Instrukcja Bosch MCP72GPW

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MCP72GPW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MCP72GPW
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 87
88
pl Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją
przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wska-
zówkami! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć
niniejszą instrukcję.
Niezastosowanie się do wskazówek prawidłowego korzystania
z urządzenia wyklucza odpowiedzialność producenta za wynikłe
szkody.
To urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania małych
ilości produktu na użytek domowy, w warunkach zbliżonych do
domowych, lub do zastosowań niekomercyjnych. Warunki zbliżone
do domowych obejmują na przykład zastosowanie w kuchniach dla
pracowników w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych i innych
małych firmach. Urządzenie może być także używane przez gości
w pensjonatach, małych hotelach i podobnych obiektach mieszkal-
nych.
Urządzenie nadaje się do wyciskania soku z owoców cytrusowych,
np. z cytryn, pomarańczy, grejpfrutów. Nie używać do przetwarzania
innych przedmiotów / substancji.
Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperatu-
rze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m. Nie
stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. palnikach
kuchenek elektrycznych, ani w ich pobliżu.
Dzieciom powyżej 8 lat oraz osobom o zredukowanych zdolno-
ściach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiada-
jącym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać
urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych
osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające. Dzieci poniżej
8 lat nie mogą obsługiwać urządzenia. Należy uniemożliwić im
dostęp do urządzenia i przewodu podłączeniowego. Czynności z
zakresu czyszczenia i normalnej konserwacji urządzenia nie mogą
być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku co najmniej
8 lat i pod nadzorem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Strona: 88
 89
 pl
 Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa
W
W Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru!
Nigdy nie napędzać ręcznie stożka/wałka.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmien-
nego poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem.
Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej
instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
Urządzenie należy zawsze podłączać do sieci elektrycznej i sto-
sować zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Użytkować
tylko wtedy, gdy przewód zasilania oraz urządzenie są sprawne.
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie naprawy urządzenia, takie
jak np. wymiana uszkodzonego kabla sieciowego, może przepro-
wadzać wyłącznie nasz serwis. Nigdy nie podłączać urządzenia do
zegarów sterujących albo obsługiwanych zdalnie gniazd elektrycz-
nych i nie używać go z takimi elementami.
Nie doprowadzić do stykania się przewodu elektrycznego z gorą-
cymi elementami lub nie przeciągać go nad ostrymi krawędziami.
Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie i
nie umieszczać w zmywarce do naczyń.
Urządzenie musi być zawsze odłączane od sieci po każdym użyciu,
w przypadku braku nadzoru, przed złożeniem, demontażem lub
czyszczeniem oraz w przypadku wystąpienia awarii. Przed wymianą
elementów wyposażenia lub części dodatkowych, które znajdują
się w ruchu podczas pracy urządzenia, należy koniecznie wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
W
W Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Karafka szklana nie jest odporna na wysokie temperatury. Nie
należy wlewać żadnych gorących płynów.
W
W Ostrożnie!
Ryzyko uduszenia!
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem.
Strona: 89
90
pl Opis urządzenia
Opis urządzenia
Rysunek A
1	 Korpus urządzenia z silnikiem
a	 Wałek napędowy
b	 Przewód sieciowy
c	 Zacisk przewodu
d	 Wskaźnik pracy urządzenia*
e	 Przycisk zaworu spustowego
f	 Nóżki
2	 Tacka ociekowa
a	 Otwór do wylewania
b	 Zawór spustowy
3	 Sitko
4	 Stożek wyciskający
a	 Tworzywo sztuczne*
b	 Metal*
5	 Osłona
6	 Karafka szklana o pojemności 1,0
litra
a	 Pokrywa
b	 Podstawka
7	 Instrukcja obsługi
* w zależności od modelu
Instrukcja obsługi opisuje różne wersje
urządzenia. Na stronach z rysunkami
zamieszczony jest przegląd wersji.
