Instrukcja Bosch GOF 1600 CE Professional

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GOF 1600 CE Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Frezarka
  • Model/nazwa: GOF 1600 CE Professional
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski

Spis treści

Strona: 116
Polski | 117
Bosch Power Tools 1 609 92A 0B3 | (30.4.14)
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliği ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmış hükümleri uyarınca kul-
lanımömrünütamamlamışelektrikliveelek-
tronik aletler ayrı ayrı toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektrona-
rzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci
(z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
 Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
 Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektro-
narzędziemwytwarzająsięiskry,któremogąspowodować
zapłon.
 Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to,
abydzieciiinneosobypostronneznajdowałysię wbez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi zuziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
 Należyunikaćkontaktuzuziemionymipowierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia
prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemio-
ne.
 Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
 Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynno-
ści.Nigdynienależynosićelektronarzędzia,trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.Uszkodzonelub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
 W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewodu przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych. Uży-
ciewłaściwegoprzedłużacza(dostosowanegodopracyna
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 117 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 117
118 | Polski
1 609 92A 0B3 | (30.4.14) Bosch Power Tools
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
 Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniemwtyczki do gniazdka i/lubpodłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.
 Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
 Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.W ten sposób możliwabędzielepszakontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.Luźne
ubranie,biżuterialubdługiewłosymogązostaćwciągnięte
przez ruchome części.
 Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi
 Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
 Nienależyużywaćelektronarzędzia,którego włącznik/
wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego
nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi
zostać naprawione.
 Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów. Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
 Koniecznajestnależytakonserwacjaelektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działająbezzarzutuiniesązablokowane,czyczęścinie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
 Należystaledbaćoostrośćiczystośćnarzędzitnących.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędziamożedoprowadzićdoniebezpiecznychsytuacji.
Serwis
 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki bezpieczeństwa dla frezarek
 Elektronarzędzie należy trzymać za izolowane po-
wierzchnie rękojeści, gdyż frez mógłby natrafić na
własny przewód sieciowy. Kontakt z przewodem sieci za-
silającej może spowodować przekazanie napięcia na czę-
ści metalowe urządzenia, co mogłoby spowodować pora-
żenie prądem elektrycznym.
 Materiał przeznaczony do obróbki należy zamocować
na stabilnym podłożu i zabezpieczyć przed przesunię-
ciem za pomocą zacisków lub w inny sposób. Jeżeli ob-
rabianyelementprzytrzymywanyjestrękąlubprzyciskany
do ciała, pozostaje on niestabilny, co może skutkować
utratą kontroli nad nim.
 Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanych narzę-
dzi roboczych nie może być mniejsza od podanej na
elektronarzędziu maksymalnej prędkości obrotowej.
Osprzęt obracający się z większą niż dopuszczalna pręd-
kością, może ulec uszkodzeniu.
 Frezy i inne narzędzia robocze muszą dokładnie paso-
wać do uchwytu narzędziowego (zacisku) użytkowane-
goelektronarzędzia.Narzędziarobocze,niedopasowane
do uchwytu narzędziowego elektronarzędzia, obracają się
nierównomiernie, silnie wibrują i mogą spowodować utra-
tę kontroli nad elektronarzędziem.
 Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w
obrabianym przedmiocie.
 Nie należy dotykać obracającego się freza ani zbliżać
rąk w pole jego zasięgu. Drugą ręką należy trzymać
uchwyt dodatkowy lub obudowę silnika. Prowadzenie
urządzeniaoburączzmniejszaryzykoskaleczeniarąkprzez
narzędzie robocze.
 Nigdy nie frezować materiałów, w których znajdują się
przedmioty metalowe, gwoździe lub śruby. Może to do-
prowadzić do uszkodzenia narzędzia roboczego i pod-
wyższenia wibracji.
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 118 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 118
Polski | 119
Bosch Power Tools 1 609 92A 0B3 | (30.4.14)
 Należyużywaćodpowiednichprzyrządówposzukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu.Wniknięciedoprzewoduwodociągowegopowo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie
elektryczne.
 Nie należy używać tępych lub uszkodzonych narzędzi
frezarskich. Tępe lub uszkodzone frezy powodują pod-
wyższone tarcie, mogą się zablokować, a także są przyczy-
ną niewyważenia.
 Elektronarzędzienależytrzymaćpodczaspracymocno
w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję pracy. Elek-
tronarzędzie prowadzone oburącz jest bezpieczniejsze.
 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy.Błędywprzestrzeganiuponiższych
wskazówek mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i
pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do frezowania wpustowego,
krawędziowego, profilowego i do wykonywania rowków po-
dłużnych w drewnie, tworzywach sztucznych i lekkich mate-
riałach budowlanych, a także do frezowania kopiowego.
Przy zredukowanej prędkości obrotowej i zastosowaniu od-
powiednich frezów możliwa jest też obróbka metali nieżela-
znych.
