Instrukcja Beurer BF 700

Zobacz poniższy poradnik dla Beurer BF 700. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: Beurer
  • Produkt: Waga
  • Model/nazwa: BF 700
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Polski, Rosyjski, Turecki, Duński, Holenderski

Spis treści

Strona: 69
70
POLSKI
Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt z naszego asortymentu. Firma Beurer oferuje dokładnie prze-
testowane, wysokiej jakości produkty przeznaczone do pomiaru ciężaru, ciśnienia krwi, temperatury ciała
i tętna, a także przyrządy do łagodnej terapii, masażu, inhalacji i ogrzewania oraz urządzenia służące do
pielęgnacji urody i ułatwiające opiekę nad dzieckiem.
Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi oraz przechowywać ją w miejscu
dostępnym dla innych użytkowników, a także przestrzegać podanych w niej wskazówek.
Z poważaniem
Zespół Beurer
Spis treści
1. Informacje o urządzeniu ........................... 70
2. Objaśnienia do rysunków.......................... 71
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.... 71
4. Informacje.................................................. 72
5. Opis urządzenia......................................... 73
6. Uruchomienie wagi.................................... 73
7. Uruchomienie z aplikacją.......................... 73
8. Przeprowadzanie pomiarów 
...................... 74
9. Ocena wyników......................................... 75
10. Pozostałe funkcje.................................... 77
11. Czyszczenie i konserwacja urządzenia... 78
12. Utylizacja................................................. 78
Zawartość opakowania
•	Skrocona instrukcja
•	Waga diagnostyczna BF 700
•	3 baterie 1,5 V AAA
•	Instrukcja obsługi
1. Informacje o urządzeniu
Funkcje urządzeniaı
Cyfrowa waga diagnostyczna służąca do pomiaru masy ciała oraz diagnozowania innych czynników wpły-
wających na zdrowie i kondycję. Jest przeznaczona do użytku osobistego.
Waga posiada następujące funkcje diagnostyczne, z których może korzystać do 8 osób:
•	Pomiar ciężaru ciała,
•	Pomiar tkanki tłuszczowej,
•	Zawartość wody w organizmie,
•	Pomiar tkanki mięśniowej,
•	Pomiar masy kostnej oraz,
•	Podstawowa i czynna przemiana materii.
Waga posiada również następujące funkcje dodatkowe:
•	Przełączanie pomiędzy kilogramami „kg“, funtami „lb“ oraz kamieniami „st“.
•	Automatyczna funkcja wyłączania.
•	Wskaźnik zużycia baterii przy niskim poziomie naładowania baterii,
•	automatyczne rozpoznawanie użytkownika,
•	wyświetlacz LCD z 3 inicjałami użytkowników,
•	zapisanie ostatnich 30 pomiarów dla 8 osób, jeśli nie można ich przenieść na aplikację,
•	możliwość zapisania do 20 nieoznaczonych pomiarów,
•	w wadze zastosowano technologię Bluetooth®
Smart (Low Energy) i wykorzystano pasmo częstotliwości
2,4 GHz.
Wymagania systemowe
Smartfon/tablet zgodny z technologią Bluetooth®
4.0 np. iPhone 4S 5.
Strona: 70
71
Lista kompatybilnych urządzeń:
2. Objaśnienia do rysunków
W instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
	 OSTRZEŻENIE 	 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała lub utraty zdrowia.
	 UWAGA	 Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów.
	 Wskazówka 	 Ważne informacje.
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i przestrzegać zawartych w niej wskazówek. Instrukcję
należy dać do przeczytania również innym użytkownikom urządzenia oraz zachować do wglądu.
	OSTRZEŻENIE
•	Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikiem serca) nie
mogą używać wagi diagnostycznej. Działanie tych urządzeń może zostać zaburzone.
•	Kobiety w ciąży nie mogą korzystać z wagi diagnostycznej.
•	Nie stawać z jednej strony na brzegu wagi. Waga może się przechylić!
•	Połknięcie baterii może zagrażać życiu. Wagę i baterie należy przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
•	Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem (niebezpieczeństwo uduszenia).
