Instrukcja Bosch ART 30 Combitrim

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch ART 30 Combitrim. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Podkaszarka do trawy
  • Model/nazwa: ART 30 Combitrim
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Polski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 181
Polski - 1
Uwaga! Przed przyståpieniem do pracy nale†y
dok∆adnie przeczytaç poni†sze wskazøwki oraz
zapoznaç si∑ z budowå i prawid∆owå obs∆ugå
urzådzenia. Prosimy starannie przechowywaç
instrukcj∑ obs∆ugi do dalszego zastosowania.
Wyja∂nienie symboli umieszczonych na
podkaszarce
Ogølna wskazøwka ostrzegajåca przed
potencjalnym zagro†eniem.
Nale†y przeczytaç instrukcj∑ obs∆ugi.
Zak∆adaç okulary ochronne.
Nale†y zwracaç uwag∑, aby znajdujåce si∑ w
pobli†u osoby nie zosta∆y skaleczone wyrzuconym
przedmiotem.
Przebywajåce w pobli†u osoby postronne powinny
zachowaç bezpiecznå odleg∆o∂ç od urzådzenia.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych, czyszczenia, zmiany
nastaw na urzådzeniu, w razie zaplåtania
przewodu lub przed pozostawieniem
urzådzenia nawet przez krøtki czas bez
nadzoru, urzådzenie nale†y wy∆åczyç i
wyjåç przewød sieciowy z gniazda. Przewød
sieciowy trzymaç poza zasi∑giem nici
tnåcej.
Nie stosowaç podkaszarki w czasie deszczu
i nie pozostawiaç jej na zewnåtrz w czasie
deszczu.
■ Nie u†ywaç podkaszarek z uszkodzonymi bådΩ
zdemontowanymi pokrywami lub
zabezpieczeniami.
■ Przed u†yciem sprawdziç, czy przewød
zasilajåcy lub przed∆u†ajåcy nie jest uszkodzony
lub przetarty. W przypadku uszkodzenia
przewodu podczas pracy, natychmiast od∆åczyç
przewød od zasilania, wyjmujåc wtyk przewodu.
NIE DOTYKAÇ PRZEWODU, ZANIM NIE
ZOSTANIE ON ODˆÅCZONY OD ˇRÓDˆA
ZASILANIA. Nie u†ywaç podkaszarek z
przewodem uszkodzonym lub noszåcym ∂lady
zu†ycia.
■ Przed u†yciem oraz ka†dorazowo po uderzeniu o
kamieµ, dok∆adnie sprawdziç urzådzenie i
ewentualnie oddaç je do naprawy.
■ Nie u†ywaç podkaszarki boso ani w odkrytym
obuwiu. Podczas pracy nale†y zak∆adaç zawsze
stabilne obuwie robocze i d∆ugie spodnie.
■ Przed∆u†acz trzymaç poza zasi∑giem
mechanizmu tnåcego.
■ Nie wolno udost∑pniaç kosiarki do u†ytku
dzieciom ani osobom, ktøre nie zapozna∆y si∑ z
niniejszå instrukcjå. Prosz∑ zwrøciç uwag∑, czy w
danym kraju nie istniejå przepisy, ograniczajåce
wiek u†ytkownika podobnych urzådzeµ.
Nieu†ywanå podkaszark∑ przechowywaç w
miejscu niedost∑pnym dla dzieci.
■ Urzådzenie nie mo†e byç stosowane przez osoby
(wliczajåc w to dzieci) nie w pe∆ni sprawne
fizycznie, psychicznie, z os∆abionym wzrokiem
lub s∆uchem, lub takie, ktørych do∂wiadczenie lub
wiedza så niewystarczajåce – je†eli osoby takie
nie znajdujå si∑ pod nadzorem osøb
odpowiedzialnych za ich bezpieczeµstwo lub
je†eli nie zosta∆y one poinstruowane, jak nale†y
obchodziç si∑ z urzådzeniem.
