Instrukcja Bosch MCM3100W

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MCM3100W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MCM3100W
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Turecki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 134
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 135
pl
Spis treści
Dla własnego bezpieczeństwa . . . . . . . 135
Opis urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Czyszczenie i pielęgnacja . . . . . . . . . . . 141
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . 142
Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Wskazówki dotyczące usuwania
zużytego urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . 145
Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Dla własnego bezpieczeństwa
Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa
i obsługi.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem
przestrzegania instrukcji w związku z prawidłowym zastosowaniem
urządzenia.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego
lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania ilości
typowych dla gospodarstwa domowego itp. Użytkowanie
o charakterze podobnym do domowego obejmuje np. używanie
urządzenia w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach,
gospodarstwach rolnych lub innych (małych) przedsiębiorstwach oraz
w pensjonatach, małych hotelach itp. Używać tylko dla takiej ilości
produktów i czasu przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa
domowego, patrz rozdział „Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie“.
Niniejsze urządzenie nadaje się do mieszania, zagniatania, ubijania,
cięcia na plasterki i tarcia na wiórki produktów spożywczych.
Przy zastosowaniu wyposażenia dozwolonego przez producenta
możliwe są dalsze zastosowania. Nie używać do przetwarzania innych
artykułów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta.
Urządzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposażeniem.
Proszę starannie przechowywać instrukcję obsługi.
Proszę przekazać instrukcję wraz z urządzeniem ewentualnemu
kolejnemu właścicielowi.
, Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Nie wolno dzieciom obsługiwać tego urządzenia.
Urządzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilającym należy
przechowywać z dala od dzieci.
Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu
nowego urządzenia marki BOSCH.
Dalsze informacje dotyczące naszych
produktów znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej.
 135
Strona: 135
136 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie
posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod
kontrolą osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo osoby obsługującej
urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz
po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami
podanymi na tabliczce znamionowej. Używać tylko w zamkniętych
pomieszczeniach. Urządzenie można używać tylko wtedy, gdy
elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.
Przed wymianą elementów wyposażenia lub części dodatkowych,
które znajdują się w ruchu podczas pracy urządzenia, należy
koniecznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego. Zawsze wyłączać urządzenie gdy jest bez nadzoru,
przed montażem i demontażem oraz przed czyszczeniem.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilającego o ostre
krawędzie ani gorące powierzchnie. Aby uniknąć zagrożeń
w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić
jego wymianę wyłącznie producentowi albo jego autoryzowanemu
serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich
uprawnieniach. Naprawy urządzenia może przeprowadzić tylko
nasz autoryzowany punkt serwisowy.
, Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym
urządzeniem
Niebezpieczenstwo skaleczenia
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
W przypadku przerwy w dopływie prądu, urządzenie pozostaje
włączone i po przerwie wznawia pracę.
Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w żadnych płynach,
nigdy nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.
Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Niebezpieczeństwo skaleczenia obracającymi się narzędziami!
Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać rąk do miski.
Do popychania składników używać tylko i wyłącznie popychacza.
Po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje jeszcze przez krótki czas.
Narzędzia wymieniać tylko wtedy, gdy napęd jest wyłączony
i nieruchomy.
Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami/obracającym
się napędem!
Nigdy nie wkładać rąk do nałożonego dzbanka miksera!
136
Strona: 136
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 137
pl
Dzbanek miksera nakładać/zdejmować tylko wtedy, gdy napęd
jest nieruchomy. Kubek rozdrabniacza uniwersalnego nakładać/
zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest nieruchomy.
Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami!
Nie dotykać ostrzy noża uniwersalnego gołymi rękami. Jeżeli nóż
uniwersalny nie jest używany, wtedy należy go umieścić w osłonie.
Do czyszczenia używać szczotki. Nie dotykać ostrych noży i krawędzi
tarcz rozdrabniających. Tarcze chwytać tylko za centralną część
z tworzywa sztucznego! Nie wkładać rąk do otworu wsypowego.
