Instrukcja Bosch AHS 45-16

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch AHS 45-16. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Bosch
  • Produkt: Nożyce do żywopłotu
  • Model/nazwa: AHS 45-16
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuski, Francuski, Portugalski, Duński, Polski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Rosyjski, Norweski, Czech

Spis treści

Strona: 51
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
52 | Polski
pl
Wskazówki bezpieczeństwa
Opis symboli obrazkowych
Przed przystąpieniem do pracy należy
przeczytać niniejszą instrukcję
eksploatacji.
Nie wolno użytkować sekatora do
żywopłotu podczas deszczu. Nie wolno
wystawiać sekatora do żywopłotu na
działanie deszczu.
Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub
konserwacyjnych przy sekatorze do
żywopłotu, w przypadku zablokowania się
przewodu sieciowego, przecięcia go lub uszkodzenia,
a także w czasie (nawet krótkich) przerw w pracy
należy wyłączyć sekator do żywopłotu i wyjąć wtyk z
gniazda sieciowego.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy
w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą
spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego
zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“
odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią
elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do
elektronarzędzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
f Stanowisko pracy należy utrzymywać
w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w
miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń
robocza mogą być przyczyną wypadków.
f Nie należy pracować tym elektronarzędziem w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym
znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się
iskry, które mogą spowodować zapłon.
f Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę
na to, aby dzieci i inne osoby postronne
znajdowały się w bezpiecznej odległości.
Odwrócenie uwagi może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do
gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków
adapterowych w przypadku elektronarzędzi z
uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki i
pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
f Należy unikać kontaktu z uziemionymi po-
wierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało
użytkownika jest uziemione.
f Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem
i wilgocią. Przedostanie się wody do
elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia
prądem.
f Nigdy nie należy używać przewodu do innych
czynności. Nigdy nie należy nosić elek-
tronarzędzia, trzymając je za przewód, ani
używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie
wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Przewód należy chronić
przed wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub rucho-
mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane
przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
f W przypadku pracy elektronarzędziem pod
gołym niebem, należy używać przewodu
przedłużającego, dostosowanego również do
zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego
przedłużacza (dostosowanego do pracy na
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy
użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-
prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Bezpieczeństwo osób
f Podczas pracy z elektronarzędziem należy
zachować ostrożność, każdą czynność wy-
konywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać
elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub
będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub
lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektrona-
rzędzia może stać się przyczyną poważnych
urazów ciała.
f Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i
zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej,
obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi,
kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w
zależności od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń
ciała.
f Należy unikać niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka
i/lub podłączeniem do akumulatora, a także
przed podniesieniem lub przeniesieniem elektro-
narzędzia, należy upewnić się, że elektronarzę-
dzie jest wyłączone. Trzymanie palca na
wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia,
może stać się przyczyną wypadków.
f Przed włączeniem elektronarzędzia, należy
usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.
Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych
częściach urządzenia mogą doprowadzić do
obrażeń ciała.
f Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.
Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i
zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa
będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nie-
przewidzianych sytuacjach.
f Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy
nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy,
ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od
ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać wciągnięte przez
ruchome części.
f Jeżeli istnieje możliwość zamontowania
urządzeń odsysających i wychwytujących pył,
należy upewnić się, że są one podłączone i będą
prawidłowo użyte. Użycie urządzenia
odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
f Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy
używać należy elektronarzędzia, które są do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie
wydajności lepiej i bezpieczniej.
f Nie należy używać elektronarzędzia, którego
włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.
Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub
wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać
naprawione.
f Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu
lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć
akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega
niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
f Nieużywane elektronarzędzia należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom,
które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych
przepisów. Używane przez niedoświadczone
osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
f Konieczna jest należyta konserwacja
elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy
ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i
nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte
lub uszkodzone w taki sposób, który miałby
wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem
urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków
spowodowanych jest przez niewłaściwą
konserwację elektronarzędzi.
f Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi
tnących. O wiele rzadziej dochodzi do
zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono
starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej
się też prowadzi.
f Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze
itd. należy używać zgodnie z niniejszymi
zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki
i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z
przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może
doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 52 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Strona: 52
Polski | 53
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Serwis
f Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje,
że bezpieczeństwo urządzenia zostanie
zachowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy z sekatorami do żywopłotów
f Należy zachować bezpieczną odległość
wszystkich części ciała od noży. Nie należy
próbować usuwać odpadów ogrodowych
spomiędzy noży ani przytrzymywać gałęzi
przeznaczonych do cięcia przy włączonym
silniku. Zablokowane odpady ogrodowe wolno
usuwać dopiero po wyłączeniu narzędzia
ogrodowego. Moment nieuwagi przy użyciu
narzędzia ogrodowego może doprowadzić do
poważnych urazów ciała.
f Narzędzie ogrodowe należy przenosić, trzymając
je za uchwyt – zawsze przy wyłączonym silniku i
nieruchomych nożach. Na czas transportu i
przechowywania narzędzia ogrodowego należy
zawsze nakładać osłonę ochronną. Ostrożne
obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza ryzyko
zranienia nożem.
f Elektronarzędzie należy obsługiwać, trzymając je
wyłącznie za izolowaną rękojeść, gdyż noże tnące
mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne
lub na własny przewód sieciowy. W wyniku
kontaktu noża z przewodem będącym pod
napięciem, może dojść do przekazania napięcia na
części metalowe elektronarzędzia, co mogłoby
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
f Przewód sieciowy należy trzymać z dala od
zakresu pracy urządzenia. Podczas pracy przewód
może dostać się pomiędzy gałęzie krzewów i
przypadkowo ulec przecięciu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
f Niniejsze urządzenie nie jest dostosowane do
obsługi przez osoby (łącznie z dziećmi)
ograniczone fizycznie, emocjonalnie, lub
psychicznie, a także przez osoby z
niewystarczającym doświadczeniem i/lub
niedostateczną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której znajdują się one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i otrzymują
od tej osoby instrukcje dotyczące posługiwania się
urządzeniem.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a
urządzenie zabezpieczone w taki sposób, żeby nie
mogły się one nim bawić.
f Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy
mocno w obydwu rękach i zadbać stabilną
pozycję pracy. Elektronarzędzie prowadzone
oburącz jest bezpieczniejsze.
f Przed odłożeniem elektronarzędzia należy
odczekać aż do momentu, gdy znajduje się ono w
bezruchu.
f Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w
odległości 3 metrów nie mogą znajdować się
żadne osoby postronne i zwierzęta. Osoba
obsługująca urządzenie odpowiedzialna jest za
osoby trzecie znajdujące się w pobliżu.
f Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za
listwę tnącą.
f Nie wolno udostępniać sekatora do żywopłotu do
użytku dzieciom ani osobom, które nie zapoznały
się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić uwagę,
czy w danym kraju nie istnieją przepisy,
ograniczające wiek użytkownika podobnych
narzędzi.
f Nie wolno nigdy ciąć żywopłotu, jeżeli w
bezpośredniej bliskości znajdują się osoby
postronne, w szczególności dzieci lub zwierzęta
domowe.
f Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie
odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie
i mieniu, wyrządzone innym osobom.
f Nie używać sekatora do żywopłotu boso ani w
odkrytym obuwiu. Podczas pracy należy zawsze
zakładać stabilne obuwie robocze i długie spodnie.
Zaleca się użycie stabilnego antypoślizgowego
obuwia roboczego i okularów ochronnych. Nie
należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, gdyż
mogłyby zostać ujęte przez poruszające się części.
f Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać
żywopłot i usunąć z niego wszystkie druty i inne
przedmioty.
f Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan
techniczny noży, śrub i innych elementów
mechanizmu tnącego pod kątem ich zużycia lub
uszkodzenia. Nie należy nigdy pracować z
uszkodzonym lub silnie zużytym mechanizmem
tnącym.
f Przed każdym użytkowaniem należy skontrolować
przewód przyłączeniowy/przedłużacz, a w
przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić.