X Rysunek B
Przed pierwszym użyciem
Przed rozpoczęciem użytkowania należy
urządzenie całkowicie rozpakować, oczy-
ścić i złożyć. W tym celu wykonać następu-
jące czynności:
1.	 Wyjąć z opakowania korpus urządzenia
z silnikiem, szklaną karafkę oraz wszyst-
kie elementy wyposażenia.
2.	 Usunąć wszelki materiał opakowania.
3.	 Sprawdzić kompletność wszystkich
części. X Rysunek A / B
4.	 Sprawdzić wszystkie części pod kątem
widocznych uszkodzeń.
Uwaga!
Nigdy nie użytkować uszkodzonego urzą-
dzenia!
Spis treści
Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu
nowego urządzenia marki Bosch.
Na kolejnych stronach tej instrukcji znajdują
się cenne wskazówki na temat bezpiecz-
nego korzystania tego urządzenia.
Zachęcamy, aby dokładnie przeczytać tę
instrukcję i przestrzegać wszystkich poda-
nych wskazówek. W ten sposób uzyska
się stałą satysfakcję z korzystania z tego
urządzenia, a wyniki pracy tylko potwierdzą
słuszność decyzji o jego zakupie.
Starannie przechowywać tę instrukcję do
późniejszego użycia i z myślą o dalszych
użytkownikach.
Dalsze informacje dotyczące naszych pro-
duktów znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem88
Zasady bezpieczeństwa�������������������������� 89
Opis urządzenia��������������������������������������� 90
Przed pierwszym użyciem���������������������� 90
Przygotowanie wyciskarki  
i szklanej karafki����������������������������������������� 91
Obsługa����������������������������������������������������� 91
Stosowanie wyciskarki  
ze szklaną karafką������������������������������������� 91
Stosowanie wyciskarki bez  
szklanej karafki������������������������������������������� 92
Pielęgnacja i codzienne czyszczenie���� 92
Korpus urządzenia z silnikiem������������������� 92
Elementy wyposażenia������������������������������ 92
Przechowywanie�������������������������������������� 93
Ekologiczna utylizacja����������������������������� 93
Gwarancja������������������������������������������������� 93
Usuwanie drobnych usterek we
własnym zakresie������������������������������������� 94
Strona: 90
 91
 pl
 Obsługa
5.	 Przed pierwszym użyciem umyć dokład-
nie wszystkie części i osuszyć. 
X „Pielęgnacja i codzienne czyszcze-
nie” patrz strona 92
Przygotowanie wyciskarki
i szklanej karafki
Rysunek C
1.	 Do korpusu urządzenia włożyć tackę
ociekową.
Uwaga!
Przed włożeniem tacki ociekowej sprawdzić
zawór spustowy. Nie może być zabloko-
wany przez ciało obce.
2.	 W tacce ociekowej umieścić sitko
i obrócić, aż się zablokuje.
3.	 Na wałek napędowy nałożyć stożek
wyciskający.
W
W Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nigdy nie napędzać ręcznie stożka/wałka.
Wyciskarka do cytrusów jest przygotowana.
4.	 Na podstawce ustawić szklaną karafkę.
Wskazówka: zawsze używać podstawki.
Służy ona do ochrony antypoślizgowej
i tłumienia hałasu.
5.	 Przygotowaną wyciskarkę tak ustawić
na szklanej karafce, aby otwór był
szczelnie zamknięty.
Wyciskarka jest gotowa do stosowania ze
szklaną karafką.
Obsługa
Stosowanie wyciskarki ze
szklaną karafką
Rysunek D
Wyciskarkę stosować ze szklaną karafką w
przypadku wyciskania większej ilości soku,
na przykład do świeżo wyciśniętego soku
pomarańczowego.
Uwaga!
Sok jest zbierany w szklanej karafce.
Pojemność karafki wynosi ok. 1,0 l. Proces
wyciskania zakończyć zanim sok osiągnie
dolną krawędź korpusu urządzenia.
1.	 Przygotowaną wyciskarkę z karafką
ustawić na stabilnej, poziomej
powierzchni roboczej.