Produkty popychać tylko popychaczem. Nie dotykać ostrzy wkładki
nożowej gołymi rękami. Do czyszczenia używać szczotki.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas przetwarzania gorących produktów przez lejek w pokrywie
wydostaje się para. Napełniać maksymalnie 0,4 litra gorących
lub pieniących się płynów.
Niebezpieczeństwo skaleczenia!
Nigdy nie składać przystawki na module napędowym.
, Objaśnienie symboli na urządzeniu względnie wyposażeniu
Uwaga! Obracające się narzędzia.
Nie wkładać rąk do otworu wsypowego.
Wkładkę nożową zamocować w dzbanku miksera
lub w kubku rozdrabniacza uniwersalnego.
Wkładkę nożową wyjąć z dzbanka miksera lub z kubka
rozdrabniacza uniwersalnego.
Wkładka nożowa z nożem do miksowania/rozdrabniania
Wkładka nożowa z nożem do mielenia
Opis urządzenia
W instrukcji zawarte są opisy różnych wersji
wykonania urządzenia.
Na rysunku  pokazano przegląd modeli.
Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.
Rysunek 
Korpus urządzenia
1 Przełącznik obrotowy
0/off = stop
M = włączanie chwilowe, najwyższa
liczba obrotów, przełącznik przytrzymać
żądany czas.
Zakresy 1–2, prędkość robocza:
1 = niska liczba obrotów – powoli,
2 = wysoka liczba obrotów – szybko.
2 Napęd
3 Schowek na przewód elektryczny
4 Miska
5 Uchwyt narzędzi
6 Narzędzia *
a Nóż uniwersalny z osłoną
b Haki do zagniatania
c Tarcza do ubijania
 137
Strona: 137
138 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
7 Tarcze rozdrabniające *
a Dwustronna tarcza do cięcia – grubo/
cienko
b Dwustronna tarcza do tarcia – grubo/
drobno
c Tarcza dwustronna, tnąca na plasterki/
wiórki
8 Pokrywa
a Otwór wsypowy
b Popychacz
Wyposażenie *
9 Wkładka nożowa wraz z nożem do
miksowania/rozdrabniania i uszczelką
10 Wkładka nożowa wraz z nożem do
mielenia i uszczelką
11 Pojemnik rozdrabniacza uniwersalnego
12 Dzbanek miksera
13 Pokrywa miksera
a Otwór wsypowy
b Lejek
* zależnie od modelu
Rozdrabniacz uniwersalny umożliwia
wykorzystanie pełnej wydajności urządzenia
(postępując zgodnie z podanym przepisem
kulinarnym). Przepisy kulinarne
zamieszczono na stronach z rysunkami
(rysunek ).
Jeżeli rozdrabniacz uniwersalny nie należy
do zakresu dostawy (patrz przegląd modeli),
można go zamówić w punkcie zakupu
urządzenia lub w punkcie serwisowym
(nr katalogowy 12005833).
Obsługa
Urządzenie i wyposażenie należy przed
pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić,
patrz „Czyszczenie urządzenia“.
Przygotowanie
 Postawić korpus urządzenia na gładkiej,
stabilnej i czystej powierzchni.
 Z modułu napędowego wyciągnąć kabel
na potrzebną długość.
Miska z wyposażeniem/narzędziami
Uwaga!
Przy pracy z miską można włączyć
urządzenie tylko wtedy, gdy miska jest
założona a pokrywa miski jest założona
i dokręcona.
Nóż uniwersalny
do rozdrabniania, siekania,
ucierania i zagniatania.
Haki do zagniatania
do zagniatania ciast oraz
mieszania składników, które nie powinny ulec
rozdrobnieniu (np. rodzynki, płatki
czekoladowe).
Tarcza do ubijania
do bitej śmietany, piany z białek
i majonezu.