Dzieci powinny znajdowaç si∑ pod nadzorem, a
urzådzenie zabezpieczone w taki sposøb, †eby
nie mog∆y si∑ one nim bawiç.
■ Nigdy nie u†ywaç podkaszarki, je†eli w pobli†u
znajdujå si∑ inne osoby, zw∆aszcza dzieci, oraz
zwierz∑ta domowe.
■ Operator lub u†ytkownik jest odpowiedzialny za
wypadki lub szkody wyrzådzone osobom trzecim,
a tak†e za uszkodzenie ich mienia.
■ Nie dotykaç nici tnåcej, zanim nie zatrzyma si∑
ona ca∆kowicie. Niç wiruje jeszcze przez jaki∂
czas po wy∆åczeniu silnika i mo†e spowodowaç
obra†enia.
■ Pracowaç tylko w ciågu dnia lub przy dobrym
sztucznym o∂wietleniu.
■ W miar∑ mo†liwo∂ci unikaç koszenia mokrej
trawy.
■ Wy∆åczyç podkaszark∑ przed przenoszeniem jej
na miejsce pracy lub z powrotem.
■ Przed w∆åczeniem urzådzenia upewniç si∑, †e
r∑ce i stopy znajdujå si∑ poza zasi∑giem
obracajåcej si∑ nici.
■ Zachowaç bezpiecznå odleg∆o∂ç d∆oni i støp od
obracajåcej si∑ nici.
■ Nie u†ywaç w tym typie podkaszarki nici
metalowych.
■ Systematycznie kontrolowaç i konserwowaç
podkaszark∑.
■ Napraw∑ urzådzenia zlecaç wy∆åcznie
autoryzowanemu serwisowi elektronarz∑dzi
Bosch.
Przepisy bezpieczeµstwa
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
94 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 182
Polski - 2
■ Zawsze kontrolowaç szczeliny wentylacyjne, czy
nie så zanieczyszczone resztkami trawy.
■ Nale†y uwa†aç, aby nie doznaç obra†eµ
spowodowanych no†em, s∆u†åcym do przecinania
nici wzd∆u†. Po uzupe∆nieniu lub podregulowaniu
†y∆ki podkaszark∑ mo†na w∆åczaç dopiero po
ustawieniu jej w pozycji poziomej.
■ W pozycji s∆u†åcej do podkaszania kraw∑dzi nie
wolno przycinaç ani regulowaç nici.
■ Wy∆åczyç podkaszark∑ i wyjåç wtyk z gniazda
sieciowego:
– zawsze przed pozostawieniem urzådzenia bez
nadzoru
– przed wymianå nici tnåcej
– w przypadku splåtania przewodu
– przed czyszczeniem lub przyståpieniem do prac
konserwacyjnych przy podkaszarce.
■ Urzådzenie przechowywaç w bezpiecznym,
suchym i niedost∑pnym dla dzieci miejscu. Nie
umieszczaç innych przedmiotøw na obudowie
urzådzenia.
■ Dla w∆asnego bezpieczeµstwa wymieniaç
natychmiast zu†yte lub uszkodzone cz∑∂ci.
■ Upewniç si∑, czy cz∑∂ci zamienne zosta∆y
wyprodukowane przez firm∑ Bosch.
Urzådzenie przeznaczone jest do ∂cinania trawy
oraz chwastøw, rosnåcych pod krzewami, przy
krzewach i na kraw∑dziach trawnika, ktørych nie
daje si∑ skosiç kosiarkå.
Prawid∆owa eksploatacja urzådzenia powinna
odbywaç si∑ w temperaturze otoczenia od 0 °C do
40 °C.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazøwki dotyczåce
prawid∆owego monta†u oraz bezpiecznego
u†ytkowania urzådzenia. Nale†y dok∆adnie
zapoznaç si∑ z jej tre∂ciå.
