Instrukcja Bosch Aquatak 10

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch Aquatak 10. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Myjka ciśnieniowa
  • Model/nazwa: Aquatak 10
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Holenderski, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Turecki, Grecki, Polski, Rosyjski, Rumuński, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński

Spis treści

Strona: 5
Polski - 1
Przeczytaç przed przyståpieniem do
u†ytkowania, przestrzegaç zaleceμ!
Przed uruchomieniem zapoznaç si∑ z
instrukcjå obsΔugi urzådzenia. W
szczegølno∂ci przestrzegaç niniejszych
wskazøwek bezpieczeμstwa. Nale†y starannie
przechowywaç niniejszå instrukcj∑ obsΔugi do
dalszego zastosowania.
Symbole ostrzegawcze i informacyjne znajdujåce si∑ na
urzådzeniu dostarczajå informacji istotnych z punktu
widzenia bezpiecznej pracy.
Oprøcz informacji zawartych w instrukcji nale†y
przestrzegaç ogølnych zasad bezpieczeμstwa pracy
oraz przepisøw dotyczåcych zapobiegania
nieszcz∑∂liwym wypadkom.
Nigdy nie kierowaç strumienia wody na ludzi,
zwierz∑ta, urzådzenie lub elementy
elektryczne. Uwaga: Strumieμ wody pod
ci∂nieniem mo†e stanowiç zagro†enie w
przypadku u†ycia niezgodnego z
przeznaczeniem.
Zasilanie
■ Zaleca si∑ podΔåczenie urzådzenia do gniazda
zabezpieczonego w wyΔåcznik rø†nicowo-prådowy z
prådem wyzwalajåcym røwnym 30 mA.
■ Je∂li stosowany jest przedΔu†acz, wtyk i gniazdo muszå
mieç budow∑ wodoszczelnå.
Uwaga: Nieodpowiednie przedΔu†acze mogå stwarzaç
niebezpieczeμstwo.
■ Nie dotykaç wtyczki zasilania mokrymi r∑kami.
■ Celem unikni∑cia uszkodzenia przewodu sieciowego lub
przedΔu†acza nie naje†d†aç na niego, zginaç go lub
szarpaç. Chroniç przewød przed dziaΔaniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi kraw∑dziami.
■ Stosowaç przedΔu†acze o przekroju zgodnym z instrukcjå
obsΔugi, z zabezpieczeniem przez rozpryskami wody.
PoΔåczenie z przedΔu†aczem nie mo†e le†eç w wodzie.
PodΔåczenie wody.
■ Przestrzegaç przepisøw firmy dostarczajåcej wod∑.
■ Wszystkie w∑†e poΔåczeniowe muszå mieç odpowiednio
uszczelnione zΔåczki.
■ Wå† wysokoci∂nieniowy nie mo†e byç uszkodzony
(niebezpieczeμstwo wybuchu). Uszkodzony wå†
wysokoci∂nieniowy musi byç natychmiast wymieniony.
Stosowaç wyΔåcznie w∑†e i zΔåczki zalecane przez
producenta.
Zastosowanie
■ Przed rozpocz∑ciem pracy nale†y skontrolowaç stan
techniczny urzådzenia i jego osprz∑tu, a tak†e sprawdziç
je pod wzgl∑dem bezpieczeμstwa pracy. Je†eli
urzådzenie nie znajduje si∑ w technicznie nienagannym
stanie, nie mo†e byç dopuszczone do eksploatacji.
■ Niedopuszczalne jest zasysanie rozpuszczalnikøw oraz
cieczy z ich zawarto∂ciå jak i nierozcieμczonych kwasøw
(np. benzyna, rozcieμczalniki farb lub olej opaΔowy).
Wytryskiwane pary så skrajnie Δatwopalne, wybuchowe i
toksyczne. Aceton, nierozcieμczone kwasy oraz
rozpuszczalniki majå te† szkodliwy wpΔyw na materiaΔy
zastosowane w urzådzeniu.
■ W przypadku stosowania urzådzenia w obszarach
ryzyka (np. na stacjach benzynowych), nale†y
przestrzegaç odpowiednich przepisøw bezpieczeμstwa.
