LYCOS E/400 T

Wolf Garten LYCOS E/400 T manual

LYCOS E/400 T

Manual for Wolf Garten LYCOS E/400 T på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 179 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
Side: 1
Symbolenes betydning 71 NO ADVARSEL! Før bruk må du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og alltid følge instruksene i den.7DYDUHSnGHQQH EUXNVDQYLVQLQJHQIRUVHQHUHEUXNRJIRU neste eier. ÎFør første igangsetting må man lese sikkerhets- instruksene! Hvis man ikke tar hensyn til driftsveiledningen og sikkerhetsinstruksene kan det oppstå skader på apparatet og farer for den som betjener maskinen og andre personer. ÎAlle som er involvert i å starte, betjene og vedli- NHKROGHDSSDUDWHWPnY UHNYDOL¿VHUWWLOGHWWH Forbud mot å foreta endringer selv Det er forbudt å foreta endringer på apparatet eller lage tilleggsapparater av dem. Slike endringer kan føre til personskader eller feilfunksjoner. ÎReparasjoner av apparatet må bare gjennom- føres av godkjente og opplærte personer. Bruk alltid originale reservedeler. Slik sikrer du at apparatet forblir sikkert i bruk. Informasjonssymboler i denne bruksanvis- ningen Tegnene og symbolene i denne veiledningen skal hjelpe deg slik at du kan bruke veiledningen og apparatet på en rask og sikker måte. Merk ,QIRUPDVMRQDQJnHQGHGHQPHVWH௺HNWLYH HOOHUPHVWSUDNWLVNHEUXNHQDYDSSDUDWHW ÎHandlingsskritt Oppfordrer deg til å gjøre noe. 3 Handlingsresultat +HU¿QQHUGXUHVXOWDWHWDYHQUHNNHDYKDQGOLQJV- skritt. [1]Posisjonsnummer Posisjonsnumrene er merket med [ ] i teksten. A Illustrasjonsmerking Illustrasjoner er nummerert med bokstaver og merket i teksten. $ Handlingsskrittnummer 'HQGH¿QHUWHUHNNHI¡OJHQWLOKDQGOLQJVVNULWWHQHHU nummerert med bokstaver og merket i teksten. Symbolenes betydning .......................................... 71 For din egen sikkerhet........................................... 71 Riktig bruk.............................................................. 75 Typeskilt................................................................. 75 Betjeningselementer.............................................. 75 Montering............................................................... 75 Bruk ....................................................................... 76 Vedlikehold ............................................................ 77 Feilretting............................................................... 79 Garanti................................................................... 79 EF-samsvarserklæring .......................................... 79 Miljøvennlig avfallsbehandling............................... 79 For din egen sikkerhet Symbolenes betydning ADVARSEL! Les bruksanvisningen før du begyn- ner å bruke apparatet! Forsiktig! Hold alltid andre personer utenfor fareområdet. 360° Forsiktig! Hold alltid andre personer utenfor fareområdet. Forsiktig! Verktøy går etter at motoren er slått av. Før alle arbeider på apparatet eller ved skade på eller feil vikling av tilkoblingsledningen, slå apparatet av og trekk ut nettstøpslet. Bruk vernebriller! / Bruk hørselvern! Utsett ikke apparatet for regn! Innhold
Side: 2
For din egen sikkerhet 72 NO For din egen sikkerhet Farenivåer for advarslene I denne bruksanvisningen benyttes følgende fare- nivåer for å beskrive mulige faresituasjoner: FARE! Den farlige situasjonen er nært forestående og kan medføre lette personskader og helt til død hvis tiltakene ikke følges. ADVARSEL! (QIDUOLJVLWXDVMRQNDQLQQWUHႇHRJNDQ medføre alvorlige personskader og død hvis tiltakene ikke blir fulgt. FORSIKTIG! 'HQIDUOLJHVLWXDVMRQHQNDQLQQWUHႇHRJ kan medføre lette personskader hvis tiltakene ikke følges. Obs! Det kan oppstå en potensielt skadelig situasjon som hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader. Oppbygging av sikkerhetsinstrukser FARE! Faretype og -kilde! ÂFølger ved neglisjering ¾ Tiltak for å avverge fare Beskyttelse av deg selv og andre ¾ Dette apparatet må ikke brukes av barn under 16 år eller personer som har nedsatte kroppslige, sensoriske eller sjelelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper. Heller ikke personer som ikke er fortrolige med bruksanvisningen, skal bruke apparatet. Det kan være lokale forskrifter som fastsetter minstealder for brukeren. ¾ Av sikkerhetsmessige hensyn må plentrimmeren ikke brukes av