Światło elektronarzędzia przeznaczone jest do oświetlania
bezpośredniej przestrzeni roboczej elektronarzędzia; nie na-
dajesięonodooświetlaniapomieszczeńwgospodarstwiedo-
mowym.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracjaprzedstawionychgraficzniekomponentówodnosi
się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
1 Silnik
2 Przystawka do frezowania
3 Przystawka do kopiowania
4 Rękojeść (pokrycie gumowe)
5 Pokrętło do precyzyjnego nastawiania głębokości frezo-
wania (przystawka do frezowania wgłębnego)
6 Podziałka precyzyjnej regulacji głębokości cięcia
7 Dźwignia odblokowująca do frezowania wgłębnego
8 Znacznik indeksowy do precyzyjnych nastaw
9 Podziałka głębokości cięcia (przystawka do frezowania)
10 Suwak ze wskaźnikiem (przystawka do frezowania)
11 Zderzak głębokości (przystawka do frezowania)
12 Rewolwerowy ogranicznik głębokości
13 Płyta główna
14 Płyta ślizgowa
15 Gałka wstępnego wyboru prędkości obrotowej
16 Śruba radełkowana do ogranicznika głębokości (przy-
stawka do frezowania wgłębnego)
17 Zacisk z nakrętką złączkową
18 Frez (narzędzie robocze)*
19 Przycisk blokady włącznika/wyłącznika
20 Włącznik/wyłącznik
21 Przycisk bezpieczeństwa do wyjmowania silnika
22 Dźwignia mocująca przystawki do frezowania wzgl. ko-
piowania
23 Mocowanie drążków prowadzących prowadnicy równo-
ległej
24 Pokrętło dokładnej regulacji głębokości frezowania
(przystawka do kopiowania)
25 Dźwignia zgrubnej regulacji głębokości frezowania
(przystawka do kopiowania)
26 Wgłębienia do zgrubnej regulacji głębokości frezowania
na przystawce do kopiowania
27 Przycisk blokady wrzeciona
28 Klucz widełkowy, rozwartość klucza 24 mm
29 Śruba radełkowana adaptera do odsysania pyłów(2x) *
30 Adapter do odsysania pyłów (przystawka do
frezowania)*
31 Wąż odkurzacza (Ø 35 mm)*
32 Adapter do odsysania pyłów (przystawka do
kopiowania)*
33 Pierścień oddzielający dla przystawki do odsysania
(przystawka do kopiowania)*
34 Podziałka głębokości cięcia
35 Prowadnica równoległa*
36 Drążek prowadzący prowadnicy równoległej (2x)*
37 Śruba motylkowa do precyzyjnej regulacji prowadnicy
równoległej (2x)*
38 Śruba motylkowa do zgrubnej regulacji prowadnicy rów-
noległej (2x)*
39 Pokrętło do precyzyjnej regulacji prowadnicy
równoległej*
40 Przestawna szyna oporowa dla prowadnicy
równoległej *
41 Śruba motylkowa dla drążków prowadzących (2x)*
42 Cyrkiel z przystawką szyn prowadzących*
43 Uchwyt cyrkla*
44 Śruba motylkowa do zgrubnej regulacji cyrkla (2x)*
45 Śruba motylkowa do precyzyjnej regulacji cyrkla (1x)*
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 119 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 119
120 | Polski
1 609 92A 0B3 | (30.4.14) Bosch Power Tools
46 Pokrętło do precyzyjnej regulacji cyrkla*
47 Śruba centrująca prowadnicy cyrklowej *
48 Płyta dystansowa (wchodzi w skład zestawu „Cyrkiel“)*
49 Szyna prowadząca*
50 Adapter SDS do bolców kopiujących
51 Śruba mocująca adapter bolca kopiującego (2x)
52 Dźwignia zwalniająca blokadę adaptera bolca
kopiującego
53 Bolec kopiujący
54 Śruba mocująca płyty ślizgowej
55 Trzpień centrujący
56 Śruby mocujące dla przystawki do kopiowania*
57 Specjalny klucz sześciokątny do precyzyjnej regulacji
głębokości frezowania (przystawka do kopiowania)*
58 Przedłużenie dla precyzyjnej regulacji głębokości frezo-
wania (przystawka do kopiowania)*
59 Pokrywa ssąca do obróbki krawędzi *
60 Śruba mocująca pokrywy ssącej *
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć
w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-17.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego
86 dB(A); poziom mocy akustycznej 97 dB(A). Niepewność pomiaru K=3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
Wtensposóbłączna(obliczananapełnywymiarczasupracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przed-
stawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaga-
niom następujących dyrektyw: 009/125/WE (Rozporządze-
nie 1194/2012), 2011/65/UE,2014/30/UE, 2006/42/WE
wraz ze zmianami oraz następujących norm: EN 60745-1,
EN 60745-2-17.
Frezarka uniwersalna GOF 1600 CE GKF 1600 CE
Numer katalogowy 3 601 F24 0.. 3 601 F24 0..
