Instrukcja AEG DBB5760HM

Zobacz poniższy poradnik dla AEG DBB5760HM. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat.com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

  • Marka: AEG
  • Produkt: Okap
  • Model/nazwa: DBB5760HM
  • Typ pliku: PDF
  • Dostępny w językach: Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Arabski, Bułgarski

Spis treści

Strona: 122
123
POLSKI
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie
kilku minut i przeczytanie tej dokumentacji w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania
urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer
seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
INFORMACJE 1 BEZPIECZEŃSTWO
Przed każdym rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy
odłączyć okap od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki
lub odłączenie głównego bezpiecznika pomieszczenia. W trakcie
wykonywania wszystkich prac instalacyjnych i konserwacyjnych należy
używać rękawice robocze. Urządzenie może być używane przez dzieci
w wieku nie niższym niż 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub pozbawione doświadczenia czy
niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że pozostaną pod nadzorem lub
zostaną poinstruowane o bezpiecznym używaniu urządzenia i zrozumieją
niebezpieczeństwa z nim związane. Dzieci powinny być pilnowane, aby
nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci pozostawione bez opieki.
Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest okap powinno posiadać
odpowiednią wentylację, kiedy jest on używany jednocześnie z innymi
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Strona: 123
www.aeg.com
124
urządzeniami zasilanymi gazem lub innymi paliwami.
Okap należy często czyścić zarówno wewnątrz jak i zewnętrznie
(PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU), należy przy tym przestrzegać
wskazówek zapisanych w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zasad czyszczenia okapu oraz wymiany i
czyszczenia filtrów powoduje ryzyko pożarów. Jest surowo zabronione
przygotowywanie posiłków z płomieniem pod okapem.
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Używanie wolnego płomienia jest szkodliwe
dla filtrów i może spowodować pożary,
dlatego należy tego unikać w każdym
przypadku.
Smażenie musi być wykonywane pod
kontrolą, aby uniknąć zapalenia się
rozgrzanego oleju.
UWAGA: Kiedy powierzchnia do
gotowania jest włączona dostępne
części okapu mogą sią rozgrzać.
Aby wymienić lampkę należy użyć
wyłącznie ten rodzaj lampki, który został
wskazany w rozdziale konserwacja/
wymiana lampki w niniejszej instrukcji.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
sieci elektrycznej dopóki instalacja nie
zostanie całkowicie zakończona.
Jeśli chodzi o normy techniczne
i bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać podczas wydalania oparów
należy rygorystycznie przestrzegać zasad
przewidzianych w regulaminie właściwych
organów lokalnych.
Zasysane powietrze nie może być
przekazane do kanału używanego do
wydalania oparów wytworzonych przez
urządzenia spalania gazów lub innych
paliw.
Nie należy używać ani pozostawiać okapu
pozbawionego poprawnie zamontowanych
lampek w związku z możliwością porażenia
prądem.
Nigdy nie używać okapu bez poprawnie
zamontowanej kratki!
Okap nie może być NIGDY używany, jako
płaszczyzna oparcia, o ile nie zostało to
wyraźnie wskazane.
Należy używać do instalacji wyłącznie śrub
mocujących będących na wyposażeniu
z produktem lub jeśli ich nie ma na
wyposażeniu, zakupić właściwy rodzaj śrub.
Używać śrub o odpowiedniej długości, które
są opisane w Przewodniku do instalacji.
W razie wątpliwości, skontaktować się z
odnośnym autoryzowanym centrum obsługi
lub z wykwalifikowanym personelem.
UWAGA! Niezainstalowanie śrub
i urządzeń mocujących zgodnie
z instrukcją może spowodować
zagrożenia natury elektrycznej.
2.UŻYTKOWANIE
Okap służy do wchłaniania oparów
pochodzących z gotowania.
W załączonej instrukcji instalacyjnej zostało
zaznaczone, którą wersję można używać
dla posiadanego przez Was modelu; wersję
