Instrukcja Bosch BBH6256P1

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch BBH6256P1. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Miotła
  • Model/nazwa: BBH6256P1
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Grecki, Węgierski, Ukraiński, Chiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 21
20
Piller
Cihazınız, güvenlik koşullarından dolayı sadece profesyo-
nel onarım uzmanları tarafından ulaşılabilen lityum iyon
aküyle donatılmıştır.
Akülerin değişimi için lütfen en yakın Müşteri Hizmetleri
Merkezi veya yetkili satıcı ile iletişim kurun.
Giderme bilgileri
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında za-
rar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar ver-
meyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkez-
lerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Bu cihaz tekrar şarj edilebilir lityum-iyon akü içer-
mektedir. Bu nedenle cihaz sadece yetkili Müşteri
Hizmetleri ve yetkili satıcı tarafından giderilmelidir.
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trze-
cim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Odkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodarst-
wie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych.
Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze ws-
kazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-
kurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cen-
tralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-
kowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-
res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
! Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz wor-
ków na pył może spowodować uszkodzenie odkurz-
acza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia obowiązujące wymogi
techniczne oraz przepisy bezpieczeństwa.
Strona: 22
21
„ Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ogra-
niczonymi zdolnościami fizycznymi, sen-
sorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli
pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie wolno
przeprowadzać czyszczenia ani konser-
wacji.
„ Plastikowe torby i folie przechowywać
poza zasięgiem dzieci i usunąć w bezpi-
eczny sposób.
>
= Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tab-
liczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka filtrującego lub pojem-
nika na pył, filtra zabezpieczającego silnik i filtra wy-
lotu powietrza.
>
= Urządzenie może ulec uszkodzeniu!
„ Nie odkurzać w okolicach głowy przy użyciu szczotki
ani rury. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Baterie
Urządzenie jest wyposażone w akumulatory litowo-
jonowe, które ze względów bezpieczeństwa są dostępne
wyłącznie dla pracowników profesjonalnego serwisu
naprawczego.
W celu wymiany akumulatorów należy zwrócić się do
najbliższego serwisu lub autoryzowanego przedstawicie-
la handlowego.
Wskazówki dotyczące utylizacji
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadaje
się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
