Instrukcja Bosch Move 2in1 BBHMOVE9

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Move 2in1 BBHMOVE9. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Move 2in1 BBHMOVE9
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Bułgarski

Spis treści

Strona: 55
54
Opis urządzenia pl
1 Ssawka do podłóg ze szczotką elektryczną
2 Wskaźnik funkcji ssawki do podłóg
3 Przycisk odblokowujący ssawkę do podłóg
4 Pojemnik na kurz
5 Filtr pyłu
6 Filtr tekstylny
7 Szczoteczka
8 Jednostka ssąca
9 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
10 Końcówka szczelinowa
11 Uchwyt odkurzacza ręcznego
12 Włącznik/wyłącznik odkurzacza ręcznego
13 Przycisk odblokowujący uchwyt
14 Przycisk odblokowujący odkurzacz akumulatorowy
15 Uchwyt odkurzacza akumulatorowego
16 Włącznik odkurzacza akumulatorowego
17 Wskaźnik trybu ładowania
18 Stacja ładowania
19 Stojak stacji ładowania
20 Przewód do ładowania
1
2
3 19
20
18
11
12
13
14
15
16
17
5
6
7
8
4
9
10
(Innenteil) BBHmove 05/12 24.05.2012 10:01 Uhr Seite 54
Strona: 56
pl
(Innenteil) BBHmove 05/12 24.05.2012 10:01 Uhr Seite 55
Instrukcję użytkowania należy zachować.
Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim
należy również przekazać instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania
domowego lub użytkowania o charakterze podobnym
do domowego, nie jednak do użytkowania profesjo-
nalnego. Warunki zbliżone do domowych obejmują na
przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych
dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarst-
wach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie
może być także używane przez gości w pensjonatach,
małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem mor-
za. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi
Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:
„ oryginalnymi wkładami filtra
„ oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym
wyposażeniem
Odkurzacz nie nadaje się do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt
„ odkurzania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących
lub żarzących się oraz przedmiotów o ostrych
krawędziach,
− substancji wilgotnych lub płynnych
− substancji i gazów łatwopalnych i wybuchowych
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
„ Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz
przepisy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ogra-
niczonymi zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli
pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
„ Czyszczenie i czynności konserwacyjne
nie mogą być wykonywane przez dzieci
bez nadzoru dorosłych.
„ Opakowania foliowe należy przecho-
wywać w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci lub wyrzucić.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Odpowiednie użytkowanie
„ Ładowarkę należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z tabliczką znamionową.
„ Nigdy nie odkurzać bez wkładu filtra.
>
= Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!
„ W celu odłączenia ładowarki od sieci zasilającej nie
wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
„ Urządzenia nie ładować w temperaturach poniżej 0°C
lub powyżej 40°C.
„ Nie podłączać ani nie otwierać uszkodzonej ładowarki,
lecz wymienić na nową.
„ Nie wolno uruchamiać uszkodzonego odkurzacza aku-
mulatorowego.
„ W celu uniknięcia zagrożeń naprawy i wymiana części
zamiennych, jeśli nie są opisane w rozdziale »Czysz-
czenie« niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ Odkurzacz i ładowarkę należy chronić przed
wpływami warunków atmosferycznych, wilgocią i
źródłami ciepła.
„ Wysłużone urządzenia należy bezzwłocznie
doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie
przekazać je do utylizacji zgodnej z przepisami.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Informację na temat aktualnie obowiązujących spo-
sobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym
sklepie lub w Urzędzie Gminy.
Uwaga: urządzenie wyposażone jest w baterie do
ładowania NiMH (akumulatorki). Przed utylizacją
urządzenia należy wyjąć rozładowane baterie (pat-
rz rys. 15) i usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
55
Strona: 57
56
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
Przed pierwszym użyciem
Montaż ładowarki
Ładowarkę można przymocować do ściany lub włożyć
do stojaka.
Rysunek
W przypadku montażu na ścianie należy poszukać
miejsca w pobliżu gniazda elektrycznego i
zamontować ładowarkę bez stojaka za pomocą
dołączonych śrub.
Rysunek
W przypadku korzystania ze stojaka ładowarkę
nasadzić na cokół.
Rysunek
Przewód do ładowania włożyć w przyłącze z boku.
Rysunek
Uchwyt ustawić pionowo i zatrzasnąć.
Aby złożyć uchwyt, nacisnąć przycisk odblokowujący
i zwolnić blokadę.
Rysunek
Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i
zatrzasnąć.
Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i ściągnąć odkurzacz ręczny ze
ssawki.
Rysunek
Odkurzacz akumulatorowy nasadzić na odkurzacz
ręczny i zablokować, jak przedstawiono na rysunku.
!Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza
akumulatorowego i odkurzacza ręcznego nie były
zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.
Rysunek
Odkurzacz ręczny umieścić w stacji ładowania, jak
