Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G manual

Mi 11 Lite 5G

Manual for Xiaomi Mi 11 Lite 5G på Norsk. Denne PDF-håndboken har 9 sider.

Side: 1
LØR. 16. AUG. 02 48 Volumknapper Av/på- knapp USB Type-C-port NFC- induksjonsområde 1
Side: 2
Takk for at du valgte Mi 11 Lite 5G Hold inne av/på-knappen for å slå på enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til det offisielle nettstedet vårt: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Mi 11 Lite 5G Leveres forhåndsinstallert med MIUI, vårt tilpassede Android- baserte operativsystem som gir deg hyppige oppdateringer og brukervennlige funksjoner basert på forslag fra over 200 millioner aktive brukere over hele verden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til en.miui.com SIM-kortspor: Om Dual SIM: • Støtter to SIM-kort uten operatørrestriksjoner, to 5G ① • Støtter to nano-SIM-kortspor, og begge kortene kan angis som primærkortet • Støtter Dual SIM 5G/4G/3G/2G • Støtter Dual SIM VoLTE ② Merk ①: 5G-kobling avhenger av land, operatør og brukermiljø. Merk ②: VoLTE avhenger av operatørens nettverk og tilhørende tjenestedistribusjon. • Ikke sett inn SIM-kort som ikke er standard, i SIM-kortsporet. Det kan skade SIM-kortsporet. • ADVARSEL: Ikke demonter denne enheten. 2
Side: 3
WEEE Det må tas spesielle forholdsregler for å kaste dette produktet på en sikker måte. Dette merket angir at dette produktet ikke kan kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. Hvis du vil hindre skade på miljøet eller folkehelsen fra uhensiktsmessig avfallshåndtering og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer, bør du resirkulere på en ansvarlig måte. Hvis du vil resirkulere enheten på en sikker måte, må du sende til avfallshåndtering eller kontakte forhandleren der enheten opprinnelig ble kjøpt. Hvis du vil se miljøerklæringen, kan du se følgende lenke: www.mi.com/en/about/environment FORSIKTIG FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET BYTTES UT MED FEIL TYPE BATTERI. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. For å unngå mulig hørselsskade må du ikke lytte på høyt volum i lengre perioder. Du finner mer informasjon om sikkerhet og forholdsregler på følgende lenke: www.mi.com/en/certification Viktig sikkerhetsinformasjon Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker enheten: • Bruk av uautoriserte kabler, strømadaptere eller batterier kan føre til brann, eksplosjon eller andre farer. • Bruk bare godkjent tilbehør som er kompatibelt med enheten. • Enhetens driftstemperatur er 0 til 40 °C. Hvis du bruker denne enheten i omgivelser som er utenfor dette temperaturområdet, kan det skade enheten. • Hvis enheten leveres med et innebygd batteri, må du ikke prøve å bytte batteriet selv, da dette kan skade batteriet eller enheten. • Lad bare denne enheten med den medfølgende eller en godkjent kabel og strømadapter. Bruk av andre adaptere kan føre til brann, elektrisk støt og skade på enheten og adapteren. • Når ladingen er fullført, kobler du adapteren fra både enheten og stikkontakten. Ikke lad enheten i mer enn 12 timer. • Batteriet må resirkuleres eller kastes adskilt fra husholdningsavfall. Feil håndtering av batteriet kan føre til brann eller eksplosjon. Kast eller resirkuler enheten, batteriet og tilbehøret i henhold til lokale forskrifter. • Ikke demonter, slå, knus eller brenn batteriet. Hvis batteriet ser deformert eller skadet ut, må du slutte å bruke det umiddelbart. - Ikke kortslutt batteriet da dette kan føre til overoppheting, brannskader eller personskader. - Ikke plasser batteriet i omgivelser med høy temperatur. - Overoppheting kan føre til eksplosjon. - Ikke demonter, slå eller knus batteriet. Det kan føre til at batteriet lekker, overopphetes eller eksploderer. - Ikke brenn batteriet da dette kan føre til brann eller eksplosjon. - Hvis batteriet ser deformert eller skadet ut, må du slutte å bruke det umiddelbart. 3
Side: 4
