Instrukcja Bosch MAS9501N

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch MAS9501N. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Urządzenie kuchenne
  • Model/nazwa: MAS9501N
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Polski, Rosyjski, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 57
RU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone
do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane
z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci
typowych dla gospodarstwa domowego itp.
Zastosowania o charakterze podobnym do domo-
wego obejmuj¹ np. u¿ytkowanie w pomieszcze-
niach kuchennych dla pracowników sklepów,
biur, zakładów rolniczych, rzemieœlniczych
i przemysłowych, jak równie¿ u¿ytkowanie przez
goœci pensjonatów, małych hoteli i podobnych
pomieszczeñ mieszkalnych.
U¿ywać tylko dla takiej iloœci produktów i czasu
przygotowania, które s¹ typowe dla gospodarstwa
domowego. Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów
ani konserwacji.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne modele.
Ró¿nice s¹ przedstawione.
Instrukcjê obsługi proszê starannie
przechowywać. Proszê przekazać instrukcjê wraz
z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu
właœcicielowi.
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki z rysunkami.
1 Pokrêtło z płyt¹ oporow¹
Szerokoœć krojenia nastawić za pomoc¹
pokrêtła (0 do 15 mm).
2 Blokada wł¹czenia
Nacisn¹ć przed wł¹czeniem. Zabezpieczenie
przed przypadkowym wł¹czeniem urz¹dzenia.
3 Przycisk wł¹cznika
a Wł¹czanie chwilowe.
b Wł¹czanie ci¹głe.
Tylko dla MAS93../95..:
4 Przycisk krojenia sera
Nastawić ni¿sz¹ liczbê obrotów, np. do ciêcia
sera ¿ółtego.
5 Tarcza
Tylko dla MAS95.. (bez rysunku): dodatkowa
tarcza z ostrzem niefalistym do krojenia szynki;
z uchwytem.
6 Osłona tarczy
7 Sanie
Prowadzenie produktów do no¿a tn¹cego.
8 Suwak
Blokada sañ w pozycji koñcowej: suwak
z lewej strony.
Posun¹ć sanie: suwak z prawej strony.
9 Stolik
Słu¿y jako prowadnica sañ.
10 Popychacz małych kawałków
Zapewnia bezpieczeñstwo przy ciêciu małych
kawałków.
11 Taca na serwowanie
Zbieranie i podawanie produktów.
12 Schowek na przewód elektryczny
Do chowania elektrycznego przewodu
zasilaj¹cego.
Tylko dla MAS95..: z automatycznym
zwijaniem przewodu elektrycznego.
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Urz¹dzenie podł¹czać do gniazdka sieciowego,
którego parametry zgodne s¹ z podanymi
na tabliczce znamionowej i tak eksploatować.
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, gdy
elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹-
dzenie nie s¹ uszkodzone.
Urz¹dzenie nale¿y przechowywać z dala od dzieci.
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec
zabawie urz¹dzeniem.
Nie dopuszczać do obsługi urz¹dzenia osób
(równie¿ dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu
zmysłowym lub zmniejszonych zdolnoœciach
umysłowych albo nie posiadaj¹cych odpowied-
niego doœwiadczenia i wiedzy, chyba ¿e bêd¹ one
obsługiwać urz¹dzenie pod nadzorem lub zostały
pouczone w obsłudze urz¹dzenia przez osobê,
która odpowiada za ich bezpieczeñstwo.
Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pie-
niem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opusz-
czeniempomieszczenia,wktórymstoiurz¹dzenie,
lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego. Nie wolno ocierać
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre
krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹c zagro¿eñ zlecić naprawy urz¹dzenia,
jak np. wymianê uszkodzonego przewodu
zasilaj¹cego, tylko autoryzowanemu serwisowi
naszej firmy.
W przypadku przerwy w dopływie pr¹du, urz¹-
dzenie pozostaje wł¹czone i po przerwie
wznawia pracê.
Zu¿yte urz¹dzenie uczynić niezdatnym do u¿ycia.
Nie u¿ywać krajalnicy bez sañ lub popychacza
małych kawałków.
éä
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy BOSCH.
Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo-
czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie
gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje o naszych produktach
mo¿na znaleŸć na stronie internetowej
naszej firmy.
Strona: 58
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RV
Obsługa
Przed pierwszym u¿yciem dokładnie wyczyœcić
urz¹dzenie.
Przygotowanie
 Urz¹dzenie postawić na gładkiej i czystej
powierzchni.
Tylko dla MAS95..:
Wyci¹gn¹ć/odwin¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy (12) (automatyczne zwijanie
przewodu).
 Przewód elektryczny wysun¹ć jednym
poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ długoœć
i powoli puœcić; przewód elektryczny
jest zablokowany.
 W celu zmniejszenia długoœci wyci¹gniêtego
elektrycznego przewodu zasilaj¹cego,
poci¹gn¹ć lekko za przewód elektryczny
i zwolnić aby zwin¹ł siê do ¿¹danej długoœci.