„ Wysłużone urządzenie
Urządzenie zawiera akumulatory litowo-jonowe,
które można ponownie naładować. Dlatego utyli-
zacji urządzenia można dokonać wyłącznie poprzez
autoryzowany serwis lub specjalistyczny punkt
sprzedaży.
Strona: 33
„
mf’›wH‡’„7<=$f¡gG*E*§HªD *zwk„6ÏGjg„6f¡H|©=j„€¡˜žG*
5f¤qGf+4|„9pKz0¨G(*«2'§M£&*¢˜žM$f¡gG*
„
‡’„Gf+ f©•G* z<jGf0ªD5f¤qG*“EK&*
ϑϱ΍ϝΡ΍ϝ΍Ε΍ϝΕ΍ϝϱΓϱΝΏ·ϱϕ΍ϑ΍ϝΝϩ΍ίωϝϯ΍ϝϑϭέϭ΍ϝ΍Ει΍ϝ
ΏΥΩϡΓ΍ϝωϡϝ΍˯
·Ϋ΍ΕϡΩϭϥϕιΩεϑρα΍Ήϝ΃ϭΕϭύϝα΍Ήϝ·ϝϯΩ΍Υϝ΍ϝΝϩ΍ί
– ·Ϋ΍Εωέν΍ϝΝϩ΍ίϝϝαϕϭρϭϝΡϕΏϩνέέ
„
„
j0§G mfIf©gG –+f†H ¢t„7 œ+fF œ©„-K œ©„8§- ¨›< |„‚kE*
¡„‚G*
„
j•›žG*¢FfH&¶*ªD‡•D5f¤qG*¢t„7K¢M~w-¨›<…8|0*
„
¢H¨›<&*K&* °0 ¢HœE&*,4*|0mf/4zG5f¤qG*…ƒM|Œk+Ÿ•-¶
 °40
„
©žq-£*~1K&*|k›’G*…€©F£Kz+j„€¡˜žG* *zwk„6f+f•›†HŸ•-¶
2|†G*|k›DKš|tžG*jMfž0|k›Dj+|-&¶*
=
<
4|„ƒ›G5f¤qG*…9|ŒkMzE
„
¢HjgM|E,4§„6fžG*K“©‰¡kG*jJ§Dfž¡©+j„€¡˜žGf+‡’„G*h¡q-
j+f„8(¶*|†1<=…6&*|G*
„
ª›„8&*¢t„7œ+f˜+¥Gzgk„6*K“GfkG*¢t„G*œ+fF zwk„€-¶
„
œ+fF ¢H ¥<~¡- ¶ j©)f+|¤˜G* j˜g„G* ¢< ¢t„G* œ+fF œ„‚’G
…€+f•G*¢Hœ+œ©„8§kG*
„
4f„‚tIÏG¥„9|Œ-¶K,2f0”*§0¨›<¢t„G*œ+fFht„€-¶
„
¢<¥›„‚D*K&*5f¤qG*”f•M(f+ŸEj„€¡˜žG*¨›<fž<&*jM&*$*|/(*œgE
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K¢t„G*œ+fF
„
4*|„9&¶j„9|ŒkžG*j„€¡˜žG*œ©„k+Ÿ•-¶
„
¢t„G*œ+fF¢<¥›„‚D*K&*5f¤qG*”f•M(f+ŸEœ›1pKz0jGf0ªD
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K
„
4f©G*†E|©©-Kvτ8(¶*fž<&*$*|/(*5§qM¶4f†1&¶*h¡qkG
zžkŒžG*$ϞŒG*jHz1~F|HœgE¢H¶(*j„€¡˜žGf+
mfM4f†gG*
¶(* f¤©G(* §„8§G* vfkRM ¶K  §©n©G mfI§M&* mfM4f†g+ 2K~H š5f¤/
£fH&¶*ª<*KzG™G3K¢©„‚„‚wkžG*vτ8(¶*ª©¡’G
|/fkG*K&*$Ϟ<jHz1~F|Hi|E&*¨G(*¥/§kG*¨/|MmfM4f†gG*|©©kG
zžkŒžG*…‚„‚wkžG*
ΪϳέϮΘϟ΍ϕΎτϧϦϤοΩϮΟϮϤϟ΍ϦΤθϟ΍ϞΑΎϛςϘϓϡΪΨΘγ΍ϦΤθϟ΍ΪϨϋ
ΎϬϠϘϧ˯ΎϨΛ΃έήπϠϟνήόΘϟ΍ϦϣΔδϨϜϤϟ΍ΔϳΎϤΣϰϠϋϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϞϤόΗ
ίΎϬΠϟ΍ϞϘϨϟΎϬϣ΍ΪΨΘγϻϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒόΑυΎϔΘΣϻΎΑϰλϮϳ΍άϟϭ
ϞϴϟΪϟ΍ΔϳΎϬϧϲϓΓΩέ΍Ϯϟ΍Ε΍ΩΎηέϹ΍ΓΎϋ΍ήϣϰΟήϴϓˬϒϴϠϐΘϟ΍ΓϮΒϋϦϣκϠΨΘϟ΍
ΕΩέ΃΍Ϋ·ϭ
„
„
„
f’:&¶*Kf¡kH¢<–)fE|G*Kj©˜©k„6ÏgG*…6f©F&¶*zŒ+&*
f¤¡H…‚›w-K4f„‚G*
=
<
—f¡k1¶*|†1
Ÿª›„€G* *zwk„6·*
 *zwk„6¶*œ©Gz+‹f’k0¶*¨/|M
œ©G2 ¦'Kf†<(* ¨/|M |1%* …‚w„G Bosh j„€¡˜žG* Ÿ©›„€- jGf0 ªD
f¤ŒH *zwk„6¶*
mfžª›Œk›G–+f†žG* *zwk„6·*
j„‚„‚wH l„€©GK ‡•D ªG~¡žG*  *zwk„6ÏG j„‚„‚wH j„€¡˜žG* ¦{J
mfž©›Œk›Gf•g:j„€¡˜žG* *zwk„6*hqMKjM4fq-…9*|=&*ªD *zwk„6ÏG
jM&*jŒIf„‚G*j¤qG*œžtk-¶K‡•D*{J *zwk„6¶*œ©G2ªD,4§F{žG*
&
ar
−
jqJ§kžG*K&*j¡1f„€G*K&*”*§tG*,2f0K&*jt„‚Gf+,4f„ƒG*2*§žG*
−
j›)f„€G*K&*jg:|G*2*§žG*
−
,|q’kžG*K&*fŒk„7¶*jŒM|„6m*5fG*K2*§žG*
−
jcDzkG*,~¤/&*KjcDzkG*zE*§H¢H¢©q-f¡G* fw„€G*K2fH|G*
jM~F|žG*
−
|M§„‚kG*mf¡©FfHKmfŒ+f†G*¢Hr-f¡G*4fg0&¶*4fg=
£fH&·*m*2f„74(*
mfž©›Œ-K,zžkŒžG*j©¡•kG*z<*§•G*–+f†-j„€¡˜žG*¦{J
j›„‚G*m*3£fH&¶*
„
|ž<¢H*$z+f’:&¶*œgE¢H5f¤qG* *zwk„6*¢˜žM
m*4z•G* «K3 …8fw„7&¶* œgE ¢HK |nF&fD m*§¡„68
«z•k’H K&* ,2KztžG* j©›•ŒG* K&* j©„€tG* K&* jMz„€qG*
–g„6*3(*K&*Ÿ¤kgE*|HŸ-*3(*™G3KjD|ŒžG*K&*K,|gwG*
5f¤q›G ¢H%¶*  *zwk„6¶f+ –›ŒkM fž©D Ÿ¤¤©/§-
™G3¢<jq-f¡G*|:fwžGf+Ÿ¤k©<§-K
„
5f¤qGf+hŒ›G*f’:&ÏG5§qM¶
„
jIf©„‚G*fž<&*K&*“©‰¡kGf+ f©•G*f’:&ÏG5§qM¶
jgE*|H£K2 zwk„€žGf+j:§¡žG*
ΔΑήΗϷ΍αΎϴϛ΃ϭˬΔϴϠϴϤϜΘϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭˬέΎϴϐϟ΍ϊτϗ