• Brukeren må ikke fjerne eller endre batteriet. Batteriet må bare tas ut eller repareres av et autorisert reparasjonssenter hos produsenten. • Hold enheten tørr. • Ikke prøv å reparere enheten selv. Hvis en del på enheten ikke fungerer som den skal, kontakter du kundestøtte eller tar med enheten til et autorisert reparasjonssenter. • Koble til andre enheter i henhold til instruksjonshåndbøkene. Ikke koble inkompatible enheter til denne enheten. • For strømadaptere skal stikkontakten være montert nær utstyret og være lett tilgjengelig. Sikkerhetsregler • Følg alle gjeldende lover og regler som begrenser bruk av mobiltelefoner i bestemte situasjoner og omgivelser. • Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner eller i eksplosive omgivelser eller miljøer med eksplosjonsfare, inkludert drivstoffområder, under dekk på båter, anlegg for overføring av drivstoff eller kjemikalier, eller områder der luften kan inneholde kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver. Følg alle skilt om å slå av trådløse enheter, som telefon eller annet radioutstyr. Slå av mobiltelefonen eller den trådløse enheten når du befinner deg i et sprengningsområde eller i områder som krever toveis radioer eller elektroniske enheter, for å unngå mulige farer. • Ikke bruk telefonen i operasjonsstuer, akuttmottak eller intensivavdelinger. Overhold alltid alle regler og forskrifter på sykehus og helsestasjoner. Hvis du har et medisinsk apparat, må du kontakte lege eller produsenten av apparatet for å finne ut om telefonen kan forstyrre apparatets funksjon. Hold alltid minst 15 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren for å unngå interferens. Dette kan gjøres ved å bruke telefonen på øret på motsatt side av pacemakeren og ikke bære telefonen i brystlommen. For å unngå interferens med medisinsk utstyr må du ikke bruke telefonen i nærheten av høreapparater, cochlea- implantater eller andre lignende enheter. • Følg alle sikkerhetsforskrifter på fly, og slå av telefonen om bord på fly når det er nødvendig. • Når du kjører bil, må du bruke telefonen i henhold til relevante trafikklover og -forskrifter. • Ikke bruk telefonen utendørs i tordenvær for å unngå å bli truffet av lyn. • Ikke bruk telefonen til å foreta anrop mens den lader. • Ikke bruk telefonen på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet. Hvis du gjør det, kan det føre til elektriske støt, personskader, brann og skade på laderen. 4
Side: 5
Sikkerhetserklæring Oppdater telefonens operativsystem ved hjelp av den innebygde funksjonen for programvareoppdatering, eller gå til et av våre autoriserte servicesentre. Oppdatering av programvare på annen måte kan skade enheten eller føre til tap av data, sikkerhetsproblemer og andre risikoer. EU-forskrifter RED-samsvarserklæring Xiaomi Communications Co., Ltd. erklærer herved at denne GSM/GPRS/EDGE/ UMTS/LTE/5G NR digitale mobiltelefonen med Bluetooth og Wi-Fi M2101K9G er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RE-direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.mi.com/en/certification RF-eksponeringsinformasjon (SAR) Denne enheten overholder SAR-grensene (spesifikk absorpsjonsrate) for den generelle befolkning / ukontrollert eksponering (lokalisert 10 gram SAR for hode og kropp, grense: 2,0 W/kg) i rådets anbefaling 1999/519/EC, ICNIRP-retningslinjer og RED (direktiv 2014/53/EU). Under SAR-testing ble denne enheten satt til å overføre på det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd og plassert i posisjoner som simulerer RF-eksponering under bruk mot hodet uten separasjon og nær kroppen med en avstand på 5 mm. SAR-samsvar for kroppsbruk er basert på en avstand på 5 mm mellom enheten og menneskekroppen. Denne enheten bør bæres minst 5 mm fra kroppen for å sikre at RF-eksponeringsnivået er kompatibelt eller lavere enn det rapporterte nivået. Når du fester enheten nær kroppen, må du bruke en belteklemme eller et hylster som ikke inneholder metallkomponenter, og som gjør at det kan være en avstand på minst 5 mm mellom enheten og kroppen. Samsvar med RF-eksponering er ikke testet eller sertifisert med tilbehør som inneholder metall som bæres på kroppen, og bruk av slikt tilbehør bør unngås. Sertifiseringsinformasjon (høyeste SAR) SAR 10 g-grense: 2.0 W/kg, SAR-verdi: Hode: 0,555 W/kg, kropp: 0,889 W/kg (5 mm avstand). Juridisk informasjon Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU. Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5150 og 5350 MHz i følgende land: 5
Side: 6