•	Uwaga: Proszę nie stawać na wagę mokrymi stopami i wówczas, kiedy jej powierzchnia jest wil-
gotna – niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
	 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami
•	Połknięcie baterii stanowi zagrożenie dla życia. Baterie i wagę przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem.
•	Słabo naładowane baterie należy zawczasu wymienić.
•	Zawsze należy wymieniać równocześnie wszystkie baterie oraz stosować baterie jednego typu.
•	Baterii nie wolno ładować ani regenerować w żaden inny sposób, rozkładać na części, wrzucać
do ognia oraz nie wolno dopuścić do zwarcia baterii.
•	Wyciekający z baterii elektrolit może uszkodzić urządzenie. Jeżeli urządzenie nie będzie przez
dłuższy czas używane, należy wyjąć baterie.
•	Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i suchą ściereczką wyczyścić
przegrodę na baterie.
•	Baterie mogą zawierać substancje trujące, szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie należy uty-
lizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Nigdy nie wyrzucać baterii z odpa-
dami z gospodarstwa domowego.
•	Nie wrzucać baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
	 Wskazówki ogólne
•	Urządzenie przeznaczone jest do użytku własnego. Nie należy używać go do celów medycznych
lub komercyjnych.
•	Należy pamiętać, że możliwe są uwarunkowane technicznie tolerancje pomiarowe, gdyż nie jest to
waga zalegalizowana do profesjonalnego, medycznego użytku.
•	Obciążenie wagi nie może przekraczać 180 kg (396 lb, 28 st ). Przy określaniu masy ciała i masy
kości wyniki podawane są z dokładnością do 100 g (0,2 funta).
•	 Wyniki pomiaru zawartości tłuszczu, wody i tkanki mięśniowej wyświetlane są z dokładnością do 0,1%.
•	Zapotrzebowanie na kalorie podawane jest w podziałce 1 kcal.
•	Fabrycznie ustawione jednostki wagi to centymetry i kilogramy. Podczas pierwszego uruchomie-
nia wraz z aplikacją można zmienić ustawienia jednostek.
Strona: 71
72
•	Wagę ustawić na równej, twardej powierzchni. Twarda powierzchnia jest warunkiem przeprowa-
dzenia prawidłowych pomiarów.
•	Chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami tempe-
ratury oraz nie stawiać zbyt blisko źródła ciepła (pieców, kaloryferów).
•	Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez serwis firmy Beurer lub autoryzowanego
sprzedawcę. Przed złożeniem reklamacji należy sprawdzić, czy baterie są naładowane i ewentual-
nie je wymienić.
•	Gwarantujemy, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą europejską R&TTE 1999/5/WE.
	 Aby uzyskać szczegółowe dane, np. otrzymać certyfikat zgodności CE, należy skontaktować się z
punktem serwisowym pod podanym adresem.
Przechowywanie i konserwacja
Dokładność pomiarów i trwałość urządzenia zależą od prawidłowego obchodzenia się z urządzeniem:
	UWAGA
•	Od czasu do czasu należy czyścić urządzenie. Nie używać żrących środków czyszczących i nigdy
nie myć urządzenia pod bieżącą wodą.
•	Należy się upewnić, że waga nie ma styczności z żadnym płynem. Nigdy nie zanurzać wagi w
wodzie. Nigdy nie myć wagi pod bieżącą wodą.
•	Nie stawiać żadnych przedmiotów na wadze, gdy się z niej nie korzysta.
•	Chronić urządzenie przed uderzeniami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami tempe-
ratury oraz nie stawiać zbyt blisko źródła ciepła (pieców, kaloryferów).
•	Nie naciskać zbyt mocno ani ostrymi przedmiotami na przyciski.
•	Nie narażać wagi na działanie wysokiej temperatury lub silnego pola elektromagnetycznego (np.
telefony komórkowe).
4. Informacje
Zasada działania
Waga działa na zasadzie analizy impedancji bioelektrycznej B.I.A. Oznacza to, że w ciągu kilku sekund nieod-
czuwalny i zupełnie niegroźny prąd dokonuje pomiaru składu organizmu. Pomiar oporu elektrycznego (impe-
dancja) i podanie stałych lub indywidualnych wartości (wiek, wzrost, płeć, stopień aktywności fizycznej) umoż-
liwia zmierzenie zawartości tłuszczu, wody, tkanki mięśniowej i masy kostnej w organizmie.
