Instrukcja Bosch MMR 1501

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MMR 1501. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MMR 1501
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Niemiecki, Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Węgierski, Indonezyjski

Spis treści

Strona: 49
RM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Instrukcjê obsługi proszê przechowy-
wać starannie. Instrukcjê obsługi proszê
przekazać wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu
kolejnemu właœcicielowi.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne modele.
Opis urz¹dzenia
Proszê rozło¿yć składan¹ kartkê z rysunkami.
Rysunek 1
~ Jednostka napêdowa
Do wł¹czania i wył¹czania urz¹dzenia oraz
zmiany trybu pracy.
Praca ci¹gła
= jednostkê napêdow¹ nacisn¹ć w dół
Praca przerywana
= jednostkê napêdow¹ nacisn¹ć w dół,
przytrzymać – zwolnić – nacisn¹ć w dół,
przytrzymać – zwolnić
Ä Pokrywa ochronna
Do zamykania pojemnika i mocowania
koñcówek – zwracać uwagê na prawidłowe
osadzenie pokrywy! Urz¹dzenie mo¿na
wł¹czać tylko wtedy, je¿eli pokrywa ochronna
jest prawidłowo zało¿ona.
Koñcówki
Å Nó¿ do rozdrabniania np. ziół i zieleniny,
cebuli, owoców, warzyw, sera i miêsa.
Ç Tarcza do ubijania œmietany, piany z białek,
majonezu, pianki z mleka (zimne mleko,
maks. 8 °C)
É Nó¿ Ice-Crush do rozdrabniania kostek lodu
Pojemnik (nadaje siê do kuchenki mikrofalowej)
Ñ z tworzywa sztucznego (o pojemnoœci
maks. 800 ml) albo
Ö ze szkła (o pojemnoœci maks. 1500 ml)
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu urz¹dzenia
przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed
przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed
opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi
urz¹dzenie, lub w przypadku awarii nale¿y wyj¹ć
wtyczkêz gniazdka sieciowego. Nie wolno ocierać
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre
krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Zu¿yte urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
Pojemnika nie stawiać na gor¹cej powierzchni.
Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym
wyposa¿eniem.
Zachować ostro¿noœć w czasie miksowania
gor¹cych płynów.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 50
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RN
Płyny mog¹ siê rozpryskiwać w czasie
miksowania. Urz¹dzenia nie wolno chwytać
mokrymi rêkoma, wkładać pod strumieñ wody,
ani zanurzać w cieczach. Jednostkê napêdu
zdejmować z pojemnika tylko wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy.
Nie wolno nigdy wł¹czać urz¹dzenia na biegu
jałowym.
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi no¿ami.
No¿e rozdrabniacza chwytać tylko za uchwyt
z tworzywa sztucznego. Po wył¹czeniu
urz¹dzenie pracuje jeszcze krótk¹ chwilê.
Niebezpieczeñstwo poparzenia
W pojemniku z tworzywa sztucznego mo¿na
miksować maksymalnie 0,5 litra, a w pojemniku
szklanym maksymalnie 1,0 litr gor¹cych lub
pieni¹cych płynów.
Obsługa
Rysunki 2–6
Uwaga!
Rozdrabniacz nie nadaje siê do rozdrabniania
kawy ziarnistej, chrzanu i rzepy ani cukru.
Przed rozdrabnianiem usun¹ć twarde czêœci
(z miêsa usun¹ć œciêgna, chrz¹stki i koœci.
Mro¿onki rozdrabniać tylko no¿em Ice-Crush.
Przed pierwszym u¿yciem wyczyœcić urz¹dzenie
i koñcówki.
Całkowicie rozwin¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
Pojemnik postawić na gładkim, czystym
podło¿u.
Do pojemnika wło¿yć odpowiedni¹ koñcówkê.
Wło¿yć składniki, zwracać uwagê na ozna-
czenie (A).
Nało¿yć pokrywê ochronn¹.
Nało¿yć jednostkê napêdow¹ a¿ do zatrzasku.
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê, je¿eli jednostka
napêdowa nie zatrzaœnie siê prawidłowo.
Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Pojemnik trzymać mocno jedn¹ rêk¹, a drug¹
naciskać jednostkê napêdow¹:
Praca ci¹gła – do mocnego rozdrobnienia
lub ubijania œmietany i piany z białek.
Praca przerywana – do siekania np. cebuli,
owoców i kruszenia lodu.
Po pracy
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Zdj¹ć jednostkê napêdow¹ i pokrywê
ochronn¹.
Wyj¹ć koñcówkê, a nastêpnie rozdrobnione
produkty spo¿ywcze.
Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Jednostki napêdowej nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Jednostkênapêdow¹wytrzećwilgotn¹œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