Eksploatacja w miejscach potencjalnie zagro†onych
wybuchem jest zabroniona.
■ Urzådzenie nale†y umie∂ciç na stabilnym podΔo†u.
■ Stosowaç wyΔåcznie preparaty czyszczåce zalecane
przez producenta urzådzenia. Przestrzegaç wskazøwek
odno∂nie ich stosowania, likwidacji oraz innych instrukcji
ostrzegawczych producenta detergentu.
■ Wszelkie elementy przewodzåce pråd muszå byç
osΔoni∑te przed rozpryskami wody.
■ Podczas pracy spust pistoletowy nie mo†e byç
zablokowany w pozycji „ON“ („wΔåczone“).
■ W razie potrzeby, celem ochrony przed odpryskujåcå od
przedmiotøw wodå nosiç odpowiedniå odzie† ochronnå.
■ Pod wpΔywem wysokiego ci∂nienia ró†ne przedmioty
mogà odbiç si∑ z du†à siΔà. W razie potrzeby nale†y
stosowaç odpowiednie wyposa†enie ochronne, np.
okulary ochronne.
■ Opony køΔ oraz ich zawory nale†y myç z odlegΔo∂ci co
najmniej 30 cm, aby uniknåç uszkodzeμ
spowodowanych strumieniem wody pod ci∂nieniem,.
Pierwszå oznakå takiego uszkodzenia mo†e byç zmiana
koloru opony. Uszkodzone opony/zawory stanowiå
zagro†enie dla †ycia.
■ MateriaΔøw z zawarto∂ciå azbestu oraz innych,
zawierajåcych substancje niebezpieczne dla zdrowia,
nie nale†y natryskiwaç.
■ Stosowaç wyΔåcznie preparaty czyszczåce, ktøre zostaΔy
zatwierdzone przez producenta urzådzenia.
■ Zalecane preparaty u†ywaç w odpowiednim
rozcieμczeniu. Produkty te så bezpieczne, je∂li nie
zawierajå kwasøw, zasad ani substancji szkodliwych dla
∂rodowiska. Zaleca si∑ przechowywaç je z dala od
dzieci. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokΔadnie
przepΔukaç je du†å ilo∂ciå wody. W przypadku spo†ycia
niezwΔocznie skontaktowaç si∑ z lekarzem.
ObsΔuga
■ U†ytkownik powinien stosowaç urzådzenie jedynie
zgodnie z przeznaczeniem. Powinien braç pod uwag∑
lokalne przepisy i warunki w miejscu pracy. Podczas
pracy uwa†aç na przebywajåce w pobli†u osoby
postronne, w szczegølno∂ci dzieci.
■ Nie eksploatowaç urzådzenia w pobli†u innych osøb,
je∂li nie majå one na sobie odzie†y ochronnej.
■ Nie kierowaç strumienia wody na siebie samego ani na
inne osoby, celem oczyszczenia ubrania lub obuwia.
■ Urzådzenie mo†e byç obsΔugiwane tylko przez
upowa†nione osoby, ktøre zostaΔy uprzednio
przeszkolone lub wykazaΔy si∑ znajomo∂ciå zasad jego
obsΔugi. ObsΔuga przez dzieci oraz osoby nieletnie jest
zabroniona.
■ Niedopuszczalne jest pozostawianie maszyny bez
nadzoru w czasie, gdy silnik pracuje.
■ WypΔywajåcy strumieμ wody powoduje powstanie w
pistolecie siΔy odrzutu, dlatego te† nale†y mocno trzymaç
r∑koje∂ç i przedΔu†k∑.
Transport
■ Przed transportem urzådzenie wyΔåczyç i zabezpieczyç.
Konserwacja
■ Wyciågaç wtyczk∑ z gniazdka sieciowego:
– zawsze przed pozostawieniem urzådzenia bez nadzoru
– przed kontrolå funkcjonowania, przed czyszczeniem, a
tak†e przed przyståpieniem do wszelkich prac przy
urzådzeniu
■ Naprawy mogå byç wykonywane tylko przez
autoryzowany serwis firmy BOSCH.
