Instrukcja Bosch MCM68885

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MCM68885. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MCM68885
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Węgierski, Indonezyjski

Spis treści

Strona: 243
NRO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Spis treœci
Dla wasnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . 152
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Obsuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Zalecenie zastosowania . . . . . . . . . . . . 160
Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . 160
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . 162
Wyposa¿enie dodatkowe . . . . . . . . . . . 163
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . 163
Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Dla wasnego bezpieczeñstwa
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczyta niniejsz¹
instrukcjê obsugi, aby zapozna siê ze wskazówkami
bezpieczeñstwa i obsugi.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urz¹dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
lub niewaœciw¹ jego obsug¹.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego
lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych
dla gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym
do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach
kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych
(maych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, maych hotelach
itp. U¿ywa tylko dla takiej iloœci produktów i czasu przygotowania,
które s¹ typowe dla gospodarstwa domowego.
Niniejsze urz¹dzenie nadaje siê do mieszania, zagniatania, ubijania, ciêcia
na plasterki i tarcia na wiórki produktów spo¿ywczych. Przy zastosowaniu
wyposa¿enia dodatkowego dopuszczonego przez producenta mo¿liwe s¹
dalsze zastosowania. Nie wolno u¿ywa urz¹dzenia do przetwarzania innych
przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta.
Urz¹dzenie eksploatowa tylko z oryginalnym wyposa¿eniem.
Instrukcjê obsugi proszê starannie przechowywa. Proszê przekaza
instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu waœcicielowi.
 Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Nie wolno dzieciom obsugiwa tego urzadzenia.
Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym
nale¿y przechowywa z dala od dzieci.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia marki BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa pad na
nowoczesne, wysokowartoœciowe
urz¹dzenie gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje dotycz¹ce naszych
produktów znajd¹ Pañstwo na naszej
stronie internetowej.
Strona: 244
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRP
Urz¹dzenia mog¹ by obsugiwane przez osoby o ograniczonych
zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umysowych albo nie
posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹
osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obsuguj¹cej urz¹dzenie
lub po dokadnym przeszkoleniu w obsudze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu
zagro¿eñ wynikaj¹cych z obsugi urz¹dzenia.
Nie pozwala dzieciom na zabawê urz¹dzeniem.
Urz¹dzenie nale¿y pod¹czy i u¿ytkowa zgodnie z parametrami podanymi
na tabliczce znamionowej. U¿ywa tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywa tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilaj¹cy
i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Zawsze wy¹cza urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przed monta¿em
i demonta¿em oraz przed czyszczeniem.
Nie wolno ociera elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie
ani gor¹ce powierzchnie. Aby unikn¹ zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego nale¿y zleci jego wymianê wy¹cznie producentowi
albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych
kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach.
Naprawy urz¹dzenia mo¿e przeprowadzi tylko nasz autoryzowany punkt
serwisowy.
 Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym
urz¹dzeniem
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
W przypadku przerwy w dopywie pr¹du, urz¹dzenie pozostaje w¹czone
i po przerwie wznawia pracê.
Wyposa¿enie i akcesoria wymienia tylko po wy¹czeniu urz¹dzenia
(prze¹cznik obrotowy w pozycji 0/off) i wyjêciu wtyczki z gniazdka
sieciowego.
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza w ¿adnych pynach, nigdy nie my
pod bie¿¹c¹ wod¹ ani w zmywarce do naczyñ.
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y wyj¹ wtyczkê z gniazdka
sieciowego.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkada r¹k do misy. Do popychania
skadników u¿ywa tylko i wy¹cznie popychacza. Po wy¹czeniu urz¹dzenia
napêd pracuje jeszcze przez krótki czas. Narzêdzia wymienia tylko wtedy,
gdy napêd jest wy¹czony i nieruchomy.
Przed wymian¹ elementów wyposa¿enia lub czêœci dodatkowych, które
znajduj¹ siê w ruchu podczas pracy urz¹dzenia, nale¿y bezwzglêdnie
wy¹czy urz¹dzenie i wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
éä
Strona: 245
NRQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!
Nó¿ uniwersalny chwyta tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego (brzeg).
Je¿eli nó¿ uniwersalny nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y go umieœci
w osonie.
Nie wkada r¹k do otworu wsypowego. Produkty popycha tylko
popychaczem.
Nie dotyka ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych.
Tarcze rozdrabniaj¹ce chwyta tylko za brzeg!
Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym
siê napêdem!
Nigdy nie wkada r¹k do zao¿onego miksera! Mikser zakada/zdejmowa
tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy¹czone a napêd nieruchomy.
