Instrukcja Bosch GAS 18 V-LI

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GAS 18 V-LI. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: GAS 18 V-LI
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski

Spis treści

Strona: 58
Polski | 59
Bosch Power Tools 1 609 92A 108 | (10.4.15)
Polski
Wskazówki bezpieczeństwa
Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować porażenie prą-
dem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.
Niniejszy odkurzacz nie jest dosto-
sowany do obsługi przez dzieci lub
osoby ograniczone fizycznie, emo-
cjonalnie, lub psychicznie, a także
przez osoby z niewystarczającym
doświadczeniem i/lub niedosta-
teczną wiedzą.
Niniejszy odkurzacz może być ob-
sługiwana przez dzieci, które ukoń-
czyły 8 lat, a także przez osoby
ograniczone fizycznie, emocjonal-
nie, lub psychicznie, a także przez
osoby z niewystarczającym do-
świadczeniemi/lubniedostateczną
wiedzątylkowprzypadku,gdyoso-
by te znajdują się pod nadzorem o-
soby odpowiedzialnej za ich bez-
pieczeństwo lub gdy zostały one
poinstruowane, jak w bezpieczny
sposób posługiwać się ładowarką i
jakie ewentualne niebezpieczeń-
stwa są związane z obsługą tego
urządzenia.Wprzeciwnymwypadku
istnieje niebezpieczeństwo niewłaś-
ciwego zastosowania, a także możli-
wość doznania urazów.
Podczas użytkowania, czyszczenia
lub konserwacji, dzieci powinny
znajdowaćsiępodnadzorem.Tylko
wtensposóbmożnazagwarantować,
że dzieci nie będą się bawiły odkurza-
czem.
Nie wolno odsysać pyłów zagra-
żającychzdrowiu,nppyłówdrew-
na twardego buczyny lub dębu, drobnego pyłu kamienny,
azbestu. Materiały te uznawane są za rakotwórcze.
Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktu-
alnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów
regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebez-
piecznymi dla zdrowia.
Odkurzacz wolno eksploatować
tylko wtedy, gdy jest się w stanie
wpełniocenićjegowszystkiefunkcje,wykonaćwszystkie
działania bez ograniczeń lub gdy zostało się uprzednio od-
powiednio poinstruowanym. Właściwe przeszkolenie
zmniejszaryzykoniewłaściwegozastosowaniaurządzenialub
doznania obrażeń.
Odkurzacz dostosowany jest do
zasysania wyłącznie suchych ma-
teriałów. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ry-
zyko porażenia prądem elektrycznym.
Odkurzacz wolno stosować i przechowy-
wać wyłącznie w pomieszczeniach za-
mkniętych.Przedostaniesięwodydeszczowejdogórnejczę-
ściodkurzaczalubjejzawilgoceniezwiększaryzykoporażenia
prądem elektrycznym.
Nie wolno odsysać gorących lub
tlących się pyłów. Nie wolno uży-
wać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybu-
chem. Pyły mogą się zapalić lub wybuchnąć.
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą
osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza,
należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożno-
ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu sięodkurzacza.
 Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska
pracy.
 Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifi-
kowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych czę-
ści zamiennych. Tylko w ten sposób można zagwaranto-
wać zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 Odkurzacza nie wolno czyścić strumieniem wody skie-
rowanymbezpośrednionaniego.Przedostaniesięwody
do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo
zwarcia.
Akumulator należy chronić przed wysokimi
temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-
niem,przedogniem,wodąiwilgocią. Istniejezagro-
żenie wybuchem.
 Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala
od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych
drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby
spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie sty-
ków akumulatora może spowodować oparzenia lub dopro-
wadzić do pożaru.
OSTRZEZENIE
OSTRZEZENIE
OSTRZEZENIE
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-2315-001.book Page 59 Friday, April 10, 2015 3:49 PM
Strona: 59
60 | Polski
1 609 92A 108 | (10.4.15) Bosch Power Tools
 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się
elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z
nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się
z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą.
Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-
dzić do podrażnienia skóry lub spowodować oparzenia.
 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-
nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.
Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości
skonsultowaćsięzlekarzem.Gazymogąuszkodzićdrogi
oddechowe.
 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku użycia łado-
warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju
akumulatorów,wsposóbniezgodnyzprzeznaczeniem,ist-
nieje niebezpieczeństwo pożaru.
 Akumulatornależyużytkowaćtylko w połączeniuzpro-
duktem firmy Bosch. Tylko w ten sposób można uniknąć