Koñcówki, pojemnik i pokrywê ochronn¹
wymyć w zmywarce do naczyñ albo szczotk¹
pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
No¿a nie myć gołymi rêkoma. Do czyszczenia
u¿yć szczotki. Nó¿ chwytać za uchwyt
z tworzywa sztucznego.
Wskazówka: Przebarwienia powstałe na
elementach z tworzywa sztucznego po
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty mo¿na
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Po rozdrabnianiu cebuli lub czosnku pojemnik
natychmiast wymyć.
Przechowywanie Rysunek 7
Elektryczny przewód zasilaj¹cy zawin¹ć wokół
jednostki napêdowej.
Wskazówki praktyczne i przepisy
Zastosowanie ni¿ej wymienionych wskazówek
ułatwi pracê z zastosowaniem rozdrabniacza
i pomo¿e uzyskać lepsze wyniki.
Przed u¿yciem urz¹dzenia:
– Miêso, ser, surowe owoce i warzywa
przeznaczone do rozdrobnienia pokroić
w kostkê wielkoœci ok. 1 cm.
– Zioła i zieleninê wymyć, usun¹ć łodygi
i osuszyć.
– Ser ochłodzić w chłodziarce.
– Suchy chleb pokroić na kawałki.
– Z miêsa usun¹ć chrz¹stki, koœci i œciêgna.
– Pianê z białek mo¿na ubić tylko w suchym
pojemniku, który nie zawiera ¿adnych
pozostałoœci tłuszczu.
Wskazówka:
Długoœci czasu podane w poni¿szej tabeli to
wartoœci zalecane, które zale¿ne s¹ od iloœci
produktów spo¿ywczych i stopnia rozdrobnienia.
éä
krótszy czas
wł¹czenia
mniejsze iloœci i/lub mniejszy
stopieñ rozdrobnienia
dłu¿szy czas
wł¹czenia
wiêksze iloœci i/lub wiêkszy
stopieñ rozdrobnienia
Strona: 51
RO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Zupa z warzyw
Składniki
1 marchewka i po jednym małym kawałku selera,
pora, kabaczka, kalafiora lub warzywa innego
rodzaju, 1 gotowany ziemniak œredniej wielkoœci,
¾ litra wywaru z miêsa, zielona pietruszka, bazylia
(według smaku), sól, czarny pieprz, 100 g słodkiej
œmietany, 1 ¿ółtko
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
Warzywa oczyœcić, wymyć i pokroić na du¿e
kawałki.
Wywar z miêsa zagotować z warzywami.
Ugotowan¹ zupê z warzywami przeło¿yć
do pojemnika rozdrabniacza i rozetrzeć.
Zupê z roztartymi warzywami przeło¿yć
z powrotem do garnka i przyprawić ziołami,
sol¹ i pieprzem.
¯ółtko wymieszać ze słodk¹ œmietan¹ i wlać
do zupy. Nie gotować dalej.
Milk (napój mleczny) shake
Składniki
300 ml zimnego mleka, 100 g truskawek lub
innych owoców, 1 paczka cukru waniliowego,
2–3 ły¿ki lodów waniliowych
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
Wszystkie składniki wło¿yć do pojemnika
i miksować ok. 30 sekund; natychmiast
podać na stół.
Sos do sałaty
Składniki
200 g kwaœnej œmietany, 200 g jogurtu, 3 z¹bki
czosnku, 2–3 ły¿ki ketchupu, szczypta soli,
cukier, 3–6 ły¿ek octu.
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
Wszystkie składniki wło¿yć do pojemnika
i miksować ok. 20 sekund.
Majonez
Składniki
1 jajko, 1 ły¿ka musztardy, 1 ły¿ka octu, sól,
pieprz, 100 ml oleju i dodatkowo 150 ml oleju.
Koñcówka: tarcza do ubijania
Przygotowanie
Wszystkie składniki musz¹ mieć tê sam¹
temperaturê.
Składniki i 100 ml oleju wło¿yć do pojemnika
rozdrabniacza i miksować ok. 20 sekund.
Dodać do tego 150 ml oleju i miksować dalej
ok. 30–45 sekund. W małym pojemniku
mo¿na przygotować majonez za pomoc¹ no¿a.
Masło miodowe
Składniki na mały pojemnik
75 g masła (o temperaturze pokojowej), 150 g miodu
Składniki na du¿y pojemnik
100 g masła (o temperaturze pokojowej),
200 g miodu
éä
Produkty spo¿ywcze Koñcówka Maksymalna iloœć Iloœć
wł¹czeñ (l)
Czas/
sekundy
Pojemnik
ze szkła
Pojemnik
z tworzywa
sztucznego
Pietruszka zielona Nó¿ 40 g 30 g 5–15 (I)
Czosnek, cebula Nó¿ 200 g 150 g 5–10 (I)
Owoce/warzywa Nó¿ 200 g 200 g 10–15 (I)
Migdały, orzechy włoskie Nó¿ 250 g 200 g 20–30 s
Ser ¿ółty Nó¿ 200 g 150 g 20–30 s
Miêso Nó¿ 200 g 200 g 15–25 s
Potrawy dla niemowl¹t Nó¿ 200 g 200 g 10–20 s
Ciasto naleœnikowe Nó¿ 1,0 l 0,7 l 30–45 s
Cocktail Nó¿ 1,5 l 0,8 l –30 s
Kruszony lód Nó¿ Ice-Crush
200 g lub ok.
8 kostek lodu 4–6 (I)
Piana z białek jaj Tarcza do ubijania 4 białka 60–90 s
Bita œmietana Tarcza do ubijania 400 ml 15–20 s

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MMR 1501

Zadaj pytanie o Bosch MMR 1501

Masz pytanie dotyczące Bosch MMR 1501, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MMR 1501. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MMR 1501 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.