Instrukcja Bosch AHS 48 Li

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch AHS 48 Li. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Nożyce do żywopłotu
  • Model/nazwa: AHS 48 Li
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Holenderski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Rosyjski, Czech

Spis treści

Strona: 146
Polski | 147
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
pl
Wskazówki bezpieczeństwa
Opis symboli obrazkowych
Przed przystąpieniem do pracy należy
przeczytać niniejszą instrukcję
eksploatacji.
Nie wolno stosować narzędzia
ogrodowego podczas deszczu, ani
wystawiać go na działanie deszczu.
Przed przystąpieniem do czynności
związanych z regulacją lub
czyszczeniem narzędzia ogrodowego,
a także w sytuacjach, gdy narzędzie
miałoby zostać pozostawione na
pewien czas bez nadzoru, należy wyjąć
akumulator.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszyst-
kie wskazówki i przepisy.
Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar
i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie
przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dal-
szego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektrona-
rzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasila-
nych energią elektryczną z sieci (z przewodem
zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
a) Stanowisko pracy należy utrzymywać
w czystości i dobrze oświetlone. Niepo-
rządek w miejscu pracy lub nieoświetlona
przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
b) Nie należy pracować tym elektronarzę-
dziem w otoczeniu zagrożonym wybu-
chem, w którym znajdują się np. łatwo-
palne ciecze, gazy lub pyły. Podczas
pracy elektronarzędziem wytwarzają się
iskry, które mogą spowodować zapłon.
c) Podczas użytkowania urządzenia
zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne
osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi
może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać
wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochron-
nym. Niezmienione wtyczki i pasujące
gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest
większe, gdy ciało użytkownika jest uzie-
mione.
c) Urządzenie należy zabezpieczyć przed
deszczem i wilgocią. Przedostanie się
wody do elektronarzędzia podwyższa
ryzyko porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać przewodu do in-
nych czynności. Nigdy nie należy nosić
elektronarzędzia, trzymając je za prze-
wód, ani używać przewodu do zawiesze-
nia urządzenia; nie wolno też wyciągać
wtyczki z gniazdka pociągając za prze-
wód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi
lub ruchomych części urządzenia.
Uszkodzone lub splątane przewody zwię-
kszają ryzyko porażenia prądem.
e) W przypadku pracy elektronarzędziem
pod gołym niebem, należy używać prze-
wodu przedłużającego, dostosowanego
również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza
(dostosowanego do pracy na zewnątrz)
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 147 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 147
148 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otocze-
niu, należy użyć wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-
wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
3) Bezpieczeństwo osób
a) Podczas pracy z elektronarzędziem na-
leży zachować ostrożność, każdą czyn-
ność wykonywać uważnie i z rozwagą.
Nie należy używać elektronarzędzia, gdy
jest się zmęczonym lub będąc pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub
lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną
poważnych urazów ciała.
b) Należy nosić osobiste wyposażenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
szenie osobistego wyposażenia ochron-
nego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi,
kasku ochronnego lub środków ochrony
słuchu (w zależności od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzędzia) – zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
c) Należy unikać niezamierzonego urucho-
mienia narzędzia. Przed włożeniem wty-
czki do gniazdka i/lub podłączeniem do
akumulatora, a także przed podniesie-
niem lub przeniesieniem elektronarzę-
dzia, należy upewnić się, że elektrona-
rzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca
na wyłączniku podczas przenoszenia elek-
tronarzędzia lub podłączenie do prądu
włączonego narzędzia, może stać się przy-
czyną wypadków.
d) Przed włączeniem elektronarzędzia, na-
leży usunąć narzędzia nastawcze lub klu-
cze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się
w ruchomych częściach urządzenia mogą
doprowadzić do obrażeń ciała.
e) Należy unikać nienaturalnych pozycji
przy pracy. Należy dbać o stabilną pozy-
cję przy pracy i zachowanie równowagi.