Tkanka mięśniowa i woda dobrze przewodzą prąd elektryczny, a tym samym mają niewielki opór. Natomiast
masa kostna i tkanka tłuszczowa nie są dobrymi przewodnikami ze względu na swój duży opór.
Należy pamiętać, że wyniki pomiarów podane przez wagę są tylko zbliżone do rzeczywistych wyników analiz
medycznych. Jedynie lekarz specjalista może przy pomocy metod medycznych (np. tomografi komputerowej)
przeprowadzić dokładne pomiary tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, masy kostnej i zawartości wody.
Porady
•	Aby wyniki były porównywalne, należy ważyć się o możliwie stałych porach (najlepiej rano), po skorzy-
staniu z toalety, na trzeźwo i bez ubrań.
•	Ważna wskazówka dotycząca pomiaru: pomiaru tkanki tłuszczowej można dokonać wyłącznie boso i z
lekko zwilżonymi od spodu stopami. Suche lub mocno zrogowaciałe stopy mogą być przyczyną niedo-
kładnych pomiarów, ponieważ nie przewodzą dobrze prądu elektrycznego.
•	Podczas pomiaru należy stać prosto i nie poruszać się.
•	Po dużym wysiłku fizycznym należy odczekać kilka godzin.
•	Po wstaniu z łóżka należy poczekać ok. 15 minut, aby woda rozeszła się w organizmie.
•	Ważne jest, aby pomiary przeprowadzać przez dłuższy okres czasu. Z reguły krótkotrwałe (następu-
jące w ciągu kilku dni) wahania ciężaru ciała uwarunkowane są przez utratę wody w organizmie. Woda
odgrywa jednak ważną rolę dla samopoczucia.
Ograniczenia
Wyniki pomiarów mogą być niedokładne i wykazywać znaczące odchylenia w przypadku:
•	Dzieci poniżej 10 roku życia,
•	Sportowców wyczynowych i kulturystów,
•	Kobiet w ciąży,
•	Osób z gorączką, obrzękami, osteoporozą lub dializowanych,
•	Osób, które przyjmują lekarstwa na serce i układ krążenia,
Strona: 72
73
•	Osób, które przyjmują lekarstwa na rozszerzenie lub zwężenie naczyń krwionośnych,
•	Osób ze znaczną dysproporcją nóg w stosunku do wzrostu (nogi znacznie dłuższe lub krótsze).
5. Opis urządzenia
Strona tylna
reset
2
1
1. Przycisk Reset
2. Przegroda na baterie
Wyświetlacz
5
6
4a
4b
3
5
3. Symbol Bluetooth®
oznaczający
połączenie wagi ze smartfonem
4a. Inicjały użytkownika, np. Tom
4b. Nieoznaczonych pomiarów „ ”
5. Masa ciała
6. Dane ciała np. BMI, BF itp.
6. Uruchomienie wagi
Wkładanie baterii
Wyjmij baterie z opakowania i włóż je do wagi zgodnie z biegunami. Jeżeli waga nie będzie działać,
wyciągnij baterie i włóż je ponownie.
Ustawianie wagi
Ustawić wagę na równym, stałym podłożu; stałe podłoże jest niezbędne do tego, aby pomiar był prawi-
dłowy.
7. Uruchomienie z aplikacją
Aby dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej oraz innych pomiarów w swoim organizmie, należy zapisać
swoje dane.
Waga pozwala zapisać w pamięci dane dla 8 użytkowników. Miejsca w pamięci można przypisać
poszczególnym członkom rodziny w celu umożliwienia zapisywania indywidualnych pomiarów.
Ponadto konta użytkowników można włączać za pomocą innych mobilnych urządzeń końcowych z
zainstalowaną aplikacją Healthmanager lub przez zmianę profilu użytkownika w aplikacji (patrz ustawienia
aplikacji).