wchłaniająca z wydalaniem zewnętrznym
lub wersję filtrującą o recyrkulacji
wewnętrznej .
3.INSTALACJA
Napięcie sieciowe musi odpowiadać
napięciu wskazanemu na tabliczce
umieszczonej w wewnętrznej części
okapu. Jeśli okap jest wyposażony we
wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka
zgodnego z obowiązującymi normami
i umieszczonego w łatwo dostępnym
miejscu, również po zakończonej instalacji.
Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę
(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub
wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym
miejscu, również po zakończonej instalacji,
należy zastosować znormalizowany
wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi
całkowite odcięcie od sieci elektrycznej
w warunkach nadprądowych kategorii III,
zgodnie z zasadami instalacji.
Uwaga!Przed ponownym podłączeniem
obwodu okapu do zasilania i
sprawdzeniem poprawności jego
działania należy się zawsze upewnić,
czy przewód zasilający jest prawidłowo
zamontowany.
Strona: 124
125
POLSKI
Minimalna odległość między powierzchnią,
na której znajdują się naczynia na
urządzeniu grzejnym a najniższą częścią
okapu kuchennego powinna wynosić nie
mniej niż 50cm w przypadku kuchenek
elektrycznych i nie mniej niż 65cm w
przypadku kuchenek gazowych lub
typu mieszanego. Jeżeli w instrukcji
zainstalowania kuchni gazowej podana jest
większa odległość, należy dostosować się
do takich wskazań.
4. KONSERWACJA
Uwaga! Przed wykonaniem
jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub
konserwacji należy odłączyć okap od
zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka
lub wyłączając główny wyłącznik
zasilania.
Okap należy często czyścić, tak wewnątrz
jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą
częstotliwością, z którą wykonuje się
czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy
użyciu szmatki nawilżonej łagodnymi
środkami. Nie należy używać środków
ściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!
Uwaga! Nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących czyszczenia urządzenia
i wymiany filtrów powoduje powstanie
zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem
przestrzeganie podanych wskazówek.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia silnika lub pożary wynikające
z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz
wzmiankowanych wyżej instrukcji.
4.1 Filtr przeciwtłuszczowy
Musi być czyszczony co najmniej raz w
miesiącu, za pomocą środka czyszczącego
nie żrącego, ręcznie lub w zmywarce w
niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.
Mycie w zmywarce metalowego filtra
tłuszczowego może spowodować jego
nieznaczne odbarwienie, to jednak nie
pogarsza parametrów jego pracy.
Strona: 125
www.aeg.com
126
4.2 Filtr na węgiel ( tylko dla wersji
filtrującej)
Type 20 LONG LIFE - Filtr węglowy
nadający się do mycia
Filtr węglowy może być myty co dwa
miesiące w gorącej wodzie z odpowiednimi
detergentami lub w zmywarce w
temperaturze 65°( w wypadku mycia w
zmywarce zastosować cykl pełny bez
naczyń w zmywarce ).
Nadmiar wody należy ostrożnie usunąć, tak
aby nie uszkodzić filtra, potem wyjąć wkład
znajdujący się wewnątrz osłony plastikowej
i włożyć go do piekarnika na dziesięć minut
w temperaturze 100° aby wysuszyć go
całkowicie.
Wkład należy wymieniać co trzy lata lub za
każdym razem gdy materiał jest uszkodzony.
4.3 Type 15 - Filtr węglowy NIE nadający
się do mycia.
Nasycenie filtra następuje po krótszym lub
dłuższym okresie użytkowania w zależności
od rodzaju kuchni i od regularności z
jaką jest wykonywane czyszczenie filtra
tłuszczowego. Wkład filtra powinien być w
każdym razie wymieniony po upływie nie
więcej niż czterech miesięcy.
NIE wolno myć lub regenerować filtra.
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Regenerowany filtr węglowy
Filtr węglowy należy wymieniać co dwa mie-
siące (lub gdy system wskazujący nasycenie
filtrów - jeśli jest przewidziany w posiadanym
modelu sygnalizuje taką potrzebę) oraz zgod-
nie z procedurą wskazaną poniżej:
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Aby usunąć tłuszcz nagromadzony na
