Instrukcja Bosch MMB11R2

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MMB11R2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Blender
  • Model/nazwa: MMB11R2
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 60
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani konserwacji.
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania i obsługi opisuje
ró¿ne modele:
– korpus urz¹dzenia z przeł¹cznikiem
wielostopniowym,
– korpus urz¹dzenia z chowanym
przeł¹cznikiem.
Instrukcjê obsługi proszê starannie
przechowywać.
Proszê przekazać instrukcjê obsługi wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
1 Pojemnik miksera
a pojemnik z tworzywa sztucznego
b pojemnik ze szkła
2 Pokrywa z otworem wsypowym i lejkiem
Lejek słu¿y do dawkowanego dodawania
płynnych składników oraz do zamykania
otworu wsypowego.
a z lejkiem:
Do dawkowanego dodawania płynnych
składników w małych iloœciach, na przykład
oleju dla przygotowania majonezu.
b bez lejka:
Do dodawania składników stałych oraz du¿ej
iloœci produktów płynnych.
3 Pierœcieñ mocuj¹cy z zabierakiem no¿a
4 Przeł¹cznik obrotowy
a MMB1... :
M = wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać
¿¹dany czas.
0/off = stop
1 = najni¿sza liczba obrotów
2 = najwy¿sza liczba obrotów
b MMB2... :
Przed u¿yciem nacisn¹ć przeł¹cznik obrotowy
i powoli zwolnić.
M = wł¹czenie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, przeł¹cznik przytrzymać
¿¹dany czas.
0/off = stop
= prêdkoœć robocz¹ mo¿na nastawić
bezstopniowo:
5 Korpus urz¹dzenia z silnikiem
Wyci¹gn¹ć z obudowy elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
ocierać o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzch-
nie. Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszko-
dzenia przewodu zasilaj¹cego, nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub osobie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
pl
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 61
62 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Urz¹dzenie wł¹czać tylko z kompletnie zmontowa-
nym mikserem. Urz¹dzenie wł¹czać tylko
z zało¿on¹ pokryw¹.
Przy urz¹dzeniach z pojemnikiem ze szkła
pokrywa musi być całkowicie zablokowana.
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du,
urz¹dzenie pozostaje wł¹czone i rozpoczyna
pracê po wznowieniu dopływu pr¹du.
Pojemnik ze szkła jest wra¿liwy na gwałtowne
zmiany temperatury.
Podczas pracy zawsze przytrzymywać pokrywê
jedn¹ rêk¹. Nie chwytać przy tym nad otworem
wsypowym!
Gor¹ce płyny proszê schłodzić przed wlaniem
do pojemnika.
Przygotowanie/obsługa
Mikser przeznaczony jest do obróbki
nastêpuj¹cych iloœci produktów:
Do miksowania lodu lub produktów mro¿onych
nastawić pokrêtło przeł¹cznika na „M”.
Wskazówka: Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y
przed pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić,
patrz „Czyszczenie urz¹dzenia”.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera/obracaj¹cym siê
napêdem!
Nie wkładać r¹k do zało¿onego miksera.
Pracować zawsze z kompletnie zmontowanym
mikserem i tylko z zało¿on¹ pokryw¹! Mikser
zakładać/zdejmować tylko wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone a napêd nieruchomy.
Po wył¹czeniu miksera nó¿ obraca siê jeszcze
jakiœ czas.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas obróbki gor¹cych produktów przez
lejek w pokrywie wydostaje siê para.
Maksymalne iloœci gor¹cych lub pieni¹cych
płynów, które mo¿na miksować, podane s¹
w zamieszczonej uprzednio tabeli.
Uwaga!
Nie wolno nigdy wł¹czać pustego miksera.
Miksera nie wolno składać na korpusie
urz¹dzenia. Pracować tylko kompletnie
zmontowanym urz¹dzeniem.
Mikser nało¿yć na korpus urz¹dzenia i
przykrêcić a¿ do oporu. Urz¹dzenie postawić
na gładkiej i czystej powierzchni.
 Nało¿yć mikser i przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Nie przekrêcać dalej ni¿ k¹t 90°
(rysunek 6).
 Wło¿yć składniki.
 Nało¿yć pokrywê (rysunek 1):
Pojemnik z tworzywa sztucznego: Nało¿yć
pokrywê i wcisn¹ć a¿ do oporu.
Pojemnik ze szkła: Nało¿yć pokrywê
i zablokować poprzez obrót w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego.
 Wł¹czyć urz¹dzenie (rysunek 4):
MMB1... : przeł¹cznik obrotowy nastawić
na ¿¹dany zakres.
MMB2... : wysun¹ć pokrêtło przeł¹cznika:
przeł¹cznik nacisn¹ć i zwolnić. Przeł¹cznik
nastawić w ¿¹daniej pozycji.