Chronić przewód przyłączeniowy/przedłużacz
przed działaniem wysokiej temperatury,
olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
f Należy być dobrze zorientowanym w obsłudze
sekatora do żywopłotu, aby w krytycznej sytuacji
móc go szybko zatrzymać.
f Pracować należy tylko przy dziennym świetle lub
przy dobrym sztucznym oświetleniu.
f Nie wolno nigdy używać sekatora do żywopłotu,
gdy urządzenia zabezpieczające nie są
zamontowane lub są uszkodzone.
f Przed rozpoczęciem pracy z sekatorem do
żywopłotu należy upewnić się, że wszystkie
załączone w dostawie uchwyty, zabezpieczenia i
osłony są prawidłowo zamocowane. Nie wolno
eksploatować niekompletnie zmontowanego
sekatora do żywopłotu, ani takiego, na którym
dokonano niedozwolonych modyfikacji.
f Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za jego
elementy zabezpieczające.
f Podczas użytkowania sekatora do żywopłotu
należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i o
utrzymanie równowagi, w szczególności podczas
pracy na stopniach lub drabinie.
f Należy być stale świadomym ewentualnych
zagrożeń z otoczenia, które mogą być podczas
cięcia żywopłotu niesłyszalne i niezauważalne.
f Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:
– przed przystąpieniem do przeglądu sekatora
do żywopłotu, usunięcia blokady lub prac
konserwacyjno-naprawczych.
– gdy nóż natrafił na jakiś twardy przedmiot.
Należy sprawdzić, czy sekator do żywopłotu
nie został uszkodzony, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia oddać go do
naprawy.
– gdy sekator do żywopłotu zaczyna wibrować w
nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego
przyczynę).
f Aby mieć pewność, że stan techniczny sekatora do
żywopłotu gwarantuje bezpieczną pracę, należy
regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki,
trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
f Sekator do żywopłotu należy przechowywać w
bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci
miejscu (wysoko na półce, bądź pod
zamknięciem).
f Dla własnego bezpieczeństwa wymieniać zużyte
lub uszkodzone części.
f Jeżeli nie posiada się odpowiedniego
wykształcenia nie należy próbować samemu
naprawiać sekator do żywopłotu.
f Upewnić się, czy części zamienne zostały
wyprodukowane przez firmę Bosch.
Bezpieczeństwo elektryczne
f Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych lub czyszczenia, należy
wyłączyć sekator do żywopłotu i wyjąć przewód
z gniazda. Powyższe zalecenie dotyczy również
przypadków, gdy przewód zasilający jest
przecięty, uszkodzony lub splątany.
f Po wyłączeniu sekatora do żywopłotu, nóż
obraca się jeszcze przez parę sekund. Uwaga! Nie
wolno dotykać noża znajdującego się w ruchu.
Nabyte narzędzie ogrodowe jest zaopatrzone w
izolację ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie
robocze wynosi 230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie
należących do UE 220 V, 240 V – w zależności od
modelu). Stosować wolno jedynie przedłużacze
posiadające atest. Szczegółowych informacji można
uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Dozwolone jest tylko stosowanie kabli
przedłużających typu H05VV-F lub H05RN-F.
Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy zaleca się
stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o
prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA.
Wyłącznik ten powinien być kontrolowany przed
każdym użyciem.
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 53 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Strona: 53
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
54 | Polski
Wskazówka dla produktów, nie sprzedawanych w
Wielkiej Brytanii:
UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy narzędziu
ogrodowym połączony był z kablem przedłużającym
Złącza kabla przedłużającego powinny być
zabezpieczone przed bryzgami wody i być wykonane z
gumy lub posiadać osłonę gumową. Przedłużacz musi
być zaopatrzony w uchwyt kablowy odciążający
(zabezpieczeniem przed wyrwaniem).
Przewód przyłączeniowy należy regularnie
kontrolować pod kątem uszkodzeń; można go
użytkować wyłącznie w nienagannym stanie.
Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego
może dokonać wyłącznie autoryzowany warsztat
serwisowy firmy Bosch.
Konserwacja
f Podczas wykonywania prac obsługowych w
pobliżu ostrych noży, należy zawsze nosić
rękawice ogrodowe.
f Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o
własne bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub
uszkodzone części.
f Przed przystąpieniem do składowania narzędzia
ogrodowego listwę tnącą należy posmarować
olejem do konserwacji.
f Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia
ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy
regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki,
trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
f Upewnić się, czy części zamienne zostały
wyprodukowane przez firmę Bosch.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i
bezpieczniejszemu użytkowaniu elektronarzędzia.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i przycinania
żywopłotów i krzewów w ogrodach przydomowych i
działkowych.