Osprz∑t oraz cz∑∂ci zamienne.
■ Nale†y stosowaç wyΔåcznie osprz∑t i cz∑∂ci zamienne
zalecane przez producenta.
Przepisy bezpieczeμstwa
F016 L70 904.book Seite 1 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
6 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 6
Polski - 2
Urzådzenie przeznaczone jest do czyszczenia
powierzchni oraz przedmiotøw znajdujåcych si∑
poza pomieszczeniami zamkni∑tymi, narz∑dzi,
pojazdøw i Δodzi. Odpowiednie akcesoria
umo†liwiajå domieszanie dopuszczonych przez
firm∑ BOSCH preparatøw czyszczåcych,
odblokowywanie zatkanych rur odpΔywowych lub
usuwanie rdzy i powΔoki malarskiej. Urzådzenia tego
nie nale†y u†ywaç do zastosowaμ profesjonalnych.
U†ytkowanie zgodne z przeznaczeniem dotyczy
temperatury otoczenia le†åcej pomi∑dzy 0 °C a
40 °C.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazøwki na
tematdotyczåce wΔa∂ciwego monta†u i oraz
bezpiecznego u†ytkowania urzådzenia. Ka†dy
u†ytkownik powinien koniecznie dokΔadnie
przeczytaç wszystkie wskazøwkizapoznaç si∑ z jej
tre∂ciå.
Urzådzenie wa†y po caΔkowitym zmontowaniu
ok. 6.0 kg. W razie potrzeby prosz∑ skorzystaç z
pomocy drugiej osoby podczas wyjmowania
urzådzenia z opakowania.
Po ostro†nym wyj∑ciu urzådzenia nale†y sprawdziç
kompletno∂ç zestawu:
– Myjka wysokoci∂nieniowa
– R∑koje∂ç (pistolet)/wå† wysokoci∂nieniowy
– PrzedΔu†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10)
– Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan)
(oznaczona kolorem liliowym – tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona
kolorem czerwonym – tylko
AQUATAK 100 PLUS)
– Dysza do preparatu czyszczåcego z butelkå
– ZΔåczka wlotu wody
– Szczotka (tylko AQUATAK 100 PLUS)
– Instrukcja obsΔugi
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia ktørego∂
z elementøw, nale†y skontaktowaç si∑ ze sklepem, w
ktørym dokonali Paμstwo zakupu.
Dane techniczne
Myjka
wysokoci∂nieniowa
AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Numer katalogowy 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Moc nominalna [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Temperatura dopΔywu
maks. [°C] 40 40 40 40
Ilo∂ç wody
dopΔywajåcej min. [l/h] 17 17 17 17
Ci∂nienie dopΔywu
maks. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Ci∂nienie nominalne [bar] 90 90 90 90
Maks. ci∂nienie
robocze [bar] 100 100 100 100
PrzepΔyw [l/h] 300 340 330 350
Pojemno∂ç zbiornik na
preparat czyszczåcy [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Ci™†ar [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Klasa ochrony / II / II / II / II
Numer seryjny Zob. numer seryjny 13 (tabliczka znamionowa) na urzådzeniu.
U†ytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Wst∑p
Wyposa†enie standardowe
F016 L70 904.book Seite 2 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
7 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 7
Polski - 3
1 Blokada spustu
2 Spust
3 R∑koje∂ç (pistolet)
4 PrzedΔu†ka
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Dysza wachlarzowa
(tylko AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Wå† wysokoci∂nieniowy
7 Dysza preparatu czyszczåcego z butelkå
8 Dysza rotacyjna (lanca)
(tylko AQUATAK 100 PLUS)
9 Wtyczka**
10 ZΔåczka wlotu wody
11 WyΔåcznik sieciowy
12 Dysza wypΔywowa (tylko AQUATAK 10)
13 Numer seryjny
**W zale†no∂ci od kraju sprzeda†y
Opisany lub przedstawiony osprz™t nie nale†y w caΔo∂ci
do wyposa†enia standardowego elektronarz™dzia.