barn mindre enn 16 år eller personer som ikke har lest bruksanvisningen. Lokale bestemmelser kan fastlegge brukerens laveste alder. ¾ ,NNHWDLEUXNSOHQWULPPHUHQKYLVGHWEH¿QQHU seg personer (spesielt barn) eller dyr i umiddelbar nærhet. Påse at barn ikke leker med plentrimmeren. ¾ Avbryt bruken av maskinen hvis du merker at GHWEH¿QQHUVHJSHUVRQHU VSHVLHOWEDUQ HOOHU dyr i nærheten. ¾ Du må ikke slå på motoren når føttene eller hendene dine er i nærheten av kutteinnretningen. ¾ Skill alltid maskinen fra strømmen når den forlates uten tilsyn og ved fjerning av blokkeringer. ¾ Når du arbeider med eller ved plentrimmeren må du alltid bruke lukkete sko og langbukser og annet egnet personlig verneutstyr (vernebriller, hørselsvern, arbeidshansker osv.) Hvis man bruker personlig verneutstyr, reduseres faren for skader. Unngå å bruke vide klær som kan fanges av kutteverktøyet. Før bruk ¾ Før bruk må du gjøre deg kjent med plentrimmeren, dens funksjoner og betjeningselementer. ¾ Monter ikke kuttelementer av metall. ¾ Ikke bruk plentrimmere som har en defekt bryter, eller som ikke lenger kan slås av eller på./DGLVVHVNDGHQHUHSDUHUHVDYNYDOL¿VHUW fagkraft eller fagverksted. ¾ Skadd kabel må ikke kobles til strømforsyningen. Ta ikke på skadd kabel før den skilles fra strømforsyningen. Skadde kabler kan før til berøring av deler som står under spenning. ¾ Bruk aldri apparatet med skadde eller manglende verneinnretninger eller deksler. /DGLVVHVNDGHQHUHSDUHUHVDYNYDOL¿VHUWIDJNUDIW eller fagverksted.For din egen sikkerhet Sikkerhetsinstrukser
Side: 3
For din egen sikkerhet 73 NO Sikkerhetsinstrukser ¾ Før bruk må du forsikre deg om at det ikke EH¿QQHUVHJJUHQHUVWHLQHUVWnOWUnGROSn plenen, og du må tenke på dette under hele trimmeprosessen. ¾ Slå apparatet av og trekk ut nettstøpslet før du foretar innstillinger på apparatet, gjør det rent eller kontrollerer tilkoblingsledningene. ¾ Kontroller tilkoblingsledningen for tegn på slitasje eller skader før bruk av maskinen og etter sammenstøt. Få nødvendige reparasjoner utført av godkjent elektriker eller fagverksted. ¾ Kontroller om apparatkabelen med nettstøpsel eller om tilkoblingskabelen er skadet, sprø/foreldet eller vridd før hver bruk. Få skadde kabler straks skiftet ut på et fagverksted før videre bruk. Kabel ¾ Bruk utelukkende forlengelseskabel med et minste tverrsnitt på 3 x 1,5 mm2 og en maks. lengde på 25 m: • For gummislangeledninger ikke lettere enn type HO7RN-F • For PVC-ledninger ikke lettere enn type HO5 VV-F (ledninger av denne typen er ikke egnet for stadig bruk utendørs som f.eks. underjordisk legging til tilkobling av en hagekontakt, tilkobling av en dampumpe eller lagring utendørs) ¾ Støpsel og kobling må være sprutvannsbeskyttet. ¾ Bruk feilstrømsinnretning (RCD) med en feilstrøm på maksimalt 30 mA. ¾ Tilkoblingskabelen festes på strekkavlastningen. Unngå å skure på kanter, spisse eller skarpe gjenstander. Ikke press kabelen gjennom dørsprekker eller vindusspalter. Bryterinnretninger skal ikke fjernes eller forbikobles (f.eks. ved å binde koblingsspaken på føringshåndtaket). ¾ Bruk bare tilkoblingskabler som er i plettfri stand. Ved bruk ¾ Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsfarlige RPJLYHOVHUGHUGHW¿QQHVEUHQQEDUHY VNHU gasser eller støv. Plentrimmeren kan avgi gnister som kan antennes i støv eller damp. ¾ La aldri plentrimmeren stå uten tilsyn under pauser, og sett den på et sikkert sted. ¾ Hold plentrimmeren parallelt med plenen ved innkobling, ellers er det fare for skader. ¾ Hold også en sikkerhetsavstand til den roterende tråden ved arbeidene. ¾ Grip ikke inn i den roterende tråden. ¾ Vær forsiktig med hensyn til skader på anordningen som brukes til å kutte trådlengden. Etter å ha trukket ut en ny tråd, hold apparatet i normal arbeidsposisjon helt til det slås på. ¾ Bruk egnete vernebriller og hørselvern. ¾ Unngå unormal kroppsholdning. Sørg for at du står riktig, og hold alltid balansen. Du må aldri løpe, men bevege deg forover med rolige bevegelser. Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner. ¾ Vær spesielt forsiktig når du går bakover. Det er fare for å falle! ¾ Slå av motoren ved transport fra/til de enkelte arbeidsstedene. ¾ Hold tilkoblingsledningene på avstand fra kutteverktøy for unngå skader på kablene, noe som kan føre til berøring av strømførende deler.
