Instrukcja Bosch BBHMOVE2N

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch BBHMOVE2N. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: BBHMOVE2N
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Rosyjski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 54
53
Opis urządzenia pl
1 Ssawka do podłóg ze szczotką elektryczną
2 Wskaźnik funkcji ssawki do podłóg
3 Przycisk odblokowujący ssawkę do podłóg
4 Pojemnik na kurz
5 Filtr pyłu
6 Filtr tekstylny
7 Szczoteczka
8 Jednostka ssąca
9 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
10 Końcówka szczelinowa
11 Uchwyt odkurzacza ręcznego
12 Włącznik/wyłącznik odkurzacza ręcznego
13 Przycisk odblokowujący uchwyt
14 Przycisk odblokowujący odkurzacz akumulatorowy
15 Uchwyt odkurzacza akumulatorowego
16 Włącznik odkurzacza akumulatorowego
17 Wskaźnik trybu ładowania
18 Stacja ładowania
19 Stojak stacji ładowania
20 Przewód do ładowania
1
2
3 19
20
18
11
12
13
14
15
16
17
5
6
7
8
4
9
10
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 53
Strona: 55
54
Instrukcję użytkowania należy zachować.
Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim należy
również przekazać instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów
przemysłowych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w
wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub
nieprawidłowej obsługi. Z tego względu należy
koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!
Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:
oryginalnymi wkładami filtra
oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym
wyposażeniem
Odkurzacz nie nadaje się do:
odkurzania ludzi i zwierząt
odkurzania:
– mikroorganizmów
– substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących lub
żarzących się oraz przedmiotów o ostrych
krawędziach,
– substancji wilgotnych lub płynnych
– substancji i gazów łatwopalnych i wybuchowych
– popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji
centralnego ogrzewania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy
bezpieczeństwa.
Ładowarkę należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z tabliczką znamionową.
Nigdy nie odkurzać bez wkładu filtra.
=> Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!
W celu odłączenia ładowarki od sieci zasilającej nie
wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdol-nościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysło-wymi, a także
osoby nie posiadające wystarczają-cego
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem lub zostały pouczone, jak
bez-piecznie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci bez
nadzoru dorosłych.
Urządzenia nie ładować w temperaturach poniżej 0°C
lub powyżej 40°C.
Nie podłączać ani nie otwierać uszkodzonej
ładowarki, lecz wymienić na nową.
Nie wolno uruchamiać uszkodzonego odkurzacza
akumulatorowego.
W celu uniknięcia zagrożeń naprawy i wymiana części
zamiennych, jeśli nie są opisane w rozdziale
»Czyszczenie« niniejszej instrukcji obsługi, mogą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Odkurzacz i ładowarkę należy chronić przed
wpływami warunków atmosferycznych, wilgocią i
źródłami ciepła.
Wysłużone urządzenia należy bezzwłocznie
doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie
przekazać je do utylizacji zgodnej z przepisami.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Informację na temat aktualnie obowiązujących
sposobów utylizacji można uzyskać w
wyspecjalizowanym sklepie lub w Urzędzie Gminy.
Uwaga: urządzenie wyposażone jest w baterie do
ładowania NiMH (akumulatorki). Przed utylizacją
urządzenia należy wyjąć rozładowane baterie (patrz
rys. 19) i usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
pl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 54
Strona: 56
55
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
Przed pierwszym użyciem
Montaż ładowarki
Ładowarkę można przymocować do ściany lub włożyć
do stojaka.
Rysunek
W przypadku montażu na ścianie należy poszukać
miejsca w pobliżu gniazda elektrycznego i
zamontować ładowarkę bez stojaka za pomocą
dołączonych śrub.
Rysunek
W przypadku korzystania ze stojaka ładowarkę
nasadzić na cokół.
Rysunek
Przewód do ładowania włożyć w przyłącze z boku.
Rysunek
Uchwyt ustawić pionowo i zatrzasnąć.
Aby złożyć uchwyt, nacisnąć przycisk odblokowujący
i zwolnić blokadę.
Rysunek
Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i
zatrzasnąć.
Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i ściągnąć odkurzacz ręczny ze
ssawki.
Rysunek
Odkurzacz akumulatorowy nasadzić na odkurzacz
ręczny i zablokować, jak przedstawiono na rysunku.
!Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza
akumulatorowego i odkurzacza ręcznego nie były
zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.
Rysunek
Odkurzacz ręczny umieścić w stacji ładowania, jak
przedstawiono na rysunku.
!Zwrócić uwagę, aby styki odkurzacza
akumulatorowego i stacji ładowania nie były
zanieczyszczone. Ewentualnie wyczyścić styki.
W przypadku włożenia odkurzacza ręcznego do stacji
ładowania urządzenie uruchomi się automatycznie,
jeśli uprzednio zostało przypadkowo włączone.
7
6
5
4
3
2
1
!Przed pierwszym uruchomieniem odkurzacza
baterie trzeba ładować przynajmniej przez
16 godzin.
Włożyć wtyczkę ładowarki do gniazda.
Świeci się wskaźnik trybu ładowania.
Wskaźnik świeci się dopóki odkurzacz połączony jest
przez ładowarkę z siecią elektryczną.
Nie gaśnie również wtedy, gdy baterie odkurzacza są
całkowicie naładowane.
Nagrzewanie się ładowarki i odkurzacza jest
zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu na ich
działanie.
Odkurzacz można ładować zawsze, gdy nie używa się
go do odkurzania. Dzięki temu zawsze jest gotowy do
pracy.
Odkurzanie
Zastosowanie odkurzacza ręcznego
Rysunek
Zdjąć urządzenie ze stacji ładowania i przesunąć
włącznik/wyłącznik zgodnie z kierunkiem strzałki.
Świecący wskaźnik funkcji ssawki do podłóg
sygnalizuje, że wałek szczotki obraca się.
W modelach BBHMOVE4, BBHMOVE5, BBHMOVE6
Włącznik/wyłącznik można ustawić przy włączaniu
w dwóch pozycjach:
Pozycja 1 = ustawienie średniej mocy