W ten sposób możliwa będzie lepsza kon-
trola elektronarzędzia w nieprzewidzia-
nych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie
należy nosić luźnego ubrania ani biżu-
terii. Włosy, ubranie i rękawice należy
trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome
części.
g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowania
urządzeń odsysających i wychwytują-
cych pył, należy upewnić się, że są one
podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie urządzenia odsysającego pył może
zmniejszyć zagrożenie pyłami.
4) Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do
pracy używać należy elektronarzędzia,
które są do tego przewidziane. Odpo-
wiednio dobranym elektronarzędziem
pracuje się w danym zakresie wydajności
lepiej i bezpieczniej.
b) Nie należy używać elektronarzędzia,
którego włącznik/wyłącznik jest uszko-
dzony. Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć lub wyłączyć jest niebez-
pieczne i musi zostać naprawione.
c) Przed regulacją urządzenia, wymianą
osprzętu lub po zaprzestaniu pracy na-
rzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten
środek ostrożności zapobiega nieza-
mierzonemu włączeniu się elektro-
narzędzia.
d) Nieużywane elektronarzędzia należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie należy udostępniać narzę-
dzia osobom, które go nie znają lub nie
przeczytały niniejszych przepisów.
Używane przez niedoświadczone osoby
elektronarzędzia są niebezpieczne.
e) Konieczna jest należyta konserwacja
elektronarzędzia. Należy kontrolować,
czy ruchome części urządzenia działają
bez zarzutu i nie są zablokowane, czy
części nie są pęknięte lub uszkodzone
w taki sposób, który miałby wpływ na
prawidłowe działanie elektronarzędzia.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 148 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 148
Polski | 149
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Uszkodzone części należy przed użyciem
urządzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez
niewłaściwą konserwację elektro-
narzędzi.
f) Należy stale dbać o ostrość i czystość na-
rzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi
do zakleszczenia się narzędzia tnącego,
jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zad-
bane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia
pomocnicze itd. należy używać zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić
należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznacze-
niem użycie elektronarzędzia może dopro-
wadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5) Prawidłowa obsługa i eksploatacja
narzędzi akumulatorowych
a) Akumulatory należy ładować tylko w ła-
dowarkach, zalecanych przez produ-
centa. W przypadku użycia ładowarki,
przystosowanej do ładowania określo-
nego rodzaju akumulatorów, w sposób
niezgodny z przeznaczeniem, istnieje nie-
bezpieczeństwo pożaru.
b) W elektronarzędziach można używać
jedynie przewidzianych do tego celu
akumulatorów. Użycie innych akumula-
torów może spowodować obrażenia ciała
i zagrożenie pożarem.
c) Nieużywany akumulator należy trzymać
z dala od spinaczy, monet, kluczy,
gwoździ, śrub lub innych małych przed-
miotów metalowych, które mogłyby
spowodować zmostkowanie styków.
Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora
może spowodować oparzenia lub pożar.
d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest
wydostanie się elektrolitu z akumula-
tora. Należy unikać kontaktu z nim, a
w przypadku niezamierzonego zetknię-
cia się z elektrolitem, należy umyć dane
miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz dostała
się do oczu, należy dodatkowo skonsul-
tować się z lekarzem. Elektrolit może
doprowadzić do podrażnienia skóry lub
oparzeń.
6) Serwis
a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecić
jedyniewykwalifikowanemufachowcowi
i przy użyciu oryginalnych części zamien-
nych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo
urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy z sekatorami do żywopłotów
f Należy zachować bezpieczną odległość
wszystkich części ciała od noży. Nie należy
próbować usuwać odpadów ogrodowych
spomiędzy noży ani przytrzymywać gałęzi
przeznaczonych do cięcia przy włączonym
silniku. Zablokowane odpady ogrodowe
wolno usuwać dopiero po wyłączeniu
narzędzia ogrodowego. Moment nieuwagi
przy użyciu narzędzia ogrodowego może
doprowadzić do poważnych urazów ciała.
f Narzędzie ogrodowe należy przenosić,
trzymając je za uchwyt – zawsze przy
wyłączonym silniku i nieruchomych nożach.
