Instrukcja Bosch MCM20755

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MCM20755. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MCM20755
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 98
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VV
Spis treœci
Dla własnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . . 99
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . 103
Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . 103
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Dla własnego bezpieczeñstwa
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹ instruk-
cjê obsługi, aby zapoznać siê ze wskazówkami bezpieczeñstwa i obsługi.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem przestrzegania
instrukcji w zwi¹zku z prawidłowym zastosowaniem urz¹dzenia.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego lecz
skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych
dla gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym
do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach
kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych
(małych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, małych hotelach itp.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu przygotowania, które s¹
typowe dla gospodarstwa domowego.
Niniejsze urz¹dzenie nadaje siê do mieszania, zagniatania, ubijania,
ciêcia na plasterki i tarcia na wiórki produktów spo¿ywczych.
Przy zastosowaniu wyposa¿enia dozwolonego przez producenta mo¿liwe
s¹ dalsze zastosowania. Nie u¿ywać do przetwarzania innych przedmiotów
lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta.
Urz¹dzenie eksploatować tylko z oryginalnym wyposa¿eniem.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać.
Proszê przekazać instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
, Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Nie wolno dzieciom obsługiwać tego urz¹dzenia.
Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym nale¿y
przechowywać z dala od dzieci.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia marki BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł
na nowoczesne, wysokowartoœciowe
urz¹dzenie gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje dotycz¹ce naszych
produktów znajd¹ Pañstwo na naszej
stronie internetowej.
Strona: 99
NMM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Urz¹dzenia mog¹ być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœ-
ciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie posiadaj¹cych
odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ osoby odpowia-
daj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obsługuj¹cej urz¹dzenie lub po dokład-
nym pouczeniu w obsłudze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu zagro¿eñ
wynikaj¹cych z obsługi urz¹dzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zabawê urz¹dzeniem.
Urz¹dzenie nale¿y podł¹czyć i u¿ytkować zgodnie z parametrami podanymi
na tabliczce znamionowej. Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, gdy
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Zawsze wył¹czać urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przed monta¿em
i demonta¿em oraz przed czyszczeniem.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie
ani gor¹ce powierzchnie. Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia
przewodu zasilaj¹cego nale¿y zlecić jego wymianê wył¹cznie producentowi
albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych kwalifi-
kacjach i odpowiednich uprawnieniach.
Naprawy urz¹dzenia mo¿e przeprowadzić tylko nasz autoryzowany punkt
serwisowy.
, Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym
urz¹dzeniem
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du, urz¹dzenie pozostaje wł¹czone
i po przerwie wznawia pracê.
Wyposa¿enie i narzêdzia wymieniać tylko po wył¹czeniu urz¹dzenia (prze-
ł¹cznik obrotowy w pozycji 0/off) i wyjêciu wtyczki z gniazdka sieciowego.
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w ¿adnych płynach, nigdy nie myć
pod bie¿¹c¹ wod¹ ani w zmywarce do naczyñ.
Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać r¹k do miski (po wył¹czeniu
urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze przez krótki czas).
Narzêdzia wymieniać tylko wtedy, gdy napêd jest wył¹czony i nieruchomy.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!
Nó¿ chwytać tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego (górna czêœć).
Tarcze rozdrabniaj¹ce chwytać tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego.
éä
Strona: 100
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMN
, Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu
Proszê przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji
obsługi.
Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.
Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.
Nie wkładać r¹k do otworu wsypowego.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać.
Proszê przekazać instrukcjê wraz z urz¹dzeniem
ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi. Instrukcja
obsługi opisuje ro¿ne modele, ró¿nice s¹ opisane.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
Korpus urz¹dzenia
1 Przeł¹cznik obrotowy
0 = Stop
M = wł¹czanie chwilowe (najwy¿sza liczba
obrotów, przytrzymać przeł¹cznik obrotowy)
Zakresy 1–2, prêdkoœć robocza:
1 = niska liczba obrotów,
2 = wysoka liczba obrotów.
2 Schowek na elektryczny przewód
zasilaj¹cy
3 Otwory wentylacyjne
4 Nó¿ki z przyssawkami
Urz¹dzenie ustawiać na gładkim i czystym blacie
roboczym.