Side: 4
For din egen sikkerhet 74 NO ¾ Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller SURGXVHQWHQVNXQGHVHUYLFHHOOHUHQNYDOL¿VHUW person for å unngå farlige situasjoner. ¾ Det er ikke tillatt å forbikoble og fjerne bryterinnretningene installert på apparatet (f.eks. ved å binde tastbryteren fast på håndtaket). ¾ Trådboksen må ikke støte mot bakken og ikke slå mot murkanter. Hvis trådboksen har fått et sterkt støt, vær oppmerksom på om det ¿QQHVPHUYLEUDVMRQSnKnQGWDNHWHvis det er tilfellet, må apparatet kontrolleres eller repareres DYNYDOL¿VHUWHIDJIRONHOOHUIDJYHUNVWHG ¾ Under følgende forhold må du slå av apparatet og ta ut nettpluggen fra strømforsyningen. Forsikre deg om at alle de bevegelige delene har stanset helt: - før du forlater apparatet - før du løser opp en blokkering - før du foretar rengjørings-, vedlikeholds- eller innstillingsarbeider - før du kontrollerer apparatet for skader, f.eks. HWWHUnKDWUXႇHWHWIUHPPHGOHJHPH - ved svært sterke vibrasjoner på apparatet Etter bruk ¾ Slå av apparatet, trekk nettstøpslet og kontroller apparatet for skader. OBS, fare! Kutteverktøyet har etterløp! ¾ Hvis du skal gjennomføre vedlikeholds. og rengjøringsarbeid på apparatet, slå det av og trekk ut nettstøpselet. ¾ Vent alltid til kutteverktøyet står helt stille. ¾ Å ta av verneinnretninger eller utskiftning av trådspolen må bare foretas ved stanset motor og avslått kutteverktøy og bare hvis nettstøpslet er trukket ut. Bruk bare originale trådspoler, og følg monteringsanvisningene! ¾ Påse at ventilasjonsåpningene er fri for smuss. ¾ Ikke rengjør apparatet med vannet. ¾ Sett apparatet på et sikkert sted. ¾ Apparatet må settes utenfor barns rekkevidde. ¾ Du må ikke selv utføre reparasjoner på apparatet, slikt arbeid må overlates til en NYDOL¿VHUWIDJSHUVRQHOOHUHWIDJYHUNVWHG ¾ La motoren avkjøles, før du setter bort apparatet. Generelle sikkerhetsinstrukser ¾ Reservedelene må overholde de kravene som produsenten stiller. Bruk derfor kun originale reservedeler eller reservedeler som er godkjent av produsenten. Ved bytting må man alltid ta hensyn til de vedlagte monteringsinstruksene, og man må alltid trekke ut nettstøpselet først. ¾ Få reparasjoner utelukkende utført av NYDOL¿VHUWHIDJIRONHOOHUSnHWIDJYHUNVWHG $GUHVVHQHWLOIDJYHUNVWHGHQH¿QQHUGXSnYnUH Internettsider. ¾ Denne plentrimmeren er ment brukt til å pleie SOHQNDQWHURJPLQGUHJUHVVRJSOHQÀDWHUYHG privathus. På grunn av fare for fysiske skader på brukeren eller andre personer må plentrimmeren ikke benyttes til andre formål enn det redskapen er tenkt til. ¾ Plentrimmeren får kun benyttes i dagslys eller ved kunstig belysning. Hold alltid arbeidsområdet rent og godt opplyst. ¾ plentrimmeren får kun benyttes under tørre værforhold. Hold den borte fra regn eller fuktighet. Når vann trenger inn i plentrimmeren, øker faren for elektrisk støt. ¾ Bruk ikke maskinen i regn eller tordenvær. ¾ Også ved overholdelse av alle sikkerhets- og betjeningsanvisninger består alltid en restrisiko for personskader og materielle skader. Vær deg alltid bevisst på dette. ¾ Skift ut alle slitte eller skadde skilt på maskinen. Sikkerhetsinstrukser
