Instrukcja Bosch MES3000

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MES3000. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Sokowirówka
  • Model/nazwa: MES3000
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Turecki, Grecki, Węgierski, Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński

Spis treści

Strona: 43
QQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Urz¹dzenie przeznaczone jest do u¿ytku
w gospodarstwie domowym, a nie do u¿ytku
zarobkowego.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospo-
darstwa domowego.
Instrukcjê u¿ytkowania proszê dokładnie prze-
czytać, starannie j¹ przechowywać i postêpować
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami!
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Urz¹dzenie podł¹czyć do gniazdka sieciowego
i eksploatować zgodnie z danymi zawartymi
na tabliczce znamionowej.
Urz¹dzenie nale¿y chronić przed dziećmi.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby
zapobiec zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych, albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹
one obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub
zostały pouczone w obsłudze i u¿ytkowaniu
urz¹dzenia przez osobê, która odpowiada
za ich bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pie-
niem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opusz-
czeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹-
dzenie lub w przypadku awarii nale¿y wyj¹ć
wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, je¿eli
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹-
dzenie nie s¹ uszkodzone. Przed ka¿dym
u¿yciem sprawdzić urz¹dzenie, a szczególnie
sitko i miskê sitka, czy nie s¹ uszkodzone
(pêkniête, nadłamane).
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego nale¿y zlecić jego
wymianê wył¹cznie producentowi, albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub specjaliœcie
o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿na
przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym. Stare, niesprawne
urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno
ocierać o gor¹ce powierzchnie, ostre krawêdzie,
ani u¿ywać do przenoszenia urz¹dzenia.
Urz¹dzenia ani elektrycznego przewodu zasilaj¹-
cego nie wolno nigdy zanurzać w wodzie.
Do demonta¿u urz¹dzenia mo¿na przyst¹pić
dopiero po zatrzymaniu siê silnika i wyjêciu
wtyczki z gniazdka sieciowego.
Urz¹dzenie przewidziane jest do obsługi przez
jedn¹ osobê.
Niebezpieczeñstwo zranienia!
W czasie pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać
r¹k do otworu wsypowego. Produkty popychać
tylko popychaczem nale¿¹cym do zakresu
dostawy!
Nie dotykać ostrzy tr¹cych/ostrzy na dnie
sitka. Najpierw wyczyœcić sitko szczotk¹,
a nastêpnie wypłukać pod bie¿¹c¹ wod¹
lub wymyć w zmywarce do naczyñ.
Zabezpieczenie wł¹czania
Urz¹dzenie daje siê wł¹czyć tylko wtedy, gdy
pokrywa i obudowa sitka zało¿one
s¹ prawidłowo, oraz
– klamry zamykaj¹ce s¹ prawidłowo zamkniête
i zatrzaœniête.
Przed ka¿dym u¿yciem sprawdzić zamkniêcie
pokrywy!
Opis urz¹dzenia
Proszê rozło¿yć składan¹ kartkê z rysunkami.
Rysunek A
1 Korpus urz¹dzenia z silnikiem (ze schowkiem
na elektryczny przewód zasilaj¹cy)
2 Wył¹cznik
0/off Wył¹czyć urz¹dzenie
1 Wł¹czyć urz¹dzenie/Mała prêdkoœć
2 Wł¹czyć urz¹dzenie/Du¿a prêdkoœć
3 Zbiornik resztek
4 Uchwyt zamykaj¹cy
5 Miska sitka (z dzióbkiem)
6 Sitko