Miska z wyposa¿eniem/narzêdziami
5 Miska
Nało¿yć i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(nosek miski w wyciêciu na korpusie
urz¹dzenia podstawowego).
6 a Pokrywa
Nało¿yć (strzałkê na pokrywie na strzałkê na
uchwycie) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
(nosek pokrywy na wyciêciu w korpusie urz¹-
dzenia, strzałki na pokrywie i obudowie pokry-
waj¹ siê).
b Otwór wsypowy
Wyj¹ć popychacz i wło¿yć produkty.
c Popychacz (= miarka)
Popychanie produktów przeznaczonych
do ciêcia i tarcia.
7 a Nó¿ uniwersalny
b Tarcza do ubijania
8 a Uchwyt tarcz
do zamocowania tarcz.
Do nabycia w sklepach specjalistycznych
(je¿eli nie nale¿¹ do zestawu):
b Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko
c Dwustronna tarcza do tarcia
na wiórki – grubo/drobno
d Tarcza do ciêcia i tarcia na wiórki
Do nabycia w sklepach specjalistycznych
e Tarcza do frytek
f Tarcza Julienne
Obsługa
Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed pierwszym
u¿yciem dokładnie wyczyœcić, patrz „Czyszczenie
urz¹dzenia“.
Przygotowanie
 Postawić korpus urz¹dzenia na gładkiej
i czystej powierzchni.
Otwory wentylacyjne nie mog¹ być zasłoniête.
 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego.
Miska z wyposa¿eniem/narzêdziami
 Nało¿yć miskê (5) i przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (nosek miski w wyciêciu na korpusie
urz¹dzenia podstawowego).
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
obracaj¹cymi siê narzêdziami!
Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wkładać
r¹k do miski (po wył¹czeniu urz¹dzenia
napêd pracuje jeszcze przez krótki czas).
Narzêdzia wymieniać tylko wtedy, gdy napêd
jest wył¹czony i nieruchomy.
Strona: 101
NMO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 Zało¿yć narzêdzie (7/8) tak, jak opisano
w odpowiednim rozdziale.
Wybór narzêdzi patrz „Przepisy kulinarne/
składniki/przygotowanie“.
 Wło¿yć składniki tak, jak opisano w odpowied-
nim rozdziale. Wybór narzêdzi patrz „Przepisy
kulinarne/składniki/przygotowanie“.
 Nało¿yć pokrywê (6a) (strzałkê na pokrywie na
strzałkê na uchwycie) i przekrêcić a¿ do oporu
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara(nosekpokrywynawyciêciuwkorpusie
urz¹dzenia). Strzałki musz¹ siê dokładnie
pokrywać – jak pokazano na rysunku.
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres, patrz „Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie“.
Urz¹dzenie daje siê wł¹czyć tylko wtedy, gdy
miska i pokrywa s¹ zało¿one i zablokowane
(obydwa noski w wyciêciu na korpusie urz¹-
dzenia podstawowego, strzałki na pokrywie
i obudowie pokrywaj¹ siê).
Nó¿ uniwersalny
do rozdrabniania, siekania i zagniatania
 Zało¿yć nó¿ (7a).
 Wło¿yć składniki.
 Nało¿yć pokrywê (6a) z popychaczem (6c).
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy (1) na ¿¹dany
zakres, patrz „Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie“.
 W celu dodawania składników nastawić
przeł¹cznik obrotowy na pozycjê 0.
 Wyj¹ć popychacz (6c) i wło¿yć składniki przez
otwór wsypowy (6b).
Wskazówka: Podczas rozdrabniania i siekania
stopieñ rozdrabniania wzrasta z czasem pracy
urz¹dzenia.
Tarcza do ubijania
do bitej œmietany, piany z białek, do mieszania.
 Zało¿yć tarczê do ubijania (7b).
 Wło¿yć składniki.
 Nało¿yć pokrywê (6a) z popychaczem (6c).
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy (1) na ¿¹dany
zakres, patrz „Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie“.
 W celu dodawania składników nastawić
przeł¹cznik obrotowy na zakres 1.