No¿y miksera nie nale¿y chwyta goymi rêkoma. Do czyszczenia
u¿ywa szczotki.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie
wydostaje siê para. Napenia maksymalnie 0,4 litra gor¹cych lub
pieni¹cych siê pynów.
 Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu
Proszê przestrzega wskazówek zawartych w instrukcji
obsugi.
Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.
Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.
Nie wkada r¹k do otworu wsypowego.
Niniejsza instrukcja obsugi opisuje ró¿ne
modele. Na stronach z rysunkami zamieszczony
jest przegl¹d ró¿nych modeli (Rysunek ).
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzy skadane kartki
z rysunkami.
Rysunek 
Korpus urz¹dzenia
1 Prze¹cznik obrotowy
0/off = Stop
M = W¹czanie chwilowe, najwy¿sza liczba
obrotów, prze¹cznik przytrzyma ¿¹dany
czas.
min/max = Prêdkoœ robocz¹ mo¿na
nastawia bezstopniowo, od najni¿szej
do najwy¿szej liczby obrotów.
Pulse = Nastawienie dla trybu przerywanego
z najwiêksz¹ liczb¹ obrotów. Zalecane
dla przygotowania koktajli mlecznych
w mikserze.
2 Lampka kontrolna
Œwieci siê podczas pracy.
Miga przy bêdnej obsudze urz¹dzenia,
przy uruchomieniu elektronicznego
zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu
urz¹dzenia, patrz rozdzia „Usuwanie
drobnych usterek“.
3 Napêd
4 Schowek na przewód elektryczny
Misa z wyposa¿eniem
5 Misa
6 Pokrywa
7 a) Popychacz
b) Wkadka popychacza
éä
Strona: 246
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRR
Narzêdzia
8 Wa napêdowy
9 Noœnik narzêdzi
10 Nó¿ uniwersalny z oson¹
11 Hak do zagniatania ciasta
12 Koñcówka do mieszania
13 Uchwyt tarcz
14 Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko
15 Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki –
grubo/drobno
16 Tarcza do frytek *
17 Tarcza do ciêcia warzyw Azja *
18 Wyciskarka do owoców cytrusowych *
a) Sitko
b) Sto¿ek wyciskaj¹cy
19 Przystawka do krojenia w kostkê
z waem napêdowym *
a) Wa napêdowy
b) Uchwyt narzêdzi
c) Klamra zamykaj¹ca
d) Wkad z no¿ami
e) Tarcza do ciêcia
f) Osona tarczy
g) Przyrz¹d do czyszczenia kratki do ciêcia
20 Rozdrabniacz uniwersalny *
a) Pojemnik z napêdem
b) Pokrywa
21 Mikser
a) Pojemnik miksera z napêdem
b) Pokrywa
c) Otwór wsypowy
d) Lejek
22 Torebka do przechowywania
akcesoriów *
* Nie dla wszystkich modeli.
Obsuga
Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed
pierwszym u¿yciem dokadnie wyczyœci,
patrz „Czyszczenie urz¹dzenia“.
Przygotowanie
z Postawi korpus urz¹dzenia na gadkiej,
stabilnej i czystej powierzchni.
z Elektryczny przewód zasilaj¹cy wyci¹gn¹
ze schowka do odpowiedniej dugoœci.
Misa z wyposa¿eniem/narzêdziami
Nó¿ uniwersalny (10)
do rozdrabniania i siekania.
Hak do zagniatania (11)
do mieszania i zagniatania ciast
i mieszania skadników, które
nie powinny ulec rozdrobnieniu.
Koñcówka do mieszania (12)
do ubijania œmietany, piany z biaek
i mieszania lekkich ciast.
Nie nadaje siê do mieszania twardych
skadników.
Przed zastosowaniem zamontowa koñcówkê
do mieszania.
z Nao¿y koñcówkê do mieszania na wa
napêdowy i zatrzasn¹ (Rysunek -5b).
éä
Uwaga!
Urz¹dzenie w¹cza i wy¹cza tylko
prze¹cznikiem obrotowym (1).
Wy¹czanie poprzez otwieranie pokrywy
(6, 20b, 21b) prowadzi do uszkodzenia
urz¹dzenia.
Wa¿ne!
Misa (5), pokrywa/pojemnik rozdrabniacza
uniwersalnego (20) oraz pojemnik miksera
(21a) nie nadaj¹ siê do kuchenek
mikrofalowych!
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkada
r¹k do misy. Do popychania skadników
u¿ywa tylko i wy¹cznie popychacza (7).
Po wy¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje
jeszcze przez krótki czas.
Narzêdzia wymienia tylko wtedy, gdy napêd
jest wy¹czony i nieruchomy.
Uwaga!
Przy pracy z mis¹ mo¿na w¹czy urz¹dzenie
tylko wtedy, gdy misa jest zao¿ona a pokrywa
misy jest zao¿ona i dokrêcona.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nó¿ uniwersalny chwyta tylko za uchwyt
z tworzywa sztucznego (brzeg).