Side: 5
Riktig bruk 75 NO Riktig bruk Denne plentrimmeren er utelukkende bestemt til å SOHLHSOHQNDQWHURJPLQGUHJUHVVRJSOHQÀDWHUYHG privathus. All annen bruk regnes som feilaktig bruk. Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feilaktig bruk. Feil bruk 'HQQHSOHQWULPPHUHQVNDOLNNHEUXNHVLRႇHQWOLJH anlegg, parker, sportsanlegg, på gater osv. samt slik det fremgår av gjeldende bestemmelser i landet. På grunn av fysiske skader for brukeren må ikke plentrimmeren brukes til - trimming av busker, hekker og kratt - kutting av blomster - triturering av kompostmateriale Typeskilt Plassering 7\SHVNLOWHW¿QQHUGXGHQQHGUHJUHSVHQGHQSn plentrimmeren. Merk! 0HUNLQJHQVNDODQVHVVRPHWMXULGLVN GRNXPHQWGHQPnLNNHHQGUHVHOOHUJM¡UHV uleselig. Oppbygging MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XXXX min-1 XX kg 230V~ 50Hz Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X 41XXXXXX650 XXXXXXXXXXX XXXX xxx 12 14 4 7 6 5 8 13 1 2 3 10 9 11 1 Garantert støyverdi 2 Beskyttelsesklasse/beskyttelsestype 3 CE-merke 4 Produsent 5 Apparatgruppe 6 Modellnavn 7 Modellnummer 8 Serienummer 9 Effekt 10 Motorturtall i o/min-1 11 Vekt 12 Nominell spenning, strømtype, frekvens 13 Opplysninger om avfallshåndtering 14 Konstruksjonsår Betjeningselementer Betjeningselementer . 1 Håndtak 2 Sperrebryter for innkobling 3 Midtgrep 4 Hurtiglås for innstilling av teleskopskaftet 5 Låseknapp kantklippefunksjon 6 Beskyttelsesdeksel 7 Trådkniv 8 Trådboks 9 På-/avbryter 10 Kabeltrekkavlastning 11 Låseknapp arbeidsvinkel 12 3ODQWHYHUQHE¡\OH 13 6W¡WWHKMXOIRUNDQWNOLSSHIXQNVMRQ 14 Trykknapp for etterjustering av tråd 15 Oppbevaringsboks for reservetrådspole (alt etter modell PHGUHVHUYHWUnGVSROHLQNOXGHUWLOHYHUDQVHQ 16 Teleskopskaft * Alt etter modell og utførelse Montering Montering av vernedekslet A ÎPlasser beskyttelsesdekslet på plentrimmeren $. ÎFest beskyttelsesdekslet med festeskruene %. Merk! 6NUXVNUXHQHEDUHIDVWIRUKnQG Merk! )MHUQNXWWYHUQHWSnWUnGNQLYHQI¡UVWDUWDY apparatet. Merk! 3OHQWULPPHUHQNDQEUXNHVWLONXWWLQJDY PLQGUHSOHQÀDWHU= ?RJNDQWHU<. Montere midtgrep > (Typ 2) ÎPlasser midtgrepet på plentrimmeren $. ÎFest midtgrepet med sekskantskruen og knottmut- teren på plentrimmeren %. Merk! 6¡UJIRUDWKRGHWSnVHNVNDQWVNUXHQVLWWHU ULNWLJLXWVSDULQJHQSnPLGWJUHSHW
Side: 6
Bruk 76 NO Montere plantevernebøylen @ (Typ 2) Plantevernebøylen beskytter ved trimming av bus- ker, blomster og planter i bedet. ÎTrekk plantevernebøylen litt fra hverandre, slik at den kan settes på trimmeren $. ÎStikk plantevernebøylen inn i holderen på trim- meren til den går i lås %. Merk! 9HGNDQWNOLSSLQJPnSODQWHYHUQHE¡\OHQ Y UHGUHLGLSRVLVMRQƒEDNRYHU Innstillinger for drift ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Innstillinger på plentrimmeren får kun foretas når motoren er slått av og kutteverktøyet står stille. ¾ Grip ikke inn i den roterende tråden. ¾ Trekk ut nettstøpselet før alle arbeider! Innstilling av