Instrukcja Bosch Flexa BHS4N4

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Flexa BHS4N4. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: Flexa BHS4N4
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski

Spis treści

Strona: 27
26
pl
Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku
przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć
instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na mak-
symalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wska-
zówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-
kurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− substancji wilgotnych lub płynnych,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-
res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
! Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz wor-
ków na pył może spowodować uszkodzenie odkurz-
acza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia wymo-
gi techniki oraz przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi,
a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nad-
zorem lub zostały pou-
czone, jak bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Czyszczenie i czynności kons-
erwacyjne nie mogą być wy-
konywane przez dzieci bez
nadzoru dorosłych.
„ Opakowania foliowe należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych
dzieci lub wyrzucić.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Odpowiednie użytkowanie
„ Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znami-
onowej.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na kurz
filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powie-
trza.
>
= Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
„ W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą
w pobliżu głowy.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
„ Podczas odkurzania schodów urządzenie musi
znajdować się niżej niż użytkownik.
Strona: 28
27
„ Nie używać przewodu zasilającego ani węża do prze-
noszenia/transportowania odkurzacza.
„ Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkod-
zony, musi zostać wymieniony przez producenta lub
serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwali-
fikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
„ W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż
przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód
zasilający.
„ W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za
wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po
ostrych krawędziach ani zaciskać.
„ Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania
przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w
pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
>
= Kontrolować przewód zasilający, trzymając za
wtyczkę.
„ Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą
lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypad-
ku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek na kurz filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy.
>
= Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę z gniazda.
„ Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone
przed ponownym użyciem, a następnie odpowiednio
zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
! Uwaga
Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczo-
ne bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A.
Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała
bezpiecznik, może to być spowodowane tym,
że równocześnie inne urządzenia elektryczne o
większej mocy przyłączeniowej podłączone są do
tego samego obwodu prądowego.
Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając
najniższy stopień mocy przed włączeniem
urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po
jego włączeniu.
Wskazówki dotyczące utylizacji
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego
względu nadaje się do odzysku surowców wtór-
nych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy
oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
„ Stare urządzenia
Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe
materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie
należy oddawać dostawcy względnie do centrum od-
zysku surowców wtórnych do ponownego wykorzys-
tania. Informację na temat aktualnie obowiązujących
sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizo-
wanym sklepie lub w urzędzie gminy.
„ Utylizacja filtrów i worków na kurz
Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów
przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają sub-
stancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je
wyrzucać z odpadami komunalnymi.
Informacje dotyczące etykiety energety-
cznej
Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym z
wężem głównym.
W celu uzyskania deklarowanej efektywności ener-
getycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywa-
nach i twardych podłogach zalecane jest używanie
przełączalnej szczotki uniwersalnej.
Obliczenia zostały dokonane zgodnie z
Rozporządzeniem Delegowanym (UE) Nr 665/2013
wydanym przez Komisję w dniu 3 maja 2013, które
stanowi uzupełnienie dyrektywy 2010/30/UE.
Wszystkie procedury, które nie są dokładnie opisane
w niniejszej instrukcji, zostały wykonane w oparciu
o normę DIN EN 60312-1:2017*.
*W przypadku badania okresu eksploatacji silnika przy
opróżnionym pojemniku na kurz zdefiniowaną wartość
należy zwiększyć o 10% podanego okresu eksploatacji
silnika, który przyjęto do badania przy wypełnionym do
połowy pojemniku na kurz.
Strona: 68
67
pl
Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo
na zakup odkurzacza marki Bosch serii BHS4.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele BHS4. W związku z tym istnieje
możliwość, że nie wszystkie opisane elementy
wyposażenia oraz funkcje dotyczą Państwa modelu.
Zaleca się stosowanie oryginalnego wyposażenia
dodatkowego marki Bosch, które zaprojektowano
specjalnie z myślą o Państwa odkurzaczu, aby uzyskać
możliwie najlepszy rezultat odkurzania.
Proszę rozłożyć strony z ilustracjami!
Opis urządzenia
1 Uchwyt
2 Górny hak do zawieszania przewodu
3 Przewód zasilający
4 Pierścień blokujący
5 Dolny hak do zawieszania przewodu