Aby podczas uruchomienia połączenie Bluetooth®
pozostało aktywne, nie należy oddalać się ze
smartfonem od wagi.
–	Włącz funkcję Bluetooth®
w ustawieniach smartfonu.
	Wskazówka: Urządzenia Bluetooth Smart, takie jak niniejsza waga, nie są widoczne w ogólnych
ustawieniach na liście urządzeń Bluetooth. Urządzenia Bluetooth Smart można wyświetlić tylko za
pomocą specjalnych aplikacji lub w aplikacjach producenta urządzenia.
–	Zainstaluj aplikację „Beurer Healthmanager” ze sklepu Appstore.
–	Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
–	Wybierz „BF 700” w aplikacji.
–	Wprowadź dane urządzenia BF 700.
Strona: 73
74
	 W aplikacji „Beurer Healthmanager” należy ustawić lub wprowadzić następujące ustawienia:
Dane użytkownika Wartości nastawcze
Inicjały/skrót nazwiska maksymalnie 3 litery lub liczby
Wzrost 100 do 220 cm (3‘ 3,5“ do 7‘ 2,5“)
Wiek 10 do 100 lat
Płeć męska ( ), żeńska ( )
Stopień aktywności fizycznej 1 do 5
Stopień aktywności fizycznej
Wybór stopnia aktywności fizycznej zależy w głównej mierze od okresu (średni lub długi), na jaki jest pla-
nowany.
Stopień aktywnośc
i fizycznej
Aktywność fizyczna
1 Brak.
2
Mała: mały wysiłek fizyczny (np. spacer, lekka praca w ogrodzie, ćwiczenia
gimnastyczne).
3 Średnia: wysiłek fizyczny przynajmniej 2 - 4 razy w tygodniu, po 30 minut.
4 Duża: wysiłek fizyczny przynajmniej 4 - 6 razy w tygodniu, po 30 minut.
5
Bardzo duża: duży wysiłek fizyczny, intensywny trening lub ciężka praca fizy-
czna, codziennie, przynajmniej przez 1 godzinę.
–	Po wyświetleniu monitu przez aplikację przyporządkuj użytkownika.
	 Aby automatyczne rozpoznawanie osób było możliwe, pierwszy pomiar należy przypisać do osobistych
danych użytkownika. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez
aplikację. Stań boso na wadze, kładąc stopy na elektrodach. Zwróć uwagę, aby równomiernie rozłożyć
ciężar ciała i się nie poruszać.
8. Przeprowadzanie pomiarów 
Ustawić wagę na równym, stałym podłożu; stałe podłoże jest niezbędne do tego, aby pomiar był
prawidłowy.
Pomiar wagi, postawienie diagnozy
Stań boso na wadze, kładąc stopy na elektrodac. Zwróć uwagę, aby równomiernie rozłożyć ciężar ciała i
nie poruszać się.
	 Wskazówka: Stopy, nogi, łydki i uda nie mogą dotykać się nawzajem. W innym przypadku pomiar
może nie być prawidłowy.
	 Wskazówka: W przypadku gdy użytkownik ma na nogach skarpetki, wynik pomiaru nie będzie
prawidłowy.
Waga rozpoczyna pomiar od razu. Najpierw wyświetlana jest masa ciała.
Podczas pomiaru pozostałych parametrów z lewej strony wyświetlacza widoczna jest strzałka.
Po krótkim czasie zostanie wyświetlony wynik pomiaru.
Jeśli użytkownik został przydzielony, zostaną wyświetlone następujące wartości: BMI, BF, woda, mięśnie,
kości, BMR i AMR. Dzieje się tak, gdy są wyświetlane inicjały.
Pojawią się następujące napisy:
1. Waga w kg z BMI
2. zawartość tkanki tłuszczowej w % z interpretacją BF
3. zawartość wody w organizmie w %
4. zawartość masy mięśniowej w %
5. masa kości w kg
6. Podstawowa przemiana materii w kcal (BMR)
7. czynna przemiana materii w kcal (AMR)
Strona: 74
75
Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, może zostać wyświetlona tylko waga, a inicjały nie zostaną
pokazane „ ”.