Rysunek 
 Nałożyć miskę (strzałkę na misce na
punkt na urządzeniu) i przekręcić aż do
oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
 Włożyć nośnik narzędzi do miski.
 Nóż uniwersalny, tarczę do ubijania lub
hak do zagniatania nałożyć na nośnik
narzędzi i puścić.
Przy wkładaniu narzędzi uwzględnić ich
położenie! Narzędzia wcisnąć w dół, aż do
oporu.
Uwaga!
Produkty przeznaczone do przetwarzania
wkładać dopiero po założeniu narzędzi.
Ważne wskazówki
– Urządzenie włączać i wyłączać tylko
przełącznikiem obrotowym.
– Nigdy nie wyłączać urządzenia poprzez
kręcenie miski, miksera lub narzędzia.
– Urządzenie włączać tylko z całkowicie
zamontowanym wyposażeniem lub
narzędziami.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
obracającymi się narzędziami!
Podczas pracy urządzenia nie wolno
wkładać rąk do miski. Do popychania
składników używać tylko i wyłącznie
popychacza.
Po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje
jeszcze przez krótki czas. Narzędzia
wymieniać tylko wtedy, gdy napęd jest
wyłączony i nieruchomy.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami!
Nie dotykać ostrzy noża uniwersalnego
gołymi rękami. Jeżeli nóż uniwersalny nie
jest używany, wtedy należy go umieścić
w osłonie. Nóż uniwersalny chwytać tylko
za uchwyt z tworzywa sztucznego (brzeg).
138
Strona: 138
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 139
pl
 Włożyć składniki.
 Nałożyć pokrywę z popychaczem
(strzałkę na pokrywie na punkt na misce)
i przekręcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara. Nosek
pokrywy musi wejść aż do oporu do
wycięcia w uchwycie miski.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
 Nastawić przełącznik obrotowy
na żądany zakres.
 W celu dodawania składników przekręcić
przełącznik obrotowy do pozycji 0/off.
 Wyjąć popychacz i włożyć składniki przez
otwór wsypowy. Popychacz można także
używać jako miarki do odmierzania.
Tarcze do rozdrabniania
Dwustronna tarcza do cięcia –
grubo/cienko
do cięcia owoców i warzyw.
Przetwarzać na zakresie 1.
Oznaczenie na tarczy dwustronnej tnącej
w plasterki: „grubo“ na stronie do grubych
plasterków, „drobno“ na stronie do cienkich
plasterków
Uwaga!
Tarcza dwustronna tnąca na plasterki nie
nadaje się do cięcia twardego sera, chleba,
bułek i czekolady. Ugotowane ziemniaki
twardego gatunku kroić tylko na zimno.
Dwustronna tarcza do tarcia –
grubo/drobno
do tarcia na wiórki warzyw,
owoców i sera z wyjątkiem twardego sera
(np. parmezanu).
Przetwarzać na zakresie 1.
Oznaczenie na tarczy dwustronnej tnącej
na wiórki: „2“ dla grubej strony tarcia
„4“ dla drobnej strony tarcia
Uwaga!
Tarcza dwustronna tnąca na wiórki nie
nadaje się do rozdrabniania i orzechów.
Miękkie sery trzeć tylko na grubej stronie
tarczy na zakresie 2.
Tarcza dwustronna, tnąca na
plasterki/wiórki
do cięcia i tarcia owoców,
warzyw i sera.
Przetwarzać na zakresie 2.
Rysunek 
 Nałożyć miskę (strzałkę na misce na
punkt na urządzeniu) i przekręcić aż
do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
 Włożyć nośnik narzędzi do miski.
W zależności od wybranego zastosowania:
 Tarczę rozdrabniającą nałożyć na uchwyt
narzędzi. Odwrócić tarczę odpowiednią
stroną (cięcie/tarcie) do góry. Tarczę
nałożyć na nośnik tarczy w taki sposób,
żeby zabieraki uchwytu narzędzia
znalazły się w otworach tarczy.