Urzådzenie nale†y ostro†nie wyjåç z opakowania i
upewniç si∑, czy w opakowaniu znajdujå si∑
nast∑pujåce elementy:
– Podkaszarka
– Pokrywa ochronna
– Uchwyt przestawny (zamontowany)
– Kø∆ka (tylko ART 30/3000 COMBITRIM)
– Kab∆åk dystansowy chroniåcy kor∑ drzew (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM)
– Bardzo mocna niç
– Instrukcja obs∆ugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktørego∂
z elementøw, nale†y skontaktowaç si∑ ze sklepem, w
ktørym dokonali Paµstwo zakupu.
Dane techniczne
Podkaszarka ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Numer katalogowy 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Moc nominalna [W] 400 450 500
Pr∑dko∂ç obrotowa
bez obciå†enia [min-1] 12 000 11 500 10 500
Regulacja naciågu
nici Pro-pø∆atutomatyczna Pro-pø∆atutomatyczna Pro-pø∆atutomatyczna
Uchwyt przestawny ● ● ●
Kåtowe ustawienie
g∆owicy/ustawienie do
podkaszania kraw∑dzi ● ● ●
Grubo∂ç nici tnåcej [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
¤rednica ci∑cia [cm] 23 26 30
D∆ugo∂ç nici [m] 8 8 8
Bardzo mocna niç [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Ci∑†ar (bez osprz∑tu
dodatkowego) [kg] 2,7 3,0 3,2
Klasa ochrony / II / II / II
Numer seryjny Zob. numer seryjny 16 (tabliczka znamionowa) na urzådzeniu.
U†ytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Wst∑p
Wyposa†enie standardowe
F 016 L70 621.book Seite 2 Montag, 30. November 2009 3:03 15
95 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 183
Polski - 3
1 Wƌcznik/wyƌcznik
2 Uchwyt
3 ¤ruba uchwytu
4 Uchwyt przestawny
5 Tuleja zaciskowa
6 Rura
7 G∆owica podkaszarki
8 Szczeliny wentylacyjne
9 Kab∆åk dystansowy chroniåcy kor∑ drzew (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Pokrywa ochronna
11 Ko∆a (tylko ART 30/3000 COMBITRIM)
12 DΩwignia no†na do ustawiania kåta g∆owicy
podkaszarki
13 Bardzo mocna niç
14 Szpula z bardzo mocnå niciå
15 Wtyczka**
16 Numer seryjny
**W zale†no∂ci od kraju sprzeda†y
Opisany lub przedstawiony osprz™t nie nale†y w ca∆o∂ci
do wyposa†enia standardowego elektronarz™dzia.
Bezpieczeµstwo elektryczne
Nabyte przez Paµstwa urzådzenie posiada
podwøjna izolacj∑ i nie wymaga uziemienia.
Napi∑cie robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla
krajøw nie nale†åcych do UE 220 V, 240 V – w
zale†no∂ci od modelu). Dozwolone jest stosowanie
wy∆acznie przedu†aczy posiadajacych atest.
Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w
autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch.
Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
W celu podwy†szenia stopnia bezpieczeµstwa
u†ytkowania zaleca si∑ u†ywanie wy∆åcznika
rø†nicowo-prådowego ochronnego FI (RCD) z
prådem wy∆åczajåcym wyzwalajåcym nie wi∑kszym
ni† maksymalnie 30 mA. Przed ka†dym u†yciem
nale†y sprawdziç wy∆åcznik ochronny FI (RCD).
UWAGA: Ze wzgl∑du na w∆asne bezpieczeµstwo
nale†y koniecznie po∆åczyç wtyczk∑ urzådzenia 15
z kablem przed∆u†ajåcym 17.
ˆåcznik wtykowy przewodu przed∆u†ajåcego musi
byç chroniony przed rozbryzgami wodnymi,
wykonany z gumy lub powlekany gumå.
Przy ∆åczeniu przewodøw przed∆u†ajåcych nale†y
stosowaç dodatkowe elementy zabezpieczajåce
przed samoczynnym wysuni∑ciem si∑ wtyku z
gniazda.