 Podczas miksowania przytrzymywać brzeg
pokrywy.
Nie wkładać palców do otworu wsypowego!
Dodawanie składników
 Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na 0/off.
 Zdj¹ć pokrywê.
Przy pojemniku ze szkła przekrêcić pokrywê
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i zdj¹ć.
 Dodać składniki.
albo
 Dodać płynne składniki przez lejek
w pokrywie.
albo
 Wyj¹ć lejek z pokrywy. Stałe składniki
dodawać stopniowo przez otwór wsypowy
w pokrywie.
 Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na ¿¹dan¹
prêdkoœć.
Po zmiksowaniu
 Pokrêtło przeł¹cznika nastawić na 0/off.
Przy modelu MMB2... dodatkowo schować
pokrêtło: przeł¹cznik nacisn¹ć i powoli
zwolnić.
 Zdj¹ć mikser poprzez obrót w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zdj¹ć pokrywê z pojemnika miksera.
Wskazówka: Mikser umyć najlepiej zaraz po
u¿yciu, patrz rozdział „Czyszczenie urz¹dzenia”.
pl
Pojemnik Tworzywo
sztuczne
Szkło
Produkty stałe 100 g 100 g
Produkty płynne maks. 2,0 l maks. 1,75 l
Gor¹ce lub
pieni¹ce płyny maks. 1,0 l
maks.
0,75 l
Strona: 62
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 63
Czyszczenie i pielêgnacja
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia wyj¹ć
wtyczkê z gniazdka sieciowego!
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami miksera!
No¿y miksera nie nale¿y chwytać gołymi
rêkoma. Do czyszczenia no¿y u¿ywać
szczotki.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Korpus z silnikiem wycierać
wilgotn¹ œcierk¹ – w razie potrzeby dodać
trochê płynu do mycia naczyñ.
Wskazówka: Do zało¿onego pojemnika miksera
wlać trochê wody z dodatkiem niewielkiej iloœci
płynu do mycia naczyñ. Wł¹czyć na kilka sekund
na zakres „M”. Wylać wodê i wypłukać pojemnik
czyst¹ wod¹.
Mikser wymyć najlepiej zaraz po u¿yciu.
 Pojemnik miksera mo¿na rozło¿yć na czêœci,
co ułatwi czyszczenie: Podstawê pojemnika
odkrêcić, przekrêcaj¹c w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara.
Zwracać uwagê na opis na spodniej stronie
podstawy (rysunek 7).
 Rozł¹czyć czêœci podstawy: zabierak z no¿em
wyj¹ć ostro¿nie z pierœcienia mocuj¹cego
(rysunek 8). Patrz równie¿ rozdział „Ułatwie-
nia w demonta¿u szklanego pojemnika”.
 Zdj¹ć ostro¿nie uszczelkê z zabieraka no¿y
(rysunek 9). No¿e s¹ bardzo ostre!
 Rozł¹czyć pokrywê: wyj¹ć lejek z otworu
pokrywy i zdj¹ć spodni¹ czêœć pokrywy
(rysunek 10).
 Pojemnikmiksera,pojedynczeczêœcipokrywy
i pierœcieñ mocuj¹cy mo¿na myć w zmywarce
do naczyć lub dostêpnym w handlu płynem do
mycia naczyñ.
 Zabierak no¿y i uszczelkê myć tylko szczotk¹
pod bie¿¹c¹ wod¹. Œrodki do mycia naczyć
działaj¹ niekorzystnie na smar ło¿yska.
 Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
Monta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci.
Przy mikserze z pojemnikiem z tworzywa
sztucznego noœnik miksera przykrêcić
a¿ do oznaczenia (rysunek 11g)!
Ułatwienia w demonta¿u szklanego
pojemnika
 Opró¿nić szklany pojemnik (rysunek 11a).
 Pojemnik chwycić za ucho, przycisn¹ć w dół
i przekrêcić w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, a¿ do poluzowania
pierœcienia mocuj¹cego (rysunek 11b).
 Szklany pojemnik miksera zdj¹ć razem
z pierœcieniem mocuj¹cym, a nastêpnie
zdemontować (rysunek 11c–d).
 Monta¿ przeprowadzić w odwrotnej kolejnoœci
(rysunek 11e–f).
Usuwanie drobnych usterek
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek
wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego!
W przypadku wyst¹pienia innych usterek proszê
zwrócić siê do naszego autoryzowanego punktu
serwisowego.
Przepisy kulinarne
Mikser przeznaczony jest do
– miksowania i ubijania płynów,
– rozdrabniania i siekania surowych owoców,
jarzyn, orzechów i czekolady,
– rozcierania zup, gotowanych owoców
i jarzyn,
– przygotowywania majonezu i sosów.