Moc znamionowa W 1600 1600
Prędkość obrotowa bez obciążenia min-1
10000 – 25000 10000 – 25000
Wstępny wybór prędkości obrotowej  
System Constant Electronic  
Przyłącze do odsysania pyłu  
Uchwyt narzędziowy mm
inch
8 – 12
¼ – ½
8 – 12
¼ – ½
Skok korpusu frezarki (przystawka do frezowania) mm 76 –
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 5,8 4,3
Klasa ochrony /II /II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla dane-
go kraju dane te mogą się różnić.
GOF 1600 CE GKF 1600 CE
Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepew-
ność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:
ah
K
m/s2
m/s2
=5,5
=1,5
=6,0
=1,5
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 120 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 120
Polski | 121
Bosch Power Tools 1 609 92A 0B3 | (30.4.14)
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM 9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, Germany
29.04.2014
Montaż
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Wstawianie silnika w przystawkę do frezowania
wzgl. przystawkę do kopiowania (zob. rys. A–B)
– Otworzyć dźwignię 22.
– Wsunąć silnik do przystawki aż do oporu.
– Do pracy przy użyciu przystawki do kopiowania 3 należy
wcisnąć dźwignię mocującą 25, a następnie przesunąć sil-
nik1znajdującysięwprzystawcedokopiowania 3dogóry
lub na dół – w zależności od potrzeby – na tyle, by zablo-
kował się (już po zwolnieniu dźwigni mocującej 25) w jed-
nym z trzech otworów 26.
– Zamknąć dźwignię przystawki do frezowania wgłębne-
go/kopiowania 22.
– Nastawić pożądaną głębokość frezowania, zgodnie z roz-
działem „Ustawianie głębokości frezowania“.
Demontaż silnika z przystawki do frezowania wgłębne-
go/kopiowania (zob. rys. C)
– Otworzyć dźwignię 22.
– Pociągnąć silnik do oporu i przytrzymać go w tej pozycji.
– Wcisnąć przycisk bezpieczeństwa 21 i całkowicie wyjąć
silnik z przystawki do frezowania wgłębnego/kopiowania.
W przypadku pracy z przystawką do kopiowania 3 należy
dodatkowo wcisnąć dźwignię 25.
Mocowanie freza (zob. rys. D)
 Do mocowania i wymiany freza zaleca się użycie ręka-
wic ochronnych.
W zależności od potrzeb można dobrać frezy różnego typu i o
różnych właściwościach.
Frezy z wysokojakościowej stali szybkotnącej dostosowa-
ne są do obróbki miękkich materiałów, takich jak miękkie
drewno i tworzywa sztuczne.
Frezy z węglików spiekanych nadają się szczególnie do ob-
róbki materiałów twardszych i ścieralnych, takich jak twarde
drewno i aluminium.
Frezy oryginalne, wchodzące w skład bogatego programu
oprzyrządowania Bosch, są do nabycia w specjalistycznych
sklepach branżowych.
Stosować należy frezy o średnicy 12 mm. Nie mocować fre-
zów zanieczyszczonych lub wykazujących uszkodzenia.
Wymiana frezu jest możliwa także w przypadku, gdy w przy-
stawcezamontowanyjestsilnik.Zalecasięjednakdokonywać
wymiany po wymontowaniu silnika.
– Wyjąć silnik z przystawki do frezowania/do kopiowania.
– Wcisnąćprzyciskblokadywrzeciona27()iprzytrzymać
go w tej pozycji. W razie potrzeby obrócić wrzeciono ręcz-
nie – tak, aby zaskoczyło ono w zapadce.
Przycisk blokady wrzeciona 27 wolno uruchamiać tyl-
ko przy wyłączonym elektronarzędziu.
– Zwolnićnakrętkęzłączkową17 zapomocąkluczawidełko-
wego 28 (rozwartość 24 mm), obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ().
– Włożyć frez do tulei zaciskowej. Chwyt freza należy wpro-
wadzić do zacisku na głębokość wynoszącą co najmniej
20 mm.
– Mocno dokręcić nakrętkę złączkową 17 za pomocą klucza
widłowego 28 (rozwartość 24 mm), obracając nią w kie-
runku ruchu wskazówek zegara. Zwolnić przycisk blokady
wrzeciona 27.
 Nie należy stosować frezów o średnicy większej niż
50 mm, jeżeli nie został uprzednio zamontowany bolec
kopiujący. Frezy takie nie przejdą przez płytę podstawo-
wą.
 Nie dokręcać tulei zaciskowej nakrętką złączkową
przed zamontowaniem freza. Może doprowadzić to do
uszkodzenia tulei zaciskowej.
Odsysanie pyłów/wiórów
 Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna,
minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stano-
wićzagrożeniedlazdrowia.Bezpośrednikontaktfizycznyz
pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać re-
akcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego ope-
ratora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane
są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancja-
mi do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
– W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiału.
