocować na œcianie za pomoc¹
dwóch wkrêtów.
 Stacjê ładowania nasun¹ć od góry na płytê
monta¿ow¹.
Ładowanie urz¹dzenia
Uwaga!
Nie u¿ywać innego zasilacza.
Akumulator litowo-jonowy zabezpieczony jest
przed głêbokim rozładowaniem. Przy wł¹czeniu
urz¹dzenia z rozładowanym akumulatorem
wył¹cznik ochronny spowoduje automatyczne
wył¹czenie.
WskaŸnik LED Q miga.
Po automatycznym wył¹czeniu nie naciskać
na przycisk wł¹cznika 2 w celu ponownego
wł¹czenia. Akumulator mo¿e ulec uszkodzeniu.
Rysunek 5
 Zasilacz 7 wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Korpus urz¹dzenia 1 wło¿yć do stacji
ładowania 6.
Po wło¿eniu urz¹dzenia zapala siê wskaŸnik
LED 4. Nastêpuje automatyczny test akumulatora.
Stopieñ naładowania akumulatora pokazuje
wskaŸnik LED.
Stopieñ naładowania akumulatora
Podczas u¿ywania urz¹dzenia wskaŸnik LED 4
pokazuje stopieñ naładowania akumulatora.
Je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane mo¿na
sprawdzić stopieñ naładowania akumulatora
poprzez naciœniêcie przycisku zwalniania blokady
3 (rysunek 6).
éä
Wa¿na wskazówka
Przed pierwszym u¿yciem proszê
całkowicie naładować urz¹dzenie
(ok. 2 godziny). Podczas ładowania
korpus urz¹dzenia mo¿e siê nagrzewać.
Akumulator
pełny:
LED gaœnie po upływie
ok. 10 sekund.
Akumulator
pusty:
LED zapala siê i gaœnie dopiero
po naładowaniu.
Akumulator pełny: LED zapala siê
Akumulator pełny
do połowy:
LED miga powoli
Akumulator pusty: LED miga szybko
Strona: 49
RM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Uwaga!
Je¿eli akumulator jest prawie pusty, nie wolno
wł¹czać urz¹dzenia. Korpus urz¹dzenia wło¿yć
do stacji ładowania i całkowicie naładować
akumulator.
Koñcówka miksuj¹ca
Do miksowania majonezu, sosów, napojów,
potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania cebuli,
lodu, gotowanych owoców i warzyw.
Wskazówka! Blender nie nadaje siê
do przygotowywania ziemniaków purée.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ 5 nało¿yć na korpus
urz¹dzenia 1 i przekrêcić w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 7).
 Produkty wło¿yć do pojemnika 8.
 Mocno trzymać blender i pojemnik.
Aby zapobiec rozpryskiwaniu siê produktów,
wł¹czać i wył¹czać urz¹dzenie tylko wtedy,
gdy koñcówka miksuj¹ca zanurzona
jest w produktach przeznaczonych
do miksowania.
Po pracy/czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia
 Koñcówkê miksuj¹c¹ zdj¹ć z korpusu
urz¹dzenia.
 Korpus urz¹dzenia i stacjê ładowania
przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹ a nastêpnie
wytrzeć do sucha.
 Pojemnik miksera mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ.
Wskazówka: Przebarwienia powstałe
na elementach z tworzywa sztucznego po
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty mo¿na
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Czyszczenie koñcówki miksuj¹cej
 Koñcówkê miksuj¹c¹ wymyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ pozostawić do
wysuszenia w pozycji pionowej (no¿em do
góry), aby woda, która dostała siê do œrodka,
mogła wypłyn¹ć.
Przepisy i wskazówki
Majonez
1 jajko (¿ółtko i białko)
1 ły¿ka soku cytrynowego lub octu
200–250 ml oliwy
sól, pieprz do smaku
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê!
 Składniki wło¿yć do pojemnika.
 Koñcówkê miksuj¹c¹ wło¿yć do dna pojem-
nika i wymieszać składniki, a¿ do utworzenia
gładkiej konsystencji.
 Wł¹czonyblenderprzesuwaćpowolidogórnej
warstwy mieszaniny i ponownie powoli
zanurzać, a¿ majonez bêdzie gotowy.
Zupa z warzyw
300 g ziemniaków
200 g marchewki
1 mały kawałek selera
2 pomidory
1 cebula
50 g masła
2 l wody
sól, pieprz do smaku
 Pomidory obrać ze skórki i usun¹ć pestki.
 Oczyszczone i umyte warzywa pokroić
na kawałki i dusić na rozgrzanym maœle.
 Dodać wodê i posolić.
 Wszystko gotować 20–25 minut.
 Zdj¹ć garnek z pieca.
 Zupê zmiksować blenderen w garnku
na purée.
 Przyprawić sol¹ i pieprzem.
Ciasto na naleœniki
250 ml mleka
1 jajko
100 g m¹ki
25 g stopionego, schłodzonego masła
 Wszystkie składniki wło¿yć w podanej
kolejnoœci do pojemnika i miksować
a¿ do powstania gładkiego ciasta.
Miksowane napoje mleczne
1 szklanka mleka
6 du¿ych truskawek
albo
10 malin albo
1 banan (pokroić na plasterki)
 Składniki wło¿yć do pojemnika i miksować.
 Posłodzić do smaku.
Wskazówka:
Aby otrzymać mleczny shake nale¿y dodać gałkê
lodów lub bardzo zimne mleko.
éä
Wa¿na wskazówka
Po ka¿dym u¿yciu doładować
urz¹dzenie w stacji ładowania.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MSM 6A30

Zadaj pytanie o Bosch MSM 6A30

Masz pytanie dotyczące Bosch MSM 6A30, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MSM 6A30. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MSM 6A30 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.