Na czas transportu i przechowywania
narzędzia ogrodowego należy zawsze
nakładać osłonę ochronną. Ostrożne
obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza
ryzyko zranienia nożem.
f Elektronarzędzie należy obsługiwać,
trzymając je wyłącznie za izolowaną
rękojeść, gdyż noże tnące mogą natrafić na
ukryte przewody elektryczne. W wyniku
kontaktu noża z przewodem będącym pod
napięciem, może dojść do przekazania
napięcia na części metalowe
elektronarzędzia, co mogłoby spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
f Przewód sieciowy należy trzymać z dala od
zakresu pracy urządzenia. Podczas pracy
przewód może dostać się pomiędzy gałęzie
krzewów i przypadkowo ulec przecięciu.
f Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem
należy upewnić się, że wszystkie
zabezpieczenia, osłony i uchwyty są
prawidłowo zamocowane. Nie wolno
eksploatować urządzeń częściowo
zdemontowanych ani urządzeń, na których
dokonano niedozwolonych modyfikacji.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 149 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 149
150 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
f Listwę tnącą należy przed każdym użyciem
posmarować olejem do konserwacji.
f Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebez-
pieczeństwo zwarcia.
Akumulator należy chronić przed
wysokimi temperaturami, np. przed
stałym nasłonecznieniem, przed
ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje
zagrożenie wybuchem.
f Nie należy doprowadzać do zwarcia akumu-
latora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
f W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego
użytkowania akumulatora może dojść do
wydzielenia się gazów. Wywietrzyć pomie-
szczenie i w razie dolegliwości skonsulto-
wać się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić
drogi oddechowe.
f W przypadku uszkodzenia akumulatora
może dojść do wycieku elektrolitu i zamo-
czenia przedmiotów znajdujących się
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Spraw-
dzić elementy narażone na ryzyko zamocze-
nia. Osuszyć zamoczone części lub wymienić
je w razie potrzeby.
f Akumulator należy używać tylko w połącze-
niu z elektronarzędziem firmy Bosch, dla
którego został on przewidziany. Tylko w ten
sposób można ochronić akumulator przed
niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.
f Stosować należy wyłącznie oryginalne
akumulatory firmy Bosch, o napięciu
podanym na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Użycie innych
akumulatorów, np. podróbek, przeróbek lub
akumulatorów innych producentów może
stać się przyczyną obrażeń lub powstania
szkód materialnych poprzez eksplodujące
akumulatory.
f Niniejsze urządzenie nie jest dostosowane
do obsługi przez osoby (łącznie z dziećmi)
ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub
psychicznie, a także przez osoby z
niewystarczającym doświadczeniem i/lub
niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi
sytuacja, w której znajdują się one pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby
instrukcje dotyczące posługiwania się
urządzeniem.
Dzieci powinny znajdować się pod
nadzorem, a urządzenie zabezpieczone w
taki sposób, żeby nie mogły się one nim
bawić.
Wskazówki bezpieczeństwa dla
ładowarek
Chronić ładowarkę przed deszczem i
wilgocią. Przedostanie się wody do
ładowarki zwiększa ryzyko porażenia
prądem.
f Nie wolno używać ładowarki do ładowania
akumulatorów innego producenta.
Ładowarka przystosowana jest do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych firmy Bosch
o napięciach, podanych w Danych
Technicznych. Ładowanie akumulatorów
innego typu może grozić pożarem lub
wybuchem.
f Ładowarkę należy utrzymywać w czystości.
