KFBES850

Instrukcja Black & Decker KFBES850

KFBES850

Podręcznik dla Black & Decker KFBES850 w Angielski. Ten podręcznik PDF ma 25 stron.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
Strona: 1
28 29 (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) POLSKIE (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) POLSKIE c. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda, poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia. Chronić kabel zasilający przed kontaktem z gorącymi elementami, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. e. W czasie eksploatacji elektronarzędzi poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem. f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 3. Środki ochrony osobistej a. W czasie pracy elektronarzędziem zachować czujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w stanie zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy elektronarzędziem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. b. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową podeszwą, kask czy ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu. c. Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przed przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem akumulatorów oraz przed podniesieniem i przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia lub podłączenie włączonego narzędzia do zasilania łatwo staje się przyczyną wypadków. d. Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji. Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji połączonego z częściami wirującymi elektronarzędzia może spowodować uszkodzenie ciała. e. Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czas zachowywać solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki temu ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. f. Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części. g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających pył, upewnić się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane. Używanie takich urządzeń może zmniejszać zagrożenia związane z obecnością pyłów. h. Nie zezwalać na to, aby rutyna wynikająca z częstego użytkowania narzędzi prowadziła do lekceważenia zagrożeń i ignorowania zasad bezpiecznego użytkowania narzędzi. Lekkomyślna obsługa może spowodować poważne obrażenia ciała w ułamku sekundy. 4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi a. Nie przeciążać elektronarzędzia. Używać elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykona się pracę lepiej i w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało zaprojektowane. b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą włącznika, nie może być używane i musi zostać naprawione. c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. d. Nie używane elektronarzędzie przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewprawnego użytkownika. e. Prawidłowo konserwować elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzić, czy ruchome części są właściwie połączone i zamocowane, czy części nie są uszkodzone oraz skontrolować wszelkie inne elementy mogące mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy naprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wiele wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi elektronarzędziami. f. Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementów tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięcia o ostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze do kontrolowania. g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należy używać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne. h. Uchwyty i powierzchnie, za które chwyta się narzędzie, muszą być suche, czyste oraz niezabrudzone olejem i smarem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i panowanie nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. 5. Naprawy a. Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznie osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to bezpieczeństwo elektronarzędzia. Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi - wskazówki dodatkowe @ Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznemu użytkowania wyrzynarek i pił posuwisto-zwrotnych u Przytrzymywać elektronarzędzie za izolowaną powierzchnię chwytu w trakcie pracy lub gdy element tnący może zetknąć się z niewidocznym przewodem. Zetknięcie akcesorium tnącego z przewodem pod napięciem może spowodować pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy i porażenie prądem operatora. u Zastosować zaciski lub inne praktyczne sposoby zamocowania obrabianego przedmiotu do stabilnego podłoża. Trzymanie obrabianego elementu w rękach lub oparcie go o ciało nie daje dostatecznej stabilizacji i może spowodować utratę kontroli nad narzędziem. u Nie zbliżać rąk do obszaru cięcia. Nigdy i pod żadnym pozorem nie sięgać pod spód obrabianego elementu. Nie zbliżać palców lub kciuków do obszaru roboczego ostrza tnącego i zacisku ostrza. Nie stabilizować narzędzia, chwytając za stopkę. u Brzeszczoty muszą być naostrzone. Stępione lub uszkodzone brzeszczoty mogą powodować skręcanie lub przeciążenie wyrzynarki pod naciskiem. Zawsze stosować odpowiednie ostrze tnące dla obrabianego materiału i stosowanego cięcia. u W trakcie cięcia rur lub przewodów upewnić się, że są one opróżnione, nie przewodzą energii elektryczne itp. u Nie dotykać obrabianego elementu lub brzeszczota zaraz po przerwaniu pracy urządzenia. Mogą one być bardzo gorące. u Sprawdzić występowanie ukrytych zagrożeń przed rozpoczęciem cięcia ścian, podłóg lub sufitów, sprawdzić także przebieg przewodów i rur. u Brzeszczot nadal będzie poruszać się po zwolnieniu włącznika. Zawsze po wyłączeniu narzędzia i przed jego odłożeniem odczekaj do zatrzymania się ostrza. Ostrzeżenie! Kontakt z pyłem lub wdychanie pyłu wytwarzanego podczas cięcia może być niebezpieczne dla zdrowia operatora i możliwych osób postronnych. Zawsze nosić maskę przeciwpyłową i przeciwdymną i zapewnij odpowiednie zabezpieczenie osób znajdujących się w obszarze ochronnym. u Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji obsługi. u Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem opisywanym w instrukcji obsługi, może powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i/lub uszkodzenia mienia. Bezpieczeństwo osób postronnych u Ta ładowarka może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu związanych z tym zagrożeń. u Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie wolno przeprowadzać dzieciom bez nadzoru. Pozostałe zagrożenia W czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn. Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich: u Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomych elementów. u Obrażenia ciała w czasie wymiany części, ostrzy lub akcesoriów. u Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwiek narzędziem, należy robić regularne przerwy. u Uszkodzenie słuchu.