 Nałożyć pokrywę z popychaczem
(strzałkę na pokrywie na strzałkę na
misce) i przekręcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara. Nosek
pokrywy musi wejść aż do oporu do
wycięcia w uchwycie miski.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
 Nastawić przełącznik obrotowy
na żądany zakres.
 Włożyć składniki przeznaczone do cięcia
lub tarcia.
 Produkty przeznaczone do cięcia lub
tarcia popychać popychaczem lekko
naciskając, bez używania siły. Wyjąć
popychacz i włożyć składniki przez otwór
wsypowy.
Uwaga!
Miskę opróżnić zanim będzie całkiem pełna,
aby rozdrobnione produkty nie dosięgały
nośnika wkładek.
Po pracy
 Nastawić przełącznik obrotowy na 0/off.
 Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 Przekręcić pokrywę w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i zdjąć.
 Wyjmowanie narzędzi:
– Wyjąć z miski nośnik narzędzi wraz
z nożem uniwersalnym, tarczą do
ubijania, względnie hakiem do
zagniatania. Zdjąć narzędzia
z nośnika narzędzi.
– Tarcze rozdrabniające wyjmować
chwytając za centralny uchwyt
z tworzywa sztucznego. Uchwyt
narzędzi wyjąć z miski.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami!
Nie dotykać ostrych noży i krawędzi tarcz
rozdrabniających. Tarcze chwytać
wyłącznie za brzeg!
Nie wkładać rąk do otworu wsypowego.
Produkty popychać tylko popychaczem.
 139
Strona: 139
140 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
 Przekręcić miskę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.
 Wyczyścić wszystkie części, patrz
rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.
Mikser
Z wkładką nożową do miksowania/
rozdrabniania nadaje się do mieszania
płynnych lub półtwardych artykułów
spożywczych, do rozdrabniania/siekania
surowych owoców i warzyw oraz do
wytwarzania potraw puree.
Uwaga!
Mikser może ulec uszkodzeniu. Nie wolno
przetwarzać żadnych zamrożonych
produktów (z wyjątkiem kostek lodu).
Nie włączać pustego miksera.
Rysunek 
 Nałożyć uszczelkę na wkładkę nożową.
Zwrócić uwagę, żeby uszczelka
prawidłowo przylegała.
 Wkładkę nożową wraz z nożem do
miksowania / rozdrabniania włożyć
do dzbanka miksera i zamocować ją
przekręcając przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara ( ).
 Obrócić dzbanek miksera
(wkładka nożowa na dole).
 Nałożyć pojemnik miksera (strzałkę na
pojemniku na punkt na urządzeniu)
i przekręcić aż do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 Włożyć składniki.
Maksymalna ilość płynnych składników =
1,0 litra (maksymalnie 0,4 litra pieniących
się lub gorących płynów).
Optymalna ilość miksowanych
składników stałych = 80 gramów.
 Nałożyć pokrywę i mocno przycisnąć.
Podczas miksowania przytrzymywać
pokrywę.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
 Nastawić przełącznik obrotowy
na żądany zakres.
 W celu dodawania składników przekręcić
przełącznik obrotowy do pozycji 0/off.
 Zdjąć pokrywę i dodawać składniki
albo
 wyjąć lejek z pokrywy i dodawać stałe
składniki stopniowo przez otwór wsypowy
albo
 dodawać płynne składniki poprzez lejek.
Po pracy
 Nastawić przełącznik obrotowy na 0/off.
 Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 Przekręcić mikser w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i zdjąć.
 Zdjąć pokrywę.
 Odłączyć wkładkę nożową przekręcając ją
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara ( ) i zdjąć z dzbanka miksera.
 Wyczyścić wszystkie części, patrz
rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.
Rozdrabniacz uniwersalny
Zastosowanie (w zależności od modelu):
– Z wkładką nożową do miksowania/
rozdrabniania nadaje się do
rozdrabniania mięsa, twardego sera,
cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw.