Bezpieczeμstwo elektryczne
Nabyte przez Paμstwa urzådzenie jest zaopatrzone
w ochronnåposiada podwøjnå izolacj∑ i nie wymaga
uziemienia. Napi∑cie robocze wynosi 230 V AC,
50 Hz (dla krajøw nie nale†åcych do UE 220 V,
240 V – w zale†no∂ci od modelu). Dozwolone jest
stosowanie wyΔåcznie jedynie przedu†aczey
posiadajåceych atest. Bli†szych informacji uzyskaç
mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym
firmy BOSCH. Bli†szych informacji uzyskaç mo†na
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
W razie konieczno∂ci u†ycia przedΔu†acza
wymagane så nast∑pujåce przekroje przewodu:
1,5 mm2 do maks. 20 m dΔugo∂ci
2,5 mm2 do maks. 50 m dΔugo∂ci
Wskazøwka: Je∂li stosowany jest przedΔu†acz
powinien on byç uziemiony i podΔåczony za pomocå
wtyczki z przewodem uziemiajåcym instalacji
elektrycznej, zgodnie z przepisami bezpieczeμstwa.
W razie wåtpliwo∂ci nale†y skonsultowaç
wykwalifikowanego elektryka albo zwrøciç si∑ do
najbli†szego punktu serwisowego firmy Bosch.
UWAGA! PrzedΔu†acze niezgodne z przepisami
mogå stanowiç zagro†enie. PrzedΔu†acz,
wtyczka i Δåcznik wtykowy powinny mieç
wodoszczelnå budow∑ i byç przeznaczone do
zastosowaμ na zewnåtrz pomieszczeμ.
PoΔåczenia przewodøw powinny znajdowaç si∑ w
stanie suchym i nie mogå le†eç na ziemi.
W celu zwi∑kszeniapodwy†szenia stopnia
bezpieczeμstwa u†ytkowania zaleca si∑ u†ywaniea
wyΔåcznika rø†nicowo-prådowego
ochronnego FI (RCD) z prådem wyΔåczajåcym
wyzwalajåcym nie wi∑kszym ni† o maksymalnie
30 mA. Przed ka†dym u†yciem nale†y sprawdziç
wyΔåcznik ochronny FI(RCD).
Wskazøwka dla produktøw, nie sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii: UWAGA: Ze wzgl∑du na wΔasne
bezpieczeμstwo nale†y koniecznie poΔåczyç
wtyczk∑ urzådzenia 9 z kablem przedΔu†ajåcym .
ˆåcznik wtykowy przewodu przedΔu†ajåcego musi
byç chroniony przed rozbryzgami wodnymi,
wykonany z gumy lub powlekany gumå. Przewød
przedΔu†ajåcy musi byç u†ywany z odciå†eniem dla
pociågni∑cia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu
zasilajåcego, †e przewød zasilajåcy jest
uszkodzony, naprawiç go mo†e jedynie
autoryzowany warsztat firmy Bosch.
Zaopatrywanie w wod™
Zgodnie z obowiåzujåcymi przepisami
myjk™ wysokoci∂nieniowå wolno
podΔåczaç do sieci wodociågowej tylko
przy zastosowaniu izolatora przepΔywu
zwrotnego.
Zaleca si™ zastosowanie izolatora przepΔywu
zwrotnego zgodnego z normå europejskå
EN 12729, typu BA.
PodΔåczenie wody.
Wkr∑ciç zΔåczk∑ wlotu wody 10 do otworu wlotu
wody 14.
/ Wå† doprowadzajåcy wod∑ (nie wchodzi w
skΔad dostawy) podΔåczyç do kranu z wodå i
urzådzenia.
PodΔåczenie w∑†a wysokoci∂nieniowego/
pistoletu
DokΔadnie nakr∑ciç wå† wysokoci∂nieniowy 6 na
zΔåczk∑ 15.
ZaΔo†yç przedΔu†k∑ 4/dysz∑ wypΔywowå 12 na
r∑koje∂ç 3. Docisnåç i obrøciç przedΔu†k∑ 4/
dysz∑ 12 o 90° w kierunku zgodnym z ruchem
wskazøwek zegara a† ulegnie ona zaryglowaniu.