powierzchni, należy wyczyścić filtr wilgotną
szmatką.
3. Włożyć filtr do piekarnika na 45 minut.
4. Wyłączyć piekarnik i zaczekać godzinę
przed wyjęciem filtra.
Uwaga! Przed dotknięciem filtra należy upew-
nić się, że jest zimny.
Type SUPCHARC-E
Strona: 126
127
POLSKI
5. STEROWANIE
W przypadku, gdy powietrze w
pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie
zanieczyszczone, należy używać okapu
ustawionego na najwyższą prędkość.
Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut
przed przystąpieniem do gotowania
jakichkolwiek potraw i pozostawienie go
włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po
zakończeniu gotowania.
Sterowanie umieszczone jest w panelu
czołowym urządzenia:
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Przycisk ON/OFF prędkości
Przycisk aktywacji-dezaktywacji
panelu sterowania
2 Przycisk Prędkości (mocy) zasysania 1
3 Przycisk Prędkości (mocy) zasysania 2
4 Przycisk Prędkości (mocy) zasysania 3
5 Przycisk Prędkości (mocy) zasysania 4
Notatka: prędkość (moc) zasysania
4 pozostaje w stanie funkcjonowania
przez 5 minut, po czym powraca do
ustawienia początkowego.
6 Przycisk Funkcji "Breeze"
(Wentylacja środowiska)
Okap włącza się na niskiej prędkości
(mocy) zasysania przez 60 minut, po
czym wyłącza się.
7 Przycisk kontroli i aktywacji-
dezaktywacji nasycenia filtrów
8 Sygnalizacja funkcji Hob2
Hood
9 Przycisk ON/OFF świateł
Funkcja Aktywacji-Dezaktywacji panelu
sterowania
Przy okapie w stanie stanby nacisnąć
przycisk 1 , wszystkie diody led gasną:
panel sterowania jest dezaktywowany.
Ponownie nacisnąć przycisk 1 , wszystkie
diody led zapalają się: panel sterowania
jest aktywny.
Funkcja Aktywacji – Dezaktywacji
kontroli nasycenia filtra węglowego
Przy okapie w stanie standby nacisnąć
przycisk 5 przez ponad 3 sekundy
Przycisk 7 zapala się i miga, w celu
wskazania, że kontrola nasycenia filtra
węglowego została aktywowana.
Przycisk 7 zapala się stałym światłem, w
celu wskazania, że kontrola nasycenia filtra
węglowego została dezaktywowana.
Funkcja kontroli i resetu nasycenia
filtrów
W regularnych odstępach czasu, w
zależności od czasu korzystania z filtra,
przycisk 7 zapala się w celu wskazania,
że konieczne jest przystąpienie do
konserwacji filtrów, w zależności od
wskazań przedstawionych w odpowiednich
podpunktach.
Przycisk 7 zapalony ze stałym światłem:
konieczne jest wykonanie konserwacji filtra
tłuszczu
Przycisk 7 zapalony z migającym
światłem: konieczne jest wykonanie
konserwacji filtra węglowego.
Reset wskaźnika nasycenia filtrów
Przy okapie w stanie standby nacisnąć
przycisk 7 przez ponad 3 sek.
W przypadku konieczności powtórzyć
operację.
Strona: 127
www.aeg.com
128
5.1 Hob2
Hood
Okap jest wyposażony w funkcję połączenia
bezprzewodowego (wireless) z płytą
go gotowania w celu automatycznego
regulowania najbardziej odpowiedniej
prędkości. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi płyty do gotowania, aby
zweryfikować obecność i kompatybilność
tej funkcji.
W przypadku pierwszego podłączenia
do sieci elektrycznej albo nagłego
odłączenia prądu elektrycznego (blackout)
należy odczekać 1 minutę, aby okap
mógł powrócić do stanu początkowego
połączenia z płytą do gotowania. W
momencie gdy okap pracuje w Funkcji
Hob2
Hood, przycisk 8 jest zapalony.
6. OŚWIETLENIE
Okap zaopatrzony jest w system
oświetlenia, który bazuje się na technologii
LED.
LED gwarantują optymalne oświetlenie,
trwałość 10 razy większą od lamp
tradycyjnych i pozwalają zaoszczędzić 90%
energii elektrycznej.
Uwaga! Nie patrzeć bezpośrednio na
światło pochodzące z LED.
Aby wymienić lampy, należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum obsługi w
sprawie części zamiennych.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma jeszcze pytań o AEG DBB5760HM

Zadaj pytanie o AEG DBB5760HM

Masz pytanie dotyczące AEG DBB5760HM, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat.com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG DBB5760HM. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG DBB5760HM tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.