Dane techniczne
Informacja na temat hałasu i
wibracji
Zmierzone wartości hałasu wyznaczono zgodnie z
dyrektywą 2000/14/WE.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego
przez urządzenie wynosi standardowo: Poziom
ciśnienia akustycznego 84 dB(A); poziom mocy
akustycznej 95 dB(A). Niepewność pomiaru K =2 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań (suma wektorowa dla trzech
składowych kierunkowych) wyznaczone zgodnie z
normą EN 60745 wynoszą:
wartość emisji drgań ah <2,5 m/s2
, błąd pomiaru
K =1,5 m/s2
.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań
pomierzony został zgodnie z określoną przez normę
EN 60745 procedurą pomiarową i może zostać użyty
do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć
do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli
elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań
lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie
będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań
może odbiegać od podanego. Podane powyżej
przyczyny mogą spowodować podwyższenie
ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba
wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest
wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie
jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana
na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania
może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bez-
pieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed
skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja
elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie
odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności
operacji roboczych.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt
przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“
odpowiada wymaganiom następujących norm i
dokumentów normatywnych: EN 60745 – zgodnie z
wymaganiami dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE,
2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy
akustycznej 97 dB(A). Sposób oceny zgodności wg
załącznika V.
Kategoria produktów: 25
Dokumentacja techniczna:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Symbol Znaczenie
Należy nosić rękawice ochronne.
Zakładać okulary ochronne.
Kierunek ruchu
Uruchomienie
Wyłączenie
Należy strzec się przed
porażeniem prądem elektrycznym.
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Osprzęt
Sekator do żywopłotu AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Numer katalogowy 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Moc znamionowa W 420 450 450 450
Długość cięcia mm 450 500 550 600
Odstęp między nożami mm 16 16 16 16
Częstotliwość skoku na biegu
jałowym min-1
3400 3400 3400 3400
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Klasa ochrony /II /II /II /II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w
przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narzędzia ogrodowego. Nazwy
handlowe poszczególnych modeli narzędzi ogrodowych mogą się różnić.
Dr Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 54 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Strona: 54
Polski | 55
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Montaż i praca
Lokalizacja usterek
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach
części zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia
zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE o starych, zużytych
narzędziach elektrycznych i elektro-
nicznych i jej stosowania w prawie
krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do użycia elektronarzędzia należy
zbierać osobno i doprowadzić do
ponownego użytkowania zgodnego z zasadami
ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Planowane działanie Rysunek
Zakres dostawy 1
Montaż przedłużacza 2
Włączanie 2
Wyłączanie 2
Wskazówki robocze 2, 3
Konserwacja noża 4
Przechowywanie i transport 4
Wybór osprzętu 5
Symptomy Możliwa przyczyna Usunięcie usterki
Sekator nie działa Brak napięcia sieciowego Skontrolować i włączyć
Uszkodzone gniazdko sieciowe Podłączyć urządzenie do innego gniazdka
Przedłużacz jest uszkodzony Skontrolować przewód, w razie potrzeby
wymienić
Zadziałał bezpiecznik Wymienić bezpiecznik
Sekator pracuje z
przerwami
Przedłużacz jest uszkodzony Skontrolować przewód, w razie potrzeby
wymienić
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego
okablowania narzędzia ogrodowego
Zwrócić się do punktu serwisowego
Uszkodzony włącznik/wyłącznik Zwrócić się do punktu serwisowego
Silnik pracuje, noże
zatrzymują się
Błąd wewnętrzny Zwrócić się do punktu serwisowego
Noże mocno się
nagrzewają
Tępy nóż Oddać listwę tnącą do ostrzenia
Wyszczerbiony nóż Skontrolować stan listwy tnącej
Za duże tarcie z powodu niedostatecznego
nasmarowania
Spryskać olejem smarowym
Silne wibracje/dźwięki Uszkodzone narzędzie ogrodowe Zwrócić się do punktu serwisowego
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 55 Friday, October 8, 2010 11:34 AM

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o Bosch AHS 45-16

Zadaj pytanie o Bosch AHS 45-16

Masz pytanie dotyczące Bosch AHS 45-16, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch AHS 45-16. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch AHS 45-16 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.