Nale†y regularnie sprawdzaç stan techniczny
przewodu zasilajåcego. Wolno stosowaç wy∆åcznie
przewody nie wykazujåce †adnych uszkodzeµ.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu
zasilajåcego, naprawiç go mo†e jedynie
autoryzowany warsztat firmy Bosch.
Dozwolone jest stosowanie przed∆u†aczy
posiadajåcych konstrukcj∑ zgodnå z H05VV-F lub
H05RN-F.
Nie pod∆åczaç urzådzenia do zasilania
przed jego kompletnym zmontowaniem.
Monta† pokrywy ochronnej
Na∆o†yç pokryw∑ ochronnå 10 na g∆owic∑
podkaszarki 7.
➊ Wsunåç pokryw∑ w zaczepy, znajdujåce si∑ na
g∆owicy i popchnåç pokryw∑ do ty∆u.
➋ Docisnåç pokryw∑, a† nie ulegnie ona
zablokowaniu, ktøre sygnalizowane jest klikni∑ciem.
Monta† kø∆ek (tylko ART 30/3000 COMBITRIM)
Kø∆ka 11 osadziç na drå†ku prowadzåcym 6.
Zamocowaç ∂rub∑ 19 oraz nakr∑tk∑
motylkowå 18.
Wskazøwka: Pozycj∑ kø∆ek mo†na regulowaç
przesuwajåc je w po†ådane po∆o†enie po
poluzowaniu nakr∑tki motylkowej 18.
Kø∆ka mo†na przesuwaç cgør∑ i w dø∆ na ca∆ej
d∆ugo∂ci drå†ka prowadzåcego 6 i regulowaç w ten
sposøb wysoko∂ç ci∑cia w zale†no∂ci od potrzeb
u†ytkownika.
Zastosowanie uchwytu przestawnego
Uchwyt przestawny 4 mo†na ustawiç w rø†nych
pozycjach:
Elementy urzådzenia
Zasady bezpieczeµstwa
Uwaga! Przed przyståpieniem do wszelkich
prac przy urzådzeniu, takich jak nastawianie,
czyszczenie, a tak†e, gdy przewød jest
przeci∑ty, uszkodzony lub zaplåtany, nale†y
wy∆åczyç urzådzenie i wyciågnåç wtyczk∑ z
gniazdka.
Niç tnåca wiruje jeszcze przez kilka sekund po
wyƌczeniu zasilania.
Uwaga – nie dotykaç wirujåcej nici tnåcej.
Monta†
Ustawienia
A
B1
B2
B3
C
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
96 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 184
Polski - 4
➊ W celu zmiany pozycji, poluzowaç ∂rub∑
uchwytu 3 i przestawiç uchwyt 4.
➋ Dokr∑ciç ∂rub∑ uchwytu 3, aby zablokowaç
uchwyt 4 w †ådanej pozycji.
Regulacja d∆ugo∂ci drå†ka podkaszarki
➊ Obrøciç tulej∑ zaciskowå 5 o 90°.
➋ W celu wyd∆u†enia rozsunåç drå†ek, a w celu
skrøcenia zsunåç. Ponownie dokr∑ciç tulej∑
zaciskowå 5.
Ustawienie kåta g∆owicy podkaszarki:
Aby zmieniç kåt ci∑cia, wcisnåç dΩwigni∑ no†nå 12 i
obrøciç drå†ek 6 do †ådanej pozycji.
Zwolniç dΩwigni∑ no†nå 12.
Ustawienie do przycinania kraw∑dzi
Przesunåç kø∆ka (o ile zosta∆y zamontowane):
➊ Zdjåç nakr∑tk∑ motylkowå 18.
➋ Kø∆ka 11 obrøciç o 90°, tak jak to pokazano na
rysunku.
➌ Za∆o†yç i dokr∑ciç nakr∑tk∑ motylkowå 18.
Ustawienie kåta g∆owicy podkaszarki:
➊ Wcisnåç dΩwigni∑ no†nå 12.
➋ Drå†ek prowadzåcy 6 ustawiç w najni†szym
po∆o†eniu. Zwolniç dΩwigni∑ no†nå 12.