Dysz∑ wachlarzowå 5 wΔo†yç na przedΔu†k∑ 4 i
zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazøwek zegara a† do usΔyszenia
„klikni∑cia“.
Elementy urzådzenia
Zasady bezpieczeμstwa
Uwaga! Przed konserwacjå lub czyszczeniem
nale†y urzådzenie wyΔåczyç i wyjåç wtyczk∑ z
gniazda sieciowego. Powy†sze dotyczy
røwnie† przypadkøw, gdy przewød jest
przeci∑ty, uszkodzony lub zaplåtany.
Monta†
A
A B
C
D
E
F016 L70 904.book Seite 3 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
8 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 8
Polski - 4
Dysza (lanca Fan) (tylko AQUATAK 10)
Dysza 12 jest lancå staΔå i nie posiada regulacji.
Dysza wachlarzowa (lanca Vario Jet Fan)
(oznaczona kolorem liliowym – tylko
AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
Celem zmiany strumienia z wachlarzowego na
punktowy i z powrotem nale†y obrøciç tulej∑ dyszy.
Dysza preparatu czyszczåcego z butlå
PrzedΔu†k∑ 4/dysz∑ wypΔywajåca 12 obrøciç o
90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek
zegara, a nast∑pnie zdjåç.
Dysz∑ preparatu 7 zaΔo†yç na r∑koje∂ç 3 i
zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazøwek zegara.
Dysza rotacyjna (lanca Roto) (oznaczona
kolorem czerwonym – tylko
AQUATAK 100 PLUS)
Dysz∑ wypΔywowå wachlarzowå 5 obrøciç o 90°
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazøwek
zegara, a nast∑pnie zdjåç.
ZaΔo†yç dysz∑ rotacyjnå 8 na przedΔu†k∑ 4 i
zablokowaç, obracajåc jå zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazøwek zegara a† do usΔyszenia
„klikni∑cia“.
WΔåczanie
Upewniç si∑, czy wΔåcznik sieciowy znajduje si∑ w
pozycji ( ) i podΔåczyç urzådzenie do ΩrødΔa
zasilania.
Odkr∑ciç kurek z wodå.
Uruchomiç blokad∑ 1, aby zwolniç spust 2.
Nacisnåç do koμca spust 2, a† do uzyskania
røwnomiernego przepΔywu wody oraz braku
powietrza w urzådzeniu i w∑†u
wysokoci∂nieniowym. Zwolniç spust 2. Nacisnåç
blokad∑ bezpieczeμstwa 1.
Uruchomiç przycisk ( ) wΔåcznika sieciowego 11.
Pistolet 3 skierowaç na døΔ. Uruchomiç blokad∑
wΔåczajåcå celem zwolnienia spustu 2. Nacisnåç
caΔkowicie spust 2.
WyΔåczenie
Zwolniç spust 2. Nacisnåç blokad∑ bezpieczeμstwa.
R∑koje∂ç jest zablokowana i nie mo†e byç
przypadkowo uruchomiona.
Uruchomiç przycisk ( ) na wΔåczniku 11.
Zakr∑ciç kurek z wodå. WyΔåczyç urzådzenie z
gniazda zasilajåcego.
Nacisnåç blokad∑ spustu 1, aby zwolniç spust 2.
Nacisnåç do koμca spust 2, a† w urzådzeniu nie
b∑dzie ju† wody pod ci∂nieniem. Zwolniç spust 2.
Nacisnåç blokad∑ bezpieczeμstwa 1.
OdΔåczyç wå† doprowadzajåcy wod∑ od urzådzenia
oraz przyΔåcza wody.
Wskazøwki ogølne
Sprawdziç, czy urzådzenie stoi na røwnym podΔo†u.
Nie napr∑†aç w∑†a wysokoci∂nieniowego, ani nie
przesuwaç myjki ciågnåc jå za wå† - mo†e to
spowodowaç utrat∑ stabilno∂ci przez urzådzenie i
przewrøcenie si∑ sprz∑tu.