– Należy zawsze dbaćodobrąwentylacjęstanowiska pra-
cy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z ma-
teriałami przeznaczonymi do obróbki.
 Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Montaż adaptera do odsysania pyłów do przystawki do
frezowania (zob. rys. E)
Przyłącze do odsysania 30 można montować w dwojaki spo-
sób – z przyłączem wężaskierowanym doprzodu lub dotyłu.
Podczas pracy z zastosowaniem adaptera do bolców kopiują-
cych 50 może się okazać, że adapter trzeba zamontować w
pozycji obróconej o 180°, gdyż w przeciwnym wypadku przy-
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 121 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 121
122 | Polski
1 609 92A 0B3 | (30.4.14) Bosch Power Tools
łącze do odsysania 30 dotykałoby dźwignię 52. Zamocować
przyłącze do odsysania pyłów 30 za pomocą 2 śrub radełko-
wanych 29 na płycie głównej 13.
Aby zagwarantować optymalną wydajność odsysania, należy
regularnie czyścić przystawkę do odsysania pyłu 30.
Montażadapteradoodsysaniapyłówdoprzystawkidoko-
piowania (zob. rys. F)
Przyłącze do odsysania 32 można montować w dwojaki spo-
sób – z przyłączem węża skierowanym do przodu lub do tyłu.
Dopracyzzamontowanymadapteremdobolcówkopiujących
50 przystawkę do odsysania pyłów 32 należy przymocować
dwoma śrubami radełkowanymi 29 do płyty głównej 13. Do
pracy bez użycia adaptera do bolców kopiujących 50 należy
najpierw założyć pierścień oddzielający 33 na przystawkę do
odsysania pyłów 32, jak ukazano na rysunku obok.
Podłączenie odsysania pyłów
Nasunąćwążodkurzacza(Ø 35 mm) 31(wyposażeniedodat-
kowe) na uprzednio zamontowany adapter do odsysania py-
łów. Połączyć wąż 31 z odkurzaczem (wyposażenie dodatko-
we).
Elektronarzędzie możne być zasilane bezpośrednio poprzez
gniazdo wtykowe uniwersalnego odkurzacza firmy Bosch ze
zdalnym włączaniem. Odkurzacz uruchamiany jest wówczas
automatycznie w momencie załączenia zasilania w elektrona-
rzędziu.
Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianego
materiału.
Doodsysaniaszczególnieniebezpiecznychdlazdrowiapyłów
rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.
Praca
Uruchamianie
 Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
łaprądumusizgadzaćsięzdanyminatabliczceznamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać
również do sieci 220 V.
Wstępny wybór prędkości obrotowej
Przy pomocy pokrętła regulatora można dokonać regulacji
prędkości 15 obrotowej (także w czasie biegu).
1 – 2 niska prędkość obrotowa
3 – 4 średnia prędkość obrotowa
5 – 6 wysoka prędkość obrotowa
Wartości podane w tabeli są wartościami orientacyjnymi. Op-
tymalna prędkość obrotowa uzależniona jest od rodzaju ma-
teriału i od warunków pracy; określić ją można jedynie drogą
prób.
Po trwającej przez dłuższy okres czasu pracy z niską prędkoś-
cią obrotową, należy ochłodzić elektronarzędzie, uruchamia-
jąc je bez obciążenia z maksymalną prędkością obrotową na
ok. 3 min.
Włączanie/wyłączanie
Przed uruchomieniem/wyłączeniem urządzenia należy nasta-
wić głębokość frezowania, zgodnie z rozdziałem „Ustawianie
głębokości frezowania“.
W celu włączenia elektronarzędzia nacisnąć włącznik/wy-
łącznik 20 i przytrzymać w tej pozycji.
W celu unieruchomienia wciśniętego włącznika/wyłącznika
20 należy nacisnąć przycisk blokady 19.
W celu wyłączenia elektronarzędzia, należy zwolnić włącz-
nik/wyłącznik 20, lub gdy jest on unieruchomiony przyci-
skiem blokady 19, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik 20, a
następnie zwolnić.
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie nale-
ży włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.
System Constant Electronic
System Constant Electronic utrzymuje stałą prędkość frezo-
wania niezależnie od obciążenia i gwarantuje utrzymującą się
na tym samym poziomie wydajność roboczą.
System łagodnego rozruchu
Elektroniczny system łagodnego rozruchu ogranicza pręd-
kość obrotową podczas włączania i wydłuża żywotność silni-
ka.
Ustawianie głębokości frezowania
 Ustawianie głębokości frezowania dozwolone jest tyl-
ko przy wyłączonym elektronarzędziu.
Ustawianie głębokości frezowania na przystawce do fre-
zowania (zob. rys. G)
Aby zgrubnie ustawić głębokość frezowania należy postępo-
wać w następujący sposób:
– Elektronarzędzie z zamocowanym frezem postawić na ob-
rabianym przedmiocie.