Pomiar samej masy ciała
Stań bez butów na wadze. Można teraz stanąć na wadze. Należy stać spokojnie, rozkładając ciężar ciała
równomiernie na obydwie nogi. Waga natychmiast rozpocznie pomiar.
Zostanie wyświetlona waga oraz „ ”.
Jeśli użytkownik został przydzielony, zostaną wyświetlone następujące wartości: BMI, BMR i AMR. Dzieje
się tak, gdy są wyświetlane inicjały.
Jeśli użytkownik nie zostanie rozpoznany, może zostać wyświetlona tylko waga, a inicjały nie zostaną
pokazane „ ”.
	 Wskazówka: W celu dalszej analizy można wykorzystać tylko wyświetlone na wadze wartości
pomiarów.
Wyłączanie wagi
Waga wyłączy się automatycznie.
9. Ocena wyników
Zawartość tłuszczu w organizmie
Odana poniżej procentowa zawartość tłuszczu w organizmie jest wartością orientacyjną (w celu uzyskania
dokładniejszych informacji należy skonsultować się z lekarzem).
Mężczyzna Kobieta
Wiek mało w normie dużo
bardzo
dużo
Wiek mało w normie dużo
bardzo
dużo
10 –14 <11 % 11–16 % 16,1– 21 % >21,1 % 10-14 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 % >26,1 %
15 –19 <12 % 12 –17 % 17,1– 22 % >22,1 % 15-19 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 % >27,1 %
20 – 29 <13 % 13 –18 % 18,1– 23 % >23,1 % 20-29 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 % >28,1 %
30 – 39 <14 % 14 –19 % 19,1– 24 % >24,1 % 30-39 <19 % 19 – 24 % 24,1– 29 % >29,1 %
40 – 49 <15 % 15 – 20 % 20,1– 25 % >25,1 % 40-49 <20 % 20 – 25 % 25,1– 30 % >30,1 %
50 – 59 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 % >26,1 % 50-59 <21 % 21– 26 % 26,1– 31 % >31,1 %
60 – 69 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 % >27,1 % 60-69 <22 % 22 – 27 % 27,1– 32 % >32,1 %
70 –100 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 % >28,1 % 70-100 <23 % 23 – 28 % 28,1– 33 % >33,1 %
U sportowców często można zauważyć mniejszą zawartość tłuszczu w organizmie. W zależności od
rodzaju uprawianego sportu, intensywności treningu i fizycznej budowy ciała zawartość tłuszczu może być
niższa od podanych tutaj wartości orientacyjnych. Należy jednak pamiętać, że bardzo niska zawartość
tłuszczu może prowadzić do zagrożenia zdrowia.
Zawartość wody w organizmie
Procentowa zawartość wody w organizmie znajduje się zazwyczaj w przedziale:
Mężczyzna Kobieta
Wiek źle dobrze bardzo dobrze Wiek źle dobrze bardzo dobrze
10 –100 <50 % 50 – 65 % >65 % 10 –100 <45 % 45 – 60 % >60 %
Tkanka tłuszczowa zawiera niewiele wody. Z tego względu u osób z dużą ilością tkanki tłuszczowej zawar-
tość wody w organizmie może znajdować się poniżej wartości orientacyjnej. Natomiast w przypadku osób
uprawiających sporty wytrzymałościowe zawartość wody może przekroczyć wartości orientacyjne, ze
względu na małą zawartość tłuszczu i duży udział procentowy tkanki mięśniowej.
Wagi diagnostycznej nie należy używać do medycznych pomiarów zawartości wody, np. w celu ustale-
nia obrzęków uwarunkowanych wiekiem. W razie pytań należy skonsultować się z lekarzem. Zasadniczo
należy dążyć do tego, aby zawartość wody w organizmie była wysoka.