Zabrudzenie może stać się przyczyną
porażenia elektrycznego.
f Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan
ładowarki, przewodu i wtyku. Nie używać
ładowarki w przypadku stwierdzenia
uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie łado-
warki. Naprawa powinna zostać przeprowa-
dzona wyłącznie przez wykwalifikowany
personel serwisu przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Uszkodzone ładowarki,
przewody i wtyki zwiększają ryzyko porażenia
elektrycznego.
f Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na
łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia
itp.) ani w sąsiedztwie łatwopalnych sub-
stancji. Ze względu na wzrost temperatury
ładowarki podczas procesu ładowania
istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
f Dzieci powinny znajdować się pod nadzo-
rem, a ładowarka zabezpieczona w taki
sposób, żeby dzieci nie mogły się nią bawić.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 150 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 150
Polski | 151
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
f Dzieci i osoby z emocjonalnymi lub
psychicznymi problemami mogą obsługiwać
ładowarkę wyłącznie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
wówczas, gdy otrzymały od takiej osoby
instrukcje dotyczące posługiwania się tym
urządzeniem. Dzięki szczegółowemu
poinstruowaniu można zredukować ryzyko
niewłaściwego zastosowania lub doznania
obrażeń.
Opis urządzenia i jego
zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wska-
zówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Proszę otworzyć rozkładaną stronę
przedstawiającą rysunki narzędzia ogrodowego
i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania
instrukcji eksploatacji.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i
przycinania żywopłotów i krzewów w ogrodach
przydomowych i działkowych.
Zakres dostawy
Narzędzie ogrodowe należy ostrożnie wyjąć z
opakowania i upewnić się, czy w opakowaniu
znajdują się wszystkie poniżej wymienione
elementy:
– Sekator do żywopłotu
– Osłona listwy tnącej
– Instrukcja eksploatacji
W niektórych modelach akumulator i ładowarka
wchodzą w skład dostawy.
W przypadku stwierdzenia braku lub
uszkodzenia któregoś z elementów, należy
zwrócić się do punktu zakupu urządzenia.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie
komponentów odnosi się do rysunku narzędzia
ogrodowego na stronie graficznej.
1 Listwa tnąca
2 Ochrona ręki dla przedniego uchwytu
3 Przedni uchwyt ułatwiający prowadzenie z
dźwignią wyłącznika
4 Blokada włącznika/wyłącznika
5 Uchwyt tylni z włącznikiem/wyłącznikiem
6 Akumulator
7 Otwory wentylacyjne
8 Osłona listwy tnącej
9 Ładowarka
10 Wskaźnik LED
11 Numer serii
Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instruk-
cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres
dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można
znaleźć w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Akumulatorowy sekator do żywopłotu AHS 48 LI AHS 52 LI
Numer katalogowy 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Częstotliwość skoku na biegu jałowym min-1
1100 1100
Długość cięcia mm 480 520
Szerokość cięcia mm 15 15
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,2 2,3
Numer seryjny Zob. numer seryjny 11 (tabliczka znamionowa) na
narzędziu ogrodowym
OBJ_BUCH-564-006.book Page 151 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 151
152 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Akumulator litowo-jonowy litowo-jonowy
Numer katalogowy
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Napięcie znamionowe V= 18 18
Pojemność
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Liczba ogniw akumulatora
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Czas pracy po naładowaniu akumulatora min 50 50
Ładowarka AL 2215 CV AL 2215 CV
Numer katalogowy EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Prąd ładowania mA 1500 1500
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania °C 0– 45 0– 45
Czas ładowania (przy rozładowanym
akumulatorze) min 60 60
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4 0,4
Klasa ochrony / II / II
Ładowarka AL 2204 CV AL 2204 CV
Numer katalogowy EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Prąd ładowania mA 430 430
Dopuszczalny zakres temperatur ładowania °C 0– 45 0– 45
Czas ładowania (przy rozładowanym
akumulatorze) min 180 180
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,7 0,7
Klasa ochrony / II / II
Akumulatorowy sekator do żywopłotu AHS 48 LI AHS 52 LI
OBJ_BUCH-564-006.book Page 152 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 152
Polski | 153
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Informacja na temat hałasu i wibracji
Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie
z dyrektywą 2000/14/WE.