– Ustawić podziałkę do precyzyjnej regulacji 6 na wartość
„0“.
– Na rewolwerowym ograniczniku głębokości 12 należy
ustawić najniższy stopień; słychać dokładny trzask zaska-
kującego rewolwerowego ogranicznika głębokości.
Materiał Średnica freza
(mm)
Pozycja gał-
ki 15
Twarde drewno (buk) 4 – 10
12 – 20
22 – 40
5 – 6
3 – 4
1 – 2
Miękkie drewno (sosna) 4 – 10
12 – 20
22 – 40
5 – 6
3 – 6
1 – 3
Płyta wiórowa 4 – 10
12 – 20
22 – 40
3 – 6
2 – 4
1 – 3
Tworzywo sztuczne 4 – 15
16 – 40
2 – 3
1 – 2
Aluminium 4 – 15
16 – 40
1 – 2
1
Materiał Średnica freza
(mm)
Pozycja gał-
ki 15
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 122 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 122
Polski | 123
Bosch Power Tools 1 609 92A 0B3 | (30.4.14)
– Zwolnić nieco śrubę radełkowaną na ograniczniku głębo-
kości 16, tak aby ogranicznikiem głębokości 11 można by-
ło swobodnie poruszać.
– Docisnąć dźwignię blokującą funkcję frezowania wgłębne-
go 7 do dołu i przesunąć frezarkę górną powoli w dół, tak,
aby frez 18 dotknął obrabianego materiału. Ponownie
zwolnić dźwignię blokującą 7, aby unieruchomić frez na
wybranej głębokości frezowania.
– Docisnąćogranicznikgłębokości11dodołu,abyprzylegał
on do rewolwerowego ogranicznika głębokości 12. Suwak
ze znacznikiem indeksowym 10 ustawić w pozycji „0“ na
podziałce głębokości frezowania 9.
– Ustawić ogranicznik głębokości 11 na pożądanej głęboko-
ścifrezowaniaidokręcićśrubęradełkowanąnaograniczni-
kugłębokości16.Zwrócićuwagęnato,abynieprzestawić
przy tym suwaka ze znacznikiem indeksowym 10.
– Wcisnąć dźwignię blokowania funkcji frezowania wgłębne-
go 7 i ustawić frezarkę na najwyższej pozycji.
Ustawiona głębokość frezowania zostanie osiągnięta tylko
wówczas, gdy podczas frezowania wgłębnego ogranicznik
głębokości 11 „dobija“ do rewolwerowego ogranicznika 12.
Wprzypadkuwiększychgłębokościfrezowaniakoniecznejest
przeprowadzenie kilku procesów roboczych – za każdym ra-
zem z niewielkim ubytkiem. Za pomocą rewolwerowego ogra-
nicznika głębokości 12 proces frezowania można rozłożyć na
kilka etapów. Do tego celu należy ustawić pożądaną głębo-
kość frezowania na najniższym stopniu rewolwerowego ogra-
nicznika głębokości i wybrać dla pierwszego etapu wyższe
stopnie. Odstęp między stopniami wynosi ok. 3,2 mm.
Po próbnej obróbce można dokonać dokładnej regulacji głę-
bokości frezowania poprzez obrót pokrętłem 5 – obracać na-
leżywkierunkuprzeciwnym do ruchuwskazówekzegara,aby
zwiększyć głębokość frezowania, a w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara, aby zmniejszyć głębokość frezowa-
nia. Orientację ułatwia przy tym podziałka 6. Jeden obrót od-
powiada zmianie nastawy głębokości o 1,5 mm, każda z kre-
sek podziałki, znajdującej się na górnej krawędzi podziałki 6,
odpowiada zmianie nastawy głębokości o 0,1 mm. Maksy-
malna zmiana nastawy głębokości wynosi ± 16 mm.
Przykład: Pożądana głębokość frezowania to 10,0 mm, re-
zultatemfrezowaniapróbnegobyłagłębokośćfrezowaniawy-
nosząca 9,6 mm.
– Wcisnąć dźwignię blokowania funkcji frezowania wgłębne-
go 7 i ustawić frezarkę na najwyższej pozycji.
– Obrócić pokrętło 5 o 0,4 mm/4 kresek podziałki (różnica
między wartością zadaną i wartością rzeczywistą) w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
– Skontrolować wybraną głębokość frezowania poprzez ko-
lejne frezowanie próbne.
Podczasprecyzyjnegoregulowaniagłębokościfrezowania,nale-
żysięupewnić,czyznacznikindeksowy8,znajdującysięzboku
przystawkidofrezowaniawgłębnegowskazujewkierunkuśrod-
kowejzwyżłobionychkresek.Wtensposóbmożnazapewnić,że
zapewnionyzostałwystarczającyluz,koniecznydojustowania
głębokościfrezowaniawobukierunkach.