– Z wkładką nożową do mielenia nadaje
się do mielenia i rozdrabniania małych
ilości przypraw (np. pieprzu, kminu
rzymskiego, jałowca, cynamonu,
suszonego anyżu, szafranu), zboża
(np. pszenicy, kaszy, nasion lnu), kawy lub
cukru.
m
Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami/obracającym się
napędem!
Nigdy nie wkładać rąk do założonego
miksera!
Mikser zakładać/zdejmować tylko wtedy,
gdy urządzenie jest wyłączone a napęd
nieruchomy.
Nie dotykać ostrzy wkładki nożowej gołymi
rękami. Do czyszczenia używać szczotki.
m Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas przetwarzania gorących
produktów przez lejek w pokrywie
wydostaje się para. Napełniać maksy-
malnie 0,4 litra gorących lub pieniących
się płynów.
Ważne wskazówki
Gdy uszczelka jest uszkodzona lub
nieprawidłowo nałożona, wtedy może
wypłynąć płyn.
140
Strona: 140
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 141
pl
Na rysunku  podano wartości orientacyjne
dla maksymalnych ilości i czasów przera-
biania produktów z użyciem rozdrabniacza
uniwersalnego.
Rysunek 
 Kubek rozdrabniacza uniwersalnego
odstawić otworem skierowanym w góry.
 Do pojemnika włożyć produkty
przeznaczone do rozdrobnienia.
Przestrzegać znaku MAX na kubku!
 Nałożyć uszczelkę na wkładkę nożową.
Zwrócić uwagę, żeby uszczelka
prawidłowo przylegała.
 Wkładkę nożową ( / ) włożyć do
kubka rozdrabniacza uniwersalnego
i zamocować go przekręcając przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara ( ).
 Obrócić rozdrabniacz uniwersalny
(wkładka nożowa na dole).
 Nałożyć rozdrabniacz uniwersalny
(strzałka na kubku wskazuje na kropkę
na module napędowym) i przekręcić
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż do oporu.
 Włożyć wtyczkę do gniazdka.
 Nastawić przełącznik obrotowy
na żądany zakres.
Wskazówka: Im dłużej urządzenie pozostaje
włączone, tym drobniejsze będą produkty.
Zalecenia dotyczące zastosowania przystawki
podano w rozdziale „Przepisy kulinarne/
składniki/przygotowanie“.
Po pracy
 Nastawić przełącznik obrotowy na 0/off.
 Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 Przekręcić rozdrabniacz uniwersalny
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i zdjąć.
 Obrócić rozdrabniacz uniwersalny
(wkładka nożowa w górze).
 Odłączyć wkładkę nożową przekręcając ją
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara ( ) i zdjąć z kubka rozdrabniacza
uniwersalnego.
 Opróżnić kubek.
 Wyczyścić wszystkie części, patrz
rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.
Czyszczenie i pielęgnacja
Urządzenie nie wymaga przeglądów ani
konserwacji. Dokładne czyszczenie chroni
urządzenie przed uszkodzeniem oraz
utrzymuje urządzenie w sprawności
technicznej.
Zasady czyszczenia poszczególnych części
pokazano na rysunku .
Uwaga!
Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.
Nie stosować żadnych szorujących środków
czyszczących.
Wskazówka: Przy tarciu np. marchewki
i czerwonej kapusty zabarwiają się elementy
z tworzywa sztucznego. Można je wyczyścić
za pomocą kilku kropel oleju jadalnego.
Czyszczenie korpusu urządzenia
 Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 Urządzenie wytrzeć wilgotną ścierką.
W razie potrzeby użyć trochę płynu do
mycia naczyń.
 Wytrzeć urządzenie do sucha.
