Instrukcja Bosch Flexxo BCH3K210

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Flexxo BCH3K210. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Flexxo BCH3K210
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Chiński, Chorwacki

Spis treści

Strona: 24
23
İmhaya ilişkin notlar
Toz emiciler, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre
dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi tutulmalıdır.
Toz emiciyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha
etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında za-
rar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar ver-
meyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkez-
lerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Bu cihaz tekrar şarj edilebilir lityum-iyon akü içer-
mektedir. Bu nedenle cihaz sadece yetkili Müşteri
Hizmetleri ve yetkili satıcı tarafından giderilmelidir.
„ Aküler / piller
Taşımaya ilişkin notlara lütfen dikkat ediniz.
Entegre aküler, imha etme amacıyla sadece uz-
man personel tarafından çıkartılmalıdır. Gövde
muhafazasının açılması durumunda toz emici zarar
görebilir.
Tamamen deşarj olması halinde bile aküde bir kısa
devre durumunda açığa çıkabilecek kapasite mevcut
olarak kalır.
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trze-
cim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wska-
zówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-
kurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe
Nasze oryginalne części zamienne, akcesoria i opcjo-
nalne dodatki zostały specjalnie zaprojektowane do
użytku z naszymi odkurzaczami i dostosowane do ich
funkcji i wymagań. Dlatego zalecamy tylko oryginalne
części zamienne, akcesoria, wyposażenie specjalne.
Tylko w ten sposób możemy zagwarantować zarówno
długą żywotność odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
wydajność czyszczenia.
! Wskazówka:
Korzystanie z niedoścignionych lub gorszych części
zamiennych, akcesoriów może uszkodzić odkurzacz,
który nie jest objęty naszą gwarancją, jeśli uszkod-
zenie zostało spowodowane przez użycie tego typu
produktu.
Strona: 25
24
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia
obowiązujące wymogi
techniczne oraz przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi,
a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nad-
zorem lub zostały pou-
czone, jak bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czysz-
czenia ani konserwacji.
„ Plastikowe torby i fo-
lie przechowywać poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-
liczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojem-
nika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wy-
lotu powietrza.
>
= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Baterie
Urządzenie jest wyposażone w akumulatory litowo-
jonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępne
wyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisu
naprawczego.
W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się do
najbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawicie-
la handlowego.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wyma-
gania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surow-
ców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
Strona: 77
76
Rysunek 2
‡ Odkurzacz ręczny włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
‡ Aby zdjąć szczotkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
Ładowanie
! Uwaga:
Przed pierwszym użyciem akumulatory odkurzacza
należy całkowicie naładować.
Do ładowania używać wyłącznie ładowarki
wchodzącej w zakres dostawy. Ładowarkę
podłączać i stosować wyłącznie zgodnie z infor-
macjami zawartymi na tabliczce znamionowej. Nie
ładować urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani
powyżej 40°C.
Rysunek 3
‡ W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-
nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 6
‡ Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
‡ Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda
elektrycznego.
‡ Podczas ładowania wskaźnik naładowania powoli
miga na biało.
‡ W przypadku całkowitego naładowania akumulato-
ra, wskaźnik naładowania świeci się nieprzerwanie
na biało i gaśnie po kilku minutach. Akumulator nie
jest dalej ładowany. W celu skontrolowania odłączyć
na krótko urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik
ponownie zaświeci się na biało.
‡ Również po całkowitym naładowaniu można
zostawić urządzenie podłączone do przewodu
ładowarki i wtyczki.
‡ Nagrzewanie się ładowarki oraz odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-
