Instrukcja Bosch Flexa Hepa BHS41890

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Flexa Hepa BHS41890. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Flexa Hepa BHS41890
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Węgierski, Chorwacki, Rumuński

Spis treści

Strona: 24
25
Üzembevétel
Összeállítás
Az »ELEKTROMATIC PLUS« - kefét a
szívócsőre úgy kell felhelyezni, mint egy szívófe-
jet. A csatlakozókábelt (2) a porszívó dugas-
zolóaljzatába be kell dugni (1. Ábra).
A porszívó bekapcsolásakor az »ELEKTROMA-
TIC PLUS« - kefe is bekapcsol.
Karbantartás
Amennyiben a kefehenger szívás közben idegen
anyagok, vagy felcsavarodott szálak következ-
tében leblokkol, akkor a motor automatikusan
lekapcsol.
A karbantartás előtt a porszívót mindenkor ki
kell kapcsolni, és a hálózati dugaszt ki kell
húzni.
Az »ELEKTROMATIC PLUS« - kefe ismételten
bekapcsol, hogyha a leblokkolás oka megszűnt,
1 perc várakozási idő eltelt, és a hálózati ára-
mellátás ismételten megvan.
A feltekercselődött szálak
eltávolítása
A feltekercselődött szálakat, vagy hajat a kefe-
hengerről a legkönnyebben egy olló
segítségével lehet eltávolítani (3. Ábra). A felvá-
gott szálakat egy rés-porszívófejjel be lehet
szívni (4. Ábra).
Przyczynek do śochrony rodowiska – stosu-
jemy papier z recyklingu
Wskazówki dotyczące usuwania
odpadów
Szanowni Państwo !
Chcielibyśmy, by nasze wysokowartościowe
produkty dotarły do Państwa tak, jak je
wysłaliśmy. Dlatego też wysłaliśmy je w daleką
drogę w skutecznym opakowaniu ochronnym.
Opakowanie wykonane jest w całości z proeko-
logicznych materiałów, które jako cenny suro-
wiec wtórny należy przekazać lokalnemu przed-
siębiorstwu usuwania odpadów. Karton można
oddać jako makulaturę. Folie wykonane są z
polietylenu (PE). Adres najbliższego ośrodka
recyklingu podadzą Państwu w zarządzie gminy
lub miasta. Wysłużony sprzęt także prosimy
zdawać w odpowiedniej zbiornicy, gdyż zawiera
on cenne materiały, które powinny trafić do
ponownego wykorzystania.
Informacje służące Państwa
bezpieczeństwu
Prosimy uważnie przeczytań wszystkie infor-
macje podane poniżej. Zawierają one ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytko-
wania i konserwacji szczotki. Prosimy starannie
przechowywać instrukcję użytkowania i przeka-
zać ją ewentualnemu następnemu użytkowniko-
wi.
Szczotka odpowiada powszechnie uznanym
regułom techniki oraz właściwym przepisom
bezpieczeństwa. Szczotką wolno odsysać
wyłącznie suchy materiał. Nie wolno odkurzać
szczotką ludzi i zwierząt. Producent nie odpo-
wiada za ewentualne szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub błędną
obsługą.
Należy przestrzegać niżej podanych zaleceń:
- Pozbyć się materiałów opakunkowych w
sposób zgodny z przepisami.
- Nie uruchamiać uszkodzonej szczotki.
- W celu zapewnienie bezpiecznej pracy,
szczotkę montować tylko wg informacji
instrukcji użytkowania oraz przyłączać i
eksploatować zgodnie z tabliczką
znamionową.
- W razie usterki odłączyć szczotkę od
urządzenia (wyjąć wtyczkę).
- Naprawy, wymianę części zamiennych i
inne ingerencje w szczotkę należy zlecać
wyłącznie fachowemu serwisowi.