Strona: 2
30 31 (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) POLSKIE (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) POLSKIE u Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie, szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF). Drgania Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji zgodności z normami wartość drgań (wibracji), została zmierzona zgodnie ze standardową procedurą zawartą w normie EN62841. Informacja ta może służyć do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość emitowanych drgań może również służyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na wibracje. Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie pracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia. Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość. Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęcia środków ochrony osób zawodowo użytkujących elektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należy uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia. Symbole na urządzeniu Na narzędziu znajdują się następujące symbole oraz kod daty: : Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko zranie- nia, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi. Ochrona przeciwporażeniowa # To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego też przewód uziemiający nie jest potrzebny. Zawsze sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej. u Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego kabla zasilającego należy powierzyć producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu BLACK+DECKER. Funkcje Opisywane urządzenie wyposażone jest w kilka lub wszystkie z poniższych elementów. 1. Włącznik z regulacją obrotów 2. Przycisk wyłączania blokady 3. Przycisk zwalniania brzeszczota Rys. A 4. Brzeszczot o dużej wydajności 5. Brzeszczot do krzywizn 6. Brzeszczot do metalu Montaż Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest odłączona. Używane brzeszczoty mogą być gorące. Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. B i C) Montaż u Umieścić brzeszczot na kołku ustalającym (7). u Obrócić brzeszczot w górę o kąt powyżej 90° aż do jego ustawienia się w rowku (8) oraz po ustawieniu trzpienia ustalającego w pozycji zablokowanej. u Sprawdzić, czy brzeszczot jest solidnie zamontowany, próbując go wyjąć bez wciskania przycisku zwalniania brzeszczota (3). W przypadku problemów z zamocowaniem brzeszczota, sprawdzić, czy trzpień ustalający jest ustawiony w prawidłowej pozycji przedstawionej na ilustracji C. Jeżeli nie jest on ustawiony w prawidłowej pozycji naciskając przycisk zwolnienia brzeszczota obróć trzpień ustalający w prawidłowej pozycji. Demontaż u Przytrzymując przycisk zwalniania brzeszczota (3) naciśnięty, obrócić brzeszczot w dół o kąt 90°. u Wyciągnąć brzeszczot w bok z trzpienia ustalającego i wysunąć z narzędzia. u Zwolnić przycisk zwalniania brzeszczota. Eksploatacja Ostrzeżenie! Uwzględniać tempo pracy urządzenia. Nie przeciążać narzędzia. Włączanie i wyłączanie (rys. D) u Aby włączyć narzędzie, wcisnąć dwa przyciski wyłączania blokady (2) w położenie odblokowane, a następnie wcisnąć włącznik z regulacją obrotów (1). u Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić włącznik z regulacją prędkości. Cięcie (rys. E) u W razie możliwości zawsze trzymać narzędzie obiema rękami. u Przed rozpoczęciem cięcia pozwól pile popracować chwilę bez obciążenia. u Przyłożyć tylko delikatny nacisk na narzędzie podczas cięcia. u Stosować taki sam ruch posuwisto zwrotny, jak w przypadku korzystania z normalnej piły ręcznej. Zapewnia to szybsze cięcie i jego wyższą jakość. Wskazówki praktyczne Cięcie drewna u Pewnie zacisnąć cięty element i usunąć wszelkie gwoździe i inne obiekty metalowe. u Aby zminimalizować odłupywanie, np. podczas cięcia laminatu, zacisnąć niepotrzebne klocki z drewna lub płyty po obu stronach obrabianego elementu i przecinać wszystkie warstwy. Cięcie metalu u Pamiętać, że cięcie metalu trwa znacznie dłużej, niż cięcie drewna. u Użyć brzeszczotu odpowiedniego do cięcia metalu. Do cięcia metali żelaznych zastosować brzeszczot o małych zębach, a do cięcia metali nieżelaznych wykorzystać brzeszczot o większych zębach. u Cięcie prowadzić blisko dużej gałęzi lub pnia. Eksploatacja w trybie wyrzynarki (rys. F) u Usunąć brzeszczot. u Obrócić stopę (9) o kąt 270°. u Zablokować stopę. u Zamontować brzeszczot. Konserwacja To narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową, pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy odpowiednio o nie dbać i regularnie je czyścić. Ostrzeżenie! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę z gniazda. u Okresowo czyścić otwory wentylacyjne narzędzia za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki. u Regularnie czyścić obudowę silnika wilgotną tkaniną. Nie używać środków czyszczących ściernych ani zawierających rozpuszczalniki. Ochrona środowiska Z Selektywna zbiórka odpadów. Produktów i aku- mulatorów oznaczonych tym symbolem nie wolno usuwać ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Produkty i akumulatory zawierają materiały, które można odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszając zapotrzebowanie na surowce. Oddawać produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.2helpU.com Dane techniczne KFBES850 Typ 4 Napięcie zasilania Vprąd zmienny 230 Moc elektryczna W 400 Liczba skoków Min-1 0 - 5,500 Długość skoku mm 10 Maksymalna głębokość cięcia: Drewno mm 100 Stal mm 3 Rura z tworzywa sztucznego mm ø 50 Przycinanie mm ø 50 Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 62841: Ciśnienie akustyczne (LpA ) 88 dB(A), niepewność pomiarowa (K) 3 dB(A) Moc akustyczna (LWA ) 99 dB(A), niepewność pomiarowa (K) 3 dB(A) Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie z normą EN 62841: Cięcie drewna (ah, B ) 11.8 m/s2 , niepewność pomiarowa (K) 1,5 m/s2 Cięcie blachy metalowej (ah, M ) 9.6 m/s2 , niepewność pomiarowa (K) 1,5 m/s2 Cięcie belek drewna (ah, WB ) 9.6 m/s2 , niepewność pomiarowa (K) 1.5 m/s2 Deklaracja zgodności WE DYREKTYWA MASZYNOWA % KFBES850 Piła Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod „dane techniczne” są zgodne z następującymi przepisami: EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016. Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw 2006/42/EC, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KFBES850, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KFBES850. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KFBES850 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KFBES850

Nazwa
E-mail
Reakcja

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KFBES850. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

 • Marka: Black & Decker
 • Produkt: Piły
 • Model/nazwa: KFBES850
 • Typ pliku: PDF
 • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Rumuński, Turecki