 Wyj¹ć popychacz (6c) i wło¿yć składniki przez
otwór wsypowy (6b).
Tarcze do rozdrabniania
– Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki (8b)
np. do ciêcia ogórków, kapusty, buraków,
kalarepy.
– Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki (8c)
np. do tarcia marchewki, selera.
– Tarcza do ciêcia i tarcia na wiórki (8d)
do ciêcia na plasterki i tarcia na wiórki.
Do nabycia w sklepach specjalistycznych:
Zało¿yć tarczê do frytek (8e) wzglêdnie tarcza
Julienne (8f) ostrzami do góry (patrz rysunek).
 Zało¿yć uchwyt tarcz (8a).
 Zało¿yć tarczê do rozdrabniania (8b/8c/8d).
Odpowiednia strona do ciêcia/tarcia musi
być zwrócona do góry.
 Nało¿yć pokrywê (6a).
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na ¿¹dany
zakres, patrz „Przepisy kulinarne/składniki/
przygotowanie“.
 Wło¿yć produkty przeznaczone do ciêcia
lub tarcia (6b) i popychać popychaczem (6c)
nie u¿ywaj¹c siły.
Wskazówka: Wiêkszoœć produktów mo¿na
przetwarzać na zakresie prêdkoœci 1; tylko twarde
produkty wymagaj¹ zakresu prêdkoœci 2.
Po pracy
 Nastawić przeł¹cznik obrotowy na zakres 0.
 Przekrêcić pokrywê a¿ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i zdj¹ć.
 Przekrêcić miskê a¿ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i zdj¹ć.
 Wyj¹ć narzêdzie.
éä
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Nó¿ chwytać tylko za uchwyt z tworzywa
sztucznego (górna czêœć).
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
Tarcze rozdrabniaj¹ce chwytać tylko
za uchwyt z tworzywa sztucznego.
Uwaga!
No¿e mog¹ siê stêpić.
Tarcz do rozdrabniania nie u¿ywać do tarcia
twardego sera (parmezanu), orzechów,
ani chrzanu.
Strona: 102
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMP
Usuwanie drobnych usterek
Usterka
Urz¹dzenia nie mo¿na wł¹czyć.
Przyczyna
Miska lub pokrywa nie s¹ zablokowane.
Usuniêcie usterki
Miskê/pokrywê zało¿yć prawidłowo i zablokować.
Ponownie wł¹czyć urz¹dzenie.
Czyszczenie i pielêgnacja
Czyszczenie korpusu urz¹dzenia
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Urz¹dzenie wytrzeć wilgotn¹ œcierk¹.
 W razie potrzeby u¿yć trochê płynu
do mycia naczyñ.
Czyszczenie miski i wyposa¿enia
Wszystkie czêœci mo¿na myć w zmywarce
do naczyñ. Zwracać uwagê na to, aby elementy
z tworzywa sztucznego nie zostały zablokowane
w zmywarce, poniewa¿ mog¹ ulec deformacji.
No¿e umieœcić otworem na dół w taki sposób,
aby nie uszkodziły innych elementów.
Przy tarciu marchewki, czerwonej kapusty itp.
zabarwiaj¹ siê na czerwono elementy z tworzywa
sztucznego. Mo¿na je wyczyœcić za pomoc¹ kilku
kropel oleju jadalnego.
Przechowywanie
 Nało¿yć miskê z narzêdziami (rysunek 5).
 Przewód elektryczny nawin¹ć na uchwyt
(rysunek 2).
Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
éä
Wa¿na wskazówka
Je¿eli w opisany sposób nie da siê usu-
n¹ć wystêpuj¹cych usterek, proszê
zwrócić siê do naszego autoryzowa-
nego punktu serwisowego.
Niebezpieczeñstwo pora¿enia
pr¹dem elektrycznym!
Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurzać
w wodzie ani nie myć pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnie mog¹ ulec uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych
œrodków czyszcz¹cych.
Niebezpieczeñstwo skaleczenia
ostrymi no¿ami!
No¿e i tarcze do rozdrabniania chwytać tylko
za uchwyty z tworzywa sztucznego.