Majonez
Wskazówka: W mikserze mo¿na przygotować
majonez tylko z całych jajek.
Przepis podstawowy:
1 jajko
czubata ły¿eczka musztardy
1 ły¿ka octu lub soku z cytryny
pl
Usterka Usuniêcie
Mikser nie wł¹cza
siê.
 Pojemnik miksera dokład-
nie nało¿yć i przekrêcić
a¿ do oporu.
 No¿e s¹ zablokowane.
Wył¹czyć urz¹dzenie.
Opró¿nić pojemnik
i ponownie wło¿yć
produkty przeznaczone
do miksowania.
Ponownie wł¹czyć
urz¹dzenie.
Podczas pracy
mikser wył¹cza
siê.
 Mikser dokrêcić
do oporu.
Strona: 63
64 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
200 do 250 ml oliwy
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê.
 Mikser nastawić na niskie obroty.
 Wszystkie składniki (oprócz oliwy) zamieszać
kilka sekund na niskich obrotach.
 Mikser przeł¹czyć na wysokie obroty, powoli
dolewać oliwê przez lejek i miksować
ok. 1 minutê.
Maksymalna iloœć: dwa razy przepis
podstawowy.
Gor¹ca czekolada
50–75 g ochłodzonej czekolady w tabliczce
½ l gor¹cego mleka
Bita œmietana i wiórki czekoladowe według
uznania
 Czekoladê pokroić na kawałki (ok. 1 cm)
i całkowicie rozdrobnić w mikserze na
najwy¿szych obrotach.
 Wył¹czyć mikser i wlać mleko przez lejek.
 Miksować 1 minutê na najwy¿szych obrotach.
 Gor¹c¹ czekoladê wlać do szklanek, przybrać
bit¹ œmietan¹ i posypać wiórkami
czekoladowymi.
Shake waniliowo-bananowy
2–3 banany
2–3 czubate ły¿ki lodów waniliowych lub
cytrynowych
2 paczki cukru waniliowego
½ l mleka
 Banany rozdrabniać 5–10 sekund.
 Po całkowitym zatrzymaniu siê miksera dodać
mleko i pozostałe składniki a nastêpnie
miksować jeszcze ok. 1 minutê.
Nektar owocowy
250 g owoców (np. truskawki, banan,
pomarañcza, jabko)
50–100 g cukru
500 ml zimnej wody
lody według uznania
 Owoce obrać i pokroić na kawałki.
 Wszystkie składniki (oprócz lodów) miksować
ok. 1 minutê na najwy¿szych obrotach.
 Podawać ewentualnie z lodami.
Koktajl sportowców
2–3 pomarañcze
1–2 cytryny
½ - 1 ły¿ka cukru lub miodu
¼ l soku jabłkowego
¼ l wody mineralnej
ewentualnie kostki lodu
 Pomarañcze i cytryny obrać ze skórki, pokroić
na kawałki.
 Wszystkie składniki (oprócz soku jabłkowego
i wody mineralnej) miksować ok. 1 minutê na
najwy¿szych obrotach.
 Dodać sok jabłkowy i wodê mineraln¹.
 Krótko miksować, a¿ do spienienia napoju.
 Koktajl wlać do kieliszków – mo¿na podawać
z kostkami lodu.
Galaretka z owocami
400 g owoców (wypestkowane wiœnie, maliny,
porzeczki, truskawki, je¿yny)
100 ml soku wiœniowego
100 ml czerwonego wina
80 g cukru
1 paczka cukru waniliowego
2 ły¿ki soku cytrynowego
zmielonego goŸdzika na czubku no¿a
1 szczypta cynamonu (mielonego)
8 płatów ¿elatyny
 ¯elatynê namoczyć ok. 10 minut w zimnej
wodzie.
 Wszystkie składniki (oprócz ¿elatyny)
zagotować.
 ¯elatynê odcisn¹ć i rozpuœcić podgrzewaj¹c
w kuchence mikrofalowej – nie gotować.
 Gor¹ce owoce i ¿elatynê miksować ok.
1 minutê na œrednich obrotach.
 Galaretkê wlać do kompotierek wypłukanych
zimn¹ wod¹ i ochłodzić.
Wskazówka: Galaretka z owocami smakuje
doskonale z bit¹ œmietan¹ lub sosem waniliowym.
Masło miodowe
30 g masła (z lodówki, 7 °C)
90 g miodu (z lodówki, 7 °C)
 Masło podzielić na małe kawałki i wło¿yć
do miksera.
 Dodać miód i miksować 5 sekund na
najwy¿szych obrotach lub na zakresie M.
pl

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MMB11R2

Zadaj pytanie o Bosch MMB11R2

Masz pytanie dotyczące Bosch MMB11R2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MMB11R2. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MMB11R2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.