Nie zaginaç w∑†a wysokoci∂nieniowego i nie jeΩdziç
po nim pojazdami silnikowymi. Chroniç przed
ostrymi kraw∑dziami oraz rogami.
Nie stosowaç dyszy rotacyjnej do mycia pojazdøw
silnikowych.
Stosowanie preparatøw czyszczåcych
U†ywaç wyΔåcznie preparatøw zatwierdzonych
przez firm∑ Bosch. ¤rodki nieodpowiednie mogå
uszkodziç urzådzenie oraz czyszczone
przedmioty.
PodΔåczyç dysz∑ z preparatem do r∑koje∂ci.
NapeΔniç butelk∑ odpowiednim ∂rodkiem i nakr∑ciç
jå ponownie na dysz∑.
Majåc na uwadze ochron∑ ∂rodowiska, zalecamy
oszcz∑dne stosowanie preparatu. Nale†y
przestrzegaç zaleceμ odno∂nie rozcieμczenia
umieszczonych na pojemnikach.
Oferujåc zindywidualizowanå ofert∑ ∂rodkøw
czyszczåcych i konserwujåcych, firma Bosch
gwarantuje bezusterkowå prac∑ urzådzenia.
Regulacja i stosowanie rø†nych
dyszy
Uruchamianie
F
G
H
I
J
K
Wskazøwki dotyczåce u†ytkowania
myjki wysokoci∂nieniowej
F016 L70 904.book Seite 4 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
9 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 9
Polski - 5
Zalecana metoda czyszczenia
Etap 1: Rozpuszczenie zanieczyszczenia
Spryskaç niewielkå ilo∂ciå preparatu i pozostawiç na
krøtki czas.
Etap 2: Usuni∑cie zanieczyszczenia
Rozpuszczone zanieczyszczenie usunåç za
pomocå strumienia pod wysokim ci∂nieniem.
Wskazøwka: Przy czyszczeniu powierzchni
pionowych, nale†y zaczynaç od spodu pracujåc w
kierunku gørnym. SpΔukiwaç w kierunku od gøry, w
døΔ.
Przed wszelkimi pracami przy
urzådzeniu wyciågnåç wtyczk∑ z gniazda
sieciowego i odΔåczyç przewød
doprowadzajåcy wod∑.
Wskazøwka: Aby zapewniç dΔugie i niezawodne
funkcjonowanie urzådzenia, nale†y regularnie
przeprowadzaç nast∑pujåce prace konserwacyjne.
Regularnie kontrolowaç urzådzenie pod kåtem
oczywistych usterek, takich jak poluzowane
elementy mocujåce, uszkodzone lub zu†yte cz∑∂ci.
Sprawdzaç stan i poprawne zamontowanie osΔon i
urzådzeμ ochronnych. Niezb∑dnych napraw lub
czynno∂ci obsΔugowych nale†y dokonaç przed
wΔåczeniem urzådzenia.
Je∂li urzådzenie, mimo starannych metod produkcji
i kontroli ulegΔo awarii, napraw∑ powinien
przeprowadziç autoryzowany serwis dla urzådzeμ
ogrodowych firmy Bosch.
Przy wszystkich zg¬oszeniach oraz zamøwieniach
cz™∂ci zamiennych koniecznie podawaç 10-cyfrowy
numer katalogowy urzådzenia zgodnie z danymi na
tabliczce znamionowej.
Usunåç adapter 10 z wlotu wody i wyjåç sitko 16.
Sito 16 daje si∑ Δatwo usunåç za pomocå
szczypiec o zw∑†onych koμcach. WypΔukaç je wodå
i ponownie zaΔo†yç. Je∂li jest uszkodzone,
wymieniç.
Nigdy nie u†ywaç myjki bez sitka albo z
uszkodzonym sitkiem.
Zewn∑trzne elementy urzådzenia wyczy∂ciç
dokΔadnie za pomocå mi∑kkiej szczoteczki oraz
szmatki. Nie wolno u†ywaç wody, rozpuszczalnikøw
i nabΔyszczaczy. Usunåç wszystkie
zanieczyszczenia, w szczegølno∂ci z otworøw
wentylacyjnych silnika.