Przesuwanie g∆owicy podkaszarki:
➊ Poluzowaç tulej∑ zaciskowå 5.
➋ Obrøciç drå†ek prowadzåcy 6 o 90°, aby ustawiç
g∆owic∑ podkaszarki 7 jak pokazano na rysunka - w
pozycji do podkaszania w pionie ew. do przycinania
kraw∑dzi. Ponownie dokr∑ciç tulej∑ zaciskowå 5.
Przed przyståpieniem do pracy usunåç z
trawnika kamienie, kawa∆ki drewna oraz
inne przedmioty.
Po wy∆åczeniu podkaszarki niç tnåca obraca si∑
jeszcze przez jaki∂ czas. Odczekaç do
ca∆kowitego zatrzymania silnika oraz nici tnåcej
przed ponownym uruchomieniem urzådzenia.
Nie w∆åczaç i nie wy∆åczaç podkaszarki w
krøtkich odst∑pach czasu.
Wƌczenie i wyƌczenie
Wcisnåç i przytrzymaç przycisk 1. Aby wy∆åczyç,
zwolniç przycisk 1.
Podkaszanie trawy
Poruszaç podkaszarkå ruchem wahad∆owym, w
lewå i prawå stron∑, zwracajåc uwag∑, aby trzymaç
urzådzenie z dala od siebie.
Efektywne koszenie trawy podkaszarkå mo†liwe
jest tylko w przypadku trawy nie wy†szej ni† 15 cm.
Wy†szå traw∑ nale†y kosiç stopniowo.
Przed koszeniem d∆u†szej trawy zdjåç kø∆ka (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM).
Podkaszanie bardzo d∆ugiej trawy i chwastøw
Urzådzenie jest wyposa†one w bardzo mocnå niç;
monta† nici jest opisany w cz∑∂ci „Konserwacja szpuliî.
W przypadku d∆ugich ro∂lin o†grubych ∆odygach
nale†y stosowaç specjalnå bardzo mocnå niç, ktøra
zwi∑ksza wydajno∂ç pracy i daje lepsze efekty.
Przycinanie kraw∑dzi
Prowadziç podkaszark∑ wzd∆u† kraw∑dzi trawnika.
Aby zapobiec szybkiemu zu†yciu nici, unikaç
kontaktu z twardymi powierzchniami oraz murkami.
W celu ∆atwiejszego manewrowania urzådzeniem,
nale†y u†yç kab∆åka dystansowego, chroniåcego
kor∑ drzew 9 (tylko ART 30/3000 COMBITRIM –
dla† ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM dost∑pny
jako wyposa†enie dodatkowe).
Podkaszanie wokø∆ drzew i krzewøw
Podkaszajåc traw∑ wokø∆ drzew i krzewøw, nale†y
zachowaç wyjåtkowå ostro†no∂ç i nie dopuszczaç
do ich zetkni∑cia si∑ z wirujåcå niciå tnåcå.
Uszkodzenie kory mo†e spowodowaç
obumarcie drzewa lub krzewu.
W celu ∆atwiejszego manewrowania urzådzeniem,
nale†y u†yç przestawnego uchwytu i kab∆åka
dystansowego, chroniåcego kor∑ drzew 9 (tylko
ART 30/3000 COMBITRIM - dla ART 23/26/2300/
2600 COMBITRIM dost∑pny jako wyposa†enie
dodatkowe).
W pozycji s∆u†åcej do podkaszania kraw∑dzi
(zob. rys J) nie wolno przycinaç ani
regulowaç nici. Samowyzwalacz 20 mo†e
si∑ rozgrzaç do wysokiej temperatury.
Wirujåca niç mo†e si∑ zu†yç lub zerwaç.
Rozpoznaje si∑ to po tym, †e silnik pracuje bez
obciå†enia, a trawa nie jest przycinana.