Jeżeliprzystawkadofrezowaniawgłębnego2przesuniętazosta-
łanamaksymalnągłębokośćfrezowania,niebędziemożliwe
ustawieniewiększejgłębokościfrezowanianawetpodczasregu-
lacjiprecyzyjnej,gdyżwykorzystanyzostałmaksymalnyluz.
Regulacja precyzyjna nie będzie też możliwa wówczas, gdy
podczas frezowania wgłębnego ogranicznik głębokości 11
„dobijać“ będzie do rewolwerowego ogranicznika 12.
Ustawianie głębokości frezowania na przystawce do ko-
piowania (zob. rys. H)
Aby ustawić głębokość frezowania należy postępować w na-
stępujący sposób:
– Otworzyć dźwignię mocującą przystawki 22.
– Głębokość frezowania można ustawić w trzech stopniach.
Wcisnąć dźwignięmocującą25iprzesunąć silnik 1znajdu-
jący się w przystawce do kopiowania 3 w górę lub w dół –
w zależności od potrzeby – na tyle, by zablokował się (już
po zwolnieniudźwignimocującej25) w jednymz trzech ot-
worów 26. Odległość między otworami wynosi 12,7 mm
(0,5 ").
– Do ustawiania precyzyjnego głębokości frezowania służy
pokrętło do precyzyjnego ustawiania głębokości frezowa-
nia 24; pokrętło to należy przekręcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyćgłębokość fre-
zowania, a w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby zmniejszyć głębokość frezowania. Możliwość
„dojustowania“podanazostaławcalachiwmilimetrachna
podziałce, umieszczonej na pokrętle 24. Maksymalnie do-
puszczalny zakres regulacji wynosi 41 mm. Podziałka głę-
bokości frezowania 34 służy też do dodatkowej orientacji.
Przykład:Pożądanagłębokośćfrezowaniapowinnawyno-
sić 10,0 mm, frezowanie próbne wykazało głębokość fre-
zowania wynoszącą 9,5 mm.
– Ustawić podziałkę na pokrętle 24 na pozycję „0“, nie prze-
stawiającprzytymsamegopokrętła24.Nastawićpokrętło
24 na wartość „0,5“, kręcąc nim w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara.
– Skontrolować wybraną głębokość frezowania poprzez ko-
lejne frezowanie próbne.
Wskazówki dotyczące pracy
Kierunek frezowania i proces cięcia (zob. rys. I)
 Kierunek frezowania musi być stale przeciwny do kie-
runku obrotów freza 18 (frezowanie przeciwbieżne).
Przy frezowaniu zgodnym z kierunku zgodnym z kie-
runkiem obrotów freza (frezowanie współbieżne), fre-
zarka może być wyrwana z rąk osoby obsługującej.
W przypadku pracy z przystawką do frezowania 2, należy po-
stępować w następujący sposób:
– Nastawić pożądaną głębokość frezowania, zgodnie z roz-
działem „Ustawianie głębokości frezowania“.
– Ustawić eletronarzędzie z zamontowanym frezem na obra-
bianym przedmiocie i uruchomić.
– Docisnąć dźwignię blokującą funkcję frezowania wgłębne-
go 7 do dołu i przesunąć frezarkę górną powoli w dół aż do
osiągnięcia ustawionej głębokości frezowania. Ponownie
zwolnić dźwignię blokującą 7, aby unieruchomić frez na
wybranej głębokości frezowania.
– Frezować, wymuszając równomierny posuw.
– Po zakończeniu frezowania frezarkę należy ustawić w gór-
nej pozycji (pozycji wyjściowej).
– Wyłączyć elektronarzędzie.
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 123 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 123
124 | Polski
1 609 92A 0B3 | (30.4.14) Bosch Power Tools
Frezowanie z przystawką do kopiowania 3 odbywa się w na-
stępujący sposób:
– Wskazówka: Należy uwzględnić, że podczas pracy z przy-
stawką do kopiowania 3, zęby freza 18 wystają zawsze po-
nad płytę podstawy 13. Należy uważać, aby nie uszkodzić
szablonu lub przedmiotu obrabianego.
– Nastawić pożądaną głębokość frezowania, zgodnie z roz-
działem „Ustawianie głębokości frezowania“.
– Przed zbliżeniem elektronarzędzia do miejsca obróbki, na-
leży je uruchomić.
– Frezować, wymuszając równomierny posuw.
– Wyłączyćelektronarzędzie.Nieodkładaćelektronarzędzia
przed zatrzymaniem się elementu tnącego na biegu jało-
wym.
Frezowanie za pomocą zderzaka pomocniczego
(zob. rys. J)
Aby ułatwić obróbkę większego przedmiotu, np. do frezowa-
nia wpustów, można użyć przymocowaną do obrabianego
przedmiotu deskę lub listwę jako zderzaka pomocniczego i
prowadzić frezarkę wzdłuż niego. Przy pracy z przystawką do
frezowania 2, należy prowadzić frezarkę po płaskiej stronie
płytyślizgowo-prowadzącej,wzdłużzderzakapomocniczego.