Je¿eli nó¿ uniwersalny nie jest u¿ywany,
wtedy nale¿y go umieœci w osonie.
Strona: 247
NRS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Rysunek 
z Nao¿y misê (strzakê na misie na punkt
na urz¹dzeniu) i przekrêci a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
z Wkadanie no¿a uniwersalnego/haka
do zagniatania:
– Wo¿y wa napêdowy a¿ do zatrzasku
w noœnik narzêdzi.
– Wo¿y noœnik narzêdzi do misy.
– Nao¿y nó¿ uniwersalny/hak
do zagniatania na noœnik narzêdzi i puœci.
z Wkadanie koñcówki do mieszania:
– Wo¿y wa napêdowy do misy.
– Nao¿y koñcówkê do mieszania na wa
napêdowy lekko j¹ przekrêcaj¹c.
z Wo¿y skadniki.
z Nao¿y pokrywê (strzakê na pokrywie
na punkt na misie) i przekrêci w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Nosek pokrywy musi wejœ a¿ do oporu
do wyciêcia w uchwycie misy.
z Wo¿y popychacz i wkadkê popychacza.
z Wo¿y wtyczkê do gniazdka.
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres.
z W celu dodawania skadników przekrêci
prze¹cznik obrotowy do pozycji 0/off.
z Wyj¹ popychacz i wo¿y skadniki przez
otwór wsypowy.
z Pynne skadniki dodawa przez popychacz.
Wkadkê popychacza mo¿na u¿y jako
miarkê.
Tarcze do rozdrabniania
Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko (14)
do ciêcia owoców i warzyw.
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia
na plasterki:
„1“ dla grubej strony krojenia
„3“ dla cienkiej strony krojenia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje
siê do krojenia twardego sera, chleba,
buek ani czekolady. Ugotowane ziemniaki
twardego gatunku kroi tylko na zimno.
Dwustronna tarcza do tarcia
na wiórki – grubo/drobno (15)
do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera
z wyj¹tkiem twardego sera (np. parmezanu).
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia
na wiórki:
„2“ dla grubej strony tarcia
„4“ dla drobnej strony tarcia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie
nadaje siê do tarcia orzechów. Miêkkie sery
trze tylko na grubej stronie tarczy.
Tarcza do frytek (16)
Do ciêcia surowych ziemniaków
na frytki.
Tarcza do ciêcia warzyw Azja (17)
Tnie owoce i warzywa na drobne paski
do potraw azjatyckich.
Wskazówka:
Zao¿y tarczê do frytek wzglêdnie tarczê
do ciêcia warzyw Azja ostrzami do góry.
Tarcze przeznaczone do innych zastosowañ
mo¿na naby w sklepach specjalistycznych
(patrz rozdzia „Wyposa¿enie dodatkowe“).
Rysunek 
z Nao¿y misê (strzakê na misie na punkt
na urz¹dzeniu) i przekrêci a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
z Wo¿y do misy wa napêdowy.
z Wyj¹ tarczê z osony ochronnej.
z Nao¿y tarczê na uchwyt tarcz.
Odwróci tarczê odpowiedni¹ stron¹
(ciêcie/tarcie) do góry. Poo¿y tarczê
na uchwyt w taki sposób, aby zabieraki
uchwytu weszy do otworów tarczy.
Tarcza musi przylega do brzegów uchwytu
tarczy.
z Nao¿y na wa napêdowy uchwyt tarczy
lekko go przekrêcaj¹c.
éä
Uwaga!
Produkty przeznaczone do przetwarzania
wkada dopiero po zao¿eniu narzêdzi.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nie dotyka ostrych no¿y i krawêdzi tarcz
rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce
chwyta tylko za brzeg!
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nie wkada r¹k do otworu wsypowego.
Produkty popycha tylko popychaczem.
Strona: 248
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRT
z Nao¿y pokrywê (strzakê na pokrywie
na punkt na misie) i przekrêci w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Nosek pokrywy musi wejœ a¿ do oporu
do wyciêcia w uchwycie misy.
z Wo¿y popychacz i wkadkê popychacza.
z Wo¿y wtyczkê do gniazdka.
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres.
z Wo¿y skadniki przeznaczone do ciêcia
lub tarcia.
Produkty przeznaczone do ciêcia lub tarcia
popycha popychaczem lekko naciskaj¹c,
bez u¿ywania siy.
z Wyj¹ popychacz i wo¿y skadniki przez
otwór wsypowy.
z Dugie i cienkie produkty dodawa przez
popychacz. W tym celu wyj¹ wkadkê
popychacza.
Uwaga!