Pracujåcå podkaszark∑ przycisnåç do pod∆o†a
lub twardej powierzchni i ponownie unie∂ç
(wymagana si∆a nacisku ok. 3 kg). Wywarcie
nacisku spowoduje, †e wyzwalacz 20 wyd∆u†y niç.
Ka†dorazowe naci∂ni∑cie podkaszarki spowoduje
wyd∆u†enie nici o ok. 4 cm.
W przypadku zerwania nici, nale†y przycisnåç
podkaszark∑ do pod∆o†a dwukrotnie, aby
doprowadziç do podkaszania pe∆nå ∂rednicå.
W przypadku przekroczenia maksymalnej
∂rednicy ci∑cia, niç zostanie skrøcona no†em 24
wbudowanym w pokryw∑ ochronnå 10.
Podkaszanie i przycinanie kraw∑dzi
D
E
F
G
H
I
Regulacja naciågu nici
J
K
L
M
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
97 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 185
Polski - 5
Przed przyståpieniem do jakichkolwiek
czynno∂ci przy urzådzeniu wyciågnåç
wtyczk™ z gniazdka.
Wskazøwka: Aby zapewniç d∆ugie i niezawodne
funkcjonowanie urzådzenia, nale†y regularnie
przeprowadzaç nast∑pujåce prace konserwacyjne.
Regularnie kontrolowaç urzådzenie pod kåtem
oczywistych usterek, takich jak poluzowane
elementy mocujåce, uszkodzone lub zu†yte cz∑∂ci.
Sprawdziç, czy pokrywy i zabezpieczenia så
nieuszkodzone i w∆a∂ciwie zamontowane. Przed
przyståpieniem do u†ytkowania nale†y
przeprowadziç wszelkie niezb∑dne prace
konserwacyjne i naprawcze.
W przypadku, gdyby pomimo starannych metod
produkcji i kontroli, urzådzenie uleg∆o awarii,
napraw∑ powinien wykonaç autoryzowany serwis
elektronarz∑dzi Bosch.
Przy wszystkich zg¬oszeniach oraz zamøwieniach
cz™∂ci zamiennych koniecznie podawaç 10-cyfrowy
numer katalogowy urzådzenia zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej.
Przed przyståpieniem do jakichkolwiek
czynno∂ci przy urzådzeniu wyciågnåç
wtyczk™ z gniazdka.
Wymiana szpuli z niciå
Przytrzymaç podstaw∑ szpuli 23.
Obudow∑ szpuli 21 przekr∑ciç w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara i zdjåç.
Wyjåç pustå szpul∑ 25 z obudowy szpuli.
Niç nowej/uzupe∆nionej szpuli przesunåç przez
otwør 22 i w∆o†yç jå w obudow∑ szpuli 21.
Wyjåç ze szpuli ok. 9-centymetrowy fragment nici.
Szpul∑ wraz z obudowå 21 starannie na∆o†yç na
podstaw∑ (mocowanie bagnetowe), docisnåç i
obrøciç do oporu w prawå stron∑.
Monta† szpuli z bardzo mocnå niciå
Przytrzymaç podstaw∑ szpuli 23.
Obudow∑ szpuli 21 przekr∑ciç w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazøwek zegara i zdjåç.
Szpul∑ 14 zamocowaç we w∆a∂ciwym po∆o†eniu na
podstawie (mocowanie bagnetowe), wcisnåç i
dokr∑ciç zgodnie z ruchem wskazøwek zegara a†
do us∆yszenia wyraΩnego klikni∑cia.
W przypadku zerwania nici, wyjåç szpul∑ w
sposøb opisany powy†ej i w∆o†yç do niej zapasowå
niç 13, tak jak to pokazano na rysunku.
Zapas bardzo mocnej nici mo†na przechowywaç
przy urzådzeniu, tak jak to pokazano na g∆øwnym
rysunku.
Uzupe∆nianie zapasu nici
Zdjåç szpul∑ 25 zgodnie z opisem powy†ej.
¤cisnåç pier∂cieµ 27, przesunåç go do przodu i
wyjåç przez mniejszå ∂rednic∑ szpuli.