2.	 Podłączyć przewód do gniazdka siecio-
wego.
3.	 Połówkę przekrojonego owocu cytruso-
wego położyć powierzchnią przekroju na
stożku i nacisnąć na dół.
Wyciskarka zaczyna pracować, gdy tylko
dociśnie się owoc do stożka. Stożek obraca
się zgodnie lub przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara. Po odstawieniu i ponownym
naciśnięciu owocu zmienia się kierunek
obrotu stożka. Przy zbyt silnym nacisku
stożek zmienia kierunek obrotów w szybkim
tempie. Zmniejszyć nacisk, aż stożek
ponownie zacznie się normalnie obracać.
Uwaga!
Wyciskać kolejno maks. 10 owoców
(ok. 2 kg). Następnie przerwać operację
wyciskania, aż korpus urządzenia z silni-
kiem osiągnie z powrotem temperaturę
pokojową. Dopiero wówczas kontynuować
proces wyciskania.
Wskazówki:
■
■ W celu osiągnięcia optymalnej ilości
soku, operacja wyciskania powinna być
powtarzana kilka razy.
■
■ W razie potrzeby opróżnić sitko z
miąższu i pestek.
4.	 W celu wyłączenia urządzenia, zwolnić
nacisk na stożek wyciskający. Wyci-
skarka wyłącza się automatycznie.
5.	 Odłączyć przewód od gniazdka siecio-
wego.
6.	 Zdjąć wyciskarkę ze szklanej karafki.
W chwili zdjęcia wyciskarki z karafki
zamyka się automatycznie zawór spustowy.
7.	 Szklaną karafkę zamknąć pokrywą w
celu przechowania np. w lodówce.
8.	 Do wylania soku zdjąć pokrywę.
Strona: 91
92
pl Pielęgnacja i codzienne czyszczenie
Stosowanie wyciskarki bez
szklanej karafki
Rysunek E
Wyciskarkę stosować bez szklanej karafki w
przypadku wyciskania mniejszej ilości soku,
na przykład soku z cytryny jako składnik do
pieczenia lub do przyprawienia ryb.
Uwaga!
Sok jest zbierany na tacce ociekowej.
Pojemność tacki wynosi ok. 100 ml. Odpo-
wiada to ilości soku z ok. 2 średniej wiel-
kości cytryn. Proces wyciskania zakończyć
zanim sok osiągnie górną krawędź tacki
ociekowej.
1.	 Przygotowaną wyciskarkę ustawić
na stabilnej, poziomej powierzchni
roboczej.
2.	 Podłączyć przewód do gniazdka siecio-
wego.
3.	 Wycisnąć owoce cytrusowe w sposób
opisany powyżej. X „Stosowanie
wyciskarki ze szklaną karafką” patrz
strona 91
4.	 Odłączyć przewód od gniazdka siecio-
wego.
5.	 Używać soku bezpośrednio przez
otwór do wylewania lub napełnić nim
naczynie.
Pielęgnacja i codzienne
czyszczenie
Rysunek F
Urządzenie musi być dokładnie oczysz-
czone po każdym użyciu.
W
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■
■ Przed przystąpieniem do czyszczenia
odłączyć przewód od gniazdka siecio-
wego.
■
■ Nigdy nie napędzać ręcznie stożka/
wałka.
■
■ Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać
w żadnych płynach ani nie myć w zmy-
warce do naczyń.
W
W Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Karafka szklana nie jest odporna na
wysokie temperatury. Nie należy wlewać
żadnych gorących płynów.
Uwaga!
■
■ Nie używać środków czyszczących
zawierających alkohol lub spirytus.
■
■ Nie należy używać ostrych, spiczastych
lub metalowych przedmiotów.
■
■ Nie stosować szorstkich ściereczek ani
środków do szorowania.
Przed czyszczeniem:
1.	 Zdjąć korpus urządzenia ze szklanej
karafki.