Wtedy ponownie lekko poci¹gn¹ć i powoli
puœcić.
Dla wszystkich modeli:
 Wło¿yć wtyczkê do gniazdka sieciowego.
 Sanie (7) i popychacz małych kawałków (10)
poło¿yć na urz¹dzeniu.
 Nastawić ¿¹dan¹ szerokoœć ciêcia za pomoc¹
pokrêtła (1), (0 do 15 mm).
W dolnym zakresie nastawiania mo¿na ci¹ć
bardzo cienkie plasterki (np. salami, szynka).
 W razie potrzeby wsun¹ć/wyci¹gn¹ć tacê
na serwowanie (11).
Wł¹czanie/wył¹czanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Po wył¹czeniu urz¹dzenia tarcza tn¹ca krêci
siê jeszcze krótk¹ chwilê. Nie zbli¿ać r¹k
do tarczy.
Uwaga!
Silnik mo¿e siê przegrzać.
Po maksymalnie 10 minutach nieprzerwanej
pracy wył¹czyć urz¹dzenie i pozostawić
do ochłodzenia.
Wł¹czanie chwilowe
 Najpierw nacisn¹ć blokadê wł¹czenia (2)
i przytrzymać a nastêpnie naciskać przycisk
wł¹cznika (3a) tak długo, a¿ urz¹dzenie zacz-
nie pracować. Zwolnić blokadê wł¹czenia (2).
 W celu zatrzymania zwolnić przycisk
wł¹cznika (3a).
Wł¹czanie ci¹głe
 Najpierw nacisn¹ć blokadê wł¹czenia (2)
i przytrzymać a nastêpnie naciskać przycisk
wł¹cznika (3b) tak długo, a¿ urz¹dzenie zacz-
nie pracować. Zwolnić blokadê wł¹czenia (2)
i przycisk wł¹cznika (3b).
 W celu zatrzymania urz¹dzenia, nacisn¹ć
i zwolnić przycisk wł¹cznika (3a).
Tylko dla MAS93../95..:
Funkcja łagodnego wł¹czenia
Po wł¹czeniu tarcza zaczyna siê krêcić po krótkiej
chwili.
Tylko dla MAS93../95..:
Nastawić ni¿sz¹ liczbê obrotów.
Liczbê obrotów no¿a mo¿na zmniejszyć np. do
ciêcia sera ¿ółtego. Po wył¹czeniu i ponownym
wł¹czeniu urz¹dzenia, tarcza tn¹ca krêci siê
z najwy¿sz¹ liczb¹ obrotów.
 Nacisn¹ć przycisk krojenia sera (4).
Œwieci siê lampka w przycisku.
 Abypowrócićdostandardowejliczbyobrotów,
ponownie nacisn¹ć na przycisk krojenia sera.
Lampka gaœnie.
Ciêcie na palsterki
 Produkt przeznaczony do pokrojenia
przyciskaćdopłytyoporowejiposuwaćpowoli
na przeciw krêc¹cej siê tarczy.
Po u¿yciu urz¹dzenia
 Szerokoœć ciêcia nastawić na 0.
 Sanie przesun¹ć w kierunku tarczy do pozycji
koñcowej i zablokować suwakiem (8) (suwak
z lewej strony).
Po krojeniu produktów zawieraj¹cych tłuszcz
(np. miêso, kiełbasa, ser):
 Ze wzglêdów higienicznych zaleca siê umyć
urz¹dzenie a szczególnietarczê najlepiej zaraz
po u¿yciu, patrz rozdział „Czyszczenie“.
 W razie potrzeby wyczyœcić osłonê tarczy
i zgarniacz; patrz rozdział „Czyszczenie“.
Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹-
dzenia, wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego
i zdj¹ć tarczê tn¹c¹.
Tarczy tn¹cej nie chwytać za ostrze, lecz tylko
za uchwyt.
éä
Strona: 59
SM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Urz¹dzenia nigdy nie zanurzać w wodzie ani
trzymać pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e ulec
uszkodzeniu.
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych.
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê bez osłony
tarczy.
Po wyczyszczeniu urz¹dzenia zało¿yć
zgarniacz i osłonê tarczy.
Czyszczenie urz¹dzenia
 Urz¹dzenie, osłonê tarczy, tarczê i zgarniacz
oraz zamontowane elementy wyczyœcić
wilgotn¹ œcierk¹ i wysuszyć. W razie potrzeby
u¿yć trochê płynu do mycia naczyñ.
 Zgarniacz, popychacz (nie dla MAS95....)
i tacê mo¿na myć w zmywarce do naczyñ.
Zwracać uwagê na to, aby elementy nie
zostały zablokowane, poniewa¿ mog¹ ulec
deformacji.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na wło¿yć tarczê
tn¹c¹ do uchwytu i umieœcić (jak talerz)
w zmywarce.