Misê opró¿ni zanim bêdzie cakiem pena,
aby rozdrobnione produkty nie dosiêgay
do uchwytu tarczy.
Wskazówka odnoœnie rozdrabniania
czekolady:
Czekoladê wo¿y przed w¹czeniem urz¹-
dzenia i zakry otwór popychaczem.
Po w¹czeniu urz¹dzenia popycha popychaczem.
Po pracy
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Przekrêci pokrywê w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Wyjmowanie narzêdzi:
– Wyj¹ z misy noœnik narzêdzi wraz z no¿em
uniwersalnym lub hakiem do zagniatania.
Zdj¹ narzêdzia z noœnika narzêdzi.
Po umyciu no¿a uniwersalnego nao¿y
osonê.
– Zdj¹ koñcówkê do mieszania z wau
napêdowego. Wyj¹ wa napêdowy z misy.
Koñcówkê do mieszania zdemontowa
do czyszczenia (Rysunek ).
– Wyci¹gn¹ z misy uchwyt tarczy chwytaj¹c
za wgêbienia. Zdj¹ tarczê. Wyj¹ z misy
wa napêdowy.
z Misê przekrêci w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Wyczyœci wszystkie czêœci, patrz rozdzia
„Czyszczenie i pielêgnacja“.
Wyciskarka do owoców
cytrusowych
do wyciskania soku z owoców cytruso-
wych, np. pomarañczy, grejpfrutów, cytryn.
Rysunek 
z Nao¿y misê (strzakê na misie na punkt
na urz¹dzeniu) i przekrêci a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
z Wo¿y wa napêdowy do misy.
z Nasadzi sitko na wa napêdowy (strzakê
na wyciskarce na strzakê na misie)
i przekrêci w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Nosek sitka musi wejœ
a¿ do oporu do wyciêcia na uchwycie misy.
z Nao¿y sto¿ek wyciskaj¹cy i docisn¹.
z Wo¿y wtyczkê do gniazdka.
z Do wyciskania owoców nastawi prze¹cznik
obrotowy na niskie obroty i przycisn¹ owoc
do sto¿ka wyciskaj¹cego.
Uwaga!
Zwraca uwagê na stopieñ napenienia.
Maksymalna iloœ przetwarzanych produktów:
1000 ml soku owocowego.
Po pracy
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Wyciskarkê do owoców cytrusowych
przekrêci w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i zdj¹.
z Misê przekrêci w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Wyczyœci wszystkie czêœci, patrz rozdzia
„Czyszczenie i pielêgnacja“.
éä
Uwaga!
Wyciskarkê do owoców cytrusowych u¿ywa
tylko kompletnie zmontowan¹.
Strona: 249
NRU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Przystawka do krojenia
w kostkê
Przystawka su¿y do krojenia
produktów spo¿ywczych w kostkê.
Wybra prêdkoœ robocz¹ odpowiednio
do produktów spo¿ywczych przeznaczonych
do krojenia.
Niska prêdkoœ robocza („min“):
gotowane ziemniaki, marchewka i jajka; ogórki;
banany; truskawki; melony.
Œrednia prêdkoœ robocza:
surowe ziemniaki i marchew, miêkkie wêdliny
(np. mortadela), ¿óty ser (holenderski), twardy
ser, papryka; pomidory; cebula; jabka, kiwi.
Wa¿ne wskazówki:
– Produkty spo¿ywcze nie mog¹ zawiera
¿adnych koœci, pestek lub innych twardych
czêœci/skadników.
– Produkty spo¿ywcze nie mog¹ by zamro¿one.
– Owoce/warzywa nie powinny by zbyt
dojrzae, poniewa¿ wtedy mo¿e siê wydziela
sok.
– Ugotowane produkty spo¿ywcze schodzi
przed krojeniem; wtedy bêd¹ twardsze i lepiej
siê kroj¹.
– Poprzez zwiêkszenie lub zmniejszenie nacisku
na popychacz przy popychaniu produktów
mo¿na wpyn¹ na dugoœ krojonych kostek.
Monta¿ przystawki do krojenia w kostkê
Rysunek 
z Nao¿y wkad z no¿ami na uchwyt narzêdzi.
Zwraca uwagê na wyciêcia!
z Nao¿y tarczê tn¹c¹ na uchwyt.
z Przycisn¹ w górê 3 klamry zamykaj¹ce
(a¿ do zatrzasku).
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami/obracaj¹cym
siê napêdem!
Nigdy nie wkada r¹k do zao¿onej przystawki
do krojenia w kostkê!
Przystawkê do krojenia w kostkê zakada/
zdejmowa tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest
wy¹czone a napêd nieruchomy.
Przystawka do krojenia w kostkê pracuje
tylko z zao¿on¹ i dokrêcon¹ pokryw¹.