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB(NI) IS LI NO CH TR Begrensninger i 2,4 GHz-båndet: Norge: Dette punktet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund. Mottakskategori 2 Kontroller at strømadapteren som brukes, oppfyller kravene i paragraf 6.4.5 i IEC/EN 62368-1, og at den er testet og godkjent i henhold til nasjonale eller lokale standarder. Frekvensbånd og strøm Denne mobiltelefonen tilbyr bare følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm LTE-bånd 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm 5G NR-bånd n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR-bånd n78: 29 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz-bånd: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250 MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm, 5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m ved 10 m FCC-forskrifter Denne mobiltelefonen er i samsvar med kravene i FCC-reglene, del 15. Bruken er gjenstand for følgende to betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere eventuell interferens  som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon. Denne mobiltelefonen er testet og er i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: - Snu eller flytt mottakerantennen. - Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp. 6
Side: 7
RF-eksponeringsinformasjon (SAR) Denne enheten oppfyller myndighetenes krav når det gjelder eksponering mot radiobølger. Denne enheten er utformet og produsert slik at den ikke overskrider utslippsgrensene for eksponering mot radiofrekvensenergi (RF). Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en måleenhet  kjent som spesifikk absorpsjonsrate eller SAR. SAR-grensen som er satt av FCC, er 1,6 W/kg. Denne enheten er testet for bruk på kroppen og oppfyller FCC-retningslinjene for RF-eksponering for bruk med tilbehør som ikke inneholder metall, og som plasserer enheten minst 1,5 cm fra kroppen. Samsvar med RF-eksponering med tilbehør festet på kroppen som inneholder metall, er ikke testet og sertifisert, og bruk av slikt tilbehør festet på kroppen bør unngås. Alt tilbehør som brukes med denne enheten når den bæres på kroppen, må holde enheten minst 1,5 cm unna kroppen. FCC-merknad Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for samsvaret, kan føre til at brukeren ikke lenger har rett til å bruke utstyret. Det må brukes skjermede kabler med denne enheten for å sikre samsvar med FCC-grensene i klasse B. E-etikett Denne enheten har en elektronisk etikett med sertifiseringsinformasjon. For å få tilgang til den kan du gå til Innstillinger > Om telefonen > Sertifisering, eller åpne Innstillinger og angi Sertifisering i søkefeltet. Modell: M2101K9G 2101 betyr at dette produktet lanseres etter 202101. Produsent: Xiaomi Communications Co.,Ltd. adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China Modell: MDY-11-EZ Inngangsspenning: 100–240 V~ Inngangsfrekvens: 50/60 Hz Utgangsspenning: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V Utgangsstrøm: Maks. 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A Utgangseffekt: Maks. 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W Gjennomsnittlig aktivietseffektivitet: ≥82,0 % Adapter 7
Side: 8
Produsenter: Xiaomi Communications Co., Ltd. Produsentens postadresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Merke: Xiaomi Modell: M2101K9G © Xiaomi Inc. med enerett. Ansvarsfraskrivelse Denne brukerhåndboken publiseres av Xiaomi eller det lokale tilknyttede selskapet. Forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som er nødvendige grunnet typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr, kan gjøres av Xiaomi når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli innlemmet i nye elektroniske utgaver av brukerveiledningen (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide). Alle illustrasjonene er bare ment som illustrasjoner og viser kanskje ikke den faktiske enheten nøyaktig. Denne smarttelefonen er designet med Corning® Gorilla® glass 6.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Xiaomi Mi 11 Lite 5G men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med Mi 11 Lite 5G Xiaomi så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Xiaomi Mi 11 Lite 5G under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: Xiaomi
  • Produkt: Smarttelefoner
  • Model/navn: Mi 11 Lite 5G
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Spansk, Engelsk, Kinesisk, Arabisk, Finsk, Norsk, Russisk, Dansk, Nederlandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Rumensk, Gresk, Ungarsk, Kroatisk, Ukrainsk, Svensk, Slovensk, Slovakisk, Bulgarian, Latvisk, Litauen, Makedonsk, Albansk, Estisk