ΔλΎΨϟ΍ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭΔϴϠλϷ΍ΔϴϠϴϤϜΘϟ΍ΎϨΗΎϘΤϠϣϭˬΔϴϠλϷ΍ΎϧέΎϴϏϊτϗ
κ΋ΎμΧϊϣˬΔϴϠλϷ΍ΔΑήΗϷ΍αΎϴϛ΃ϞΜϣˬΔϘϓ΍ϮΘϣΔϴϠλϷ΍
ϡ΍ΪΨΘγϻ΍έΎμΘϗΎΑϚΤμϨϧϚϟάϟΎϨΑΔλΎΨϟ΍βϧΎϜϤϟ΍ΕΎΒϠτΘϣϭ
ϰϠϋ

ΕΎϘΤϠϤϟ΍ϭΔϴϠλϷ΍ΔϴϠϴϤϜΘϟ΍ΎϨΗΎϘΤϠϣϭˬΔϴϠλϷ΍ΎϧέΎϴϏϊτϗ
΃ϭΔϴϠλϷ΍ΔλΎΨϟ΍
ΔϘϳήτϟ΍ϩάϬΑϭΎϨΑΔλΎΨϟ΍ΔϴϠλϷ΍ΔΑήΗϷ΍αΎϴϛ

ϚΘδϨϜϤΑϒϴψϨΘϟ΍˯΍ΩϷέ΍ήϤΘγΎΑΔϴϟΎϋΓΩϮΟϭ˱ϼϳϮρ΍˱ήϤϋϦϤπΗ
ΔυϮΤϠϣ


ΔΑήΗ΃αΎϴϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΤϠϣΔϴϠϴϤϜΗΕΎϘΤϠϣϭˬέΎϴϏϊτϗϡ΍ΪΨΘγ΍
ϰϟ·ϱΩΆϳΪϗΓΩϮΠϟ΍ΚϴΣϦϣΔπϔΨϨϣΔϤϴϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΪΑΔϘΑΎτϣήϴϏ
ϤΑέ΍ήο΃ωϮϗϭ
ιΎΨϟ΍ϥΎϤπϟ΍ΎϬϴτϐϳϻέ΍ήοϷ΍ϩάϫϭˬϚΘδϨϜ
ΖόϗϭΎϬϧ΃ΎϤϟΎρˬΎϨΑ