2.	 Wyjąć stożek wyciskający, sitko i tackę
ociekową.
Korpus urządzenia z silnikiem
Korpus urządzenia z silnikiem wytrzeć do
sucha miękką, wilgotną szmatką.
Elementy wyposażenia
Poszczególne części umyć płynem do
mycia naczyń i miękką ściereczką lub
gąbką.
Wskazówka: szklana karafka, pokrywa,
podstawka, tacka ociekowa, sitko, oba
stożki wyciskowe i osłona mogą być myte
także w zmywarce.
Strona: 92
 93
 pl
 Przechowywanie
Przechowywanie
Rysunek G
Przed przechowaniem umyć zawsze
urządzenie i osuszyć wszystkie części.
X „Pielęgnacja i codzienne czyszczenie”
patrz strona 92
1.	 Złożyć wyciskarkę i ustawić na szklanej
karafce.
2.	 Założyć osłonę.
Ekologiczna utylizacja
J
To urządzenie jest oznaczone zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE 
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 
2005 r. „O zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 
2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady. 
Takie oznakowanie informuje, że 
sprzęt ten, po okresie jego użytko-
wania nie może być umieszczany 
łącznie z innymi odpadami pocho-
dzącymi z gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany do 
oddania go prowadzącym zbieranie 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Prowadzący zbie-
ranie, w tym lokalne punkty zbiórki, 
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą 
odpowiedni system umożliwiający 
oddanie tego sprzętu. Właściwe 
postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym przy-
czynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających 
z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz niewłaściwego składowania 
i przetwarzania takiego sprzętu.
Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki 
gwarancji wydanej przez nasze przed-
stawicielstwo handlowe w kraju zakupu. 
Dokładne informacje otrzymacie Państwo 
w każdej chwili w punkcie handlowym, 
w którym dokonano zakupu urządzenia. 
W celu skorzystania z usług gwarancyinych 
konieczne jest przedłożenie dowodu 
kupna urządzenia. Warunki gwarancji 
regulowane są odpowiednimi przepisami 
Kodeksu  
cywilnego oraz Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 
roku „W sprawie szczególnych warunków 
zawierania i wykonywania umów rzeczy 
ruchomych z udziałem konsumentów”. 
Zmiany zastrzeżone.
Strona: 93
94
pl Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie
Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie
Problem Przyczyna Sposób usunięcia
Sok wycieka z wyci-
skarki, chociaż jest
ona stosowana bez
szklanej karafki.
Zawór spustowy jest
zablokowany przez ciało
obce.
Natychmiast zatrzymać proces wyci-
skania.
Wyjąć z korpusu urządzenia stożek,
sitko i tackę ociekową. Usunąć
ciało obce w zaworze spustowym
tacki ociekowej. Ponownie złożyć
wyciskarkę. Kontynuować proces
wyciskania.
Sitko jest zapełnione. Natychmiast zatrzymać proces
­
wyciskania.
Wyjąć z korpusu urządzenia stożek
oraz sitko i oczyścić. Ponownie złożyć
wyciskarkę. Kontynuować proces
wyciskania.
Szklana karafka
przelewa się podczas
wyciskania.
Wyciskane jest zbyt wiele
owoców.
Natychmiast zatrzymać proces
­
wyciskania.
Umyć całkowicie urządzenie
i osuszyć wszystkie części. X „Pielę-
gnacja i codzienne czyszczenie” patrz
strona 92
Złożyć wyciskarkę i ustawić na pustej
karafce. Kontynuować proces wyci-
skania.
Stożek zmienia kieru-
nek obrotów w szybkim
tempie.
Zbyt silny nacisk na
stożek.
Zmniejszyć nacisk na stożek, aż
ponownie zacznie się normalnie
obracać.
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy koniecznie skontaktować się z
­
infolinią! Numery telefonów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MCP72GPW

Zadaj pytanie o Bosch MCP72GPW

Masz pytanie dotyczące Bosch MCP72GPW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MCP72GPW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MCP72GPW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.