niebezpiecznych dla akumulatora przeciążeń.
 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub
śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą
spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas
dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
Symbole
Następujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy z
odkurzaczem. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia.
Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpiecz-
niejszemu użytkowaniu odkurzacza.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzaczprzeznaczonyjestdozasysaniaipochłanianiasub-
stancji, niestanowiących zagrożenia dla zdrowia. Odkurzacz
przeznaczonyjestdoużytkuprofesjonalnego,np.whotelach,
szkołach, fabrykach, sklepach, biurach oraz biurach pośred-
nictwa.
Odkurzacz wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie w
pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie dzia-
łania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instruk-
cji.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracjaprzedstawionychgraficzniekomponentówodnosi
się do rysunku odkurzacza na stronie graficznej.
1 Przycisk zwalniający blokadę komory odkurzacza
2 Doda LED
3 Przycisk do regulacji siły odsysania „High/Low“
4 Wyłącznik urządzenia
5 Pas do zawieszania
6 Akumulator*
7 Obudowa silnika
8 Komora odkurzacza
9 Rura przedłużająca
10 Dysza do fug
11 Uchwyt do dyszy do fug
12 Dysza do podłóg
13 Przycisk odblokowujący akumulator
14 elastyczna rura przedłużająca
15 Zespół filtra
16 Pokrywa filtra
17 Uszczelka filtra
18 Filtr HEPA
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowa-
nia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć
w naszym katalogu osprzętu.
Symbole i ich znaczenia
Należy przeczytać
wszystkie wskazówki
i przepisy. Błędy w przestrzeganiu po-
niższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała.
Ustawianie siły odsysania
– „Low“: niewielka siła odsysania
– „High“: duża siła odsysania
Włącznik/wyłącznik
UWAGA
OBJ_BUCH-2315-001.book Page 60 Friday, April 10, 2015 3:49 PM
Strona: 60
Polski | 61
Bosch Power Tools 1 609 92A 108 | (10.4.15)
Dane techniczne
Montaż
Ładowanie akumulatora
 Stosować należy tylko te ładowarki, które zostały wy-
szczególnione na stronach z osprzętem dodatkowym.
Tylko te ładowarki dopasowane są do zastosowanego w
nabytym odkurzaczu akumulatora litowo-jonowego.
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-
wany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyż-
szej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym uży-
ciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.
Do ładowania akumulator należy wyjąć z odkurzacza.
Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej
chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-
rwanieprocesuładowanianieniesiezasobąryzykauszkodze-
nia ogniw akumulatora.
Dziękisystemowielektronicznejochronyogniw – „Electronic
Cell Protection (ECP)“ – akumulator litowo-jonowy jest za-
bezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy rozłado-
wanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone
przez układ ochronny – narzędzie robocze nie porusza się.
 Po automatycznym wyłączeniu odkurzacza nie należy
naciskaćponownienawłącznik/wyłącznik.Możnawten
sposób uszkodzić akumulator.
Akumulator wyposażony jest w system kontroli temperatury
NTC,którydopuszczaładowaniewyłączniewzakresietempe-
ratur pomiędzy 0 °C a 45 °C. Dzięki temu osiąga się wyższą
żywotność akumulatora.
Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.
Wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A1 – A2)
Akumulator6posiadadwastopnieblokady,zapobiegająceje-
go wypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięcia
przycisku odblokowującego 13. Akumulator umieszczony w
obudowie elektronarzędzia, przytrzymywany jest na miejscu
za pomocą sprężyny.
– Aby wyjąć akumulator 6 należy wcisnąć przycisk blokady
akumulatora 13, a następnie wyjąć akumulator z odkurza-
cza, pociągając go do tyłu.Nie należy przy tym stosować
siły.
Montaż oprzyrządowania (zob. rys. B)
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą
osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza,
należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożno-
ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu sięodkurzacza.
Osprzęt (końcówki ssące) można osadzać bezpośrednio w
komorze odkurzacza 8.
Sposoby zestawiania poszczególnych elementów ssących
przedstawione zostały na rysunku.
– Końcówki ssące należy mocno wsuwać do złączki przy ko-
morze odkurzacza 8 oraz uważać, aby poszczególne ele-
menty były dostatecznie mocno połączone ze sobą.
Akumulatorowy odkurzacz na sucho GAS 14,4 V-LI GAS 18 V-LI
Numer katalogowy 3 601 JC6 0.. 3 601 JC6 1..
Pojemność zbiornika (brutto) l 0,7 0,7
maks. podciśnienie kPa 3,7 4
maks. natężenie przepływu l/s 18,7 19,3
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5/1,31)
1,6/1,41)
Dopuszczalna temperatura otoczenia