przedstawiono na rysunku.
!Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza
akumulatorowego i stacji ładowania nie były
zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.
W przypadku włożenia odkurzacza ręcznego do stacji
ładowania urządzenie uruchomi się automatycznie,
jeśli uprzednio zostało przypadkowo włączone.
7
6
5
4
3
2
1
!Przed pierwszym uruchomieniem odkurzacza
baterie trzeba ładować przynajmniej przez
16 godzin.
Włożyć wtyczkę ładowarki do gniazda.
Świeci się wskaźnik trybu ładowania.
Wskaźnik świeci się dopóki odkurzacz połączony jest
przez ładowarkę z siecią elektryczną.
Nie gaśnie również wtedy, gdy baterie odkurzacza są
całkowicie naładowane.
Nagrzewanie się ładowarki i odkurzacza jest
zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu na ich
działanie.
Odkurzacz można ładować zawsze, gdy nie używa się
go do odkurzania. Dzięki temu zawsze jest gotowy do
pracy.
Odkurzanie
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
Rysunek
Wyjąć urządzenie ze stacji ładowania.
Dla modelu BBHMOVE1, BBHMOVE2, BBHMOVE3:
Przesunąć włącznik/wyłącznik zgodnie z kierunkiem
strzałki.
Świecący wskaźnik funkcji szczotki do podłóg sygnalizuje,
że wałek szczotki obraca się.
Od modelu BBHMOVE4:
Włącznik/wyłącznik można ustawić w dwóch
pozycjach:
Pozycja 1 = ustawienie średniej mocy
=> dłuższy czas użytkowania urządzenia.
Pozycja 2 = ustawienie wysokiej mocy
=> wyższa moc urządzenia przy
krótszym czasie użytkowania.
Rysunek
W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w
pomieszczeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko
przechylić do przodu w kierunku ssawki.
!Uwaga: przed odstawieniem koniecznie wyłączyć
urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi w
miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić
podłogę/dywan.
Rysunek
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie i
ponownie umieścić w stacji ładowania.
10
9
8
pl
(Innenteil) BBHmove 05/12 24.05.2012 10:01 Uhr Seite 56
Strona: 58
57
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Zastosowanie odkurzacza akumulatorowego
Rysunek
Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować odkurzacz akumulatorowy i zdjąć z
odkurzacza ręcznego.
Końcówka szczelinowa
Rysunek
Do odkurzania trudno dostępnych miejsc
(szczelin, rogów itp.).
Końcówkę szczelinową należy, jak widać na
rysunku, wetknąć w otwór ssący odkurzacza
akumulatorowego.
Rysunek
W celu naładowania nasadzić odkurzacz
akumulatorowy na odkurzacz ręczny i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Czyszczenie filtrów
Pojemnik na pył należy opróżniać możliwie po każdym
odkurzaniu.
Rysunek
Zdjąć odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza
ręcznego (patrz rys. 11)
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z jednostki ssącej.
Rysunek
Filtr pyłu i filtr tekstylny wyjąć za pomocą uchwytu z
pojemnika na pył i wyczyścić poprzez wytrzepanie
lub szczotkowanie dołączoną szczoteczką.
Rysunek
Opróżnianie pojemnika na pył.
W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr i pojemnik
na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
przed zamontowaniem filtr pozostawić do
całkowitego wysuszenia.
16
15
14
13
12
11
Rysunek
a)Filtr pyłu i filtr tekstylny włożyć do pojemnika na pył.
b)Pojemnik na pył nasadzić na jednostkę ssącą i
zatrzasnąć.
W razie potrzeby filtry można nabyć w punkcie
serwisowym
Czyszczenie ssawki do podłóg
Rysunek
Ssawkę do podłóg należy czyścić w regularnych
odstępach czasu.
W tym celu zdjąć ssawkę do podłóg z odkurzacza
ręcznego (patrz rysunek 5).
Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami.
Nici i włosy odkurzyć za pomocą ssawki do szczelin.
Konserwacja
Odkurzacz akumulatorowy lub ręczny wolno czyścić
jedynie wówczas, gdy jest on wyłączony i nie jest
podłączony do ładowarki. Do czyszczenia odkurzaczy
można używać powszechnie dostępnego w sprzedaży
środka do czyszczenia tworzyw sztucznych.
!Nie należy stosować środków do szorowania, środków
do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać
odkurzacza w wodzie.
Utylizacja baterii
Przed utylizacją urządzenia należy wymontować blok
baterii i oddać oddzielnie do utylizacji.
Rysunek
Otworzyć kieszeń na baterie zgodnie z kierunkiem
strzałki.
Przeciąć taśmę i wyjąć blok baterii z urządzenia.
Poprzecinać przewody elektryczne i ze względów
bezpieczeństwa koniec każdego przewodu owinąć
taśmą izolacyjną.
19
18
17
pl
(Innenteil) BBHmove 05/12 24.05.2012 10:01 Uhr Seite 57
Strona: 90
(Innenteil) BBHmove 05/12 24.05.2012 10:01 Uhr Seite 89
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ro
uk
ar
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
Този уред е обозначен в съответствие с европейска-
та директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
 ' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
 #' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $!  !.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Move 2in1 BBHMOVE9

Zadaj pytanie o Bosch Move 2in1 BBHMOVE9

Masz pytanie dotyczące Bosch Move 2in1 BBHMOVE9, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Move 2in1 BBHMOVE9. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Move 2in1 BBHMOVE9 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.