teleskopskaftet 7 Teleskopskaftet kan stilles inn til kroppshøyden til brukeren. ÎÅpne hurtiglåsen $. ÎTrekk teleskopskaftet fra hverandre eller skyv det sammen til du har ideell lengde %. ÎLukk hurtiglåsen '. Innstilling av midtgrep ; (Typ 2) Midtgrepet kan stilles inn for lettere arbeid i ulike skråposisjoner. ÎLøsne knottmutteren på midtgrepet $. ÎStill inn den ønskete skråstillingen %. ÎTrekk til knottmutteren på midtgrepet igjen '. Innstilling av arbeidsvinkel av trimmehodet : 7ULPPHUKRGHWWLOSOHQWULPPHUHQNDQVWLOOHVLQQL¿UH ulike horisontale arbeidsvinkler for lettere arbeid. Slik er det mulig å nå problematiske og vanskelig tilgjengelige steder i hagen uten bry. ÎTrykk og hold låseknappen $. ÎStill inn arbeidsvinkelen %. ÎSlipp låseknappen. 3 Hodet på plentrimmeren går hørbart i lås. Innstilling av kantklippefunksjoner < 6 Funksjonen for kantklipping muliggjør presis trim- ming langs plenkanten <. Î'UHLSODQWHYHUQHE¡\OHQEDNRYHUƒWLOGHQJnUL lås 6 $ - bare nødvendig på Typ 2. ÎTrykk på knappen 6 % og vri samtidig hodet på SOHQWULPPHUHQUXQGWƒ6 ' til venstre. ÎSlipp låseknappen. 3 Trimmerhodet går hørbart i lås. Merk! )RUQRUPDOWULPPLQJNOLSSLQJVNDOSODQWHYHU- QHE¡\OHQ 7\S GUHLHVƒIRURYHULJMHQ IRUnEHVN\WWHSODQWHQHPRWWULPPHWUnGHQ Bruk ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Slå av motoren, vent til kutteverktøyet har stanset og trekk ut nettstøpselet før du foretar innstillinger eller andre arbeider på apparatet. Driftstider ÎTa hensyn til lokale forskrifter. ÎSpør de lokale myndigheten ang. driftstider. Føre kabel i strekkavlastningen 9 Strekkavlastningen i føringsgrepet forhindrer en utilsiktet løsning av forlengerkabelen. ÎFeste av forlengelseskabelen i strekkavlastningen som avbildet.
Side: 7
Vedlikehold 77 NO Tilkobling til stikkontakten (230 V, 50 Hz) ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader. ¾ Kontroller nettspenningen. ¾ Spenningen fra strømkilden må stemme overens med angivelsene på typeskiltet til apparatet. ¾ Apparatet må bare kobles til stikkontakter som er sikret med en treg $VLNULQJ HOOHU/6EU\WHUW\SH% Merk! 'HQQHYHUQHLQQUHWQLQJHQEHVN\WWHUGHJPRW DOYRUOLJHSHUVRQVNDGHUYHGEHU¡ULQJDY VNDGHWHOHGQLQJHULVROHULQJVIHLORJLEHVWHP- WHWLOIHOOHURJVnYHGVNDGHUSnOHGQLQJHUVRP VWnUXQGHUVSHQQLQJ • Vi anbefaler å koble apparatet bare til stikkon- takter som er sikret med en feilstrømsinnretning 5&' PHGHQIHLOVWU¡PSnPDNVP$ • )RUJDPOHLQVWDOODVMRQHU¿QQHVGHWRSSJUDGH- ringssett. Ta kontakt med elektriker. Slå apparatet på / av 5 ADVARSEL! Fare for personskader på grunn av roterende tråd. ÂVerktøyet har etterløp! ¾ Vent alltid til kutteverktøyet står helt stille. ¾ Hold plentrimmeren parallelt med bakken når den slås på. Slå på apparat ÎTrykk på sperrebryteren for innkobling på hånd- taket $. ÎTrykk på/av-bryteren på håndtaket % samtidig. ÎSlipp sperrebryteren for innkobling igjen. 3 Apparatet er i drift. Slå av apparat ÎFor å slå av apparatet slipp på-/avbryteren '. 