ΕΎΠΘϨϤϟ΍ϩάϫϞΜϣϡ΍ΪΨΘγ΍ΐΒδΑ
Strona: 71
68
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza Athlet firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modelu odkurzacza Athlet. Dlatego może
się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje
nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
1 Ssawka do podłóg z elektroszczotką
2 Pojemnik na pył
3 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
4 Wskaźnik stanu naładowania baterii
5 Wskaźnik Sensor Control
6 Pojemnik na pył
7 Zewnętrzny moduł filtrujący
8 Wkład filtra z filtrem zabezpieczającym silnik i
filtrem piankowym
9 Uchwyt
10 Przełącznik WŁ./WYŁ.
11 Przewód ładowarki
12 Szczotka do tapicerki*
13 Ssawka do szczelin*
14 Profesjonalna szczotka do tapicerki*
15 Profesjonalna ssawka do szczelin*
16 Pas do przenoszenia*
17 Wyposażenie dodatkowe adaptera*
18 Wąż ssący z uchwytem*
19 Tapicerska ssawka szczelinowa
20 Dodatkowy wałek szczotki do ssawki do podłóg
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡ Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i zatrzasnąć.
‡ W celu rozłączenia uchwytu nacisnąć przycisk
odblokowujący i ostrożnie zdjąć uchwyt do góry.
Rysunek 2
‡ Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i
zatrzasnąć.
‡ Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk
odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.
Ładowanie
! Uwaga: Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumu-
latory należy ładować przez co najmniej 6 godzin.
Rysunek 3
‡ W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecz-
nie ustawić w dowolnym miejscu. Rysunek 7
‡ Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
‡ Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.
‡ Podczas ładowania miga wskaźnik naładowania.
‡ W przypadku całkowitego naładowania akumulato-
ra, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko i
przestaje migać.
‡ Nagrzewanie się przewodu ładowarki i odkurzacza
ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma nega-
tywnego wpływu na ich działanie.
Wskaźnik stanu naładowania baterii
Rysunek 4*
Wskaźnik stanu naładowania baterii urządzenia odpo-
wiada jednemu z dwóch poniższych wariantów:
a) Wskaźnik wskazuje stan naładowania akumulatora.
„ W przypadku całkowitego naładowania akumulatora,
wskaźnik świeci się na niebiesko.
‡ Miganie wskaźnika oznacza konieczność ponownego
naładowania akumulatora.
b) Diody LED wskaźnika wskazują stan naładowania aku-
mulatora.
„ Akumulator jest całkowicie naładowany
„ Średni poziom naładowania
„ Niski poziom naładowania
‡ Miganie ostatniej diody LED oznacza konieczność
ponownego naładowania akumulatora.
Odkurzanie
Rysunek 5
‡ Nacisnąć przełącznik WŁ./WYŁ. w kierunku strzałki.
Regulacja siły ssania
Rysunek 6
Przesunąć przełącznik WŁ./WYŁ. w żądaną pozycję,
aby ustawić siłę ssania:
‡ Stopień mocy 1 1
Odkurzanie bez włączonej elektroszczotki.
Do prostych czynności czyszczących ma gładkich
podłogach, wyjątkowo cicha praca.
Maksymalny czas użytkowania urządzenia.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 72
69
‡ Stopień mocy 2 2
Odkurzanie z normalną mocą i włączoną
elektroszczotką.
Do normalnych czynności czyszczących na wszys-
tkich rodzajach podłóg, średni czas użytkowania
urządzenia.
‡ Stopień Turbo Turbo
Odkurzanie z maksymalną mocą i włączoną
elektroszczotką.
Do szczególnie wymagających czynności
czyszczących na wszystkich powierzchniach, sz-
czególnie na dywanach, przy użyciu opcjonalnego
wyposażenia. Krótszy czas użytkowania urządzenia.
Rysunek 7
‡ W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu,
urządzenie można bezpiecznie ustawić w pomiesz-
czeniu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić
do przodu w kierunku ssawki.
! Uwaga: Przed odstawieniem należy bezwzględnie
wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi
w miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić
pokrycie podłogi.
Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatko-
wego
Rysunek 8*
a) Przymocować pas do noszenia do dołączonego, krót-
kiego uchwytu.
b) Zdjąć z cokołu długi uchwyt.
c) Nasadzić krótki uchwyt i zatrzasnąć.
d) Zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki do podłóg.
Rysunek 2
e) Adapter wyposażenia dodatkowego nasadzić na od-