Czyszczenie miski i wyposażenia
Wszystkie części można myć w zmywarce
do naczyń. Zwracać uwagę na to, aby
elementy z tworzywa sztucznego nie zostały
zablokowane w zmywarce, ponieważ mogą
ulec deformacji.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami/obracającym się
Rozdrabniacz uniwersalny nakładać/
zdejmować tylko wtedy, gdy napęd jest
nieruchomy.
Nie dotykać ostrzy wkładki nożowej gołymi
rękami. Do czyszczenia używać szczotki.
Ważne wskazówki
Gdy uszczelka jest uszkodzona lub
nieprawidłowo nałożona, wtedy może
wypłynąć płyn.
m Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym!
Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać
w wodzie ani nie myć pod bieżącą wodą.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami!
Nie dotykać ostrzy noża uniwersalnego
gołymi rękami. Do czyszczenia używać
szczotki.
Nie dotykać ostrych noży i krawędzi
tarcz rozdrabniających. Tarcze chwytać
wyłącznie za brzeg!
 141
Strona: 141
142 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
Czyszczenie miksera/rozdrabniacza
uniwersalnego
Pojemnik miksera (bez wkładu z nożami),
pokrywę i lejek można myć w zmywarce
do naczyń.
Wkładu z nożami miksera nie wkładać do
zmywarki, tylko umyć pod bieżącą wodą
(nie pozostawiać noży w wodzie).
Wyjąć uszczelkę w celu umycia.
Usuwanie drobnych usterek
Usterka:
Urządzenia nie da się włączyć albo podczas
pracy wyłącza się.
Możliwa przyczyna:
Miska lub pokrywa względnie akcesoria nie są
prawidłowo nałożone albo uległy poluzowaniu.
Usuwanie przyczyny:
 Nastawić przełącznik obrotowy na 0/off.
 Miskę/pokrywę względnie akcesoria
prawidłowo nałożyć i przekręcić,
aż do oporu.
 Ponownie uruchomić urządzenie.
Przechowywanie
Rysunek 
Narzędzia można przechowywać w misce,
dzięki czemu nie zajmują wiele miejsca.
Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
m Niebezpieczeństwo skaleczenia
ostrymi nożami!
Nie dotykać ostrzy wkładki nożowej gołymi
rękami. Jeżeli nóż uniwersalny nie jest
używany, wtedy należy go umieścić
w osłonie. Do czyszczenia używać
szczotki.
m Niebezpieczeństwo skaleczenia!
Przed przystąpieniem do usuwania
usterek należy wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
Ważna wskazówka
Jeżeli w opisany sposób nie da się usunąć
występujących usterek, proszę zwrócić się
do naszego autoryzowanego punktu
serwisowego (patrz spis adresów punktów
serwisowych na koñcu instrukcji).
Nar-
zędzie
Obroty Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
albo
niska około 1–
2 min.
Ciasto drożdżowe
maks. 500 g mąki
25 g drożdży lub 1 paczka drożdży suszonych
220 ml mleka
1 jajko
1 szczypta soli
80 g cukru
60 g masła
otarta skórka z ½ cytryny (aromat skórki cytrynowej)
 Wszystkie składniki (poza mlekiem) włożyć do miski.
 Nastawić przełącznik obrotowy na 10 sekund na niskie
obroty.
 Dolać mleko i mieszać z niską prędkością obrotową przez
około 1½ minuty.
Wszystkie składniki powinny mieć taką samą temperaturę.
Jeżeli ciasto jest już gładkie, pozostawić je w ciepłym miejscu
do wyrośnięcia.
M Cebula, czosnek
Ilość: od 1 cebuli, poćwiartowanej, do 300 g
od 1 ząbka czosnku do 300 g
 Przetwarzać do żądanego stopnia rozdrobnienia.
142
Strona: 142
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 143
pl
wysoka Pietruszka zielona
Ilość: od 10 g do 50 g
 Przetwarzać do żądanego stopnia rozdrobnienia.
wysoka Mięso, wątróbka
(na mięso siekane, tatar itd.)