Frezowanie krawędziowe lub kształtowe
Przy frezowaniu krawędzi lub przy frezowaniu kształtowym
bez zastosowania prowadnicy równoległej, należy stosować
frezy z trzpieniem prowadzącym lub łożyskiem kulkowym.
– Uruchomione uprzednio elektronarzędzie dosunąć z boku
doobrabianegoprzedmiotuizagłębiaćfrezwmateriale,aż
do momentu oparcia się trzpienia prowadzącego wzgl. ło-
żyska kulkowego freza o krawędź obrabianego przedmio-
tu.
– Frezarkęprowadzićoburączwzdłużkrawędziprzedmiotu,
zwracając przy tym uwagę na jej kątowe położenie. Zbyt
silny docisk może spowodować uszkodzenie krawędzi
przedmiotu.
Frezowanie z prowadnicą równoległą (zob. rys. K)
Zamontować drążki prowadzące 36 prowadnicy równoległej
35w płycie podstawy 13 i zamocować je za pomocą śrub mo-
tylkowych 41 w żądanym położeniu. Możliwa jest też regula-
cjazgrubnadługościprowadnicyrównoległejzapomocąśrub
motylkowych 37 i 38.
Po zwolnieniu obu śrub motylkowych 37, można za pomocą
pokrętła 39 wyregulować położenie frezarki na prowadnicy
równoległej. Jeden obrót odpowiada zmianie nastawy o
2,0 mm, każda z kresek na podziałce pokrętła 39 odpowiada
zmianie nastawy o 0,1 mm.
Za pomocą szyny oporowej 40 można zmienić płaszczyznę
przyłożenia prowadnicy równoległej.
Włączone elektronarzędzie prowadzić z lekkim bocznym do-
ciskiem na prowadnicę równoległą wzdłuż krawędzi obrabia-
nego przedmiotu, zachowując przy tym równomierny posuw.
Frezowanie z cyrklem (zob. rys. L)
Do frezowania po obwodzie koła można zastosować cyrkiel z
przystawką szyn prowadzących 42. Zmontować cyrkiel zgod-
nie z rysunkiem.
Wkręcić śrubę centrującą 47 do gwintu w cyrklu. Czubek śru-
by umieścić pośrodku obrabianego okręgu, zwracając przy
tym uwagę, aby stykała się ona z obrabianym materiałem.
Nastawić zgrubnie pożądany promień, przesuwając cyrkiel, a
następnie dokręcić śruby motylkowe 44 i 45.
Po zwolnieniu śruby motylkowej 45, można za pomocą po-
krętła 46 nastawić długość. Jeden obrót odpowiada przy
zmianie nastawy o 2,0 mm, każda z kresek podziałki na po-
krętle 46 odpowiada zmianie nastawy o 0,1 mm.
Włączone elektronarzędzie należy prowadzić nad obrabia-
nym przedmiotem za pomocą prawego uchwytu 4 i uchwytu
cyrkla 43.
Frezowanie z listwą prowadzącą (zob. rys. M)
Do frezowania wzdłuż jednej prostej stosuje się listwę prowa-
dzącą 49.
Dla wyrównania różnicy wysokości konieczne jest zamonto-
wanie płyty dystansowej 48.
Zamontowaćcyrkielzprzystawkąszynprowadzących42, jak
ukazano na rysunku.
Położyć szynę prowadzącą 49 na powierzchni obrabianego
przedmiotu i unieruchomić w odpowiedni sposób, np. za po-
mocą ścisków stolarskich. Umieścić elektronarzędzie z za-
montowanym cyrklem 42 na listwie prowadzącej.
Frezowanie z bolcem kopiującym (zob. rys. N–Q)
Za pomocą bolca kopiującego 53 możliwe jest przenoszenie
konturówz wzorcówlubszablonównaprzedmioty obrabiane.
Przed rozpoczęciem pracy z bolcem kopiującym 53 koniecz-
ne jest uprzednie zamontowanie specjalnego adaptera 50 w
płycie ślizgowej 14.
Adapter bolca kopiującego 50 wstawić z góry na płytę ślizgo-
wą 14 i zamocować go za pomocą dwóch śrub mocujących
51, zwracając przy tym uwagę, aby istniała możliwość swo-
bodnego poruszania dźwigni zwalniającej blokadę adaptera
52.
Wybór bolca kopiującego zależy od grubości szablonu lub od-
wzorowywanej powierzchni. Ze względu na wysokość bolca
kopiującego (wystawanie), grubość szablonu powinna wyno-
sić min. 8 mm.
Zwolnić dźwignię 52 i wstawić bolec kopiujący 53 od dołu w
adapter 50. Zęby ustalające położenie adaptera muszą w
sposób wyczuwalny zaskoczyć do wgłębień w tulei.
Skontrolować odstęp między środkiem frezarki i krawędzią
bolca kopiującego, zob. rozdział „Centrowanie płyty głów-
nej“.