kurzacz ręczny i zatrzasnąć.
Rysunek 9*
Ssawki, zależnie od potrzeby, nasadzić na wąż ssący za
pomocą uchwytu adaptera wyposażenia dodatkowego:
‡ Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapi-
cerskich, zasłon itp.
‡ Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów
itp.
‡ Tapicerska ssawka szczelinowa do odkurzania tapi-
cerki, idealna zwłaszcza do foteli samochodowych
Po pracy
Rysunek 10
‡ Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Opróżnianie pojemnika na pył
Rysunek 11
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w po-
jemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo sil-
ne zanieczyszczenie filtra.
Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolować
również stopień zabrudzenia zewnętrznego modułu
filtrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie ze
wskazówkami podanymi w instrukcji "Czyszczenie
zewnętrznego modułu filtrującego". Rysunek 16
! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zewnętrznego modułu
filtrującego z wkładem filtra.
Rysunek 12
‡ Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i wyjąć z urządzenia.
Rysunek 13
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył
‡ Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 14
‡ Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wy-
lotowego.
‡ Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył, przy
tym koniecznie zwrócić uwagę na prawidłowe
położenie.
‡ Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć
w słyszalny sposób.
! Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić, czy fil-
tr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i pojemnik
na pył są prawidłowo włożone.
Konserwacja filtra
! Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Urządzenie posiada tzw. funkcję „Sensor Control“.
Funkcja ta stale nadzoruje, czy odkurzacz działa z
optymalną mocą. Wskaźnik świetlny sygnalizuje, czy
konieczne jest czyszczenie wkładu filtra, aby ponownie
uzyskać optymalny poziom mocy.
Rysunek 15 Sensor Control
Wskaźnik świeci się na niebiesko lub jest wyłączony,
jeśli urządzenie działa z optymalną mocą. Miganie
wskaźnika na czerwono oznacza, że konieczne jest
czyszczenie zewnętrznego modułu filtrującego i
wkładu filtra.
Urządzenie automatycznie przestawia się na poziom
mocy 1.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 73
70
Rysunek 16 Czyszczenie zewnętrznego modułu
filtrującego
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularnego
czyszczenia zewnętrznego modułu filtrującego.
‡ Przed czyszczeniem zewnętrznego modułu
filtrującego należy wyłączyć urządzenie.
‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 12
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Rysunek 13
‡ Wyczyścić zewnętrzny moduł filtrujący.
a) Z reguły wystarcza, jeżeli cały moduł filtrujący zosta-
nie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko
wytrząśnięty lub wytrzepany, co umożliwi oderwanie
się drobinek brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
Rysunek 17 Czyszczenie wkładu filtra
‡ Wyłączyć urządzenie.
‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 12
‡ Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Rysunek 13
a) Obrócić pokrywę wkładu filtra w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i wyjąć wkład filtra z jed-
nostki filtrującej.
b) Następnie wytrzepać wkład filtra.
c) Zdjąć filtr piankowy z zabezpieczenia silnika i oddziel-
nie wypłukać obie części.
Całkowicie wysuszyć filtr piankowy i filtr
zabezpieczający silnik (ok. 24 h).
d) Po montażu filtra piankowego włożyć wkład filtra do
pojemnika na pył.
e) Włożyć wkład filtra w jednostkę filtrującą i zablokować
obracając pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem ws-
kazówek zegara.
Jeśli po ręcznym wyczyszczeniu wkładu filtra wskaźnik
"Sensor Control" ponownie miga na czerwono, wkład
filtra jest tak zabrudzony, że należy go uprać w pralce
stosując program delikatny o temperaturze maks. 30°C
i najniższą prędkość wirowania.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe fil-
try.
Czyszczenie ssawki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć od przewodu ładowarki.
Rysunek 18
a) Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować
wałek szczotki i wyjąć na bok ze ssawki do podłóg.
b) Nawinięte nici i włosy przeciąć nożyczkami. wzdłuż
przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
c) Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
ssawkę do podłóg i zablokować za pomocą przycisku
odblokowującego.
! Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
Pielęgnacja
Prze każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
należy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.
Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucz-
nego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
! Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
* w zależności od wyposażenia
Strona: 90
 ΏωΩΕέϙϱΏ·αϑϥΝ΍ϝϑϝΕέϕϡΏΕέϙϱΏΥέρϭεΓ
΍ϝϑϝΕέϑϱΥί΍ϥΕΝϡϱω΍ϝ΃ΕέΏΓ
 ϕϡΏΕέϙϱΏΥέρϭεΓ΍ϝϑϝΕέϑϱϭΡΩΓ΍ϝϑϝΕέϭϕϡ
ΏΕ΃ϡϱϥϩ΍ϡϥΥϝ΍ϝ·Ω΍έΓ΍ϝύρ΍˯ϑϱ΍ΕΝ΍ϩΡέϙΓωϕ΍έΏ΍ϝα΍ωΓ
ϑϱΡ΍ϝΓϭϡϱνϡΏϱϥϡέ΍ϕΏΓ΍ϝϡαΕεωέϡΝΩΩ΍Ώ΍ϝϝϭϥ΍ϝ΃ΡϡέΏωΩ
΍ϝΕϥυϱϑ΍ϝϱΩϭϱϝΥέρϭεΓ΍ϝϑϝΕέˬϑϩΫ΍ϱωϥϱ΃ϥΥέρϭεΓ΍ϝϑϝΕέ
ϡΕαΥΓΏεΩΓϝΩέΝΓϱϝίϡϡωϩ΍Εϥυϱϑϩ΍ϑϱ΍ϝύα΍ϝΓϑϱΩϭέΓ
΍ϝύαϝ΍ϝ΍ϕΕι΍ΩϱΓωϥΩΩέΝΓΡέ΍έΓϕιϭϯΕΏϝύƒϡϭ΃ΩϥϯωΩΩ
ϝϑ΍Εϝϝωιέ
jHz1~F|H–M|:¢<,zMz/|-ÏD¨›<§„‚tG*¢˜žMj/ftG*z¡<
$ϞŒG*
(c
(d
(e
(b
(a
jª„94&·*“ª‰¡-…6&*4“ª‰¡-
œ+fF¢<f¤›„‚D*K&*j„€¡˜žG*”f•M(f+ŸEjIf©„8fž<&*jM&*$*|/(*œgE
¢t„G*
 18 ,4§„8
(a
f¤gt„6*K |M|tkG* vfk’H –M|: ¢< ,4*KzG* ,f„7|’G* |M|tk+ ŸE
j©„94&¶*“©‰¡-…6&*4¢HhIfq›G
(b
 *zwk„6f+ ,f„7|’G* ¨›< j’k›žG* ˆ§©wG*K |Œ„G* jG*5(*K …‚•+ ŸE
™G{G…‚„‚wžG*~tG*2*zkH*¨›<…‚•H
(c
ªDª›©GzG*h©„ƒ•G*2*zkH*¨›<hIfqG*¢H,4*KzG*,f„7|’G*œ12&*
|M|tkG*vfk’H–M|:¢<f¤k©gnk+ŸEKj©„94&¶*“©‰¡-…6&*4
!
,4*KzG*,f„7|’G*K¶(*j©„94&¶*“©‰¡-…6&*4œ©„-5§qM¶¥ªg¡- 
jgF|H
jMf¡ŒG*
œ+fF¢<f¤›„‚DKf¤Df•M(*hqMjMKz©G*j„€¡˜ž›G“©‰¡-«&*$*|/(*œgE
j<§¡„‚žG*j©›©ž˜kG*mf•t›žG*$*~/&*Kj„€¡˜žGf+jMf¡ŒG*¢˜žMK¢t„G*
—*§„6&¶*ªDjGK*zkžG*™©k„6ÏgG*mf’‰¡Hz0&* *zwk„6f+™©k„6ÏgG*¢H
!
mf’‰¡žG*K&*sf/~G*mf’‰¡HK&*j„72f12*§H zwk„€-¶¥ªg¡- 
$fžG*ªDj„€¡˜žG*|ž+f•›†HŸ•-¶K…9*|=&¶*©žqGjHzwk„€žG*
j©¡DmÏMzŒ-jM&*f12(*–t+Š’ktI
|k›’G*j„7§:|1“ª‰¡- 17 ,4§„8
‡
5f¤qG*“EK&*
‡
12 ,4§„85f¤qG*¢Hj+|-&¶*©žq-£*~1s|1&*
‡
13 ,4§„8j+|-&¶*©žq-£*~1¢H|k›’G*,z0Ks|1&*
|Œ„k„€žG*jgE*|H 15 ,4§„8
L§k„€ž+5f¤qG*œžŒMfHz¡<&f’†H£§˜MK&*—45&¶*£§›Gf+¢©gžG*$ª„ƒM
ª¡ŒM*{¤D|ž0&¶*£§›Gf+¢©gžG*…ƒH§M£&*2|qž+KªGfnžG*¥-4zE
|k›’G*j„7§:|1Kj©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-,4K|„9
1,4z•G*j/42¨G(*f©˜©-fH§-K&*5f¤qG*Žf/4(*ŸkM
jª/4fwG*|k›’G*,z0K“ª‰¡- 16 ,4§„8
œžŒ-ªFjž‰k¡Hm*|kD¨›<j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-ªg¡M
ªGfnHœ˜„+j„€¡˜žG*
‡
j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡kG5f¤qG*”f•M(*¨/|M
‡
12 ,4§„85f¤qG*¢Hj+|-&¶*©žq-£*~1s|1&*
‡
13 ,4§„8j+|-&¶*©žq-£*~1¢H|k›’G*,z0Ks|1&*
‡
j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡k+ŸE
(a
–D|+œHf˜Gf+|k›’G*,z0K…ƒ’IK&*~¤+ §•-£&*ª’˜M2fkŒžG*ªD
mf1f„€-¶* mfcM~/ œt¡- ªF j+|-&¶* ©žq- £*~1 M|’- z¡<
j¡Hf˜G*
(b
mfcM~/jG*5(¶”f/œMz¡H *zwk„6*¨/|©DfN©DfF™G3¢˜MŸG*3(*
u†„€G*¨›<,2§/§žG*mf1f„€-¶*
Strona: 91
87
‡’„G*,§E‡g„9
6 ,4§„8
‡’„G*,4zE‡g„ƒGi§=|žG*„9§G*¨G(*”f•M(¶*œ©„kG*vfk’Hš|0
‡
1 1,4z•G*j/42
j©)f+|¤˜G*,f„7|’G*œ©„-£K2‡’„G* 
L§k„€HHK$f„€›žG*mf©„94&¶*¨›<j†©„€gG*“©‰¡kG* f¤ž+ f©•›G 
jMf›G…ƒ’w¡Hœ©„-r©q„9
¨„‚E&¶*œ©„kG*¢H5¨G(*j/4zG*¦{JªD5f¤qG*œ„‚M 
‡
2 2,4z•G*j/42
j©)f+|¤˜G*,f„7|’G*œ©„-HKjM2f©k<¶*,4z•Gf+‡’„G* 
ªDKmf©„94&¶*Ž*§I&*©ž/¨›<jM2f©k<¶*“©‰¡kG* f¤ž+ f©•›G 
‡„6§kHœ©„-¢H5
‡
Turbo j©¡©+4§kG*,4z•G*j/42
j©)f+|¤˜G*,f„7|’G*œ©„-HK,4zE¨„‚E&f+‡’„G* 
u†„6&¶* Ž*§I&* ©ž/ ¨›< jMf›G jEf„G* “©‰¡kG*  f¤ž+  f©•›G 
«4f©k1¶*ª›©ž˜kG*–t›žG* *zwk„6*jGf0ªDK2fq„€G*f„8§„‚1K
f©g„€I|„‚E&*œ©„-¢H5¨G(*j/4zG*¦{JªD5f¤qG*œ„‚MK
7 ,4§„8
‡
|0œ˜„+5f¤qG*„9K¢˜žM,|©„‚Em*|k’G‡’„G*”f•M(*jGf0ªD
ªDÏ©›E fH&¶*¨G(*ˆf’„G*jGfH(f+ŸE…9|G**{¤GKjD|G*ªD
“©‰¡kG*…6&*4¦fq-*
!
,f„7|’G*£&¶*|‰I¥›ž<”f•M(*hqMfgIf/5f¤qG*„9Kz¡<¥ªg¡- 
$f¡.&*™G3Kj©„94&¶*…7|’+4*|„9&*pKz0ªDhg„€k-zE,4*KzG*
ˆf’„G*“E§-
«Df„9(·*«›ªž˜kG*–t›žG*H‡’„G*
8* ,4§„8
j+|-&·*ªžq-£*~1M|’-
 11 ,4§„8
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-ªg¡M,z©/“©‰¡-jq©kI¨›<§„‚t›G
fHz¡<|Mz•-¨„‚E&*¨›<™G{+ f©•G*ªg¡M¥I&*¶(*“©‰¡-j©›ž<œFzŒ+
Žf’-4f+ j+|-&¶* ©žq- £*~1 ªD ¢©ŒH „9§H ¨G(* j+|-&¶* œ„‚-
jHόG*
o©0jHόG**5KfqkHd›kžMj+|-&¶*©žq-£*~1š|- zŒ+u„‚¡I
jMf›G,|©gFj/4z+|k›’G*yf„€-*¨G(*™G3«2'§M
yf„€-*j/42jgE*|H¨›<fž)*2…8|0*j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-z¡<
mfž©›ŒkGf•g:f¤’©‰¡k+j/ftG*z¡<ŸEKf„ƒM&*j©/4fwG*|k›’G*,z0K
16 ,4§„8]j©/4fwG*|k›’G*,z0K“©‰¡-^
!
“E§kH5f¤qG*K¶(*|k›’G*“©‰¡-¢˜žM¶¥ªg¡- 