Strona: 75
76
Tkanka mięśniowa
Procentowa zawartość tkanki mięśniowej mieści się zazwyczaj w przedziale:
Mężczyzna Kobieta
Wiek mało w normie dużo Wiek mało w normie dużo
10 –14 <44 % 44 – 57 % >57 % 10 –14 <36 % 36 – 43 % >43 %
15 –19 <43 % 43 – 56 % >56 % 15 –19 <35 % 35 – 41 % >41 %
20 – 29 <42 % 42 -  54 % >54 % 20 – 29 <34 % 34 – 39 % >39 %
30 – 39 <41 % 41– 52 % >52 % 30 – 39 <33 % 33 – 38 % >38 %
40 – 49 <40 % 40 – 50 % >50 % 40 – 49 <31 % 31– 36 % >36 %
50 – 59 <39 % 39 – 48 % >48 % 50 – 59 <29 % 29 – 34 % >34 %
60 – 69 <38 % 38 – 47 % >47 % 60 – 69 <28 % 28 – 33 % >33 %
70 –100 <37 % 37 – 46 % >46 % 70 –100 <27 % 27 – 32 % >32 %
Masa kostna
Nasze kości, tak jak całe ciało, podlegają naturalnym procesom budowy, zużywania i starzenia się. Duży
przyrost masy kostnej następuje w dzieciństwie, aby w wieku 30 - 40 lat osiągnąć swój najwyższy poziom.
Z wiekiem ilość masy kostnej zmniejsza się. Zdrowe odżywianie (bogate w wapń i witaminę D) i regularna
aktywność fizyczna mogą nieco zapobiec zużywaniu się kości.
Poprzez ćwiczenie mięśni można dodatkowo wzmocnić układ kostny. Należy pamiętać, że waga nie
podaje zawartości wapnia w kościach, lecz mierzy ciężar wszystkich materiałów budulcowych kości (sub-
stancje organiczne i nieorganiczne oraz wodę). Wpływ, jaki mamy na masę kostną, jest bardzo niewielki.
Zawartość masy kostnej waha się nieznacznie w zależności od współczynników: ciężaru, wzrostu, wieku i
płci. Nie ma uznawanych wartości odniesienia ani zaleceń.
	UWAGA
Nie należy mylić masy kostnej z gęstością kości.
Gęstość kości można zmierzyć jedynie metodami medycznymi (np. tomografia komputerowa, USG).
Dlatego na podstawie pomiarów przy pomocy wagi nie należy wyciągać wniosków dotyczących
zmian w kościach i twardości kości (np. osteoporoza).
BMR
Podstawowa przemiana materii (BMR - Basal Metabolic Rate) to ilość enegrii potrzebnej organizmowi w
stanie spoczynku do podtrzymania głównych funkcji życiowych (np. przy 24-godzinnym leżeniu w łóżku).
Wartość ta zależy w znacznym stopniu od masy ciała, wzrostu i wieku. Wyświetlana jest w jednostkach
kcal/dzień i obliczana na podstawie uznanego naukowo wzoru Harrisa-Benedicta.
Tę ilość energii organizm musi koniecznie otrzymać w postaci pożywienia. Jeżeli przez dłuższy czas orga-
nizm otrzymuje zmniejszoną dawkę energii, możne to negatywnie odbić się na zdrowiu.
AMR
Czynna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate) oznacza ilość energii, jaką zużywa dziennie orga-
nizm w stanie aktywności fizycznej. Zużycie energii przez człowieka zwiększa się w miarę wzrostu aktywności
fizycznej i mierzone jest przez wagę na podstawie wprowadzonego stopnia aktywności (1-5).
Aby utrzymać ciężar ciała, należy w formie jedzenia i picia dostarczyć organizmowi energii w ilości, jaką zużył.
Jeśli przez dłuższy okres czasu organizmowi dostarcza się mniej energii, niż on zużywa, wówczas organizm
pobiera energię z tkanki tłuszczowej, co prowadzi do chudnięcia. Jeśli natomiast przez dłuższy okres czasu
organizmowi dostarcza się więcej energii, niż to wynika z obliczeń czynnej przemiany materii (AMR), wówczas
organizm nie może spalić nadmiaru energii i magazynuje ją w postaci tłuszczu, co prowadzi do tycia.
Czasowa zależność wyników pomiarów
	
Ważne jest, aby pomiary przeprowadzać przez dłuższy okres czasu. Z reguły krótkotrwałe wahania
ciężaru ciała uwarunkowane są przez utratę wody w organizmie.