tywnego wpływu na ich działanie.
Wskaźnik pracy urządzenia
Tryb pracy Funkcja wyświetlania
baterii
Normalny tryb Wskaźnik świeci się na
biało
Naładowanie akumulato-
ra < 20%
Wskaźnik miga na czer-
wono
Akumulator jest
rozładowany
Wskaźnik gaśnie
Proces ładowania Wskaźnik miga powoli na
biało
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Wskaźnik świeci się na
biało i gaśnie po upływie
ok. 2 minut
Zabezpieczenie przed
zbyt wysoką/zbyt niską
temperaturą
Wskaźnik świeci się na
czerwono i gaśnie po
upływie ok. 10 sekund.
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
Odkurzanie
Rysunek 4
‡ Przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku wska-
zywanym przez strzałkę.
Regulacja siły ssania
Rysunek 5
Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
‡ Stopień mocy 1 1
Odkurzanie z włączoną elektroszczotką. Do ruty-
nowych zadań związanych ze sprzątaniem wszelkich
rodzajów podłóg.
Z tym ustawieniem urządzenie osiągnie maksymalny
czas użytkowania.
‡ Stopień mocy 2 2
Odkurzanie z włączoną elektroszczotką. Do
wymagających zadań związanych ze sprzątaniem na
wszystkich rodzajach podłogi (przede wszystkim do
dywanów).
Czas użytkowania urządzenia jest przy tym ustawie-
niu krótszy.
Czasy pracy
Podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe,
również akumulator jest narażony na naturalne zużycie.
Z upływem czasu pojemność akumulatora, a tym sa-
mym również czas jego działania, ulega zmniejszeniu.
Jest to naturalny proces starzenia się, który nie jest
wynikiem wady materiału, wady fabrycznej ani wady
fizycznej rzeczy.
BBH3/BCH3
25,2V
BBH3/BCH3
21,6V
W przypadku
zwykłych prac
czyszczących przy
użyciu normalnego
stopnia mocy oraz
elektrycznej szczot-
ki do podłóg.
Maks. 55
min.
Maks. 50
min.
W przypadku
intensywnych prac
czyszczących przy
użyciu stopnia tur-
bo oraz elektrycznej
szczotki do podłóg
lub ręcznego
odkurzacza akumu-
latorowego.
Maks. 20
min.
Maks. 18
min.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 78
77
Rysunek 6
‡ W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-
czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić
do przodu w kierunku szczotki.
! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz
stoi w miejscu, obracający się walec szczotki może
uszkodzić pokrycie podłogi.
Zastosowanie ręcznego odkurzacza
akumulatorowego
Rysunek 7
‡ Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować ręczny odkurzacz akumulatorowy i
zdjąć z odkurzacza ręcznego.
Odkurzanie z zastosowaniem
wyposażenia dodatkowego
Rysunek 8 ssawka do szczelin
‡ Do odkurzania ciężko dostępnych miejsc i odkurza-
nia nad głową.
‡ Otworzyć schowek na wyposażenie za pomocą zin-
tegrowanych uchwytów, wyjąć ssawkę do szczelin,
nasadzić na otwór odsysający ręcznego odkurzacza
akumulatorowego i zatrzasnąć.
‡ W razie potrzeby ssawkę do szczelin można wysunąć.
W tym celu należy nacisnąć przycisk odblokowujący,
wysunąć ssawkę do szczelin i zatrzasnąć w pozycji
końcowej.
‡ Po użyciu ssawkę do szczelin należy ew. złożyć,
wstawić do schowka na wyposażenie i zamknąć go.
Rysunek 9 ssawka kombi
‡ Ssawka kombi do mebli i szczotka do tapicerki do
odkurzania ram okiennych, szaf, mebli itp...
‡ Otworzyć schowek na wyposażenie, wyjąć ssawkę
kombi, nasadzić ją na otwór ssący odkurzacza
ręcznego i zatrzasnąć.
‡ Nasadka -szczotkę do mebli można zdjąć
przesuwając ją w bok. Pod spodem znajduje się sz-
czotka do tapicerki.
‡ Ssawkę kombi można również nałożyć na końcówkę
ssawki do szczelin.
‡ Po użyciu ssawki kombi należy ponownie schować
ją w skrytce na wyposażenie, a następnie zamknąć i
zatrzasnąć skrytkę.
Ładowanie ręcznego odkurzacza akumulatorowego
Rysunek 10
‡ W celu naładowania umieścić ręczny odkurzacz aku-
mulatorowy w odkurzaczu ręcznym i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Po pracy
Rysunek 11
‡ Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w po-
jemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo sil-
ne zanieczyszczenie filtra.
Rysunek 12
‡ Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurza-
cza ręcznego. Rysunek 7
‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 13
‡ Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
‡ Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 14
‡ Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wy-
lotowego.
a) Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie
b) Pojemnik na pył nasadzić na silnik i zatrzasnąć w
słyszalny sposób.
! Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić,
czy filtr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i