Przy demonta¿u/monta¿u przystawki do kroje-
nia w kostkê chwyta tarczê tn¹c¹ tylko za
gakê z tworzywa sztucznego w œrodku tarczy.
Uwaga!
Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania!
Przystawka do krojenia w kostkê
przeznaczona jest tylko do krojenia
ziemniaków (surowych lub gotowanych),
marchwi, ogórków, pomidorów, papryki,
cebuli, bananów, jabek, gruszek,
truskawek, melonów, kiwi, jajek, miêkkiej
wêdliny (np. mortadela), gotowanego lub
pieczonego drobiowego miêsa bez koœci.
Nie mo¿na przetwarza bardzo miêkkiego
sera (np. mozarella, ser owczy).
W przypadku serów holenderskich (np.
Gouda) i serów twardych (np. Ementaler)
nie wolno przekracza iloœci 3 kg w jednym
etapie pracy.
Przed przetwarzaniem owoców pestkowych
(jabka, brzoskwinie itd.) nale¿y usun¹
ziarnka lub pestki. Przed przetwarzaniem
gotowanego lub pieczonego miêsa nale¿y
usun¹ wszystkie koœci. Produkty
spo¿ywcze nie mog¹ by zamro¿one.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo¿e
doprowadzi do uszkodzenia przystawki
do krojenia w kostkê wraz z kratk¹ tn¹c¹
i obracaj¹cym siê no¿em.
W przypadku u¿ycia przystawki do krojenia
w kostkê w sposób niezgodny z jej
przeznaczeniem, wprowadzenia zmian,
lub niewaœciwej obsugi, u¿ytkownik traci
prawo do roszczeñ w stosunku do firmy
Robert Bosch Hausgeräte GmbH za
ewentualnie spowodowane szkody.
Wyklucza to równoczeœnie
odpowiedzialnoœ za uszkodzenia (np. têpe
lub zdeformowane no¿e) spowodowane
przetwarzaniem produktów spo¿ywczych,
które nie s¹ dozwolone dla tego urz¹dzenia.
Wa¿na wskazówka
Przy zastosowaniu przystawki do krojenia
w kostkê proszê u¿ywa wau
napêdowego nale¿¹cego do zakresu
dostawy przystawki (Rysunek 	-2).
Uwaga!
Przy zastosowaniu przystawki do krojenia
w kostkê nie wolno nigdy u¿ywa trybu
przerywanego (Pulse).
Uwaga!
Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania!
Strona: 250
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NRV
Zastosowanie przystawki do krojenia
w kostkê
Rysunek 	
z Nao¿y wa napêdowy przystawki
do krojenia w kostkê na napêd urz¹dzenia.
z Nao¿y misê (strzakê na misie na punkt
na urz¹dzeniu) i przekrêci a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
z Zao¿y przystawkê do krojenia w kostkê.
Strzaka na przystawce do krojenia w kostkê
musi pokrywa siê ze strzak¹ na misie!
Przystawka do krojenia w kostkê musi by
cakowicie usadowiona na wale napêdowym!
W razie potrzeby przekrêci wkad z no¿ami
za pomoc¹ osony do waœciwej pozycji
(Rysunek 	-6).
z Zdj¹ osonê tarczy.
z Nao¿y pokrywê (strzakê na pokrywie
na punkt na misie) i przekrêci w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Nosek pokrywy musi wejœ a¿ do oporu
do wyciêcia w uchwycie misy.
z Wo¿y popychacz i wkadkê popychacza.
z Wo¿y wtyczkê do gniazdka.
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres roboczy.
z Wo¿y produkty spo¿ywcze przeznaczone
do pokrojenia do otwóru wsypowego.
W razie potrzeby lekko popycha
popychaczem. Jeœli bêdzie konieczne:
pokroi uprzednio produkty na mniejsze
kawaki.
Uwaga!
Misê opró¿nia w porê:
– po obróbce max. 500 gramów produktów,
– zanim produkty pokrojone w kostkê
dosiêgn¹ dolnej krawêdzi przystawki.
Po pracy
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Przekrêci pokrywê w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Nao¿y osonê tarczy.
z Wyj¹ z misy przystawkê do krojenia
w kostkê.
z Misê przekrêci w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Wyj¹ wa napêdowy.
z Resztki produktów spo¿ywczych, które
pozostay na kratce tn¹cej, nale¿y usun¹
specjalnym przyrz¹dem przeznaczonym
do tego celu.
Mikser
nadaje siê do mieszania/miksowania
pynnych wzglêdnie pótwardych
produktów, do rozdrabniania/siekania
surowych warzyw i owoców,
rozcierania produktów na purée.
Uwaga!
Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu.
Nie wolno przetwarza ¿adnych zamro¿onych
produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu).