f¤+hF|HKj©/4f1|k›D,z0K2§/K£K2‡’„Gf+f•›†HŸ•-¶
|k›Dj„7§:|1
 12 ,4§„8
‡
¢H¥/|1&*K|M|tkG*4*45&*j†„6*§+j+|-&¶*©žq-£*~1|M|tk+ŸE
5f¤qG*
 13 ,4§„8
‡
j+|-&¶*©žq-£*~1¢H|k›’G*,z0Ks|1&*
‡
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’k+ŸE
 14 ,4§„8
‡
2|†G*jtkDœ’„6&*,2§/§H£§˜-zEªkG*mf1f„€-¶*jG*5(f+ŸE
‡
hqM {)z¡<K j+|-&¶* ©žq- £*~1 ªD |k›’G* ,z0K h©F|k+ ŸE
u©t„‚G*l©gnkG*,f<*|H
‡
|•k„€Mªk0¥k©gnk+ŸEK5f¤qG*ªDj+|-&¶*©žq-£*~1h©F|k+ŸE
Ž§ž„€Hm§„‚+
!
j+|-&¶*©žq-£*~1h©F|-z¡<jHKf•H2§/Kl‰0¶*3(*¥ªg¡- 
,z0§Gu©t„‚G*h©F|kG*K¥GfžkF*o©0¢H|k›’G*jŒ/*|H¨/|©D
j+|-&¶*©žq-£*~1K|k›’G*
|k›’Gf+jMf¡ŒG*
!
“E§kH5f¤qG*K¶(*|k›’G*“©‰¡-¢˜žM¶¥ªg¡- 
]|Œ„k„€žG*jgE*|H^,fž„€žG*j’©;§Gf+2K~Hš5f¤/
L§k„€ž+œžŒ-™k„€¡˜HlIfF*3(*fHjgE*|ž+4*|žk„6f+j’©;§G*¦{J §•-
,4K|„9šf¡JlIfF*3(*fH¨G(*ª)§„ƒG*¢©gžG*|©„MKªGfnžG*f¤-4zE
L|1&*,|HªGfnžG*,4z•G*L§k„€H¨G(*§„8§›G|k›’G*j„7§:|1“©‰¡kG
œžŒG*¢H$f¤kI·*zŒ+
10 ,4§„8
‡
5f¤qG*“EK&*‡’„G*¢H$f¤kI¶*zŒ+
~©¤qkG*h„€0*