Odciåç ok. 8 m nici z zapasowej rolki. Koµcøwk∑
wcisnåç w naci∑cia szpuli tak, aby wystawa∆ ok.
4-milimetrowy fragment nici.
Nawijaç niç røwnomiernymi warstwami zgodnie z
kierunkiem strza∆ki.
Koniec nici przesunåç od wewnåtrz przez
szczelin∑ 26 w pier∂cieniu 27.
Trzymaç napr∑†onå niç, przesuwajåc pier∂cieµ 27
przez mniejszå ∂rednic∑ szpuli.
Zamocowaç szpul∑ zgodnie z opisem powy†ej.
Wskazøwka: U†ywaç wy∆åcznie zapasowych nici
firmy Bosch. Nici Bosch posiadajå specjalne
w∆a∂ciwo∂ci poprawiajåce jako∂ç ci∑cia i regulacji
naciågu. Zastosowanie nici innych producentøw
mo†e byç przyczynå pogorszenia wydajno∂ci
podkaszarki.
Przed przyståpieniem do jakichkolwiek
czynno∂ci przy urzådzeniu wyciågnåç
wtyczk™ z gniazdka.
Przy pomocy mi∑kkiej szczotki i szmatki dok∆adnie
wyczy∂ciç zewn∑trzne elementy podkaszarki. Nie
u†ywaç wody, rozpuszczalnikøw ani ∂rodkøw
nab∆yszczajåcych. Usunåç starannie traw∑ oraz
inne zanieczyszczenia, szczegølnie z otworøw
wentylacyjnych 8.
Po∆o†yç urzådzenie na boku i wyczy∂ciç od
wewnåtrz pokryw∑ ochronnå 10. Nagromadzone
sprasowane kawa∆ki trawy nale†y usunåç
drewnianym lub plastikowym narz∑dziem.
Powiesiç przewød na wbudowanym wieszaku. NIE
owijaç przewodu sieciowego ani przed∆u†acza
wokø∆ wieszaka i pokrywy ochronnej. Zetkni∑cie
przewodu z no†em mo†e spowodowaç uszkodzenie
przewodu. Przewød wieszaç WYˆÅCZNIE na
przewidzianym do tego celu, wbudowanym
wieszaku.
Konserwacja
Konserwacja szpuli
M
O
Po podkaszaniu/Przechowywanie
N
F 016 L70 621.book Seite 5 Montag, 30. November 2009 3:03 15
98 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 186
Polski - 6
Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadku, gdy urzådzenie nie
funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo†na zidentyfikowaç i rozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑ do
autoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch.
Uwaga: Przed przyståpieniem do lokalizowania usterek nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyciågnåç
wtyczk∑ z gniazda sieciowego.
Usuwanie usterek
Symptomy Mo†liwa przyczyna Usuni∑cie
Urzådzenie nie dzia∆a Brak zasilania sieciowego
Uszkodzone gniazdko sieciowe
Uszkodzony przed∆u†acz
Wadliwy, bådΩ spalony bezpiecznik
Sprawdziç i ponownie w∆åczyç
U†yç innego gniazdka sieciowego
Sprawdziç i ewentualnie wymieniç
przewød
Wymieniç bezpiecznik
Urzådzenie dzia∆a z
przerwami
Uszkodzony przed∆u†acz
Wewn∑trzne okablowanie urzådzenia
jest uszkodzone
Sprawdziç i ewentualnie wymieniç
przewød Zwrøciç si∑ do
autoryzowanego punktu serwisowego
Zwrøciç si∑ do autoryzowanego
punktu serwisowego
Urzådzenie jest
przeciå†one
Zbyt wysoka trawa Podkaszaç stopniowo
Urzådzenie nie ∂cina
trawy
Zbyt krøtka/zerwana niç Niç wyregulowaç r∑cznie/
automatycznie
Brak regulacji naciågu
nici
Pusta szpula
Splåtana niç w szpuli
Skontrolowaç szpul∑
W razie potrzeby nawinåç niç
ponownie
Niç zrywa si∑ w dalszym
ciågu
Splåtana niç w szpuli
Nieprawid∆owe u†ycie podkaszarki
W razie potrzeby nawinåç niç
ponownie
Podkaszaç, u†ywajåc wy∆åcznie
wierzcho∆ka nici, unikaç kontaktu nici z
kamieniami, murami i innymi twardymi
przedmiotami. Systematycznie
regulowaç d∆ugo∂ç nici, aby
wykorzystywaç ca∆å, dost∑pnå
∂rednic∑ ci∑cia.