Określony wg skali A poziom hałasu
emitowanego przez urządzenie wynosi
standardowo: Poziom ciśnienia akustycznego
79 dB(A); poziom mocy akustycznej 87 dB(A).
Niepewność pomiaru K =3 dB.
Wartości łączne drgań (suma wektorowa dla
trzech składowych kierunkowych) wyznaczone
zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:
wartość emisji drgań ah = 2,5 m/s2
, błąd pomia-
ru K = 1,5 m/s2
.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań
pomierzony został zgodnie z określoną przez
normę EN 60745 procedurą pomiarową i może
zostać użyty do porównywania elektronarzędzi.
Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji
na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia.
Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych
zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi,
a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwo-
wane, poziom drgań może odbiegać od poda-
nego. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-
dować podwyższenie ekspozycji na drgania
podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania,
trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urzą-
dzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie
włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten
sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu
pracy) ekspozycja na drgania może okazać się
znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bez-
pieczeństwa, mające na celu ochronę operatora
przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: kon-
serwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk,
ustalenie kolejności operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością,
że produkt przedstawiony w rozdziale
„Dane techniczne“ odpowiada wymaganiom
następujących norm i dokumentów
normatywnych: EN 60745 (Akumulator) i
EN 60335 (ładowarka akumulatorów) zgodnie z
wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE,
2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy
akustycznej 90 dB(A). Sposób oceny zgodności
wg załącznika V.
Kategoria produktów: 25
Dokumentacja techniczna:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montaż
Dla własnego bezpieczeństwa
f Uwaga: Przed przystąpieniem do regulacji i
czyszczenia narzędzia ogrodowego,
narzędzie należy wyłączyć i wyjąć z niego
akumulator.
f Po wyłączeniu sekatora, noże obracają się
jeszcze przez parę ułamków sekund.
f Nie dotykać noży znajdujących się w ruchu.
Ładowanie akumulatora
Wskazówka: W momencie dostawy akumulator
jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować
wykorzystanie najwyższej wydajności akumula-
tora, należy przed pierwszym użyciem całkowi-
cie naładować akumulator w ładowarce.
Akumulator litowo-jonowy można doładować
w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia
jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania
nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw
akumulatora.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 153 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 153
154 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Wyjmowanie akumulatora
Wcisnąć przycisk zwalniający blokadę
akumulatora wyjąć akumulator 6 z urządzenia,
pociągając go do tyłu.
Ładowanie (zob. rys. A)
Proces ładowania rozpoczyna się z chwilą
włożenia wtyczki sieciowej do gniazda oraz
umieszczenia akumulatora we wnęce ładowarki
9.
Najpierw należy, jak pokazano na rysunku,
włożyć przednią część akumulatora 6 do
ładowarki (n), a następnie docisnąć do dołu
tylną część akumulatora 6 (o). W celu wyjęcia
akumulatora, należy postępować w odwrotnej
kolejności.
Inteligentny proces ładowania pozwala na auto-
matyczne rozpoznawanie stanu naładowania
akumulatora i optymalny dobór prądu łado-
wania, w zależności od temperatury i napięcia
akumulatora.
Ma to wpływ na przedłużenie żywotności
akumulatora, a poza tym akumulator będzie
stale całkowicie naładowany przez cały czas
przechowywania w ładowarce.
Wskazówka: Ładowanie jest możliwe tylko
wtedy, gdy temperatura akumulatora znajduje
się w dopuszczalnym zakresie temperatur, zob.
rozdział „Dane techniczne“.
Wskaźnik ładowania akumulatora 10 świeci
światłem migającym
Proces ładowania sygnalizowany
jest światłem migającym
wskaźnika ładowania akumulatora
10.
