Flowclear 58383 instrukcja
Instrukcja Bestway Flowclear58383

Podręcznik dla Bestway Flowclear 58383 w Holenderski. Ten podręcznik PDF ma 56 stron.

PDF 56 1.1mb

Zobacz poniższy poradnik dla Bestway Flowclear 58383. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bestway Flowclear 58383, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bestway Flowclear 58383. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bestway Flowclear 58383 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bestway Flowclear 58383

Strona: 1
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PL Odwiedź kanał Bestway na YouTube INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa filtrująca 58381/58383/58386 PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI Uważnie przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi przed instalacją i użyciem pompy filtrującej. Te ostrzeżenia, instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do niektórych typowych zagrożeń związanych z systemami filtracji wody, ale nie mogą obejmować wszystkich zagrożeń i niebezpieczeństw we wszystkich przypadkach. Zawsze należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i zdrowy osąd, gdy cieszysz się jakąkolwiek aktywnością w wodzie. Zachowaj te informacje do wykorzystania w przyszłości. Ponadto, w zależności od typu pompy filtrującej, można podać następujące informacje. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. Jeśli brakuje instrukcji, wyszukaj ją na stronie www.bestwaycorp.com/support. OSTRZEŻENIE • Pompa powinna być zasilana przez transformator izolujący lub przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. • Wtyczka pompy powinna znajdować się co najmniej 3,50 m od basenu. • Pompa nie może być używana, gdy w basenie znajdują się ludzie. • Nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy złomować. • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia. • Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład w zimie, zestaw basenowy należy rozmontować i przechowywać w pomieszczeniu. • Urządzenie musi być umieszczone w odległości większej niż 2 m od basenu. Instalacje elektryczne powinny być zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi 42 SUGERUJEMY, ABY NIE ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU PYTANIA? PROBLEMY? BRAKUJĄCE CZĘŚCI? Po instrukcję, video czy części zamienne, prosimy odwiedzić bestwaycorp.com/support O d w i e d ź w w w . bestwaycorp.com/suppor t u z y s k a j p o m o c
Strona: 2
UTYLIZACJA Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach: Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu. INSTRUKCJE TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA • Urządzenie musi być zasilane z uziemionego źródła zasilania. • Nie można używać przedłużaczy. • W przypadku uszkodzenia pompy filtrującej nie korzystaj z basenu. • Nie zakopuj przewodu. Umieść przewód tak, aby zminimalizować możliwosć uszkodzenia przez kosiarki, nożye do żywopłotu i inny sprzęt. • Ta pompa jest przeznaczona do użytku wyłącznie z basenami, które można okablowania. • Do instalacji produktu należy używać wyłącznie nośników dostarczonych lub określonych przez producenta. • Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory ssące nie są zatkane. • Zaleca się zatrzymanie filtracji podczas czynności konserwacyjnych na systemie filtracyjnym. • Regularnie monitoruj poziom zatkania filtra. • Zaleca się cotygodniową kontrolę czyszczenia. • Zalecany jest minimalny dzienny czas działania filtracji wynoszący 8 godzin, aby zapewnić czystą wodę w basenie. • Konieczna jest jak najszybsza wymiana każdego uszkodzonego elementu lub zestawu elementów. Używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek. • Wszystkie filtry i media filtracyjne należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie nagromadziły się zanieczyszczenia, uniemożliwiając w ten sposób dobrą filtrację. Utylizacja wszelkich zużytych mediów filtracyjnych powinna być również zgodna z obowiązującymi przepisami/prawodawstwem. • Instalacja obiegu wody musi być zgodna z europejskimi, jak również krajowymi/lokalnymi przepisami, zwłaszcza w przypadku problemów elektrycznych. Każda zmiana położenia zaworu, wielkości pompy, wielkości kratki może spowodować zmianę przepływu i zwiększenie prędkości ssania. • Po zainstalowaniu basenu należy mieć dostęp do wtyczki. • Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość. • W przypadku pominięcia instrukcji prosimy o kontakt z Bestway lub wyszukanie jej na stronie internetowej: www.bestwaycorp.com 43
Strona: 3
przechowywać. Nie używać z basenami zainstalowanymi na stałe. Przechowywalny basen jest skonstruowany tak, aby można go było łatwo zdemontować w celu przechowywania i ponownie zmontować do pierwotnej integralności. Basen zainstalowany na stałe jest budowany w lub na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie można go łatwo zdemontować w celu przechowywania. • Używanie pompy z niedopasowanym zasilaniem elektrycznym jest niebezpieczne i spowoduje katastrofalną awarię pompy. • Podczas pracy przy zasilaniu elektrycznym należy wyłączyć zasilanie elektryczne na wyłączniku i zablokować drzwi wyłącznika. Niezastosowanie się do tego spowoduje zwiększone ryzyko wstrząsu, obrażeń, a nawet śmierci. • Nie należy usuwać bolca uziemiającego ani w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie używaj przejściówek. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ważnością uziemienia wtyczki. • Ostrożnie obchodzić się z pompą. Nie ciągnij ani nie przenoś pompy, trzymając za przewód zasilający. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka szarpiąc za przewód zasilający. Trzymaj przewód wolny od otarć. Ostre przedmioty, olej, ruchome części i ciepło nigdy nie powinny być narażone na działanie pompy filtrującej. • Czyszczenie i konserwacja musi być wykonywana przez osobę dorosłą powyżej 18 roku życia, która jest zaznajomiona z ryzykiem porażenia prądem. • W przypadku jakichkolwiek pytań skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. • W przypadku wątpliwości dotyczących pompy lub jakichkolwiek urządzeń cyrkulacyjnych należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem lub producentem/importerem/dystrybutorem. • Przestrzegaj wszystkich wymagań bezpieczeństwa i zaleceń opisanych w instrukcji. • Proszę sprawdzić sprzęt przed użyciem. W momencie zakupu należy powiadomić firmę Bestway pod adresem obsługi klienta podanym w niniejszej instrukcji w przypadku jakichkolwiek wad produkcyjnych lub brakujących części. Sprawdź, czy elementy wyposażenia odpowiadają modelowi pompy filtrującej, który zamierzałeś kupić. • Warunki atmosferyczne mogą wpływać na wydajność i żywotność pompy filtrującej. Niepotrzebne zużycie może wystąpić w okresach zimna, upału i ekspozycji na słońce. Jeśli to możliwe, chroń pompę przed tymi warunkami. • Ważne jest, aby upewnić się, że fabrycznie wyposażone korki do otworów wlotowych i wylotowych zastępują sita przed przystąpieniem do demontażu lub konserwacji pompy. • Nie dodawaj chemikaliów do pompy filtrującej. • Nie podłączaj ani nie odłączaj urządzenia mokrymi dłońmi. • Zawsze odłączaj urządzenie: w deszczowe dni, przed czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi oraz gdy zostawiasz je bez opieki w święta. • Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. 44
Strona: 4
KONSERWACJA • Upewnij się, że pompa filtrująca jest odłączona przed jakąkolwiek konserwacją. • Instrukcje dotyczące konserwacji można znaleźć na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Może nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie na skalę. • Aby zoptymalizować wydajność pompy filtrującej oraz ze względów sanitarnych, sugerujemy wymianę wkładu filtrującego na nowy co dwa tygodnie. INSTALACJA • Instrukcje instalacji znajdują się w krokach przedstawionych na ilustracji . Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Może nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie skalowalne. • Firma Bestway nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia pompy filtrującej spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji. • Koniecznie sprawdzić, czy złącza hydrauliczne nie są zatkane. • Nie uruchamiaj pompy filtrującej na sucho. Upewnij się, że zawory wlotowe i wylotowe basenu są całkowicie pokryte wodą przed uruchomieniem pompy filtrującej. MONTAŻ LISTA KONTROLNA Aby sprawdzić części znajdujące się w pudełku, zapoznaj się z listą części w niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy elementy wyposażenia odpowiadają modelowi, który zamierzałeś kupić. W przypadku jakichkolwiek uszkodzonych lub brakujących części w momencie zakupu, odwiedź naszą stronę internetową bestwaycorp.com/support. WYBIERZ WŁAŚCIWĄ LOKALIZACJĘ Umieść pompę filtrującą na twardym i równym podłożu; musi być ustawiony na tym samym poziomie co dno basenu. Jeśli pompa filtrująca znajduje się w górnej lub dolnej pozycji niż podstawa basenu, wydajność i żywotność pompy filtrującej mogą być zagrożone. Basen i pompa filtrująca muszą być umieszczone w obszarze z odpowiednim drenażem i łatwym dostępem do czynności konserwacyjnych. Nigdy nie umieszczaj pompy filtrującej w miejscu, w którym może gromadzić się woda. MOCOWANIE PODSTAWY Dla 330gal Norma EN60335-2-41 wymaga, aby przed użyciem pompa filtrująca była zamocowana pionowo na ziemi lub podstawie wykonanej z drewna lub betonu. W podstawie powinny znajdować się dwa otwory o średnicy 9 mm, odstęp między którymi powinien wynosić 127 mm. Umieść pompę filtrującą na podstawie i połącz je, dokręcając śruby i nakrętki. Wszystkie części podstawy powinny ważyć co najmniej ponad 18 kg, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi pompy. 45 390 127 40 390 250 127 2-M8 nakrętka 2-M8 śruba Dla 530gal Norma EN60335-2-41 wymaga, aby przed użyciem pompa filtrująca była zamocowana pionowo na ziemi lub podstawie wykonanej z drewna lub betonu. W podstawie powinny znajdować się dwa otwory o średnicy 9 mm, odstęp między którymi powinien wynosić 159 mm. Umieść pompę filtrującą na podstawie i połącz je, dokręcając śruby i nakrętki. Wszystkie części podstawy powinny ważyć co najmniej ponad 18 kg, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi pompy. 390 159 40 390 250 159 2-M8 nakrętka 2-M8 śruba Dla 800gal Norma EN60335-2-41 wymaga, aby przed użyciem pompa filtrująca była zamocowana pionowo na ziemi lub podstawie wykonanej z drewna lub betonu. W podstawie powinny znajdować się dwa otwory o średnicy 9 mm, odstęp między którymi powinien wynosić 166 mm. Umieść pompę filtrującą na podstawie i połącz je, dokręcając śruby i nakrętki. Wszystkie części podstawy powinny ważyć co najmniej ponad 18 kg, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi pompy. 390 166 40 390 250 166 2-M8 nakrętka 2-M8 śruba WARUNKI GWARANCJI Aby uzyskać informacje dotyczące warunków gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.bestwaycorp.com. PRZECHOWYWANIE • Usuń wszystkie akcesoria; upewnij się, że pompa filtrująca, węże i filtry są całkowicie czyste i suche przed przechowywaniem. Jeśli wszystkie części nie są całkowicie suche, może powstać pleśń. • Przed przechowywaniem wyjąć i wyrzucić wkład filtra. • Zdecydowanie zalecamy demontaż pompy filtrującej, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10ºC / 50ºF. • Przechowuj pompę filtrującą w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze od 10ºC / 50ºF do 38ºC / 100ºF.
Marka:
Bestway
Produkt:
Pompy
Model/nazwa:
Flowclear 58383
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Polski, Rosyjski, Finlandia, Grecki, Węgierski