pojemnik na pył są prawidłowo włożone.
Czyszczenie filtrów
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularn-
ego czyszczenia zewnętrznego modułu filtrującego i
wkładu filtra.
! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułu
filtrującego z wkładem filtra.
Rysunek 15 Czyszczenie zewnętrznego modułu
filtrującego
‡ Wyłączanie urządzenia Rysunek 11
‡ Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurza-
cza ręcznego. Rysunek 7
‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 12
‡ Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 79
78
hu
a) Z reguły wystarcza, jeżeli cała jednostka filtrująca
zostanie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko
wytrząśnięta lub wytrzepana, co umożliwi oderwanie
się drobinek brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
Rysunek 16 Czyszczenie wkładu filtra
a) Wyjąć wkład filtra z jednostki filtrującej.
b) Następnie wytrzepać wkład filtra.
c) Zdjąć filtr piankowy z zabezpieczenia silnika i oddziel-
nie wypłukać obie części. Całkowicie wysuszyć filtr pi-
ankowy i filtr zabezpieczający silnik (ok. 24 h).
‡ Po montażu filtra piankowego włożyć jednostkę
filtrującą do pojemnika na pył.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe fil-
try.
Czyszczenie szczotki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć ładowarkę.
Rysunek 17
‡ Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować
wałek szczotki i wyjąć na bok ze szczotki do podłóg.
‡ Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami wzdłuż
przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
‡ Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
szczotkę do podłóg i zablokować za pomocą przycis-
ku odblokowującego.
! Uwaga: Szczotka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
! Uwaga:
W zależności od właściwości podłogi (np. szorst-
kie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg
ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regular-
nych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki.
Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami
spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi,
jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Konserwacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
lub ręcznego odkurzacza akumulatorowego należy go
wyłączyć i odłączyć ładowarkę. Odkurzacz i elemen-
ty wyposażenia można czyścić dostępnymi na rynku
środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.
! Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Köszönjük, hogy a Bosch BBH3/BCH3 sorozat pors-
zívóját választotta.
Ebben a használati utasításban különböző BBH3/BCH3
modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem
minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által
vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak ere-
deti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket spe-
ciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy a
legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
A készülék leírása
1 Padlószívófej elektromos kefével
2 Kefehenger kioldógombja
3 Portartály
4 Külső szűrőegység
5 Szűrőpatron motorvédő szűrővel és habszivacs
szűrővel
6 Motoregység
7 Kihúzható réstisztító fej*
8 Kombi szívófej*
9 Kézi porszívó fogantyúja
10 Kézi porszívó tolókapcsolója
11 Tartozéktartó kihúzható réstisztító fejhez
12 Tartozékfiók kombi szívófejhez
13 Padlószívófej kioldógombja
14 Akkus kézi porszívó kioldógombja
15 Akkus kézi porszívó fogantyúja
16 Akkus kézi porszívó tolókapcsolója
17 Akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzője
18 Portartály kioldógombja
19 Töltőkábel*
20 Kefehenger vezetőpálcája
21 Kefehenger
Az első használat előtt
1 . ábra
‡ Nyissa ki a tartozékfiókot és vegye ki a kombi szívó-
fejet.
‡ A fogantyút helyezze fel óvatosan a készülékházra és
csavarja rá.
‡ Helyezze vissza a kombi tartozékokat a tartozékfiók-
ba, és zárja vissza.
* kiviteltől függően
Strona: 102
101
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
fa
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
pt
el
tr
pl
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
hu
cs
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
hu
zf
本設備說明是根據歐洲電子及電氣舊設備準則
2012/19/EU(廢棄電子及電氣設備WEEE)。
此準則提供於歐盟成員對舊設備之報廢或使用標準。
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Flexxo BCH3K210

Zadaj pytanie o Bosch Flexxo BCH3K210

Masz pytanie dotyczące Bosch Flexxo BCH3K210, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Flexxo BCH3K210. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Flexxo BCH3K210 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.