Wskaźnik ładowania akumulatora 10 świeci
światłem ciągłem
Światło ciągłe wskaźnika
ładowania akumulatora 10
sygnalizuje, że akumulator
został całkowicie naładowany
lub, że temperatura akumulatora znajduje się
poza dopuszczalnym zakresem i akumulator nie
może być dlatego ładowany. Po osiągnięciu
przez akumulator dopuszczalnej temperatury,
ładowanie akumulatora będzie kontynuowane.
Jeżeli w ładowarce nie ma akumulatora, światło
ciągłe wskaźnika 10 sygnalizuje dopływ prądu
do ładowarki (wtyczka znajduje się w gniazdku
sieciowym) i jej gotowość do eksploatacji.
Wskazówki dotyczące ładowania
Ładowanie ciągłe akumulatora, jak również kilka
następujących bezpośrednio po sobie cykli
ładowania, może spowodować nagrzanie się
ładowarki. Jest to zjawisko normalne i nie świad-
czy o żadnej wadzie technicznej urządzenia.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu
wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność
wymiany na nowy.
Akumulator wyposażony jest w system kontroli
temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie
wyłącznie w zakresie temperatur pomiędzy 0 °C
a 45 °C. Dzięki temu osiąga się wyższą
żywotność akumulatora.
Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw
„Electronic Cell Protection (ECP)“ akumulator
litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim
rozładowaniem. Przy rozładowanym
akumulatorze układ ochronny narzędzia
ogrodowego wyłącza je. Nóż tnący zatrzymuje się.
Po automatycznym wyłączeniu
narzędzia ogrodowego nie należy
naciskać ponownie włącznika/wyłącznika.
Może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
Praca urządzenia
Włączenie
Włożenie akumulatora (zob. rys. A)
Akumulator wsunąć dom urządzenia w sposób
pokazany na rysunku. Akumulator musi
zaskoczyć w zatrzasku w wyczuwalny sposób.
Uruchomienie (zob. rys. B)
n Wcisnąć włącznik/wyłącznik 5 na tylnym
uchwycie i przytrzymać w tej pozycji.
o Pociągnąć blokadę włącznika 4 do góry.
p Wcisnąć przedni włącznik/wyłącznik 3.
Wyłączenie
Zwolnić przedni 3 lub tylni 5 włącznik/wyłącznik.
UWAGA
OBJ_BUCH-564-006.book Page 154 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 154
Polski | 155
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Wskazówki robocze (zob. rys. C–E)
f Uwaga: Sekator należy obsługiwać oburącz,
trzymając go w bezpiecznej odległości od
siebie. Należy zwracać uwagę na stabilną
postawę przy pracy.
f Listwę tnącą należy przed każdym użyciem
posmarować olejem do konserwacji.
Urządzenie dostosowane jest do cięcia gałęzi o
maksymalnej grubości 15 mm. Aby naprowadzić
gałęzie pod noże, należy przesuwać sekator
równomiernie do przodu po linii cięcia.
Dwustronna listwa tnąca umożliwia cięcie w obu
kierunkach lub ruchem wahadłowym.
Cięcie żywopłotu należy rozpocząć od
powierzchni bocznych, a w następnej kolejności
strzyc górną jego płaszczyznę.
Aby boki żywopłotu były równe, zaleca się ciąć
zgodnie z kierunkiem wzrostu pędów – z dołu
ku górze. W przypadku cięcia z góry na dół,
cieńsze gałązki wychylą się na zewnątrz, co
może spowodować zbytnie prześwietlenie
żywopłotu, a nawet powstanie dziur.
Na koniec należy równo przyciąć górną
płaszczyznę – w tym celu należy na żądanej
wysokości rozpiąć sznur przez całą długość
żywopłotu.
Należy uważać, aby podczas cięcia nie natrafić
na żadne przedmioty, na przykład na drut, gdyż
mogłyby one uszkodzić noże lub napęd.