7 Pokrywka
8 Otwór wsypowy
9 Popychacz
10 Dzbanek na sok
11 Oddzielacz piany
12 Pokrywa dzbanka na sok
13 Szczotka do czyszczenia
éä
Strona: 44
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QR
Obsługa
Rysunek B
Monta¿ urz¹dzenia
z Miskê sitka wło¿yć do korpusu z silnikiem.
z Wło¿yć sitko. Przed zało¿eniem sitka
sprawdzić, czy nie jest uszkodzone!
z Zbiornik resztek zało¿yć na korpus urz¹dzenia.
z Nało¿yć pokrywê.
z Obauchwytyzamykaj¹cezawiesićnanoskach
pokrywy (1.) i wcisn¹ć na dół, a¿ do słyszal-
nego zatrzasku (2.).
z Dzbanek z dzióbkiem na sok podstawić pod
wylot.
– Oddzielacz piany nale¿y wyj¹ć z dzbanka
na sok, je¿eli chcemy otrzymać sok
z piank¹.
– Na dzbanek na sok nało¿yć pokrywê,
aby zapobiec rozpryskiwaniu.
z Popychacz wło¿yć do otworu wsypowego.
Popychacz ma szczelinê prowadz¹c¹!
Przygotowanie owoców i warzyw
Uwaga!
Stosować tylko dojrzałe i niezamro¿one
owoce i warzywa. Niedojrzałe owoce
i warzywa zatykaj¹ sitko bardzo szybko.
z Owoce i warzywa proszê najpierw wymyć.
z Z owoców pestkowych usun¹ć pestki.
Usun¹ć wiêksze łody¿ki.
z Wiêksze owoce i warzywa pokroić na takie
kawałki, aby mieœciły siê w otworze
wsypowym.
z Wirować sok tylko ze œwie¿ych owoców
i warzyw.
z Owoce z grub¹ i tward¹ skórk¹ (np. ananasy,
melony,pomarañcze,czerwoneburaki)nale¿y
najpierwobrać.Zowocówcytrusowychnale¿y
usun¹ć równie¿ wewnêtrzn¹ biał¹ skórkê!
z Konsystencja soku z jabłek zale¿y od gatunku
zastosowanych jabłek. Im bardziej soczyste
jabłka, tym bardziej rzadki jest sok. Do soku
z jabłek dodać kilka kropel soku z cytryny,
wtedy opóŸni siê proces br¹zowienia i sok
zachowa dłu¿ej złocisty kolor.
z Łodygi i głêbie (np. gł¹b liœciastej sałaty)
mo¿na równie¿ przepuœcić przez
sokowirówkê.
z Soki pić mo¿liwie natychmiast po ich
przygotowaniu, poniewa¿ trac¹ one szybko
smak i wartoœci od¿ywcze.
z Sokowirówka nadaje siê równie¿ do obróbki
owoców i warzyw szczególnie twardych,
włóknistych, zawieraj¹cych krochmal
(np. trzcina cukrowa, banany, papaje,
avocado, figi i mango).
Wyciskanie soku
z Zmontowane urz¹dzenie postawić na gładkiej,
czystej powierzchni.
z Elektryczny przewód zasilaj¹cy wyci¹gn¹ć
ze schowka na odpowiedni¹ długoœć.
z Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
z Wł¹czyć urz¹dzenie.
Zakres 1 nadaje siê szczególnie do miêkkich
owoców/warzyw, np. arbuzy, winogrona,
pomidory, ogórki i maliny.
Zakres 2 nadaje siê do ka¿dego gatunku
owoców i warzyw.
z Owoce i warzywa wsypywać do otworu
gdy silnik pracuje.
z Do popychania produktów u¿ywać tylko
i wył¹cznie popychacza. Nie wolno nigdy
wkładać palców do otworu wsypowego!
Popychacz tylko lekko naciskać.
Dziêki temu uzyskuje siê wiêcej soku
i oszczêdza urz¹dzenie.
z Wył¹czyć urz¹dzenie. Wył¹cznik przekrêcić
do pozycji 0/off.
Urz¹dzenie wył¹czyć dopiero wtedy, je¿eli sok
przestanie spływać.
Uwaga!
Urz¹dzenie otwierać dopiero wtedy, gdy
silnik całkowicie siê zatrzyma.
Opró¿nianie zbiornika resztek i sitka
Rysunek C
Zbiornik wytłoków nale¿y opró¿nić zanim
dosiêgn¹ one krawêdzi miski sitka. W tym celu
wył¹czyć urz¹dzenie:
z Wył¹cznik przekrêcić do pozycji 0/off.
z Zbiornik wytłoków chwycić za wgłêbienie
i wychylić na zewn¹trz.
Ponownie zało¿yć zbiornik wytłoków i dopiero
wtedy kontynuować pracê.
éä
Wa¿ne wskazówki
– Zbiornik wytłoków nale¿y opró¿nić zanim
dosiêgn¹ one krawêdzi miski sitka.
– Przy obróbce wiêkszych iloœci nie u¿ywać
urz¹dzenia dłu¿ej ni¿ 40 sekund.
Nastêpnie wył¹czyć urz¹dzenie.