Strona: 76
77
Wyniki zależą od zmian ciężaru ciała, procentowych zmian zawartości tłuszczu, wody i mięśni oraz czasu,
w jakim doszło do tych zmian. Nagłe zmiany, następujące w ciągu kilku dni, należy odróżniać od zmian
średniej długości (w okresie kilku tygodni) oraz od zmian długotrwałych (w okresie kilku miesięcy).
Jako regułę można przyjąć, że krótkotrwałe zmiany ciężaru ciała są prawie wyłącznie wynikiem zmian w
zawartości wody, podczas gdy zmiany średniej długości oraz długotrwałe dotyczą również zawartości
tkanki tłuszczowej i mięśniowej.
•	Jeśli ciężar ciała zmniejszy się na krótko, a zawartość tłuszczu wzrośnie lub pozostanie na tym samym
poziomie, oznacza to, że zmniejszyła się jedynie zawartość wody w organizmie – np. po treningu, poby-
cie w saunie lub diecie mającej na celu szybkie zmniejszenie ciężaru ciała.
•	Jeśli natomiast po średniodługim okresie czasu ciężar ciała wzrośnie, a zawartość tłuszczu spadnie lub
pozostanie na tym samym poziomie, oznacza to rozbudowanie cennej masy mięśniowej.
•	Jeśli ciężar ciała i zawartość tłuszczu zmniejszają się równocześnie, oznacza to, że zastosowana dieta
jest prawidłowa – utrata masy tłuszczowej.
•	W idealnym przypadku dieta powinna być połączona z aktywnością fizyczną, treningami fitness lub siło-
wymi. W ten sposób można w średniodługim okresie czasu zwiększyć masę mięśniową.
•	Nie należy sumować wyników pomiaru tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej i zawartości wody (tkanka
mięśniowa również zawiera wodę).
10. Pozostałe funkcje
Przyporządkowanie użytkownika
Przyporządkowanie użytkownika (można przyporządkować maksymalnie 8 użytkowników wagi) jest
możliwe zarówno podczas zwykłego pomiaru wagi (w butach), jak i pomiaru diagnostycznego (boso).
W przypadku nowego pomiaru waga przyporządkowuje pomiar do użytkownika, którego ostatni pomiar
różnił się od obecnego najwyżej o +/-2 kg, a jeśli możliwa była diagnoza, +/-2% BF.
Pomiary nieoznaczone
Jeśli pomiar nie może zostać przyporządkowany do żadnego użytkownika, waga zapisuje te wartości
pomiarów jako pomiary nieoznaczone. W pamięci wagi można zapisać maksymalnie 20 nieoznaczonych
pomiarów.
Za pomocą aplikacji można przyporządkować nieoznaczone pomiary do użytkownika.
Zapisywanie przyporządkowanych pomiarów w pamięci wagi
Jeśli aplikacja jest włączona i połączenie Bluetooth®
z wagą jest aktywne, można od razu przesłać nowo
przyporządkowane pomiary do aplikacji. Wartości nie zostaną zapisane w pamięci wagi w tym przypadku.
Jeśli aplikacja nie jest włączona, nowo przyporządkowane pomiary zostaną zapisane w pamięci wagi.
W pamięci wagi można zapisać maksymalnie 30 pomiarów na użytkownika. Zapisane wartości są
automatycznie przenoszone do aplikacji, jeśli urządzenie z aplikacją znajduje się w zasięgu połączenia
Bluetooth®
.
Aktualizacja danych następuje w ciągu ok. 10 sekund. Możliwe jest automatyczne przeniesienie danych w
przypadku wyłączonej wagi.
Usuwanie danych zapisanych w pamięci wagi
Jeśli wszystkie pomiary i stare dane użytkownika mają zostać usunięte z pamięci wagi, należy ją włączyć i
wcisnąć przycisk Reset na ok. 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund symbol „ ”.
Jest to konieczne, gdy np. mają zostać usunięte dane źle zapisanego użytkownika lub użytkownika, który
już nie korzysta z wagi.
Następnie należy jeszcze raz przeprowadzić procedurę z rozdziału 7 (przyporządkowanie użytkownika).