3 Apparatet er slått av. Merk! 6NM UHYHUNW¡\HWIRUWVHWWHUnJnLNRUWWLGHWWHU DYVOnLQJ Etterjustering av tråd Typ 1 2 ÎTrykk apparatet ned mot fast underlag mens det er i gang med trykknappen, f.eks. mot en helle (marktrykk ca. 3 kg). Kuttetråden mates ut ca. 1,5 cm automatisk. Typ 2 Hver gang du slå på eller av, justeres tråden auto- matisk fra trådboksen. Merk! +\SSLJSnRJDYVOnLQJXWHQJUXQQI¡UHUWLO ¡NWWUnGVOLWDVMH Merk +YLVVNM UHWUnGHQEOLUNRUWXQGHUDUEHLGHW SJDVOLWDVMHVOnDSSDUDWHWDYRJSnLJMHQIRU nIRUOHQJHDUEHLGVOHQJGHQWLOVNM UHWUnGHQ DXWRPDWLVN Vedlikehold ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader. ¾ Vedlikeholds- og rengjøringsarbeid på apparatet får kun gjennomføres når motoren kutteverktøyet er stanset. ¾ Trekk ut nettstøpselet før alle arbeider! ¾ Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid og bytte av sikkerhetselementer må utføres DYNYDOL¿VHUWIDJSHUVRQHOOHUIDJYHUNVWHG Rengjøring av plentrimmeren ÎSlå av plentrimmeren, og vent til kutteverktøyet har stanset. ÎRengjør apparatet etter bruk med en håndbørste. ÎRengjør ventilasjonsåpningene og undersiden av apparat regelmessig for gressrester. Obs! Ikke rengjør apparatet med vannet.
Side: 8
Vedlikehold 78 NO Skifte trådspole 408 ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Innstillinger på plentrimmeren får kun foretas når motoren er slått av og kutteverktøyet står stille. ¾ Grip ikke inn i den roterende tråden. ¾ Trekk ut nettstøpselet før alle arbeider! Typ 1 ÎTrykk låselaskene på spoledekslet sammen 4$, og trekk det av med trådspolen 4%. ÎTa av trådspolen 0$. ÎFjern eventuell skitt. ÎLegg en ny trådspole i huset 0%. ÎTre trådenden gjennom øyene på spoledekslet 0'. Merk! )RUnXQQJnHQXWLOVLNWHWDYWUHNNLQJLNNHWD WUnGHQWLOGHQQ\HWUnGVSROHQXWDYKROGHVSR- ret før innlegging 0 . ÎTrekk kraftig i begge trådendene etter å ha tredd tråden og satt sammen trådspolen i spoledekslet for å løsne de fra holdeslissene på trådspolen. ÎSett spoledekslet sammen med trådspolen på trådspoleholderen slik at begge låselaskene går hørbart i lås på spoledekslet 0 #. Typ 2 8 ÎTrykk spoledekslet kraftig sammen på begge låse- laskene samtidig$, og trekk det av %. ÎTa av trådspolen '. ÎFjern eventuell skitt. ÎLegg en ny trådspole i huset #. ÎTre trådenden gjennom øyene i trådboksen . Merk! )RUnXQQJnHQXWLOVLNWHWDYWUHNNLQJLNNHWD WUnGHQWLOGHQQ\HWUnGVSROHQXWDYKROGHVSR- ret før innlegging . ÎTrekk kraftig i begge trådendene for å løsne de fra holdeslissene på trådspolen. ÎSett spoledekslet på trådspoleholderen slik at begge låselaskene går hørbart i lås !. ADVARSEL! Fare for personskader grunnet roterende tråd. ÂNår apparatet slås på, skjæres tråden av til arbeidslengde. ¾ Bare slå apparatet på i arbeidsstilling. Transport og lagring ADVARSEL! Fare for personskader grunnet kutteverktøyet. ¾ Ved transport og lagring av apparatet slås det av, og man må vente til kutteverktøyet har stanset. ¾ Trekk ut nettstøpselet! Lagring ÎEtter sesongen er over, må man gjennomføre en grundig rengjøring av apparatet. ÎLagre plentrimmeren i et tørt og rent rom. ÎBeskytt plentrimmeren mot rust/oksidasjon ved lengre tids lagring.