Mechanizm chroniący przed zablokowaniem
Narzędzie ogrodowe wyposażone zostało w
opatentowaną funkcję, która działa w
następujący sposób:
W przypadku zablokowania noża tnącego w
stawiającym opór materiale, obciążenie silnika
wzrasta. Inteligentny układ mikroelektroniczny
rozpoznaje obciążenie i zmienia (wielokrotnie)
kierunek obrotu silnika, aby zapobiec
zablokowaniu i spowodować przecięcie gałęzi.
Ta zmiana kierunku obrotu silnika jest słyszalna
i może trwać do trzech sekund.
Po przecięciu, urządzenie pracuje dalej w
normalnym trybie pracy, lub – w razie
przeciążenia – automatycznie zatrzymuje noże
w pozycji otwartej (gdyby np. doszło do
przypadkowego zablokowania maszyny przez
druciane ogrodzenie).
Lokalizacja usterek
W przypadku ewentualnych problemów z funkcjonowaniem narzędzia ogrodowego, w poniższej
tabelce znaleźć można różne rodzaje błędów, możliwe ich przyczyny oraz właściwy sposób ich
usuwania. Jeżeli za jej pomocą nie uda się lokalizacja bądź usunięcie usterki, należy zwrócić się do
punktu serwisowego.
f Uwaga: Przed przystąpieniem do lokalizacji usterki należy wyłączyć narzędzie ogrodowe i
wyjąć z niego akumulator.
Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki
Sekator nie działa Rozładowany akumulator Naładować akumulator (zob.
wskazówki dotyczące ładowania)
Blokada włącznika nie zaskoczyła
prawidłowo
zob. „Włączenie“
Sekator pracuje z
przerwami
Nastąpiło uszkodzenie
wewnętrznego okablowania
narzędzia ogrodowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik Zwrócić się do punktu serwisowego
Kierunek obrotu silnika stale się
zmienia, a po ok. 3 sekundach
zatrzymuje się
zob. „Wskazówki robocze“
(Mechanizm chroniący przed
zablokowaniem)
OBJ_BUCH-564-006.book Page 155 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 155
156 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Silnik pracuje, noże
zatrzymują się
Błąd wewnętrzny Zwrócić się do punktu serwisowego
Noże mocno się
nagrzewają
Tępy nóż Oddać listwę tnącą do ostrzenia
Wyszczerbiony nóż Skontrolować stan listwy tnącej
Za duże tarcie z powodu
niedostatecznego nasmarowania
Spryskać olejem smarowym
Nóż się nie obraca Rozładowany akumulator Naładować akumulator (zob.
wskazówki dotyczące ładowania)
Uszkodzone narzędzie ogrodowe Zwrócić się do punktu serwisowego
Silne wibracje/
dźwięki
Uszkodzone narzędzie ogrodowe Zwrócić się do punktu serwisowego
Zbyt krótki czas
pracy na jedno
ładowanie
akumulatora
Za duże tarcie z powodu
niedostatecznego nasmarowania
Spryskać olejem smarowym
Nóż należy oczyścić Oczyścić nóż
zła technika cięcia zob. „Wskazówki dotyczące pracy z
sekatorami“
Akumulator nie naładowany do pełna Naładować akumulator (zob.
wskazówki dotyczące ładowania)
Wskaźnik ładowania
akumulatora 10
świeci się światłem
ciągłym
Nie jest możliwe
ładowanie
Akumulator nie został (prawidłowo)
włożony
Wstawić akumulator prawidłowo do
ładowarki
Styki akumulatora są zabrudzone Wyczyścić styki akumulatora, np.
przez wie lo krot ne włożenie i wyję-
cie akumulatora. W razie niepowo-
dzenia akumulator wymienić na nowy
Akumulator jest uszkodzony Wymienić akumulator na nowy
Noże obracają się
zbyt wolno lub nie
działa mechanizm
chroniący przed
zablokowaniem
Rozładowany akumulator Naładować akumulator (zob.