Nie w¹cza pustego miksera.
Miksowanie
Uwaga!
Podczas pracy miksera pokrywa miksera
musi by zao¿ona i dokrêcona.
Rysunek 
z Nao¿y pojemnik miksera (strzakê
na pojemniku na punkt na urz¹dzeniu)
i przekrêci a¿ do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
z Wo¿y skadniki.
Maksymalna iloœ pynnych skadników
= 1,5 litra (maksymalnie 0,4 litra pieni¹cych
siê lub gor¹cych pynów).
Optymalna iloœ miksowanych skadników
staych = 80 gramów.
z Nao¿y pokrywê i przekrêci w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Nosek pokrywy musi wejœ a¿ do oporu
do wyciêcia w uchwycie miksera.
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres.
z W celu dodawania skadników przekrêci
prze¹cznik obrotowy do pozycji 0/off.
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami/obracaj¹cym siê
napêdem!
Nigdy nie wkada r¹k do zao¿onego miksera!
Mikser pracuje tylko z zao¿on¹ i dokrêcon¹
pokryw¹. Mikser zdejmowa tylko wtedy,
gdy urz¹dzenie jest wy¹czone a napêd
nieruchomy.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
Podczas przetwarzania gor¹cych produktów
przez lejek w pokrywie wydostaje siê para.
Napenia maksymalnie 0,4 litra gor¹cych
lub pieni¹cych siê pynów.
Strona: 251
NSM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
z Zdj¹ pokrywê i dodawa skadniki
albo
z wyj¹ lejek z pokrywy i dodawa stae
skadniki stopniowo przez otwór wsypowy
albo
z dodawa pynne skadniki poprzez lejek.
Po zmiksowaniu
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Przekrêci mikser w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Przekrêci pokrywê w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
Wskazówka: Mikser wyczyœci najlepiej
zaraz po u¿yciu, patrz rozdzia „Czyszczenie
i pielêgnacja“.
Rozdrabniacz uniwersalny
do rozdrabniania mniejszych iloœci
miêsa, twardego sera, cebuli,
pietruszki zielonej, czosnku,
owoców i warzyw.
Rozdrabnianie kawy ziarnistej, ziaren pieprzu,
cukru, maku oraz chrzanu nie jest dopuszczalne.
Rysunek 
z Nao¿y pojemnik (strzakê na pojemniku
na punkt na urz¹dzeniu) i przekrêci a¿
do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
z Do pojemnika wo¿y produkty
przeznaczone do rozdrobnienia.
z Nao¿y pokrywê i przekrêci w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Nosek pokrywy musi wejœ a¿ do oporu
do wyciêcia w pojemniku.
z Przekrêci prze¹cznik obrotowy na zakres
M i przytrzyma.
Im du¿ej w¹czone jest urz¹dzenie, tym
drobniejsze s¹ przetwarzane produkty.
¯¹dany wynik rozdrabniania, w przypadku
rozdrabniania zió, mo¿na uzyska ju¿
po bardzo krótkim w¹czeniu urz¹dzenia.
Krótkie w¹czenie zakresu M mo¿e ju¿
wystarczy.
Po pracy
z Zwolni prze¹cznik obrotowy.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Przekrêci rozdrabniacz uniwersalny
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i zdj¹.
z Odwróci rozdrabniacz uniwersalny;
rozdrobnione produkty wpadaj¹ do pokrywy.
z Przekrêci pojemnik w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdj¹.
z Resztki rozdrobnionych produktów wyj¹
z pojemnika za pomoc¹ odpowiedniego
œrodka pomocniczego (np. y¿ki).
z Wyczyœci wszystkie czêœci, patrz rozdzia
„Czyszczenie i pielêgnacja“.
Zalecenie zastosowania
Napój sportowców
270 g miodu (z lodówki, 5 °C)
5 g cynamonu
230 g mleka
z Miód i cynamon wo¿y do
miksera i zmiksowa na zakresie M.
z Po upywie 5 sekund doda mleko
i miksowa jeszcze 3 sekundy.
Dalsze zalecenia znajd¹ Pañstwo w do¹czonej
krótkiej instrukcji. Szczegóowe przepisy dla
zastosowania z Pañstwa nowym robotem
kuchennym s¹ dostêpne pod:
www.bosch-home.com/recipesMCM6
Czyszczenie i pielêgnacja
Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani
konserwacji!
Dokadne czyszczenie gwarantuje dug¹
trwaoœ urz¹dzenia. Dalsze informacje znajd¹
Pañstwo w krótkiej instrukcji.
Uwaga!
Nie stosowa ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Powierzchnie mog¹ ulec
uszkodzeniu.
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami/obracaj¹cym
siê napêdem!
Nigdy nie wkada r¹k do pojemnika
rozdrabiniacza uniwersalnego!