Wymiana baterii
Waga jest wyposażona we wskaźnik naładowania baterii. W przypadku używania wagi ze zbyt słabą
baterią na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo” i nastąpi automatyczne wyłączenie wagi. W takim wypadku
należy wymienić baterie (3 baterie 1,5 V AAA).
	Wskazówka:
•	Przy każdej wymianie baterii używać baterii tego samego typu, tej samej marki i pojemności.
•	Nie używać ładowalnych akumulatorów.
•	Używać baterii nie zawierających metali ciężkich.
Strona: 77
78
11. Czyszczenie i konserwacja urządzenia
Od czasu do czasu należy czyścić urządzenie.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
	UWAGA
•	Nigdy nie używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących!
•	Pod żadnym pozorem nie zanurzać urządzenia w wodzie!
•	Nie czyścić urządzenia w zmywarce!
12. Utylizacja
Nie wyrzucać baterii z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do
zwrotu zużytych baterii. Zużyte baterie należy oddać do punktu utylizacji lub do sklepu, który
prowadzi sprzedaż baterii tego typu.
	Wskazówka:
Na bateriach zawierających szkodliwe substancje zamieszczone są następujące
oznaczenia:
Pb = bateria zawiera ołów,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rtęć.
Ze względu na ochronę środowiska wagi i baterii nie wolno wyrzucać z wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego. Urządzenie należy odnieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego.
Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji materiałów.
Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicz-
nych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
W przypadku pytań należy zwrócić się do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację odpa-
dów.
Strona: 78
79
13. Co robić w przypadku problemów?
Jeśli w trakcie pomiaru waga wykaże błąd, na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania.
Wyświetlacz Przyczyna Rozwiązanie
„   ” Nieznany pomiar, ponieważ
wynik jest poza granicą
przyporządkowaną do
użytkownika lub jednoznaczne
przyporządkowanie nie jest
możliwe.
Przyporządkować nieznany pomiar w apli-
kacji lub powtórzyć przyporządkowanie
użytkownika.
Na wyświetlaczu pojawi
się symbol „   ”.
Udział tkanki tłuszczowej leży
poza mierzalnym zakresem
(mniej niż 3% lub więcej niż
65%).
Powtórzyć pomiar stając na wadze bosymi
stopami, ewentualnie lekko zwilżyć stopy
wodą.
Maksymalna nośność 180 kg
została przekroczona.
Obciążać tylko do 180 kg.
lub nieprawidłowa
waga na wyświetlaczu.
Waga nie znajduje się na
płaskim i twardym podłożu.
Ustaw wagę na twardym i stabilnym
podłożu.
Zastosować dodatkowe podkładki do
wykładziny.
lub nieprawidłowa
waga na wyświetlaczu.
Użytkownik nie stoi spokojnie. W miarę możliwości należy stać spokojnie.
Nieprawidłowa waga na
wyświetlaczu.
Waga ma nieprawidłowo usta-
wiony punkt zerowy.
Poczekaj, aż waga sama się wyłączy. Włącz
wagę, odczekaj, aż pojawi się symbol „0.0
kg”, a następnie powtórz pomiar.
Brak połączenia Blue-
tooth®
(nie ma symbolu  
 ).
Urządzenie znajduje się poza
zasięgiem.
Minimalny zasięg na wolnej przestrzeni to
ok. 25 m. Ściany i sufity zmniejszają ten
zasięg.
Inne fale radiowe mogą zakłócać
połączenie. Dlatego wagi nie należy
ustawiać w pobliżu takich urządzeń, jak
routery sieci WLAN, mikrofalówki, płyty
indukcyjne.
Pamięć z danymi użytkownika
jest pełna. Pomiary nie są już
zapisywane.
Włącz aplikację. Dane zostaną
automatycznie przesłane. Trwa to najwyżej
minutę.
Baterie wagi są zużyte. Wymień baterie wagi.

Pytania i odpowiedzi

Krok po kroku jak uruchomic wagę

Opublikowano dnia 2 lata temu przez Walerian

Zadaj pytanie o Beurer BF 700

Masz pytanie dotyczące Beurer BF 700, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beurer BF 700. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beurer BF 700 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.