Ilość: 50 g do 500 g
 Usunąć kości, chrząstki, skórę i ścięgna.
Mięso pokroić w kostkę.
Ciasta mięsne, farsze i pasztety:
 Mięso (wołowina, wieprzowina, cielęcina, drób, jak również
ryba itd.) włożyć do miski razem z pozostałymi składnikami
i przyprawami i mieszać, aż do wyrobienia ciasta.
wysoka ok.
1,5 min
do 2 min
Sorbet truskawkowy
250 g mrożonych truskawek
100 g cukru pudru
180 ml śmietany (prawie 1 kubek)
 Włożyć wszystkie składniki do miski. Natychmiast włączyć
urządzenie, w przeciwnym przypadku tworzą się grudki.
Mieszać tak długo, aż powstaną kremowe lody.
wysoka Piana z białek
Ilość: 2 do 6 białek z jaj
 Ubijać na wysokich obrotach.
wysoka Bita śmietana
Ilość: 200 g do 400 g
 Ubijać na wysokich obrotach.
niska/
wysoka
Majonez
1 jajko
1 łyżeczki musztardy
150–200 ml oliwy
1 łyżka soku cytrynowego lub octu
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
Wszystkie składniki powinny mieć taką samą temperaturę.
 Wszystkie składniki (oprócz oliwy) zamieszać kilka sekund
na zakresie 1.
 Urządzenie włączyć na 2 stopień, powoli wlewać olej przez
otwór do napełniania i tak długo mieszać, aż masa ulegnie
emulgowaniu.
Majonez spożyć w krótkim czasie – nie przechowywać.
wysoka/M Orzechy, migdały
Ilość: 50 g do 200 g
 Dokładnie usunąć łupiny, w przeciwnym przypadku stępią
się noże.
 Przetwarzać do żądanego stopnia rozdrobnienia.
Nar-
zędzie
Obroty Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
 143
Strona: 143
144 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
wysoka/M Purée z owoców lub jarzyn
(Przecier jabłkowy, szpinak, przecier marchewkowy,
pomidorowy; surowy lub gotowany)
 Produkty i przyprawy włożyć razem do miksera i miksować
aż do uzyskania purée.
wysoka Mleko czekoladowe
od 80 g do 100 g chłodnej czekolady
ok. 400 ml gorącego mleka
 Czekoladę rozdrobnić w mikserze, dodać gorące mleko
i krótko zmiksować.
M Miodowo-orzechowe smarowidło do chleba
15 g orzechów laskowych
110 g miodu mniszkowego (o temperaturze pomieszczenia)
 Orzechy wsypać do kubka rozdrabniacza uniwersalnego
i przez około 20 sekund rozdrabniać nożem do miksowania/
rozdrabniania na stopniu M.
 Zdjąć kubek rozdrabniacza uniwersalnego, obrócić i wyjąć
wkładkę nożową.
 Dodać miód. Zamknąć znów kubek rozdrabniacza
uniwersalnego z nożem i nałożyć na moduł napędowy.
 Poczekać, aż miód całkowicie spłynie na dół w zasięg noża.
Potem wszystko razem przemieszać przez 5 sekund na
stopniu M.
Na rysunku  podano wartości orientacyjne dla maksymalnych ilości i czasów
przerabiania produktów z użyciem kubka rozdrabniacza uniwersalnego i wkładek
nożowych.
Nar-
zędzie
Obroty Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
144
Strona: 144
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 145
pl
Wskazówki dotyczące usuwania
zużytego urządzenia
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca
2005 r. „O zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym”
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności skadników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składo-
wania i przetwarzania takiego sprzętu.
Warunki gwarancji
Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymają Państwo
w każdej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urządzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedłożenie dowodu kupna
urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.
 145

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MCM3100W

Zadaj pytanie o Bosch MCM3100W

Masz pytanie dotyczące Bosch MCM3100W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MCM3100W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MCM3100W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.