F 016 L70 621.book Seite 6 Montag, 30. November 2009 3:03 15
99 • F 016 L70 621 • 09.11
Strona: 187
Polski - 7
Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y
doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Tylko dla paµstw nale†åcych do UE:
Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi
do odpadøw domowych!
Zgodnie z europejskå wytycznå
2002/96/WE o starych, zu†ytych
narz∑dziach elektrycznych i
elektronicznych i jej stosowania w
prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do
u†ycia elektronarz∑dzia nale†y zbieraç osobno i
doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczåcymi naprawy i
konserwacji nabytego produktu oraz dost∑pu do
cz∑∂ci zamiennych prosimy zwracaç si∑ do punktøw
obs∆ugi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje
o cz∑∂ciach zamiennych mo†na znaleΩç pod
adresem:
www.bosch-pt.com
Zespø∆ doradztwa technicznego firmy Bosch s∆u†y
pomocå w razie pytaµ zwiåzanych z zakupem
produktu, jego zastosowaniem oraz regulacjå
urzådzeµ i osprz∑tu.
Polska
Robert Bosch Sp.z o.o.
Serwis Elektronarz∑dzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02 – 285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Fax: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dzia∆u Elektronarz∑dzi: +48 (801) 100 900
(w cenie poƌczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Zmierzone warto∂ci ha∆asu wyznaczono zgodnie z
dyrektywå 2000/14/WE (wysoko∂ç 1,60 m, odst∑p
1 m).
Okre∂lony wg skali A poziom ha∆asu emitowanego
przez urzådzenie wynosi standardowo: Poziom
ci∂nienia akustycznego 85 dB(A); poziom mocy
akustycznej 95 dB(A). Niepewno∂ç pomiaru
K=1 dB.
Stosowaç ochronniki s∆uchu!
Warto∂ci ∆åczne drgaµ (suma wektorowa z†trzech
kierunkøw) oznaczone zgodnie z EN 60335
wynoszå:
Poziom emisji drgaµ ah=3,5 m/s2, niepewno∂ç
K=2 m/s2.
O∂wiadczamy z pe∆nå odpowiedzialno∂ciå, †e
produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane
techniczne“, odpowiada wymaganiom
nast∑pujåcych norm i dokumentøw normatywnych:
EN 60335 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2004/108/WE, 98/37/WE (do 28.12.2009 r.),
2006/42/WE (od 29.12.2009 r.), 2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy
akustycznej 96 dB(A).
Sposøb oceny zgodno∂ci wg za∆åcznika VI.
Kategoria produktøw: 33
Jednostka certyfikujåca: SRL, Sudbury, England,
Nr. 1088
Dokumentacja techniczna: Bosch Lawn and Garden
Ltd., PT-LG/EAE, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY,
England
Leinfelden, dn. 21.10.2009
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Zastrzega siæ prawo dokonywania zmian
Obs∆uga klienta
Ob∆uga klienta oraz doradztwo
techniczne
Deklaracja zgodno∂ci
F 016 L70 621.book Seite 7 Montag, 30. November 2009 3:03 15
100 • F 016 L70 621 • 09.11

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch ART 30 Combitrim

Zadaj pytanie o Bosch ART 30 Combitrim

Masz pytanie dotyczące Bosch ART 30 Combitrim, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch ART 30 Combitrim. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch ART 30 Combitrim tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.