 Średnica freza musi być mniejsza niż średnica we-
wnętrzna bolca kopiującego.
W przypadku frezowania z bolcem kopiującym 53 należy po-
stępować w następujący sposób:
– Wskazówka: Należy uwzględnić, że podczas pracy z przy-
stawką do kopiowania 3, zęby freza 18 wystają zawsze po-
nad płytę podstawy 13. Należy uważać, aby nie uszkodzić
szablonu lub przedmiotu obrabianego.
– Bolec kopiujący włączonego uprzednio elektronarzędzia
przystawić do szablonu.
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 124 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM
Strona: 124
Polski | 125
Bosch Power Tools 1 609 92A 0B3 | (30.4.14)
– Podczas pracy z przystawką do frezowania wgłębnego 2:
Docisnąć dźwignię blokującą funkcję frezowania wgłębne-
go 7 do dołu i przesunąć frezarkę górną powoli w dół aż do
osiągnięcia ustawionej głębokości frezowania. Ponownie
zwolnić dźwignię blokującą 7, aby unieruchomić frez na
wybranej głębokości frezowania.
– Frezarkę z wystającym bolcem kopiującym należy prowa-
dzić wzdłuż szablonu z lekkim bocznym dociskiem do od-
wzorowywanej powierzchni.
Centrowanie płyty głównej (zob. rys. R)
Aby wszędzieuzyskać taki sam odstęp od środkafreza dokra-
wędzi bolca kopiującego, możliwe jest wycentrowanie wza-
jemne bolca i płyty ślizgowej.
– Podczas pracy z przystawką do frezowania wgłębnego 2:
Wcisnąć dźwignię blokowania funkcji frezowania wgłębne-
go 7 i przesunąć frezarkę aż do oporu w kierunku płyty
głównej. Ponownie zwolnić dźwignię blokującą 7, aby
unieruchomić frez na wybranej głębokości frezowania.
– Zwolnić śruby mocujące 54 o ok. 2 obroty – tak, aby płyt-
ka ślizgowa 14 mogła się swobodnie poruszać.
– Wstawićtrzpieńcentrujący55 douchwytunarzędziowego
zgodnie z rysunkiem. Ręcznie dokręcić lekko nakrętkę
złączkowątak,abytrzpieńcentrującymożnabyłoswobod-
nie poruszać.
– Wyrównaćustawienietrzpieniacentrującego55ibolcako-
piującego 53 względem siebie, lekko przesuwając płytę
ślizgową 14.
– Ponownie dociągnąć śruby mocujące 54.
– Usunąć trzpień centrujący 55 z uchwytu narzędziowego.
– Podczas pracy z przystawką do frezowania wgłębnego 2:
Wcisnąć dźwignię blokowania funkcji frezowania wgłębne-
go 7 i ustawić frezarkę na najwyższej pozycji (wyjściowej).
Praca ze stołem do frezowania (zob. rys. S)
Przystawkędokopiowania3możnaumieścićwodpowiednim
stole do frezowania. Przed montażem usunąć płytę ślizgową
14 i przymocować przystawkę do kopiowania 3 do stołu za
pomocą śrub mocujących 56.
 Przed montażem przystawki kopiującej, należy szcze-
gółowozapoznaćsięzinstrukcjąobsługistołudofrezo-
wania.Domontażuprzystawkimożeokazać się konieczne
wywiercenie dziur w stole.
Doregulacjiprecyzyjnej głębokościfrezowania zalecasięuży-
cie łącznika przedłużającego 58 albo klucza sześciokątnego
57.
Frezowanie z pokrywą odsysającą (zob. rys. T–U)
Do obróbki krawędzi można użyć dodatkowo pokrywy odsy-
sającej 59.
– Zamocować pokrywę odsysającą 59 za pomocą dwóch
śrub 60 na płycie głównej 13. Pokrywę odsysającą 59
można zamocować w jednej z trzech możliwych pozycji –
zgodnie z umieszczonym obok rysunkiem.
– Do obróbki gładkich płaszczyzn należy zdemontować po-
krywę odsysającą.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektrona-
rzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w
czystości.
 W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie
możliwości stosować stacjonarny system odsysania
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory wenty-
lacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prą-
dowy (FI). Podczas obróbki metali może dojść do osadze-
nia się wewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mo-
gącego przewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny
wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
kowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
niadotyczące napraw ikonserwacjinabytego produktu,atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowegoelektronarzędziazgodniezdanyminatabliczcezna-
mionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-
ska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
OBJ_BUCH-1178-004.book Page 125 Wednesday, April 30, 2014 10:24 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch GOF 1600 CE Professional

Zadaj pytanie o Bosch GOF 1600 CE Professional

Masz pytanie dotyczące Bosch GOF 1600 CE Professional, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GOF 1600 CE Professional. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GOF 1600 CE Professional tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.