Je†eli urzådzenie nie zostaΔo caΔkowicie oprø†nione
z wody, mo†e ono ulec uszkodzeniu wskutek
dziaΔania niskich temperatur. Urzådzenie
przechowywaç w pomieszczeniu chronionym przed
niskimi temperaturami.
Nie umieszczaç na obudowie urzådzenia †adnych
przedmiotøw.
☞ Upewniç si∑, †e nie doszΔo do zakleszczenia
przewodu podczas zamykania i rozkΔadania
Niniejsza tabela wskazuje symptomyzawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadkujak
mo†na im zaradziç, gdy maszyna urzådzenie nie funkcjonuje poprawniepracuje raz nieprawidowo. Gdy
problemu nie mo†na zlokalizowaç zidentyfikowaç i usunåçrozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑î do
warsztatuautoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch.
Uwaga: Przed przyståpieniem do lokalizowania usterek nale†y urzådzenie wyΔåczyç i wyciågnåç
wtyczk∑ z sieciowego.
Konserwacja
Czyszczenie/sprawdzanie sitka
Przechowywanie po u†yciu
A
L
Usuwanie usterek
Symptomy Mo†liwa przyczyna Usuni∑cie
Brak rozruchu silnika OdΔåczona wtyczka
Gniazdo sieciowe jest uszkodzone
Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni
Uszkodzony przewød
zasilajåcyprzedΔu†acz
ZadziaΔaΔ wyΔåcznik przeciå†eniowy
Zamro†enie
PodΔåczyç wtyczk∑
U†yç innego gniazdka sieciowego
Wymieniç bezpiecznik
Sprøbowaç bez przedΔu†acza
Poczekaç 5 min na ochΔodzenie si∑
urzådzenia
Poczekaç, a† woda w pompie/w∑†u
doprowadzajåcym wod∑ lub w osprz∑cie
rozmrozi si∑
F016 L70 904.book Seite 5 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
10 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 10
Polski - 6
Nie dopuszczaç do przedostawania si∑ ∂rodkøw
chemicznych szkodliwych dla ∂rodowiska do gleby,
wody gruntowej, stawøw, rzek itd.
W przypadku stosowania preparatøw czyszczåcych,
nale†y przestrzegaç danych zawartych na
opakowaniu, w tym zalecanych st∑†eμ.
W przypadku czyszczenia pojazdøw silnikowych,
nale†y przestrzegaç przepisøw lokalnych. Nie
dopuszczaç, by zmywany olej przedostawaΔ si∑ do
ciekøw wodnych.
Elektronarz∑dzia, osprz∑t i opakowanie nale†y
doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Tylko dla paμstw nale†åcych do UE:
Nie nale†y wyrzucaç elektronarz∑dzi
do odpadøw domowych!
Zgodnie z europejskå wytycznå
2002/96/WE o starych, zu†ytych
narz∑dziach elektrycznych i
elektronicznych i jej stosowania w
prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do
u†ycia elektronarz∑dzia nale†y zbieraç osobno i
doprowadziç do ponownego u†ytkowania zgodnego
z zasadami ochrony ∂rodowiska.