Side: 9
Feilretting 79 NO Garanti I hvert land gjelder de garantibestemmelsene som HUXWJLWWDYYnUW¿UPDKKYYnULPSRUW¡U)HLOSnDSSD- ratet repareres kostnadsfritt i garantitiden, forutsatt at feilen skyldes en material- eller produksjonsfeil. Hvis du påberoper deg garantien, ber vi deg kon- takte forhandleren eller et av våre kontorer. EF-samsvarserklæring <WWHUOLJHUHLQIRUPDVMRQRPDSSDUDWHW¿QQHU GXLGHQYHGODJWH()VDPVYDUVHUNO ULQJHQ VRPHUHQGHODYGHQQHEUXNVDQYLVQLQJHQ Miljøvennlig avfallsbehandling Elektroverktøy, tilbehør og emballasje bør resirkuleres. Kast aldri elektroverktøy i husholdnings- avfallet! Lever det til et godkjent avfallsmottak. Feilretting ADVARSEL! Fare for person- eller materialskader ¾ Ta kontakt med et fagverksted hvis du er i tvil. ¾ Før kontroll eller før arbeid på apparatet må motoren stanses, og man må trekke ut nettstøpselet. Problem Mulig årsak Tiltak Trådmatingen fun- gerer ikke. Trådspolen er tom. Skift trådspolen ut. Kuttetråden er kuttet og trukket inn i trådboksen. Fjern trådspolen, ev. vikle tråden av med å dra lett i den, og legg i spolen. Kuttetråden har klemt seg fast på spolen. Kuttetråden er sveiset fast på spolen. Fjern sammensveist tråddel, ev. vikle tråden av igjen med å dra lett i den, og legg i spolen. Motoren går ikke. Nettspenning mangler. Kontroller strømforsyning, og få eventuelt denne reparert av en elektriker. Kabelskader: Obs! Støt grunnet kabelskader. Når kabelen skjæres over eller skades, utløses ikke alltid sikringen. ÎTa ikke på kabelen før nettstøpselet er trukket ut av stikkontakten. Plentrimmeren begynner å vibrere mye. Drivverket blokkeres, eller lageret er defekt. Få plentrimmeren undersøkt og ev. reparert av et fagverksted. Tråden ryker for ofte. 'HW¿QQHVNRQWDNWPHOORPWUnGHQRJIDVWHJMHQ- stander, f.eks. gjerder, blomster etc. Bruk plantevernebøylen iht. utførelse.
Side: 10
3URYDãLEH]SHþQRVW 137 CS ¾ 9êPČQXSRãNR]HQpKRSĜLSRMRYDFtKRNDEHOX WRKRWRSĜtVWURMHPXVtSURYpVWYêUREFH MHKR]iND]QLFNêVHUYLVQHERSRGREQČ NYDOL¿NRYDQiRVREDDE\QHGRãORNRKURåHQt ¾ 1LNG\QHSĜHPRVĢXMWHDQLQHRGVWUDĖXMWH VStQDFt]DĜt]HQtLQVWDORYDQiQDSĜtVWURML QDSĜ SĜLYi]iQtVStQDFtKRWODþtWNDNUXNRMHWL ¾ 6WUXQRYRXND]HWXFKUDĖWHSĜHGQiUD]\R]HP DKUDQ\]Gt3RSĜtSDGQpPVLOQpPQiUD]X VWUXQRYpND]HW\YČQXMWHSR]RUQRVW]YêãHQt vibrací v rukojeti. Je-li tomu tak, musí stroj ]NRQWURORYDWDSĜtSDGQČRSUDYLW NYDOL¿NRYDQê RGERUQtNQHERVSHFLDOL]RYDQêVHUYLV ¾ =DQiVOHGXMtFtFKRNROQRVWtSĜtVWURMY\SQČWH DY\WiKQČWHVtĢRYRX]iVWUþNX]H]iVXYN\ 8MLVWČWHVHåHVHYãHFKQ\SRK\EOLYpGtO\]FHOD zastavily: - 1HåSĜtVWURMRSXVWtWH - QHå]DþQHWHXYROĖRYDW]DEORNRYiQt - QHå]DþQHWHSURYiGČWþLãWČQt~GUåEXQHER