Do wyjmowania rozdrobnionych produktów
u¿ywa odpowiednich œrodków pomoc-
niczych (np. y¿ki).
Rozdrabniacz uniwersalny zdejmowa
tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy¹czone
a napêd nieruchomy.
Rozdrabniacz uniwersalny pracuje tylko
z zao¿on¹ i dokrêcon¹ pokryw¹.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza
w ¿adnych pynach, nigdy nie my pod
bie¿¹c¹ wod¹ ani w zmywarce do naczyñ.
Strona: 252
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NSN
Wskazówki:
– Przy tarciu np. marchewki i czerwonej
kapusty zabarwiaj¹ siê elementy z tworzywa
sztucznego. Mo¿na je wyczyœci za pomoc¹
kilku kropel oleju jadalnego.
– W razie potrzeby mo¿na wyczyœci torebkê
do przechowywania akcesoriów.
Przestrzega wskazówek pielêgnacji
znajduj¹cych siê w torebce do
przechowywania akcesoriów.
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Urz¹dzenie wytrze wilgotn¹ œcierk¹. W razie
potrzeby u¿y trochê pynu do mycia naczyñ.
z Wytrze urz¹dzenie do sucha.
Czyszczenie misy i wyposa¿enia
Zwraca uwagê na to, aby elementy z tworzywa
sztucznegoniezostayzablokowanew zmywarce,
poniewa¿ mog¹ ulec deformacji.
Koñcówkê do mieszania mo¿na zdemontowa
do mycia.
Rysunek 
z Ostro¿nie wyci¹gn¹ koñcówkê z uchwytu
i zdj¹ pokrywê.
z Przekadniê ostro¿nie wyczyœci szczotk¹.
z Koñcówkê mo¿na my w zmywarce
do naczyñ.
z Po umyciu zmontowa.
Czyszczenie wyciskarki do owoców
cytrusowych
Wszystkie czêœci mo¿na my w zmywarce
do naczyñ. Sto¿ek wyciskaj¹cy umy
ze wszystkich stron pod bie¿¹c¹ wod¹
najlepiej natychmiast po u¿yciu.
Wtedy resztki nie przyschn¹.
Czyszczenie przystawki do krojenia
w kostkê
Uchwyt narzêdzi (19b) mo¿na my w zmywarce
do naczyñ.
Wszystkich innych czêœci nie wkada do
zmywarki do naczyñ, gdy¿ mog¹ siê stêpi no¿e!
Do czyszczenia zdemontowa przystawkê
do krojenia w kostkê.
Rysunek 

z Przycisn¹ na zewn¹trz 3 klamry zamykaj¹ce
i zdj¹ tarczê tn¹c¹.
z Wyj¹ wkad z no¿ami z uchwytu narzêdzi.
z Resztki produktów spo¿ywczych, które
pozostay na kratce tn¹cej, nale¿y usun¹
specjalnym przyrz¹dem przeznaczonym
do tego celu.
z Uchwyt narzêdzi umy w zmywarce do
naczyñ. Wypuka wszystkie pozostae
czêœci pod bie¿¹c¹ wod¹.
Poszczególne czêœci wyczyœci szczotk¹.
Czyszczenie miksera
Mikser wyczyœci najlepiej zaraz po u¿yciu.
Wtedy resztki nie przysychaj¹ i nie uszkodz¹
tworzywa sztucznego (np. olejki eteryczne
przypraw kuchennych).
Pojemnik miksera, pokrywê i lejek mo¿na my
w zmywarce do naczyñ.
Wkad z no¿ami my tylko pod bie¿¹c¹ wod¹;
nigdy w zmywarce do naczyñ.
Nie pozostawia w wodzie!
Wskazówka: Do zao¿onego miksera wla
trochê wody z dodatkiem pynu do mycia naczyñ.
W¹czy urz¹dzenie na kilka sekund
na zakres M. Wyla wodê i wypuka
mikser czyst¹ wod¹.
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nó¿ uniwersalny chwyta tylko za uchwyt
z tworzywa sztucznego (brzeg).
Je¿eli nó¿ uniwersalny nie jest u¿ywany,
wtedy nale¿y go umieœci w osonie.
Wa¿na wskazówka
Wszystkie czêœci misy wraz z wyposa¿e-
niem (5–7) oraz narzêdzia (8–17; poza
przekadni¹ koñcówki do mieszania) mo¿na
my w zmywarce do naczyñ.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Przy demonta¿u/monta¿u przystawki do kroje-
nia w kostkê chwyta tarczê tn¹c¹ tylko za
gakê z tworzywa sztucznego w œrodku tarczy.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
No¿y miksera nie nale¿y chwyta goymi
rêkoma. Do czyszczenia u¿ywa szczotki.