Silnik zatrzymuje si∑ Wadliwy, bådΩ spalony bezpieczni
NieprawidΔowe napi∑cie zasilania
ZadziaΔaΔ wyΔåcznik przeciå†eniowy
Wymieniç bezpiecznik
Sprawdziç napi∑cie sieci. Musi ono
odpowiadaç danym na tabliczce
znamionowej
Poczekaç 5 min na ochΔodzenie si∑
urzådzenia
Bezpieczniki si∑ przepalajå Zbyt sΔaby bezpiecznik PodΔåczyç do obwodu elektrycznego,
zabezpieczonego odpowiednio do mocy
myjki wysokoci∂nieniowej
Nadmierne ci∂nienie robocze Dysza cz∑∂ciowo zatkana Wyczy∂ciç dysz∑
Pulsacyjne zmiany ci∂nienia Powietrze w w∑†u do wody lub
pompie wodnej
Nieodpowiedni dopΔyw wody
Zapchane sitko
¤ci∂ni∑ty lub zgi∑ty wå†
doprowadzajåcy wod∑
Zbyt dΔugi wå† wysokoci∂nieniowy
WyΔåczyç urzådzenie, wykonaç przebieg
przy otwartym przepΔywie wody przy
niskim ci∂nieniu, a† ustabilizuje si∑
normalne ci∂nienie robocze
Sprawdziç zgodno∂ç przyΔåcza wody z
danymi technicznymi. Minimalna ∂rednica
w∑†a doprowadzajåcego wod∑ to 1/2"
czyli Ø 3 mm
Oczy∂ciç sitko
Wyprostowaç splåtany wå†
doprowadzajåcy wod∑
OdΔåczyç przedΔu†acz w∑†a
wysokoci∂nieniowego (maksymalna
dΔugo∂ç - 7 m)
Ci∂nienie jest zbyt niskie, ale
stabilne
Wskazøwka: Rø†ne rodzaje
osprz∑tu mogå byç przyczynå
niskiego ci∂nienia
Zu†yta dysza
Zu†yty zawør wΔåczajåcy i
wyΔåczajåcy
Wymieniç dysz∑
Nacisnåç spust pi∑ciokrotne w krøtkich
odst∑pach czasu
Silnik uruchamia si∑, ale ci∂nienie
robocze nie jest uzyskiwane
Brak dopΔywu wody
Sitko zapchane
Dysza jest zatkana
PodΔåczyç dopΔyw wody
Wyczy∂ciç sitko
Wyczy∂ciç dysz∑
Myjka uruchamia si∑ samoczynnie Nieszczelna pompa/r∑koje∂ç Skontaktowaç si∑ z serwisem Bosch.
Z urzådzenia wydostaje si∑ woda Pompa jest nieszczelna Dopuszczalna norma to 6 kropel na
minut∑. W razie powa†niejszego wycieku,
nale†y skontaktowaç si∑ z serwisem
Bosch
Ochrona ∂rodowiska Usuwanie odpadøw
F016 L70 904.book Seite 6 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
11 • F 016 L70 904 • 12.05
Strona: 11
Polski - 7
Rysunki techniczne oraz informacje o cz∑∂ciach
zamiennych znajda Paμstwo pod adresem:
www.bosch-pt.com
Serwis Elektronarz∑dzi Bosch
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-56
✆ ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-60
Fax ..................................................... +48 (0)22 / 715 44-41
E-Mail: BSC@pl.bosch.com
Kategoria produktów: 27
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Zastrzega siæ prawo dokonywania zmian
Obuga klienta Serwis
Informacja na temat haΔasu i wibracji
Zmierzone warto∂ci haΔasu wyznaczono zgodnie z
dyrektywå 2000/14/WE (wysoko∂ç 1,60 m, odst™p 1 m).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Okre∂lony wg skali A poziom haΔasu emitowanego przez
urzådzenie wynosi standardowo:
Poziom ci∂nienia akustycznego
Poziom nat™†enia dΩwi™ku
Niepewno∂ç pomiaru K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Warto∂ci Δåczne drgaμ (suma wektorowa z trzech kie-
runków) oznaczone zgodnie z EN 60335 wynoszå:
Poziom emisji drgaμ ah
Niepewno∂ç pomiaru K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
Deklaracja zgodno∂ci
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
O∂wiadczamy z peΔnå odpowiedzialno∂ciå, †e produkt
przedstawiony w rozdziale "Dane techniczne" odpowi-
ada wymaganiom nast™pujåcych norm i dokumentów
normatywnych: EN 60335 - zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2011/65/EU, 2004/108/WE, 2006/42/WE,
2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom nat™†enia dΩwi™ku
Sposób oceny zgodno∂ci wg zaΔåcznika V.
dB(A) 90 92 91 91
F016 L70 904.book Seite 7 Dienstag, 8. Mai 2012 4:46 16
12 • F 016 L70 904 • 12.05

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch Aquatak 10

Zadaj pytanie o Bosch Aquatak 10

Masz pytanie dotyczące Bosch Aquatak 10, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch Aquatak 10. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch Aquatak 10 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.