6 Filtr zabezpieczający silnik
7 Worek filtrujący
8 Przycisk obrotowy
Przełączanie wąż / ssawka do podłóg
9 Ssawka do podłóg
10 Pokrywa urządzenia
11 Wskaźnik wymiany filtra
12 Uchwyt z wbudowanym wężem ssącym
13 Szczotka do podłóg twardych*
14 Szczotka ELECTROMATIC®
*
15 Ssawka szczelinowa
16 Pojemnik na wyposażenie
17 Ssawka do tapicerki
18 Włącznik/wyłącznik z regulatorem siły ssania
19 Rura ssąca*
20 Rura teleskopowa*
*w zależności od wyposażenia
Części zamienne i wyposażenie specjalne
A Opakowanie filtrów zamiennych BHZ4AF1
Zawartość: 8 Worków filtrujących z zamknięciem
1 mikrofiltr higieniczny
B Adapter do ssawek specjalnych BBZ4AD1
Wymagana do ssawek BBZ102TBB oraz BBZ103WD.
* w zależności od wyposażenia
Uruchomienie
Wariant A
䡲 Zatrzasnąć uchwyt w rurę ssącą / teleskopową.
W celu usunięcia uchwytu nacisnąć przycisk zatrzaskowy i
wyciągnąć uchwyt z rurę ssącą / teleskopową.
䡲 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję i
wsunąć rurę ssącą / teleskopową w otwór.
䡲 Zabezpieczyć rurę ssącą / teleskopową poprzez przekręcenie
pierścienia na pozycję .
W celu usunięcia rurę ssącą / teleskopową ustawić pierścień z
powrotem w pozycji i wyciągnąć rurę ssącą / teleskopową.
䡲 Złączyć ssawkę do podłóg i odkurzacz.
Wariant B
䡲 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję i
wsunąć uchwyt w otwór.
Zabezpieczyć uchwyt poprzez przekręcenie pierścienia na
pozycję .
W celu usunięcia uchwytu ustawić pierścień z powrotem w
pozycji i wyciągnąć uchwyt.
䡲 Nasadzić rurę teleskopową na urządzenie.
䡲 Złączyć ssawkę do podłóg i rurę teleskopową.
Szczotka ELECTROMATIC®
Jeśli urządzenie wyposażone jest w szczotkę ELECTROMATIC®
zalecenia odnośnie jej stosowania i konserwacji zawarte są w
dołączonej instrukcji użytkowania.
Rysunek
Poprzez naciśnięcie tulei przesuwnej w kierunku wskazywanym
przez strzałkę odblokować rurę teleskopową i ustawić na
odpowiednią długość.
Rysunek
Odblokować dolny uchwyt przewodowy poprzez przekręcenie,
zdjąć przewód z górnego uchwytu.
Wsunąć wtyczkę zasilającą w gniazdo wtykowe.
Rysunek
Włączyć/wyłączyć włącznik odkurzacza.
Rysunek
Ustawianie siły ssącej poprzez przekręcanie regulatora
obrotowego.
4
3
2
1
Strona: 69
68
Wymiana filtra
Wymiana worka filtrującego
Jeśli przy ssawce uniesionej z nad podłogi wskaźnik wymiany filtra
jest całkowicie wypełniony, trzeba wymienić worek filtrujący.
Rysunek
Otworzyć pokrywę w kierunku wskazywanym przez strzałkę,
unieść z urządzenia i odłożyć na bok.
Rysunek
Zamknąć worek filtrujący poprzez pociągnięcie za nakładkę
zamykającą, wyciągnąć i włożyć nowy worek filtrujący.
!Uwaga: Pokrywa zamyka się wyłącznie przy włożonym
worku filtrującym.
Po zassaniu drobnych cząstek pyłu (jak np. gips, cement,
itp.) należy oczyścić lub wymienić mikrofiltr.
Jeśli po wymianie filtra wskaźnik wymiany filtra jest nadal
wypełniony może oznaczać to, że przycisk obrotowy jest
zablokowany!
Rysunek
a) Odblokować przycisk obrotowy poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić na pozycję ze strzałką.
Wyjąć przycisk obrotowy i wytrzepać
b) Ponownie włożyć przycisk obrotowy i naciskając przekręcić na
wybraną pozycję ssącą.
Wymiana mikrofiltra higienicznego*
Kiedy wymieniać: Przy każdym nowym opakowaniu papierowych
filtrów wymiennych.
Rysunek
䡲 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
䡲 Wyciągnąć i otworzyć uchwyt filtra.
䡲 Usunąć zużyty i włożyć nowy mikrofiltr higieniczny.
䡲 Wsunąć uchwyt filtra w urządzenie i zamknąć pokrywę
Wymiana filtra Hepa
Jeżeli urządzenie wyposażone jest w filtr Hepa, trzeba wymieniać
go raz do roku.
Rysunek
䡲 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
䡲 Wyjąć stary filtr HEPA z urządzenia.
䡲 Włożyć nowy filtr Hepa i zamknąć pokrywę.
Konserwacja
䡲 Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i
wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
䡲 Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego
mogą być czyszczone dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
!Nie wolno stosować żadnych środków szorujących, do
czyszczenia szkła lub uniwersalnych środków
czyszczących.
W żadnym wypadku odkurzacza nie wolno zanurzać w
wodzie.
䡲 Komorę pyłową można w razie potrzeby oczyścić za pomocą
drugiego odkurzacza lub po prostu suchą ścierką / pędzlem.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych.
16
15
14
13
12
Odkurzanie
Rysunek
Ustawianie ssawki do podłóg:
䡲 Dywany i
wykładziny dywanowe =>
䡲 gładkie podłogi =>
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Odkurzanie z wężem ssącym
Rysunek
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i ustawić na pozycję węża
ssącego.
c) Wyciągnąć króciec węża z uchwytu w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
Rysunek
Nasadzić element wyposażenia dodatkowego na wąż ssący lub
rurę ssącą / teleskopową, w zależności od wyboru.
a) Ssawka szczelinowa
Do odkurzania szczelin i narożników.
b) Ssawka do tapicerki
Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.
Rysunek
Specjalna ssawka do podłóg twardych
Do czyszczenia twardych powierzchni podłogowych
(posadzka kamienna, parkiet itd.)
Rysunek
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Wsunąć króciec węża z powrotem do uchwytu.
c) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić z powrotem na pozycję
ssawki do podłóg.
Po pracy
Rysunek
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego.
Nawinąć przewód na haki do zawieszania przewodu z tyłu
urządzenia.
Rysunek
a) Urządzenie można przechowywać poprzez zawieszenie na
uchwycie.
b) Urządzenie można transportować za uchwyt.
11
10
9
8*
7*
6
5
* w zależności od wyposażenia
Strona: 85
84
pt
el
tr
pl
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "% # ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
 ' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
 #' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $!  !.
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Flexa BHS4N4

Zadaj pytanie o Bosch Flexa BHS4N4

Masz pytanie dotyczące Bosch Flexa BHS4N4, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Flexa BHS4N4. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Flexa BHS4N4 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.