Instrukcja Bosch MFQ 3570

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MFQ 3570. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MFQ 3570
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Turecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 38
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PV
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do
domowego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie
w pomieszczeniach kuchennych dla pracow-
ników sklepów, biur, zakładów rolniczych,
rzemieœlniczych i przemysłowych, jak równie¿
u¿ytkowanie przez goœci pensjonatów, małych
hoteli i podobnych pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego.
Niniejsza instrukcja u¿ytkowania i obsługi opisuje
ró¿ne modele.
Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do
zakresu dostawy, mo¿na go dokupić za
poœrednictwem naszego serwisu.
Instrukcjê u¿ytkowania i obsługi proszê
przechowywać starannie. Prosimy przekazać
ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi
urz¹dzenie wraz z instrukcj¹ obsługi i u¿ytkowania.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Korpus urz¹dzenia
N Przycisk wyrzutowy
do wyjmowania koñcówek.
O Wył¹cznik 5-stopniowy + wł¹czanie
chwilowe
Do wł¹czania i wył¹czania urz¹dzenia oraz
dopasowania prêdkoœci roboczej.
0/Off = wył¹czony
1 = najni¿sza liczba obrotów
5 = najwy¿sza liczba obrotów
M = wył¹cznik chwilowy (najwy¿sza liczba
obrotów) nacisn¹ć w lewo i przytrzymać.
P Otwory do zamocowania koñcówek.
Q Otwór dolny zamykany, do zamocowania
koñcówek, np. koñcówki do szybkiego
miksowania
R Przyciski zwalniania blokady
do wyjmowania koñcówki z otworu dolnego.
Nacisn¹ć równoczeœnie oba przyciski
zwalniania blokady.
S Koñcówki
a Koñcówka do mieszania
b Hak do zagniatania
Dla niektórych modeli
c Koñcówka do szybkiego miksowania
d Pojemnik do miksowania
e Rozdrabniacz uniwersalny
(oddzielna instrukcja obsługi)
Je¿eli rozdrabniacz uniwersalny lub koñcówka
szybkomiksuj¹ca nie nale¿¹ do zakresu dostawy,
mo¿ecie je Pañstwo nabyć za poœrednictwem
naszego serwisu.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi na
tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie
nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e
bêd¹ one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem
lub zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada za ich
bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed
przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed
opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi
urz¹dzenie lub w przypadku awarii nale¿y wyj¹ć
wtyczkê z gniazdkasieciowego.Nie wolno ocierać
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre
krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego nale¿y zlecić jego wymianê
wył¹cznie producentowi, albo jego autoryzowa-
nemu serwisowi lub specjaliœcie o podobnych
kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urzadzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 39
QM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko
w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.
Urz¹dzenia nie wolno chwytać mokrymi rêkoma
ani wł¹czać na biegu jałowym.
Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym
wyposa¿eniem.
Zakładać koñcówki tylko jednego rodzaju
(np.haki do zagniatania).
Nie wkładać równoczeœnie koñcówek do otworów
górnych i otworu dolnego. Zachować ostro¿noœć
w czasie miksowania gor¹cych płynów.
Płyny mog¹ siê rozpryskiwać w czasie
miksowania.
Nie wolno zanurzać urz¹dzenia w wodzie ani
innych cieczach.
W przypadku awarii w dopływie pr¹du urz¹dzenie
pozostaje w stanie wł¹czonym.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
Koñcówki i koñcówkê do szybkiego miksowania
nakładać i zdejmować tylko wtedy, je¿eli
urz¹dzenie jest wył¹czone, a napêd nieruchomy -
po wył¹czeniu urz¹dzenie pracuje jeszcze krótk¹
chwilê. Nie chwytać rêkoma no¿y koñcówki do
szybkiego miksowania. Nie dotykać obracaj¹cych
siê koñcówek. Koñcówki do szybkiego
miksowania nie czyœcić gołymi rêkoma.
Do czyszczenia u¿yć szczotki.
Obsługa