– podczas ładowania
– podczas pracy2)
i podczas przechowywania
°C
°C
0...+45
–20...+50
0...+45
–20...+50
Zalecane akumulatory
GBA 14,4V..
GBA 18V..
GBA 18V... W
Zalecane ładowarki
AL 18..
GAL 3680
AL 18..
GAL 3680
GAL 18... W3)
Czas pracy po naładowaniu akumulatora
– Stopień siły odsysania „High“
– Stopień siły odsysania „Low“
min/Ah
min/Ah
8
20
9
20
Dane techniczne uzyskane zostały w wyników pomiarów z akumulatorem wchodzącym w skład dostawy.
1)
w zależności od zastosowanego akumulatora
2)
ograniczona wydajność przy temperaturze <0 °C
3)
tylko dla akumulatorów indukcyjnych
OBJ_BUCH-2315-001.book Page 61 Friday, April 10, 2015 3:49 PM
Strona: 61
62 | Polski
1 609 92A 108 | (10.4.15) Bosch Power Tools
Praca
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą
osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza,
należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożno-
ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu sięodkurzacza.
Uruchamianie
 Przed przystąpieniem do odkurzania należy upewnić
się, czy zespół filtra został dostatecznie mocno zamo-
cowany.
 Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez
pęknięć, naderwań, dziur itp.). W razie stwierdzenia
uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.
Włączanie/wyłączanie
Odkurzacz należy włączać tylko wtedy, gdy jest on użytkowa-
ny, co pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.
– Aby włączyć odkurzacz, należy wcisnąć włącznik/wyłącz-
nik 4.
Gdy odkurzacz jest włączony, dioda LED 2 świeci się,
umożliwiając oświetlenie miejsca pracy w niekorzystnych
warunkach oświetleniowych.
– Aby wyłączyć odkurzacz, należy ponownie wcisnąć włącz-
nik/wyłącznik 4.
Ustawianie siły odsysania
Po włączeniu standardowo ustawia się stopień odsysania
„High“.
– Aby zmniejszyć siłę odsysania, należy wcisnąć przycisk 3.
– Ponowne wciśnięcie przycisku 3 spowoduje ponowne
zwiększenie siły odsysania.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą
osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza,
należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożno-
ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu sięodkurzacza.
 Utrzymywanie odkurzacza, jednostki filtra i szczelin
wentylacyjnych w czystości gwarantuje prawidłową i
bezpieczną pracę.
– Obudowę należy od czasu do czasu przeczyścić wilgotną
szmatką.
– Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą su-
chej szmatki.
Czyszczenie komory odkurzacza (zob. rys. C1–C3)
Komoręodkurzacza8należyczyścićpokażdymużytkowaniu,
aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.
– Wcisnąć przycisk blokady 1 i wyjąć komorę 8 z obudowy
silnika 7.
Wyjąć zespół filtra 15 z komory odkurzacza.
– Wytrząsnąć komorę 8 ponad odpowiednim do tego celu
pojemnikiem.
– W razie potrzeby oczyścić komorę odkurzacza za pomocą
mokrej szmatki.
W razie potrzeby oczyścić zespół filtra (zob. „Czyszczenie
zespołu filtra“, str. 62).
– Ponownie umieścić filtr 15 w komorze odkurzacza 8.
W następnej kolejności należy zawiesić komorę odkurza-
czawobudowiesilnikailekkodocisnąćtak,abyzaskoczyła
w sposób słyszalny w zapadce.
Czyszczenie zespołu filtra (zob. rys. D1–D3)
– Wcisnąć przycisk blokady 1 i wyjąć komorę 8 z obudowy
silnika 7.
Wyjąć zespół filtra 15 z komory odkurzacza.
– Odkręcić pokrywę filtra 16 z uszczelki 17.
Wyjąć filtr HEPA 18 z osłony 16.
– Oczyścić lamelki filtra HEPA za pomocą miękkiej szczotki.
– Montażu dokonuje się postępując w odwrotnej kolejności.
Usterki
Wprzypadkuznacznegospadkuwydajnościodsysanianależy
skontrolować:
– Czy komora odsysania 8 jest pełna?
▷ Zob. „Czyszczenie komory odkurzacza“, str. 62.
– Czy filtr HEPA 18 nie jest zatkany pyłem?
▷ Zob. „Czyszczenie zespołu filtra“, str. 62.
– Czy akumulator jest za słaby?
▷ Zob. „Ładowanie akumulatora“, str. 61.
Regularne opróżnianie komory odkurzacza 8 i czyszczenie fil-
tra 15 gwarantuje optymalnej wydajności odsysania.
Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności, nie zwiększy się
wydajność odsysania, odkurzacz należy oddać do specjali-
stycznego punktu serwisowego.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użyt-
kowania
Wpunkcieobsługiklientamożnauzyskaćodpowiedzinapyta-
niadotyczące napraw ikonserwacjinabytego produktu,atak-
że dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Naszzespółdoradztwadotyczącegoużytkowaniaodpowiena
wszystkiepytaniazwiązanezproduktamifirmyBoschorazich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennychkoniecznejestpodanie10-cyfrowegonumerukata-
logowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
OBJ_BUCH-2315-001.book Page 62 Friday, April 10, 2015 3:49 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch GAS 18 V-LI

Zadaj pytanie o Bosch GAS 18 V-LI

Masz pytanie dotyczące Bosch GAS 18 V-LI, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GAS 18 V-LI. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GAS 18 V-LI tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.