=> dłuższy czas użytkowania urządzenia.
Pozycja 1 = ustawienie wysokiej mocy
=> większa moc urządzenia przy krótszym czasie
użytkowania.
Rysunek
W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w
pomieszczeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko
przechylić do przodu w kierunku ssawki.
!Uwaga: przed odstawieniem koniecznie wyłączyć
urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi w
miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić
podłogę/dywan.
Rysunek
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie i
ponownie umieścić w stacji ładowania.
10
9
8
pl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 55
Strona: 57
56
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Zastosowanie odkurzacza akumulatorowego
Rysunek
Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego
odblokować odkurzacz akumulatorowy i zdjąć z
odkurzacza ręcznego.
Końcówka szczelinowa
Rysunek
Do odkurzania trudno dostępnych miejsc
(szczelin, rogów itp.).
Końcówkę szczelinową należy, jak widać na
rysunku, wetknąć w otwór ssący odkurzacza
akumulatorowego.
Rysunek
W celu naładowania nasadzić odkurzacz
akumulatorowy na odkurzacz ręczny i zablokować.
Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.
Czyszczenie filtrów
Pojemnik na pył należy opróżniać możliwie po każdym
odkurzaniu.
Rysunek
Zdjąć odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza
ręcznego (patrz rys. 11)
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z jednostki ssącej.
Rysunek
Filtr pyłu i filtr tekstylny wyjąć za pomocą uchwytu z
pojemnika na pył i wyczyścić poprzez wytrzepanie
lub szczotkowanie dołączoną szczoteczką.
Rysunek
Opróżnianie pojemnika na pył.
W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr i pojemnik
na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
przed zamontowaniem filtr pozostawić do
całkowitego wysuszenia.
16
15
14
13
12
11
Rysunek
a)Filtr pyłu i filtr tekstylny włożyć do pojemnika na pył.
b)Pojemnik na pył nasadzić na jednostkę ssącą i
zatrzasnąć.
W razie potrzeby filtry można nabyć w punkcie
serwisowym
Czyszczenie ssawki do podłóg
Rysunek
Ssawkę do podłóg należy czyścić w regularnych
odstępach czasu.
W tym celu zdjąć ssawkę do podłóg z odkurzacza
ręcznego (patrz rysunek 5).
Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami.
Nici i włosy odkurzyć za pomocą ssawki do szczelin.
Konserwacja
Odkurzacz akumulatorowy lub ręczny wolno czyścić
jedynie wówczas, gdy jest on wyłączony i nie jest
podłączony do ładowarki. Do czyszczenia odkurzaczy
można używać powszechnie dostępnego w sprzedaży
środka do czyszczenia tworzyw sztucznych.
!Nie należy stosować środków do szorowania, środków
do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać
odkurzacza w wodzie.
Utylizacja baterii
Przed utylizacją urządzenia należy wymontować blok
baterii i oddać oddzielnie do utylizacji.
Rysunek
Otworzyć kieszeń na baterie zgodnie z kierunkiem
strzałki.
Przeciąć taśmę i wyjąć blok baterii z urządzenia.
Poprzecinać przewody elektryczne i ze względów
bezpieczeństwa koniec każdego przewodu owinąć
taśmą izolacyjną.
19
18
17
pl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 56
Strona: 89
88
"Este aparelho está identificado em conformidade com
a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equi-
pamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
A directiva estabelece o quadro para um sistema de
recolha e valorização dos equipamentos usados, válido
em toda União Europeia."
"Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισµένη σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για µια απόσυρση και
αξιοποίηση των παλιών συσκευών, µε ισχύ σε όλη την ΕΕ."
"Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar İle İlgili
Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EG (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) doğrultusunda işaret-
lenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri
alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler."
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z
dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie
jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą
odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
"Ezt a készüléket a gyártó az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2002/96/EK irányelv (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) szerinti jelöléssel látta el.
Az irányelv előírja a berendezések hulladékainak
visszavételére és hasznosítására vonatkozó, egész
Európára érvényes kereteket.
"Този уред е маркиран в съответствие с директива
2002/96/ЕО за електрически и електронни уреди
(WEEE – директива за отпадъчно електрическо и
електронно оборудване).
Директивата определя рамката за важащото в ЕС
връщане и оползотворяване на стари уреди."
Данный прибор имеет отметку о соответствии
европейским нормам 2002/96/EG утилизации
электрических и электронных приборов (waste elec-
trical and electronic equipment – WEEE).
Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила утилизации и
возврата отслуживших приборов.
"Acest aparat respectă Directiva europeană 2002/96/CE
cu privire la aparate electrice şi electronice (waste elec-
trical and electronic equipment – WEEE).
Directiva oferă cadrul pentru preluarea
corespunzătoare şi valorificarea aparatelor vechi în
toată Europa."
"Даний прилад маркований відповідно до
європейського Регламенту 2002/96/EG про
утилізацію електричних приладів (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Даний Регламент встановлює основні
загальноєвропейські засади щодо повернення та
відшкодування вартості пристроїв, що підлягають
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ro
uk
ar
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:40 Uhr Seite 88

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch BBHMOVE2N

Zadaj pytanie o Bosch BBHMOVE2N

Masz pytanie dotyczące Bosch BBHMOVE2N, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch BBHMOVE2N. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch BBHMOVE2N tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.