Urz¹dzenie podstawowe z koñcówkami
Przed pierwszym u¿yciem wyczyœcić urz¹dzenie
i koñcówki.
Szczególnie dobre wyniki uzyskuje siê przy u¿yciu
poszczególnych koñcówek do nastêpuj¹cych
prac:
Koñcówki do ubijania ...
... do przygotowania sosów, piany z białek,
ziemniaków pure, kremów, majonezu, œmietany
i lekkich ciast, jak np. ciasto ucierane.
Koñcówki do ubijania nie nadaj¹ siê do
przygotowania ciê¿kich ciast.
Haki do zagniatania ...
... do przygotowania ciê¿kich mieszanek, jak np.
ciasto kruche, dro¿d¿owe, ziemniaczane, do
mieszania ciê¿kich ciast z mielonego miêsa, past
lub ciasta chlebowego.
Maksymalna iloœć obrabianych produktów
wynosi 500 g m¹ki i dodatków.
Elektryczny przewód zasilaj¹cy rozwin¹ć
całkowicie.
Odpowiedni¹ koñcówkê wło¿yć do korpusu
urz¹dzenia i przycisn¹ć, a¿ do zatrzasku.
Zwracać uwagê na kształt elementów
z tworzywa sztucznego, aby unikn¹ć
pomyłek (patrz rysunek 3)!
Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
Produkty spo¿ywcze wło¿yć do
odpowiedniego naczynia.
Koñcówki zanurzyć w obrabianych
produktach i wł¹czyć urz¹dzenie na
odpowiedni zakres.
Zakres 1, 2:
do zarabiania i mieszania.
Zakres 3, 4, 5:
do zagniatania i ubijania.
Po wykonaniu pracy nastawić urz¹dzenie na
0/Off, zwolnić koñcówki przyciskiem
wyrzutowym i wyj¹ć.
Uwaga:
Przycisk wyrzutowy nie daje siê nacisn¹ć, je¿eli
wył¹cznik nie znajduje siê w pozycji 0/Off.
Wskazówka:
Urz¹dzenie podstawowe wył¹czyć zawsze
przed wyjêciem koñcówki z miksowanych
produktów.
Dla niektórych modeli
Koñcówka do szybkiego miksowania
Do miksowania majonezu, sosów, zup, napojów,
pokarmów dla niemowl¹t i rozdrabniania lodu,
gotowanych owoców i warzyw.
Zamkniêcie otworu dolnego przesun¹ć do
góry, a¿ do zatrzasku.
éä
Wa¿na wskazówka
Je¿eli dolny otwór jest otwarty,
urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko
w trybie wł¹czenia chwilowego.
Wył¹cznik stopniowy 1–5 nie działa.
Zamkniêcie otworu dolnego przesuwać
tylko w pozycji wył¹cznika 0/Off.
Wa¿na wskazówka
Je¿eli dolny otwór jest otwarty,
urz¹dzenie mo¿na eksploatować tylko
w trybie wł¹czenia chwilowego.
Wył¹cznik stopniowy 1–5 nie działa.
Zamkniêcie otworu dolnego przesuwać
tylko w pozycji wył¹cznika 0/Off.
Strona: 40
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN
Wło¿yć koñcówkê do szybkiego miksowania
i zatrzasn¹ć.
Produkty spo¿ywcze wło¿yć do pojemnika
do miksowania.
Wył¹cznik przesun¹ć w lewo na wł¹czanie
chwilowe i przytrzymać.
Po zakoñczeniu pracy wyj¹ć koñcówkê do
szybkiego miksowania poprzez równoczesne
naciœniêcie obu przycisków zwalniania
blokady.
Zamkn¹ć otwór dolny.
Wskazówka:
Aby zapobiec rozpryskiwaniu miksowanych
produktów, nale¿y wł¹czać urz¹dzenie dopiero
wtedy, gdykoñcówka do szybkiegomiksowania
zanurzona jest w produktach przeznaczonych
do obróbki.
Po pracy/czyszczenie
Uwaga!
Korpusu urz¹dzenia nie wolno nigdy zanurzaćw
wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
Nie wolno stosować urz¹dzenia czyszcz¹cego
strumieniem pary!
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Korpus urz¹dzenia przetrzeć wilgotn¹ œcierk¹,
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
Koñcówki do ubijania, zagniatania i koñcówkê
do szybkiego miksowania wymyć w zmywarce
do naczyñ albo szczotk¹ pod bie¿¹c¹ wod¹.
Wskazówka: Przebarwienia powstałe na
elementach z tworzywa sztucznego po
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty mo¿na
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Do przechowywania urz¹dzenia mo¿na
zawin¹ć elektryczny przewód zasilaj¹cy
(rysunek 7).
Usuwanie drobnych usterek
Wył¹cznik nie daje siê przesun¹ć do
pozycji 1 do 5.
Co zrobić?
Je¿eli dolny otwór jest otwarty, wył¹cznik
5-stopniowy nie działa. Otwór dolny musi być
całkowicie zamkniêty.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest porzedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MFQ 3570

Zadaj pytanie o Bosch MFQ 3570

Masz pytanie dotyczące Bosch MFQ 3570, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MFQ 3570. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MFQ 3570 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.