- Wysłużoną szczotkę natychmiast uczynić
hu pl
5100 401 262 A 02.04.2013 14:25 Uhr Seite 25
Strona: 25
26
pl
niezdatną do użytku, a następnie przekazać
do prawidłowej utylizacji.
- Dzieciom zezwalać na użytkowanie sprzętu
elektrycznego wyłącznie pod nadzorem
dorosłych.
- Nie odsysać ostrych, spiczastych,
gorących, rozżarzonych materiałów,
wilgotnych lub płynnych substancji oraz sub
stancji względnie gazów łatwopalnych bądź
wybuchowych.
- Szczotka i rury (przy włączonym urządzeniu)
nie mogą znaleźć się blisko głowy.
Zagrożenie dla oczu i uszu
- Szczotkę czyścić tylko suchą lub wilgotną
ścierką. Nigdy nie zanurzać jej w wodzie.
- Nie wystawiać szczotki na bezpośrednie
działanie warunków atmosferycznych ani
źródeł gorąca.
- Gniazdo wtykowe na odkurzaczu może być
użyte tylko dla przewidzianej przystawki.
Przed przyłączeniem urządzeń
dodatkowych wyjąć wtyczkę urządzenia
podstawowego.
- Nie sięgać do pracującego wałka
szczotkowego.
- Nie przejeżdżać pracującym wałkiem
szczotkowym przez przewód zasilający.
- Po zakończeniu odsysania / odkurzania
wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka
sieciowego.
Prosimy najpierw otworzyć ostatnią
stronę z ilustracjami.
Zakres zastosowania
Szczotka »ELECTROMATIC PLUS« odkurza i
szczotkuje dywany w połączeniu z odkurzac-
zem. Usuwa ona kurz, kłaczki, nitki i włosy szc-
zególnie gruntownie.
Przydeptane runo dywanu może odzyskać
rozluźnienie. Szczotką można pracować także
na twardej posadzce.
UWAGA: Wirującej szczotki nie zbliżać nad-
miernie do takich rzeczy, jak: długie włosie,
szaliki, krawaty itp.
Wskazówki i zalecenia
Nie przejeżdżać wirującą szczotką przez prze-
wód zasilający. Gdy szczotka wiruje, nie
pozostawiać urządzenia bez ruchu na dywanie (
z uwagi na możliwość uszkodzenia runa).
Wełniane dywany welurowe, szczególnie takie o
luźnym runie, winny być czyszczone
wzmiankowaną przystawką tylko w dłuższych
odstępach czasu.
Uruchomienie
Zmontowanie
Szczotkę »ELECTROMATIC PLUS« założyć tak
jak tradycyjną ssawkę. Kabel przyłączeniowy (2)
przyłączyć do gniazdka odkurzacza (rys. 1).
Włączenie odkurzacza powoduje włączenie szc-
zotki »ELECTROMATIC PLUS«.
Obsługa
Jeśli podczas pracy wałek szczotkowy blokuje
przez zassanie większych ciał obcych lub przez
nawinięte frędzle dywanu, silnik automatycznie
wyłącza.
Przed każdą obsługą wyłączyæ odkurzacz i
wyjąc wtyczkę z gniazdka.
Szczotka »ELECTROMATIC PLUS« załącza się
po usunięciu przyczyny zablokowania, odczeka-
niu około jednej minuty i ponownym włączeniu
zasilania.
Usuwanie nawiniętych nitek
Nawinięte nitki i włosy można łatwo usuwać z
wałka szczotkowego, przecinając nitki nożycz-
kami (rys. 3) i odsysając je ssawką szczelinową
(rys. 4).
5100 401 262 A 02.04.2013 14:25 Uhr Seite 26

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Flexa Hepa BHS41890

Zadaj pytanie o Bosch Flexa Hepa BHS41890

Masz pytanie dotyczące Bosch Flexa Hepa BHS41890, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Flexa Hepa BHS41890. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Flexa Hepa BHS41890 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.