Instrukcja Bosch Flexa ProEnergy BHS41266

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Flexa ProEnergy BHS41266. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Flexa ProEnergy BHS41266
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Duński, Polski, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 106
106
pl
Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo
na zakup odkurzacza marki Bosch serii BHS4.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele BHS4. W związku z tym istnieje
możliwość, że nie wszystkie opisane elementy
wyposażenia oraz funkcje dotyczą Państwa modelu.
Zaleca się stosowanie oryginalnego wyposażenia
dodatkowego marki Bosch, które zaprojektowano
specjalnie z myślą o Państwa odkurzaczu, aby uzyskać
możliwie najlepszy rezultat odkurzania.
Proszę rozłożyć strony z ilustracjami!
Opis urządzenia
1 Uchwyt
2 Górny hak do zawieszania przewodu
3 Przewód zasilający
4 Pierścień blokujący
5 Dolny hak do zawieszania przewodu
6 Filtr zabezpieczający silnik
7 Worek filtrujący
8 Przycisk obrotowy
Przełączanie wąż / ssawka do podłóg
9 Ssawka do podłóg
10 Pokrywa urządzenia
11 Wskaźnik wymiany filtra
12 Uchwyt z wbudowanym wężem ssącym
13 Szczotka do podłóg twardych*
14 Szczotka ELECTROMATIC®
*
15 Ssawka szczelinowa
16 Pojemnik na wyposażenie
17 Ssawka do tapicerki
18 Włącznik/wyłącznik z regulatorem siły ssania
19 Rura ssąca*
20 Rura teleskopowa*
*w zależności od wyposażenia
Bak∂m
 Elektrikli süpürgenin her temizlenmesi iµleminden önce,
cihaz kapat∂lmal∂ ve elektrik fiµi prizden çekilip
ç∂kar∂lmal∂d∂r.
 Elektrikli süpürge ve plastikten aksesuar parçalar∂ normal
bir plastik temizleme maddesi ile temizlenebilir, bak∂ml∂
olmas∂ saπlanabilir.
!Ovalama maddesi, cam veya genel temizleme
maddesi kullanmay∂n∂z.
Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamal∂d∂r.
 Cihaz∂n toz haznesi gerektiπinde ikinci bir elektrikli
süpürge ile temizlenebilir veya kuru bir toz bezi veya toz
f∂rças∂ ile basit bir µekilde temizlenebilir.
Teknik deπiµiklikler olabilir.
9000 794 642 A (Innenteil) 20.06.2012 15:46 Uhr Seite 106
Strona: 107
107
Części zamienne i wyposażenie specjalne
A Opakowanie filtrów zamiennych BHZ4AF1
Zawartość: 8 Worków filtrujących z zamknięciem
1 mikrofiltr higieniczny
B Adapter do ssawek specjalnych BBZ4AD1
Wymagana do ssawek BBZ102TBB oraz BBZ103WD.
C Szczotka TURBO-UNIVERSAL®
do podłóg BBZ102TBB
Szczotkowanie i odsysanie w jednym procesie roboczym
dywanów o krótkim włosie oraz wykładzin dywanowych
względnie wszystkich rodzajów wykładzin. Szczególnie nada-
je się do usuwania sierści zwierząt. Napęd walca szczotko-
wego odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysane-
go przez odkurzacz.
Nie jest wymagane żadne podłączenie elektryczne.
Uruchomienie
Wariant A
 Zatrzasnąć uchwyt w rurę ssącą / teleskopową.
W celu usunięcia uchwytu nacisnąć przycisk zatrzaskowy i
wyciągnąć uchwyt z rurę ssącą / teleskopową.
 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję i
wsunąć rurę ssącą / teleskopową w otwór.
 Zabezpieczyć rurę ssącą / teleskopową poprzez przekręcenie
pierścienia na pozycję .
W celu usunięcia rurę ssącą / teleskopową ustawić pierścień z
powrotem w pozycji i wyciągnąć rurę ssącą / teleskopową.
 Złączyć ssawkę do podłóg i odkurzacz.
Wariant B
 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję i
wsunąć uchwyt w otwór.
Zabezpieczyć uchwyt poprzez przekręcenie pierścienia na
pozycję .
W celu usunięcia uchwytu ustawić pierścień z powrotem w
pozycji i wyciągnąć uchwyt.
 Nasadzić rurę teleskopową na urządzenie.
 Złączyć ssawkę do podłóg i rurę teleskopową.
Szczotka ELECTROMATIC®
Jeśli urządzenie wyposażone jest w szczotkę ELECTROMATIC®
zalecenia odnośnie jej stosowania i konserwacji zawarte są w
dołączonej instrukcji użytkowania.
Rysunek
Poprzez naciśnięcie tulei przesuwnej w kierunku wskazywanym
przez strzałkę odblokować rurę teleskopową i ustawić na
odpowiednią długość.
Rysunek
Odblokować dolny uchwyt przewodowy poprzez przekręcenie,
zdjąć przewód z górnego uchwytu.
Wsunąć wtyczkę zasilającą w gniazdo wtykowe.
Rysunek
Włączyć/wyłączyć włącznik odkurzacza.
Rysunek
Ustawianie siły ssącej poprzez przekręcanie regulatora
obrotowego.
Odkurzanie
Rysunek
Ustawianie ssawki do podłóg:
 Dywany i
wykładziny dywanowe =>
 gładkie podłogi =>
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Odkurzanie z wężem ssącym
Rysunek
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i ustawić na pozycję węża
ssącego.
c) Wyciągnąć króciec węża z uchwytu w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
Rysunek
Nasadzić element wyposażenia dodatkowego na wąż ssący lub
rurę ssącą / teleskopową, w zależności od wyboru.
a) Ssawka szczelinowa
Do odkurzania szczelin i narożników.
b) Ssawka do tapicerki
Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.
Rysunek
Specjalna ssawka do podłóg twardych
Do czyszczenia twardych powierzchni podłogowych
(posadzka kamienna, parkiet itd.)
8*
7*
6
5
4
3
2
1
9000 794 642 A (Innenteil) 20.06.2012 15:46 Uhr Seite 107
Strona: 108
108
Rysunek
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Wsunąć króciec węża z powrotem do uchwytu.
c) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić z powrotem na pozycję
ssawki do podłóg.
Po pracy
Rysunek
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego.
Nawinąć przewód na haki do zawieszania przewodu z tyłu
urządzenia.
Rysunek
a) Urządzenie można przechowywać poprzez zawieszenie na
uchwycie.
b) Urządzenie można transportować za uchwyt.
Wymiana filtra
Wymiana worka filtrującego
Jeśli przy ssawce uniesionej z nad podłogi wskaźnik wymiany filtra
jest całkowicie wypełniony, trzeba wymienić worek filtrujący.
Rysunek
Otworzyć pokrywę w kierunku wskazywanym przez strzałkę,
unieść z urządzenia i odłożyć na bok.
Rysunek
Zamknąć worek filtrujący poprzez pociągnięcie za nakładkę
zamykającą, wyciągnąć i włożyć nowy worek filtrujący.
!Uwaga: Pokrywa zamyka się wyłącznie przy włożonym
worku filtrującym.
Po zassaniu drobnych cząstek pyłu (jak np. gips, cement,
itp.) należy oczyścić lub wymienić mikrofiltr.
Jeśli po wymianie filtra wskaźnik wymiany filtra jest nadal
wypełniony może oznaczać to, że przycisk obrotowy jest
zablokowany!
Rysunek
a) Odblokować przycisk obrotowy poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić na pozycję ze strzałką.
Wyjąć przycisk obrotowy i wytrzepać
b) Ponownie włożyć przycisk obrotowy i naciskając przekręcić na
wybraną pozycję ssącą.
Wymiana mikrofiltra higienicznego*
Kiedy wymieniać: Przy każdym nowym opakowaniu papierowych
filtrów wymiennych.
Rysunek
 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
 Wyciągnąć i otworzyć uchwyt filtra.
 Usunąć zużyty i włożyć nowy mikrofiltr higieniczny.
 Wsunąć uchwyt filtra w urządzenie i zamknąć pokrywę
15
14
13
12
11
10
9 Wymiana filtra Hepa
Jeżeli urządzenie wyposażone jest w filtr Hepa, trzeba wymieniać
go raz do roku.
Rysunek
 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
 Wyjąć stary filtr HEPA z urządzenia.
 Włożyć nowy filtr Hepa i zamknąć pokrywę.
Konserwacja
 Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i
wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
 Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego
mogą być czyszczone dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
!Nie wolno stosować żadnych środków szorujących, do
czyszczenia szkła lub uniwersalnych środków
czyszczących.
W żadnym wypadku odkurzacza nie wolno zanurzać w
wodzie.
 Komorę pyłową można w razie potrzeby oczyścić za pomocą
drugiego odkurzacza lub po prostu suchą ścierką / pędzlem.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych.
16
9000 794 642 A (Innenteil) 20.06.2012 15:46 Uhr Seite 108
Strona: 129
129
"Este aparelho está identificado em conformidade com
a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equi-
pamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
A directiva estabelece o quadro para um sistema de
recolha e valorização dos equipamentos usados, válido
em toda União Europeia."
"Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισµένη σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για µια απόσυρση και
αξιοποίηση των παλιών συσκευών, µε ισχύ σε όλη την ΕΕ."
"Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar İle İlgili
Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EG (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) doğrultusunda işaret-
lenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri
alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler."
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z
dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
"Ezt a készüléket a gyártó az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2002/96/EK irányelv (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) szerinti jelöléssel látta el.
Az irányelv előírja a berendezések hulladékainak
visszavételére és hasznosítására vonatkozó, egész
Európára érvényes kereteket.
"Този уред е маркиран в съответствие с директива
2002/96/ЕО за електрически и електронни уреди
(WEEE – директива за отпадъчно електрическо и
електронно оборудване).
Директивата определя рамката за важащото в ЕС
връщане и оползотворяване на стари уреди."
Данный прибор имеет отметку о соответствии
европейским нормам 2002/96/EG утилизации
электрических и электронных приборов (waste elec-
trical and electronic equipment – WEEE).
Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила утилизации и
возврата отслуживших приборов.
"Acest aparat respectă Directiva europeană 2002/96/CE
cu privire la aparate electrice şi electronice (waste elec-
trical and electronic equipment – WEEE).
Directiva oferă cadrul pentru preluarea
corespunzătoare şi valorificarea aparatelor vechi în
toată Europa."
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ro
ar
9000 794 642 A (Innenteil) 20.06.2012 15:46 Uhr Seite 129

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Flexa ProEnergy BHS41266

Zadaj pytanie o Bosch Flexa ProEnergy BHS41266

Masz pytanie dotyczące Bosch Flexa ProEnergy BHS41266, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Flexa ProEnergy BHS41266. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Flexa ProEnergy BHS41266 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.