wskazówki dotyczące ładowania)
Akumulator był przechowywane w
temperaturze przekraczającej
dopuszczalny zakres
Odczekać rozgrzanie się akumulatora
do temperatury pokojowej (w
dopuszczalnym zakresie temperatur,
znajdującym się między 0 – 45 °C)
Wskaźnik ładowania
akumulatora 10 nie
świeci się
Wtyczka ładowarki nie (właściwie)
podłączona do sieci
Wsadzić wtyczkę (całkowicie) do
gniazdka
Gniazdko, przewód sieciowy lub
ładowarka są uszkodzone
Sprawdzić napięcie sieci, ładowarkę
wzgl. zlecić kontrolę w auto-
ryzowanym punkcie serwisowym
elektronarzędzi firmy Bosch
Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki
OBJ_BUCH-564-006.book Page 156 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 156
Polski | 157
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
f Uwaga: Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek prac przy narzędziu
ogrodowym należy wyjąć z niego
akumulator.
Wskazówka: Następujących czynności
konserwacyjnych należy dokonywać regularnie,
aby zagwarantować długą i wydajną pracę
urządzenia.
Regularnie kontrolować narzędzie ogrodowe
pod kątem oczywistych usterek, takich jak luźne
połączenia i zużyte lub uszkodzone elementy
konstrukcyjne.
Kontrolować, czy osłony urządzenia i zabezpie-
czenia są w pełni sprawne i właściwie zamon-
towane. Przed rozpoczęciem pracy z urządze-
niem należy przeprowadzić wszelkie konieczne
konserwacje i naprawy.
Jeśli mimo starannych metod produkcji i
kontroli narzędzie ogrodowe uległoby awarii,
naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany
serwis narzędzi ogrodowych firmy Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach
części zamiennych konieczne jest podanie
dziesięciocyfrowego numeru katalogowego,
znajdującego się na tabliczce znamionowej na-
rzędzia ogrodowego.
Po zakończeniu użytkowania/
Przechowywanie
f Uwaga: Wyłączyć narzędzie ogrodowe i
wyjąć akumulator. Przed odłożeniem
narzędzia na dłuższy okres czasu należy
upewnić się, że akumulator został wyjęty.
Przy pomocy miękkiej szczotki i szmatki
dokładnie oczyścić zewnętrzne elementy
sekatora. Nie używać wody, rozpuszczalników
ani środków nabłyszczających. Usunąć
wszystkie zabrudzenia, w szczególności z
otworów wylotu powietrza 7 silnika.
Przed przystąpieniem do składowania narzędzia
ogrodowego listwę tnącą należy posmarować
olejem do konserwacji.
Sekator należy przechowywać w bezpiecznym,
suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Nie
wolno stawiać na urządzeniu żadnych
przedmiotów.
Akumulator należy przechowywać w
temperaturze od 0 °C do 45 °C.
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu
do części zamiennych prosimy zwracać się do
punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne
oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-garden.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch
służy pomocą w razie pytań związanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi:
+48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Transport
Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy
ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte
styki należy zakleić, a akumulator zapakować
w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać
(przesuwać) w opakowaniu.
Przy wysyłce akumulatorów litowo-jonowych
może istnień obowiązek znakowania przesyłki –
prosimy o przestrzeganie odpowiednich
przepisów krajowych.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 157 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Strona: 157
158 | Polski
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Usuwanie odpadów
Narzędzia ogrodowe, osprzęt i opakowanie
należy oddać do powtórnego przetworzenia
zgodnego z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska.
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także
akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do
odpadów z gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE, niezdatne do użytku
elektronarzędzia i urządzenia
elektroniczne, a zgodnie z
europejską wytyczną 2006/66/WE
uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i
doprowadzić do ponownego przetworzenia
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Proszę stosować się do
wskazówek, znajdujących się
w rozdziale „Transport“,
str. 157.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 158 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch AHS 48 Li

Zadaj pytanie o Bosch AHS 48 Li

Masz pytanie dotyczące Bosch AHS 48 Li, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch AHS 48 Li. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch AHS 48 Li tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.