Βϟ΍ΕΎϗΎτϨϟ΍ϒϴψϨΗα΃έ
εήϔϟ΍ϒϴψϨΗνήϐϟεήϔϟΎΑΔϴϨϴ


ΓέΎϴδϟ΍ΪϋΎϘϤϟιΎΧϪΟϮΑΔϴϟΎΜϣ

D


ϕϓέϣϟ΍έϳλϘϟ΍νΑϘϣϟΎΑϝϣΣϟ΍ϡ΍ίΣΕϳΑΛΗΑϡϗ

E


Δϳγϳ΋έϟ΍ΔΑϠόϟ΍ϥϣϝϳϭρϟ΍νΑϘϣϟ΍ϊϠΧ΍

F


έϳλϘϟ΍νΑϘϣϟ΍ΕϳΑΛΗϭΏϳϛέΗΑϡϗ

G


Γέϭλέυϧ΍
Strona: 98
93
pt
el
tr
pl
hu
bg
ru
ro
uk
ar
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) sym-
bolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny-
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavé-
telének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
Този уред е обозначен в съответствие с европейска-
та директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди
Данный прибор имеет отметку о соответствии евро-
пейским нормам 2012/19/EU утилизации электриче-
ских и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на терри-
тории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
Цей прилад маркіровано згідно положень європей-
ської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсни-
ми у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.
(! $(' ("

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch BBH6256P1

Zadaj pytanie o Bosch BBH6256P1

Masz pytanie dotyczące Bosch BBH6256P1, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch BBH6256P1. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch BBH6256P1 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.