Zdejmowanie osłony tarczy, tarczy
i popychacza małych kawałków.
 Sanie przesun¹ć do tyłu, a¿ do zwolnienia
tarczy tn¹cej.
Rysunki 13, 14
 Odblokować osłonê tarczy (nacisn¹ć u góry
po prawej stronie) i zdj¹ć.
Rysunek 15
 Chwycić tarczê tn¹c¹ za uchwyt i przekrêcić
a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i zdj¹ć.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na zdj¹ć tarczê
tn¹c¹ za pomoc¹ uchwytu.
Rysunek 16
 Zgarniacz zwolnić ostro¿nie z poło¿enia
zaczynaj¹c od dołu i zdj¹ć.
Zakładanie osłony tarczy, tarczy i popychacza
małych kawałków.
Rysunek 17
 Wcisn¹ć zgarniacz na miejsce zaczynaj¹c
od dołu.
Rysunek 18
 Chwycić tarczê za uchwyt, ustawić pionowo
i przekrêcić a¿ do oporu i zatrzasku w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Przy urz¹dzeniu MAS95.. mo¿na zało¿yć
tarczê tn¹c¹ za pomoc¹ uchwytu.
Rysunek 19
 Osłonê tarczy zało¿yć najpierw na dole
i wcisn¹ć na miejsce (nie naciskać z prawej
górnej strony).
Zdejmowanie/zakładanie sañ.
Rysunek 20
 Pokrêtło nastawić na l.
 Sanie zdj¹ć ze stolika.
 W celu zało¿enia sañ, wsun¹ć sanie
w prowadnicê stolika.
Zdejmowanie/zakładanie płyty oporowej.
Rysunek 21
 Pokrêtło nastawić na l.
 Zdj¹ć osłonê tarczy i tarczê
(rysunki 13, 14, 15).
 Zdj¹ć płytê oporow¹.
 W celu zało¿eniapłyty(pokrêtłonal)wsun¹ć
najpierw prowadnicê do otworu stolika.
Przechowywanie
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi
no¿ami
Urz¹dzenie przechowywać w miejscu
niedostêpnym dla dzieci.
 Pokrêtło (1) nastawić na 0.
 Sanie zablokować suwakiem (8) (suwak
po lewej stronie).
 Schować elektryczny przewód zasilaj¹cy (12).
Tylko dla MAS95..:
 Przewód elektryczny lekko poci¹gn¹ć
i zwolnić aby siê zwin¹ł (automatyczne
zwijanie przewodu).
Monta¿ urz¹dzenia do mebli
kuchennych
Urz¹dzenie mo¿na zamontować do mebli kuchen-
nych (np do podnoszonych lub opuszczanych
drzwiczek). Do tego konieczne s¹ œruby o œrednicy
5 mm (nie nale¿¹ do zakresu dostawy).
Rysunek 22
 Poło¿enie otworów mocowania zaznaczyć
według schematu wymiarowego.
Rysunek 23
 Wywiercić otwory mocowania i zamocować
urz¹dzenie.
Œrub nie dokrêcać zbyt mocno; od czasu
do czasu sprawdzać stabilnoœć zamocowania.
éä
Strona: 60
oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SN
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Usuwanie drobnych usterek
Tylko dla MAS93../95..:
éä
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
Usterka Przyczyna Usuniêcie usterki
Urz¹dzenie wył¹cza siê przy
pracy ci¹głej a lampka
przycisku do krojenia sera
miga szybko.
Brak usterki; urz¹dzenie wył¹cza
siê automatycznie po 11 minutach
ci¹głej pracy (automatyczny system
wył¹czenia).
Wył¹czyć urz¹dzenie i pozosta-
wić na przynajmniej 30 minut
do ochłodzenia zanim zostanie
ponownie wł¹czone.
Urz¹dzenie zostało przeci¹¿one,
np. poprzez zbyt twarde produkty
(system ochrony przed przeci¹¿e-
niem).
Wył¹czyć urz¹dzenie, wyj¹ć
wtyczkê, usun¹ć przyczynê
i ponownie uruchomić
urz¹dzenie.
Jeden z przycisków wł¹cznika
nie da siê nacisn¹ć.
Osłona tarczy nie jest zało¿ona. Zało¿yć osłonê tarczy.
Odłamal siê sztyft zabezpieczaj¹cy
(19a) przy osłonie tarczy.
Wymienić osłonê tarczy.
W przypadku wyst¹pienia innych usterek proszê zwrócić siê do naszego punktu serwisowego.
Osłonê tarczy i zgarniacz mo¿na nabyć jako czêœci zamienne poprzez autoryzowany serwis.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch MAS9501N

Zadaj pytanie o Bosch MAS9501N

Masz pytanie dotyczące Bosch MAS9501N, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch MAS9501N. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch MAS9501N tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.