Pozostawić urz¹dzenie do ochłodzenia.
– Drgania urz¹dzenia przy wirowaniu soku
s¹ wskazówk¹, ¿e sitko jest zatkane
lub uszkodzone. Urz¹dzenie natychmiast
wył¹czyć. Sprawdzić sitko.
Uszkodzonego sitka nie wolno u¿ywać!
Strona: 45
QS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Sitko nale¿y opró¿nić, je¿eli
– liczba obrotów silnika znacznie spadnie,
– zacznie wypływać bardziej gêsyty sok,
– urz¹dzenie zacznie odczuwalnie drgać.
Zaleca siê opró¿nić równoczeœnie zbiornik
resztek i sitko.
Wa¿ne!
Je¿eli sok wyleje siê pod miskê sitka, nale¿y
go natychmiest zetrzeć wilgotn¹ œcierk¹.
Demonta¿ urz¹dzenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Przed przyst¹pieniem do prac przy urz¹dzeniu
nale¿y zawsze wyj¹ć najpierw wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
Rysunek D
z Wył¹czyć urz¹dzenie i wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego.
z Zaczekać, a¿ silnik siê zatrzyma
(ok. 10–12 sekundy).
z Wyj¹ć popychacz i zbiornik wytłoków.
z Oba uchwyty mocuj¹ce chwycić w dolnej
czêœci i poci¹gn¹ć na zewn¹trz Nastêpnie
zdj¹ć u góry z nosków pokrywy.
z Zdj¹ć pokrywê.
z Obudowê sitka podnieœć z korpusu chwytaj¹c
obiema rêkoma i wyj¹ć.
z Sitko wyj¹ć z obudowy.
Czyszczenie i pielêgnacja
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym!
Korpusu z silnikiem nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani wkładać pod strumieñ bie¿¹cej
wody.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych ostrych ani szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
z Najpierw wyczyœcić sitko szczotk¹,
a nastêpnie wypłukać pod bie¿¹c¹ wod¹ lub
wymyć w zmywarce do naczyñ.
z Korpus urz¹dzenia wytrzeć tylko wilgotn¹
œcierk¹, w razie potrzeby u¿yć niewielkiej iloœci
płynu do mycia naczyñ i natychmiast wytrzeć
do sucha. Korpus z silnikiem natychmiast
wytrzeć do sucha.
z Wszystkie pozostałe czêœci mo¿na myć
w zmywarce do naczyñ.
Przebarwienia na czêœciach z tworzywa sztucz-
nego (np. z marchewki, czerwonych buraków)
mo¿na łatwo wyczyœcić za pomoc¹ kilku kropel
oleju jadalnego. Nastêpnie wło¿yć czêœci
do zmywarki (je¿eli siê do tego nadaj¹).
Wymiana sitka
Sitko nale¿y wymienić natychmiast po zauwa¿e-
niu pierwszach oznak zu¿ycia lub uszkodzenia,
aby zapobiec niebezpieczeñstwu złamania
czêœci. Przy codziennym u¿yciu sokowirówki
powinno siê dokonać wymiany sitka po upływie
około 5 lat.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/EC
(WEEE) oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia
29 lipca 2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadz¹cy
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni
system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje
otrzymacie Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie
handlowym, w którym dokonano zakupu
urz¹dzenia. W celu skorzystania z usług
gwarancyjnych konieczne jest przedło¿enie
dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji
regulowane s¹ odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie
szczególnych warunków zawierania i wykony-
wania umów rzeczy ruchomych z udziałem
konsumentów“.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MES3000

Zadaj pytanie o Bosch MES3000

Masz pytanie dotyczące Bosch MES3000, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MES3000. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MES3000 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.