Narzê-
dzie
Zakres Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
1/2 Zioła (z wyj¹tkiem szczypiorku)
Iloœć: 10 g do 50 g
 Zioła lub zieleninê wło¿yć do suchej miski.
M Cebula, czosnek
Iloœć: od 1 cebuli, poćwiartowanej, do 300 g
od 1 z¹bka czosnku do 300 g
 Przetwarzać do ¿¹danego stopnia rozdrobnienia.
2/M wielokrot
nie po 2
sekundy
Warzywa lub ziemniaki, surowe
(do zupy, sosu, farszu)
Iloœć: 50 do 300 g
 Jarzyny podzielić na wiêksze kawałki i wło¿yć do miski.
2 Twardy ser (np. parmezan)
Iloœć: 10 g do 200 g
 Ser pokroić w kostkê i siekać do ¿¹danego stopnia rozdrobnienia.
Strona: 103
NMQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
éä
éä
Narzê-
dzie
Zakres Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
2 Miêso, w¹tróbka
(na miêso siekane, tatar itd.)
Iloœć: 10 g do 500 g
 Usun¹ć koœci, chrz¹stki, skórê i œciêgna. Miêso pokroić w kostkê.
Ciasta miêsne, farsze i pasztety:
 Miêso (wołowina, wieprzowina, cielêcina, drób, jak równie¿ ryba itd.)
wło¿yć do miski razem z pozostałymi składnikami i przyprawami
i mieszać, a¿ do wyrobienia ciasta.
2 Bułka tarta
Iloœć: 1–4 suche bułki
 Bułki pokroić na ćwiartki i siekać do ¿¹danego stopnia rozdrobnienia.
2 ok. 1 min Ciasto dro¿d¿owe
maks. 500 g m¹ki
25 g dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y suszonych
225 ml letniego mleka
1 jajko
1 szczypta soli
80 g cukru
60 g tłuszczu (letniego)
otarta skórka z ½ cytryny (aromat skórki cytrynowej)
Wszystkie składniki powinny mieć tak¹ sam¹ temperaturê.
Je¿eli ciasto jest ju¿ gładkie, pozostawić je w ciepłym miejscu
do wyroœniêcia.
2 ok. 1 min Ciasto ucierane
4 jajka
250 g cukru
1 torebka cukru waniliowego
250 g masła lub margaryny
(o temperaturze pokojowej)
maks. 500 g m¹ki
1 torebka proszku do pieczenia
125 ml mleka
Ciasto mieszać tak długo, a¿ bêdzie całkiem gładkie i bez grudek.
2 ok.
1,5 min
do 2 min
Sorbet truskawkowy
250 g mro¿onych truskawek
100 g cukru pudru
180 ml œmietany (prawie 1 kubek)
 Wło¿yć wszystkie składniki do miski. Natychmiast wł¹czyć urz¹dzenie,
w przeciwnym przypadku tworz¹ siê grudki.
Mieszać tak długo, a¿ powstan¹ kremowe lody.
1 Piana z białek
Iloœć: 2 do 6 białek z jaj
1 Bita œmietana
Iloœć: 200 g do 400 g
Strona: 104
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMR
Wskazówki dotycz¹ce
usuwania zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2012/19/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycz-
nym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1495) symbolem
przekreœlonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Warunki gwarancji
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymaj¹ Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
éä
Narzê
dzie
Zakres Czas Przepisy kulinarne/składniki/przygotowanie
2 ok. 3 min Puszysty Milk shake (napój mleczny), niskokaloryczny
500 ml mleka (3,5 % tłuszczu)
3 do 4 czubate ły¿ki proszku (rozpuszczalnego)
o smaku owocowym lub waniliowym
 Mleko w kartoniku zamrozić na ok. 3 do 3,5 godzin
(nie u¿ywać szklanych butelek).
 Nastêpnie ubić w misce na sztywn¹ pianê,
 Nastêpnie dodać 3 do 4 ły¿ki proszku i krótko zamieszać.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MCM20755

Zadaj pytanie o Bosch MCM20755

Masz pytanie dotyczące Bosch MCM20755, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MCM20755. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MCM20755 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.