Strona: 253
NSO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Demonta¿ miksera
Rysunek 
z Chwyci wkad z no¿ami za skrzydeka
i przekrêci w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Wkad z no¿ami zostaje odkrêcony.
z Wyj¹ wkad z no¿ami i zdj¹ uszczelkê.
Monta¿ miksera
z Zao¿y uszczelkê na wkad z no¿ami.
z Wo¿y wkad z no¿ami od spodu
do pojemnika miksera.
z Chwyci wkad z no¿ami za skrzydeka
i przykrêci w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Przy tym nale¿y go
przykrêci tak daleko, a¿ jedno skrzydeko
przykryje oznaczenie na pojemniku miksera
(ustawienie Ó[ Rysunek=
-6).
Czyszczenie rozdrabniacza
uniwersalnego
Rozdrabniacz uniwersalny wyczyœci najlepiej
zaraz po u¿yciu. Wtedy resztki nie przysychaj¹
i nie uszkodz¹ tworzywa sztucznego (np. olejki
eteryczne przypraw kuchennych).
Pokrywê wolno my w zmywarce do naczyñ.
Pojemnik z napêdem my tylko pod bie¿¹c¹ wod¹
u¿ywaj¹c szczotki; nigdy w zmywarce do naczyñ.
Nie pozostawia w wodzie!
W celu wysuszenia pojemnika poo¿y go tak,
aby napêd pokazywa do góry.
Przechowywanie
Rysunek 
z Narzêdzia i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœci
w torebce do przechowywania akcesoriów.
Nó¿ uniwersalny przechowywa zawsze
z zao¿on¹ oson¹.
z Przewód elektryczny umieœci w schowku
wsuwaj¹c go krótkimi posuniêciami.
Usuwanie drobnych usterek
Korpus urz¹dzenia
Usterka:
Urz¹dzenie nie pracuje.
Mo¿liwa przyczyna:
Urz¹dzenie zostao przeci¹¿one (np. poprzez
blokadê narzêdzi produktami spo¿ywczymi)
w zwi¹zku z czym uruchomio siê elektroniczne
zabezpieczenie.
Usuwanie przyczyny:
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
z Usun¹ przyczynê przeci¹¿enia.
z Ponownie uruchomi urz¹dzenie.
Mo¿liwa przyczyna:
Próbowano nao¿y misê lub mikser
na w¹czone urz¹dzenie.
Usuwanie przyczyny:
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Nao¿y misê lub mikser.
z Ponownie uruchomi urz¹dzenie.
Misa/pokrywa/wyposa¿enie
Usterka:
Urz¹dzenie nie w¹cza siê.
Mo¿liwa przyczyna:
Czêœci urz¹dzenia nie zostay prawidowo
zao¿one.
Usuwanie przyczyny:
z Nastawi prze¹cznik obrotowy na 0/off.
z Czêœci nasadza zgodnie z opisem instrukcji
obsugi.
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nie dotyka goymi rêkoma no¿a
rozdrabniacza uniwersalnego.
Do czyszczenia u¿ywa szczotki.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia!
Proszê wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego,
je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia!
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek
nale¿y wyj¹ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Wa¿na wskazówka
Lampka kontrolna miga przy bêdnej
obsudze urz¹dzenia, przy uruchomieniu
elektronicznego zabezpieczenia lub
przy uszkodzeniu urz¹dzenia.
Wa¿na wskazówka
Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹
wystêpuj¹cych usterek, proszê zwróci
siê do naszego autoryzowanego punktu
serwisowego.
Strona: 254
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NSP
Wyposa¿enie dodatkowe
(Do nabycia w sklepach specjalistycznych,
je¿eli nie nale¿¹ do zestawu.)
Tarcza do frytek (MUZ45PS1)
Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki.
Tarcza do ciêcia warzyw Azja
(MUZ45AG1)
Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla
potraw azjatyckich.
Tarcza do tarcia – grubo (MUZ45RS1)
Do tarcia surowych ziemniaków np. na placki
ziemniaczane lub kluski.
Tarcza do tarcia ziemniaków
(MUZ45KP1)
Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski
placek ziemniaczany, do ciêcia owoców i warzyw
na grube plasterki.
Wskazówki dotycz¹ce
usuwania zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2012/19/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycz-
nym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495) symbolem
przekreœlonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e by
umieszczany ¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Waœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci skadników
niebezpiecznych oraz niewaœciwego
skadowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Warunki gwarancji
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokadne informacje otrzymaj¹ Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usug gwarancyjnych
konieczne jest przedo¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziaem konsumentów“.
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MCM68885

Zadaj pytanie o Bosch MCM68885

Masz pytanie dotyczące Bosch MCM68885, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MCM68885. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MCM68885 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.