nastavování; - QHå]DþQHWHNRQWURORYDW]GDQHGRãORNSRãNR- ]HQtSĜtVWURMHQDSĜtNODGSRQiUD]XGRFL]tKR WČOHVD - SĜLQDGPČUQČVLOQêFKYLEUDFtFKSĜtVWURMH 3RSRXåLWt ¾ 9\SQČWHSĜtVWURMY\WiKQČWH]iVWUþNX] elektrické zásuvky a zkontrolujte, jestli SĜtVWURMQHQtSRãNR]HQê3R]RUQHEH]SHþt äDFtQiVWURMGREtKi ¾ &KFHWHOLQDSĜtVWURMLSURYiGČW~GUåERYpQHER þLVWLFtSUiFHY\SQČWHSĜtVWURMDY\WiKQČWH ]iVWUþNX]HOHNWULFNp]iVXYN\ ¾ 9åG\SRþNHMWHQHåVHåDFtQiVWURM]DVWDYt ¾ 'HPRQWiåRFKUDQQêFK]DĜt]HQtQHERYêPČQX VWUXQRYpFtYN\MHGRYROHQRSURYiGČWMHQSĜL Y\SQXWpPPRWRUXVWRMtFtPåDFtPQiVWURML D]iVWUþFHYåG\Y\WDåHQp]HOHNWULFNpVtWČ 3RXåtYHMWHMHQRULJLQiOQtVWUXQRYpFtYN\DGEHMWH GRGDQêFKSRN\QĤSURPRQWiå ¾ 'EHMWHQDWRDE\YHQWLODþQtRWYRU\QHE\O\ zanesené. ¾ 1HþLVWČWHSĜtVWURMYRGRX ¾ 2GVWDYWHSĜtVWURMQDEH]SHþQpPPtVWČ ¾ 8VNODGQČWHSĜtVWURMPLPRGRVDKGČWt ¾ 3ĜtVWURMVDPLQHRSUDYXMWHQHFKWHKR RSUDYLWNYDOL¿NRYDQêPRGERUQtNHPQHER VSHFLDOL]RYDQêPVHUYLVHP ¾ 1HFKWHPRWRUY\FKODGQRXWDåSDNSĜtVWURM odstavte. 2EHFQpEH]SHþQRVWQtSRN\Q\ ¾ 1iKUDGQtGtO\PXVtVSOĖRYDWSRåDGDYN\ GH¿QRYDQpYêUREFHP3RXåtYHMWHSURWRMHQ originální náhradní díly nebo náhradní díly VFKYiOHQpYêUREFHP3ĜLYêPČQČYåG\GEHMWH GRGDQêFKSRN\QĤSURPRQWiåSĜHGPRQWiåt Y\WiKQČWH]iVWUþNX]HOHNWULFNp]iVXYN\ ¾ 2SUDY\QHFKWHSURYpVWYêKUDGQČ NYDOL¿NRYDQêPRGERUQtNHPQHER VSHFLDOL]RYDQêPVHUYLVHPAdresy VSHFLDOL]RYDQêFKVHUYLVĤQDMGHWHQDQDãt internetové stránce. ¾ 7HQWRVWUXQRYêY\åtQDþMHXUþHQNSpþLR WUiYQtNRYpRNUDMHDPHQãt]DWUDYQČQpSORFK\ a trávníky v soukromém sektoru. Vzhledem k I\]LFNpPXRKURåHQtXåLYDWHOHQHERMLQêFKRVREMH SĜtVWURM]DNi]iQRSRXåtYDWNMLQêPQHåXUþHQêP ~þHOĤP ¾ 3RXåtYHMWHVWUXQRYêY\åtQDþMHQ]DGHQQtKR VYČWODQHERGREUpKRXPČOpKRRVYČWOHQt 3UDFRYQtREODVWXGUåXMWHþLVWRXDGREĜH RVYČWOHQRX ¾ 6WUXQRYêY\åtQDþSRXåtYHMWHMHQ]DVXFKpKR SRþDVt&KUDĖWHKRSĜHGGHãWČPDYOKNHP 9QLNQXWtYRG\GRVWUXQRYpKRY\åtQDþH]Y\ãXMH UL]LNR~UD]XHOHNWULFNêPSURXGHP ¾ 3ĜtVWURMQHSRXåtYHMWHWHKG\SRNXGKUR]t QHEH]SHþtGHãWČQHERERXĜN\ ¾ ,SĜLGRGUåHQtYãHFKEH]SHþQRVWQtFKD REVOXåQêFKSRN\QĤYåG\H[LVWXMH]E\WNRYp QHEH]SHþt]UDQČQtDYČFQêFKãNRG%XćWHVL WRKRYåG\YČGRPL ¾ 9\PČĖWHYãHFKQ\RSRWĜHEHQpQHER SRãNR]HQpYêVWUDåQpãWtWN\QDSĜtVWURML %H]SHþQRVWQtSRN\Q\

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om Wolf Garten LYCOS E/400 T men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for Wolf Garten LYCOS E/400 T. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med LYCOS E/400 T Wolf Garten så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om Wolf Garten LYCOS E/400 T

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for Wolf Garten LYCOS E/400 T under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: Wolf Garten
 • Produkt: Gresstrimmere
 • Model/navn: LYCOS E/400 T
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Ungarsk